Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Biology Preservice Teachers Use of Internet for Educational Purposes

Year 2015, Volume 2015, Issue 4, 213 - 222, 30.04.2015

Abstract

In this study it is aimed to identify biology preservice teachers' current status in terms of educational use of the internet and to determine if teachers use the internet for professional purposes. Besides, it is also aimed to determine whether preservice teachers have gender and grade level differences in internet usage status. For this purpose, an educational internet usage status questionnaire was applied to 117 biology preservice teachers in 2, 3, 4 and 5th grades studying in department of biology education. It is found that biology preservice teachers who participated in have a good degree in internet usage with an avarage of 3.79, male preservice teachers show more positive attitudes than female preservice teachers in terms of internet usage status and there aren’t any significant grade level differences in attitudes towards use of internet for educational purposes.

References

 • Akdemir, Ö. (2014). Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanım Amaçları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 49-57.
 • Akgün, Ö. E. (2008). Bilgisayar Öz-yeterlik İnançları. Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Sosyopsikolojik Değişkenler (Editör: D. Deryakulu), 1-32. Ankara: Maya Akademi.
 • Akkoyunlu, B. veKurbanoglu, S. (2003). A Study On TeacherCandidates’ Perceived Information Literacy Self-EfficacyAndPerceivedComputer Self-Efficacy. Hacettepe UniversitesiEgitimFakultesi Dergisi 24, 1-10.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz-yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 2(3), 86-93.
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19(5), 1-14.
 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
 • Avouris, N.M.,Dimitracopoulou, A., Daskalaki, S. andTselios, N.K. (2001). Evaluation of Distance-Learning Environments: Impact of Usability on StudentPerformance. International Journal of EducationalTelecommunications,7(4), 355-378.
 • Bozdoğan, A.E. ve Öztürk, E. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 66-81.
 • Demirci Güler, M. P., Kaya, S., & Uzun, A. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği). Journal of KirsehirEducationFaculty, 15(1).
 • Deniz, L. ve Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 39-52.
 • Dursun, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Dursun, Ö.Ö. (2004). Eğitsel Web Sitelerinin Görsel Tasarım Kriterlerine ve Kullanıcılara Sunulan Hizmetlere Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi.
 • Ekizoğlu, N. veOzcinar, Z. (2010). Therelationshipbetweentheteachercandidates’ computerand internet basedanxietyandperceived self-efficacy, ProcediaSocialandBehavioralSciences, 2, 5881–5890.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
 • Geçer, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(2), 1-20.
 • Gömleksiz, M. N. ve Erten, P. (2013). Öğretmen adaylarının genel internet özyeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 119-140.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 1(1), 72-92.
 • Kol, S. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, International Conference On New TrendsInEducationAndTheirImplicationsInhonor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 50th year of service in Education, Antalya
 • Kutlu, O. (1994). Liselerde Bilgisayar Destekli Öğretim Projesi Uygulama Sonuçları: Adana İlinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi.
 • Köse, S., Gencer, A.S. ve Gezer, K. (2007). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 44-54.
 • Large, A.,Beheshti, J., and Rahman, T. (2002). GenderDifferences in Collaborative Web Searching Behavior: An Elementary School Study. Information Processing& Management, 38(3), 427–443.
 • Macharia, J. andNyakwende, E. (2011). Genderdifferences in internet usageintentionsforlearning in highereducation: An empiricalstudy. Journal of Language, Technology&Entrepreneurship in Africa, 3(1), 244-254.
 • MEB, (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.htmladresinden 25.12.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Memmedova, A. ve Seferoğlu, S.S. (2001). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)’de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirme düzeylerine ve BDE uygulamalarına ilişkin görüşleri. Proceedings of 1th International EducationalTechnology Conference (IETC-2001), 351-358. Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • Mumcu, H.Y. ve Usta, N.D. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları. Journal of Instructional Technologies &TeacherEducation, 3(3), 44-55.
 • Okay, Ş. (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. Makine Teknolojileri Araştırma Elektronik Dergisi, 7(1), 97-109.
 • Oral, B. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanma durumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Malatya.
 • Özgüven, İ.E. (1999). Psikolojik Testler. III. Baskı PDREM Yayınları, Ankara.
 • Planow, M.,Bauder, D., Carr, D. andSarner, R. (1993). Structuringteachers' attitudinalchanges: A follow-upstudy. Technology and TeacherEducationmAnnual, 560-563.
 • Roy, M. ve Chi, M. T. H. (2003). GenderDifferences in Patterns of SearchingThe Web. Journal of Educational Computing Research, 29(3), 335–348.
 • Samancı, O. (2000). Öğretmen adaylarının bilgisayarı tanımaları ile eğitimde kullanmaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, İ. (2009). Eğitsel internet kullanım özyeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461-471.
 • Topal, M. ve Akgün, Ö. E. (2015). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 343-364.
 • Tutgun Ü.A. (2012). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi, AJIT-e: AcademicJournal of Information Technology, 3(6), 22-41.
 • Usluel, Y.K. (2007). Can ICT usagemake a difference on studentteachers’ informationliteracy self-efficacy? Library & Information ScienceResearch, 29(1), 92-102.
 • Ünal, F, Özmen, C. ve Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin internet kullanma durumlari, TurkishStudies. International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic 8(6), 741-752.
 • Wallace, R. M. (2004). A frameworkforunderstandingteachingwiththe internet. AmericanEducationalResearchJournal, 41(2), 447-488.
 • Wiesenmayer, R.L. andMeadows, G.R. (1997). Addressingscienceteacher'sinitialperceptions of theclassroomuses of Internet and World Wide Web-Basedresourcematerials. Journal of ScienceEducationandTechnology, 6(4), 329-335.
 • Yıldırım, S. ve Bahar, H. H. (2008). Eğitim fakülteleri öğrencileri ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin İnternete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 653-663.
 • Zhang, Y. (2007). Development and validation of an internet use attitude scale. Computers&Education, 49 (2), 243-253.

Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları

Year 2015, Volume 2015, Issue 4, 213 - 222, 30.04.2015

Abstract

Bu çalışmada eğitim öğretim amaçlı internet kullanımı yönünden biyoloji öğretmen adaylarının mevcut durumunu belirlemek ve öğretmenlerin mesleki amaçla interneti kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bunun yanında bu çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyete ve okuduğu sınıfa göre interneti kullanma durumları arasında farklılıklar olup olmadığını belirlemek de amaçlanmıştır. Bu amaç için Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 2.,3.,4. ve 5. sınıf 117 biyoloji öğretmen adayına 20 maddelik eğitim öğretim amaçlı internet kullanma durumları anketi uygulanmıştır. Ankete katılan biyoloji öğretmen adaylarının 3.79 ortalama ile internet kullanma durumlarının iyi derecede oldukları, bay öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre internet kullanma durumları açısından daha olumlu tutum sergiledikleri vesınıf düzeyinin eğitim öğretim amaçlı internet kullanma durumuna karşı tutumlar arasında anlamlı farklılıklar oluşturmadığı bulunmuştur.

References

 • Akdemir, Ö. (2014). Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanım Amaçları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 49-57.
 • Akgün, Ö. E. (2008). Bilgisayar Öz-yeterlik İnançları. Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Sosyopsikolojik Değişkenler (Editör: D. Deryakulu), 1-32. Ankara: Maya Akademi.
 • Akkoyunlu, B. veKurbanoglu, S. (2003). A Study On TeacherCandidates’ Perceived Information Literacy Self-EfficacyAndPerceivedComputer Self-Efficacy. Hacettepe UniversitesiEgitimFakultesi Dergisi 24, 1-10.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz-yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 2(3), 86-93.
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19(5), 1-14.
 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
 • Avouris, N.M.,Dimitracopoulou, A., Daskalaki, S. andTselios, N.K. (2001). Evaluation of Distance-Learning Environments: Impact of Usability on StudentPerformance. International Journal of EducationalTelecommunications,7(4), 355-378.
 • Bozdoğan, A.E. ve Öztürk, E. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 66-81.
 • Demirci Güler, M. P., Kaya, S., & Uzun, A. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği). Journal of KirsehirEducationFaculty, 15(1).
 • Deniz, L. ve Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 39-52.
 • Dursun, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Dursun, Ö.Ö. (2004). Eğitsel Web Sitelerinin Görsel Tasarım Kriterlerine ve Kullanıcılara Sunulan Hizmetlere Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi.
 • Ekizoğlu, N. veOzcinar, Z. (2010). Therelationshipbetweentheteachercandidates’ computerand internet basedanxietyandperceived self-efficacy, ProcediaSocialandBehavioralSciences, 2, 5881–5890.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
 • Geçer, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(2), 1-20.
 • Gömleksiz, M. N. ve Erten, P. (2013). Öğretmen adaylarının genel internet özyeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 119-140.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 1(1), 72-92.
 • Kol, S. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, International Conference On New TrendsInEducationAndTheirImplicationsInhonor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 50th year of service in Education, Antalya
 • Kutlu, O. (1994). Liselerde Bilgisayar Destekli Öğretim Projesi Uygulama Sonuçları: Adana İlinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi.
 • Köse, S., Gencer, A.S. ve Gezer, K. (2007). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 44-54.
 • Large, A.,Beheshti, J., and Rahman, T. (2002). GenderDifferences in Collaborative Web Searching Behavior: An Elementary School Study. Information Processing& Management, 38(3), 427–443.
 • Macharia, J. andNyakwende, E. (2011). Genderdifferences in internet usageintentionsforlearning in highereducation: An empiricalstudy. Journal of Language, Technology&Entrepreneurship in Africa, 3(1), 244-254.
