Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 1 - 14, 18.10.2018

Abstract

References

  • Referans1: Doç.Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIRAmasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM HAKKINDA ÖĞRETMEN TUTUMLARI ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 1 - 14, 18.10.2018

Abstract

Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandırılmasında, problem çözen sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesinde etkili bir yaklaşımdır. Öğretim programlarındaki değişikliklerle ülkemizde fen öğretiminde benimsenen yaklaşım araştırma sorgulamaya dayalı öğretimdir. Sınıflarda bu yaklaşımı uygulayacak olan fen öğretmenlerinin bu yaklaşımı benimsemeleri ve yaklaşıma yönelik tutumları uygulamaların etkisinde oldukça önemlidir. Literatür incelendiğinde araştırma sorgulama yaklaşımına yönelik öğretmen tutumlarının çok fazla çalışılmadığı ve Türkçe bir ölçek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Dibiase ve Mcdonald (2015) tarafından geliştirilen "Araştırma Sorgulamaya Yönelik Öğretmen Anketi"ni Türkçe'ye uyarlamaktır. Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evreni Adıyaman ve Tokat illerinde görev yapan fen (fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji ) öğretmenleri, örneklem 300 öğretmendir. Anket öncelikle araştırma ekibi tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, daha sonra Türkçe olan form ile orijinalinin tutarlılığı, fen alan eğitimi ve yabancı dil eğitimi alanlarında ikişer uzman tarafından kontrol edilmiş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Türkçe'ye çevrilen ankette yer alan maddeler bir dil uzmanı tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir.  Uyum kontrolü için fen eğitimi, yabancı dil ve alan eğitimi olmak üzere 3 uzman grubundan yazılı görüşler alınmış ve anketin hem Türkçesi hem de İngilizcesi ikişer hafta aralıklarla her iki dile hakim olan 12 fen eğitimcisine uygulanmıştır. Demografik özellikler bölümü dışında 51 maddeden oluşan anket formuna son hali verilerek örneklemi oluşturan fen öğretmenlerine uygulanmıştır. Orijinal ölçekte "Araştırma Sorgulamaya Yönelik Görüşler", "Fen Öğretiminin Önemi" ve "Araştırma Sorgulamaya Yönelik Endişeler" boyutları yer almaktadır. Her boyut kendi içerisinde farklı ölçekler olarak değerlendirilmiş ve güvenirlikler sırasıyla 0,801; 0,776 ve 0,816 toplam güvenirlik Cronbach Alpha 0,81 bulunmuştur. Uyarlama çalışmasında doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri ile geçerlik çalışmaları yapılarak Türkçe fen eğitimi literatürüne güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı kazandırılmaya çalışılacaktır.

References

  • Referans1: Doç.Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIRAmasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dilek AÇIKGÖZ> (Primary Author)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Şafak ULUÇINAR SAĞIR>
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Türkiye


Ferhat OZAN This is me
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Publication Date October 18, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2018, Issue 11

Cite

APA Açıkgöz, D. , Uluçınar Sağır, Ş. & Ozan, F. (2018). ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM HAKKINDA ÖĞRETMEN TUTUMLARI ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2018 (11) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/39821/429157