Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 121 - 132, 18.10.2018

Abstract

References

 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (4. Baskı). Ankara:PegemA Yayıncılık.
 • Arslan, D. (2012). Examining first grade teachers’ handwriting instruction. Educational Studies: Theory & Practice, 12 (6), 11-18.
 • Arslan, D. & Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Bara, F. & Morin, M.F. (2013). Does the handwriting style learned in first grade determine the style used in the fourth and fifth grades and influence handwriting speed and quality? A comparison between French and Quebec children. Psychology in the Schools, 50 (6), 601-617.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Duran, E. (2011). Bitişik Eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 55-69.
 • Duran, E., Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 817-838.
 • Durmuş, B.,Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi (4. Baskı), İstanbul: Beta. Ediger, M. (1979). Handwriting and the pupil. ED 250 073.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 2-11.
 • Fatemeh, H., Hadi, B., Fatemeh, B., Mozhgan, F., &Masood, S. (2008). Handwriting difficulties: Introducing an instrument. Iranian Rehabilitation Journal, 6 (7-8).
 • Feder, K. P. & Majnemer, A., Handwiritng development, competency, and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 312-317.
 • Graham, S.,Struck, M., Santoro, J., &Berninger, V. W. (2006). Dimensions of good and poor handwriting legibility in first and second graders: Motor programs, visual-spatial arrangement, and letter formation parameter setting. Developmental Neuropsychology, 29 (1), 43-60.
 • Graham, S., Weintraub, N. & Berninger, V. (2001). Which manuscript letters do primary grade children write legibly? Journal of Educational Psychology, 93 (3), 488-497.
 • Graham, S., Weintraub, N. &Berninger, V.W. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research, 91 (5),290-296.
 • Graham, S., Weintraub, N., Berninger, V.W. & Schafer, W. (1998). Development of handwriting speed and legibility in grades 1-9. The Journal of Educational Research, 92 (1), 42-51.
 • Graham, S., Boyer-Shick, K., &Tippets, E. (1989). The validity of the handwriting scale from the test of written language, The Journal of Educational Research, 82 (3), 166-171.
 • Karataş, Z., Arslan, D. ve Karataş, E. (2014). Examining teachers’ trait, state and cursive handwriting anxiety. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 241-248. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1731
 • Kavak, S. T., Bumin, G. (2009). The effects of pencil grip posture and different desk design on handwriting performance in children with hemiplegic cerebral palsy. Journal de Pediatria, 85 (4), 346-352.Memiş, A. D.,Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136-150.
 • Özenç, M. Ve Özenç, E.G. (2016). Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 84-97. DOI: 10.17679/iuefd.17365583
 • Phelps, J.,Stempel, L. & Speck, G. (1995). The children’s handwriting scale: A New diagnostic tool. Journal of Educational Research, 79 (1), 46-50.
 • Schneck, C. M. (1991). Comparison of pencil-grip patterns in first graders with good and poor writing skills. The American Journal of Occupational Therapy, 45 (8), 701-706.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 1-12.
 • Taylor, J. S. (2010). Supervision and teaching of handwriting, UK:Lightning source.
 • Temur, T., Aksoy, C. C. & Tabak, H. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri, kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisi, TÜBİTAK, Proje No:109K598.
 • Temur, T. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma şekilleri ile kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin betim¬lemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (4), 2199-2205.
 • Tok, M. ve Potur, Ö.(2015). Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 Yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25. DOI: 10.16916/aded.30614.
 • Vlachos, F. & Bonoti, F. (2006). Explaining age and sex differences in children’s handwriting: A neurobiological approach. European Journal of Developmental Psychology, 3 (2), 113-123.
 • Wallace, R. R.,Schomer, J. H. (1994). Simplifying handwriting instruction for the 21st Century, Education, 114 (3), 413-417.
 • Yıldırım,K., Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-69.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. & Ateş, S. (2004). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (12), 75-88.
 • Ziviani, J. & Watson-Will, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14 –year –old school students using modern cursive script. Australian Occupational Therapy Journal, 45, 59-64.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN (2-7. SINIF ) YAZI OKUNAKLILIĞI

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 121 - 132, 18.10.2018

Abstract

Araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin yazı okunaklılığını okul, sınıf, cinsiyet, kullanılan el, kağıdın duruşu, kalem tutuş ve vücudun duruşuna göre incelemektir. Araştırma kesitsel bir çalışmadır. Araştırmaya Burdur’da ikinci sınıftan yedinci sınıfa, 497 öğrenci katılmıştır.  258 kız ve 239 erkek öğrenci katılmıştır ve öğrencilerin 11’i solaktır. Çalışma Aralık ve Mayıs ayında olmak üzere iki defa uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak çalışma kağıdı, ergonomik faktörleri değerlendirme formu ve öğrencilerin oturma düzenini takip formu kullanılmıştır. Öğrencilerin yazı örneği, iki defa çizgili çalışma kağıtlarına alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden, verilen kağıtta yazılı olan cümleyi en hızlı şekilde kopyalayarak yine verilen kağıda, üç dakika içerisinde yazmaları istenmiştir. Öğrenciler yazı yazarken, ergonomik faktörleri inceleyebilmek amacıyla öğrenciler yazı yazarken kayıt edilmiştir. Okunaklılık ise 1-3 puan verilerek değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, t-testi, Kruskall Wallis ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizinin ön şartı olan grupların homojenliği sağlanamadığında (p<0,05) için Welsch ve Brown-Forsythe, farkın kaynağını bulmak için Tamhane T² testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre üçüncü ve dördüncü okullarda öğrenim gören öğrencilerin okunaklılık puanları beşinci okulda öğrenim gören öğrencilerden yüksektir. Öğrencilerin okunaklılık puanları öğrencilerin sınıflarına göre anlamlı değildir. Okunaklılık puanı; yaşa, cinsiyete ve kağıdın tutuluşuna göre anlamlı olarak değişmektedir. 