 • MEB, (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.htmladresinden 25.12.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Memmedova, A. ve Seferoğlu, S.S. (2001). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)’de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirme düzeylerine ve BDE uygulamalarına ilişkin görüşleri. Proceedings of 1th International EducationalTechnology Conference (IETC-2001), 351-358. Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • Mumcu, H.Y. ve Usta, N.D. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları. Journal of Instructional Technologies &TeacherEducation, 3(3), 44-55.
 • Okay, Ş. (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. Makine Teknolojileri Araştırma Elektronik Dergisi, 7(1), 97-109.
 • Oral, B. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanma durumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Malatya.
 • Özgüven, İ.E. (1999). Psikolojik Testler. III. Baskı PDREM Yayınları, Ankara.
 • Planow, M.,Bauder, D., Carr, D. andSarner, R. (1993). Structuringteachers' attitudinalchanges: A follow-upstudy. Technology and TeacherEducationmAnnual, 560-563.
 • Roy, M. ve Chi, M. T. H. (2003). GenderDifferences in Patterns of SearchingThe Web. Journal of Educational Computing Research, 29(3), 335–348.
 • Samancı, O. (2000). Öğretmen adaylarının bilgisayarı tanımaları ile eğitimde kullanmaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, İ. (2009). Eğitsel internet kullanım özyeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461-471.
 • Topal, M. ve Akgün, Ö. E. (2015). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 343-364.
 • Tutgun Ü.A. (2012). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi, AJIT-e: AcademicJournal of Information Technology, 3(6), 22-41.
 • Usluel, Y.K. (2007). Can ICT usagemake a difference on studentteachers’ informationliteracy self-efficacy? Library & Information ScienceResearch, 29(1), 92-102.
 • Ünal, F, Özmen, C. ve Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin internet kullanma durumlari, TurkishStudies. International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic 8(6), 741-752.
 • Wallace, R. M. (2004). A frameworkforunderstandingteachingwiththe internet. AmericanEducationalResearchJournal, 41(2), 447-488.
 • Wiesenmayer, R.L. andMeadows, G.R. (1997). Addressingscienceteacher'sinitialperceptions of theclassroomuses of Internet and World Wide Web-Basedresourcematerials. Journal of ScienceEducationandTechnology, 6(4), 329-335.
 • Yıldırım, S. ve Bahar, H. H. (2008). Eğitim fakülteleri öğrencileri ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin İnternete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 653-663.
 • Zhang, Y. (2007). Development and validation of an internet use attitude scale. Computers&Education, 49 (2), 243-253.

Details

Journal Section Articles
Authors

Bülent KESKİN This is me


Esra ÖZAY KÖSE

Publication Date April 30, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 2015, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { goputeb381497, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Gaziosmanpasa University}, year = {2015}, volume = {2015}, pages = {213 - 222}, doi = {}, title = {Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları}, key = {cite}, author = {Keskin, Bülent and Özay Köse, Esra} }
APA Keskin, B. & Özay Köse, E. (2015). Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2015 (4) , 213-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34518/381497
MLA Keskin, B. , Özay Köse, E. "Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (2015 ): 213-222 <https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34518/381497>
Chicago Keskin, B. , Özay Köse, E. "Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (2015 ): 213-222
RIS TY - JOUR T1 - Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları AU - Bülent Keskin , Esra Özay Köse Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 222 VL - 2015 IS - 4 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları %A Bülent Keskin , Esra Özay Köse %T Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları %D 2015 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2015 %N 4 %R %U
ISNAD Keskin, Bülent , Özay Köse, Esra . "Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 / 4 (April 2015): 213-222 .
AMA Keskin B. , Özay Köse E. Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları. UTEB. 2015; 2015(4): 213-222.
Vancouver Keskin B. , Özay Köse E. Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 2015(4): 213-222.
IEEE B. Keskin and E. Özay Köse , "Biyoloji Öğretmen Adaylarının İnterneti Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2015, no. 4, pp. 213-222, Apr. 2015