References

 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (4. Baskı). Ankara:PegemA Yayıncılık.
 • Arslan, D. (2012). Examining first grade teachers’ handwriting instruction. Educational Studies: Theory & Practice, 12 (6), 11-18.
 • Arslan, D. & Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Bara, F. & Morin, M.F. (2013). Does the handwriting style learned in first grade determine the style used in the fourth and fifth grades and influence handwriting speed and quality? A comparison between French and Quebec children. Psychology in the Schools, 50 (6), 601-617.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Duran, E. (2011). Bitişik Eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 55-69.
 • Duran, E., Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 817-838.
 • Durmuş, B.,Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi (4. Baskı), İstanbul: Beta. Ediger, M. (1979). Handwriting and the pupil. ED 250 073.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 2-11.
 • Fatemeh, H., Hadi, B., Fatemeh, B., Mozhgan, F., &Masood, S. (2008). Handwriting difficulties: Introducing an instrument. Iranian Rehabilitation Journal, 6 (7-8).
 • Feder, K. P. & Majnemer, A., Handwiritng development, competency, and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 312-317.
 • Graham, S.,Struck, M., Santoro, J., &Berninger, V. W. (2006). Dimensions of good and poor handwriting legibility in first and second graders: Motor programs, visual-spatial arrangement, and letter formation parameter setting. Developmental Neuropsychology, 29 (1), 43-60.
 • Graham, S., Weintraub, N. & Berninger, V. (2001). Which manuscript letters do primary grade children write legibly? Journal of Educational Psychology, 93 (3), 488-497.
 • Graham, S., Weintraub, N. &Berninger, V.W. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research, 91 (5),290-296.
 • Graham, S., Weintraub, N., Berninger, V.W. & Schafer, W. (1998). Development of handwriting speed and legibility in grades 1-9. The Journal of Educational Research, 92 (1), 42-51.
 • Graham, S., Boyer-Shick, K., &Tippets, E. (1989). The validity of the handwriting scale from the test of written language, The Journal of Educational Research, 82 (3), 166-171.
 • Karataş, Z., Arslan, D. ve Karataş, E. (2014). Examining teachers’ trait, state and cursive handwriting anxiety. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 241-248. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1731
 • Kavak, S. T., Bumin, G. (2009). The effects of pencil grip posture and different desk design on handwriting performance in children with hemiplegic cerebral palsy. Journal de Pediatria, 85 (4), 346-352.Memiş, A. D.,Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136-150.
 • Özenç, M. Ve Özenç, E.G. (2016). Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 84-97. DOI: 10.17679/iuefd.17365583
 • Phelps, J.,Stempel, L. & Speck, G. (1995). The children’s handwriting scale: A New diagnostic tool. Journal of Educational Research, 79 (1), 46-50.
 • Schneck, C. M. (1991). Comparison of pencil-grip patterns in first graders with good and poor writing skills. The American Journal of Occupational Therapy, 45 (8), 701-706.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 1-12.
 • Taylor, J. S. (2010). Supervision and teaching of handwriting, UK:Lightning source.
 • Temur, T., Aksoy, C. C. & Tabak, H. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri, kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisi, TÜBİTAK, Proje No:109K598.
 • Temur, T. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma şekilleri ile kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin betim¬lemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (4), 2199-2205.
 • Tok, M. ve Potur, Ö.(2015). Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 Yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25. DOI: 10.16916/aded.30614.
 • Vlachos, F. & Bonoti, F. (2006). Explaining age and sex differences in children’s handwriting: A neurobiological approach. European Journal of Developmental Psychology, 3 (2), 113-123.
 • Wallace, R. R.,Schomer, J. H. (1994). Simplifying handwriting instruction for the 21st Century, Education, 114 (3), 413-417.
 • Yıldırım,K., Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-69.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. & Ateş, S. (2004). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (12), 75-88.
 • Ziviani, J. & Watson-Will, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14 –year –old school students using modern cursive script. Australian Occupational Therapy Journal, 45, 59-64.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Derya ARSLAN ÖZER> (Primary Author)
Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education, Burdur, TURKEY
Türkiye


Hasan BAĞCI This is me
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION

Publication Date October 18, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2018, Issue 11

Cite

APA Arslan Özer, D. & Bağcı, H. (2018). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN (2-7. SINIF ) YAZI OKUNAKLILIĞI . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2018 (11) , 121-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/39821/411202