Special Issue

Issue: 12, 3/26/22

Year: 2022
Asst. Prof. Dr. Serpil ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi
Plastic Arts, Painting
Assoc. Prof. Dr. Üftade MUŞKARA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Archeometry, Archaeology
Creative Arts and Writing, Glass Design, Interdisciplinary Art, Painting

Vision journal is a Turkish, peer-reviewed, national electronic journal published by Kocaeli University Faculty of Fine Arts. The main purpose of Vision is to publish original articles, studies and compilations that are expected to contribute to the academic knowledge on theoretical and practical issues, especially in the field of fine arts, at the national level.

Vision includes scientific articles in Fine Arts and Design, as well as articles dealing with art-related problems from Social Sciences, Humanities, Communication and Education Sciences. Similarly, studies that contribute to the scientific publication culture in terms of quantity and quality are published in the fields of interdisciplinary studies. View magazine is published twice a year, as Spring and Fall.

Gönderilen çalışmalar, MS Office .DOC veya .DOCX uzantılarında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), kaynaklar ve varsa ekler bölümlerini içermelidir.

Başlık ve yazar(lar)ın isimlerinin hemen altında sırasıyla ve Times New Roman yazı tipi ile 9 punto olarak 100-150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, en az üç, en fazla beş adet Anahtar Kelimeler yazılmış olmalıdır. Özet, Anahtar Kelimeler altında; İngilizce başlık ve Abstract, Keywords aynı kurallara uyularak yazılmalıdır.

Yazarlar ve çalışma hakkında açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılır.

Yazarlar çalışmalarının özet sayfalarında ORCID numaralarına, kurum bilgilerine ve e-posta adreslerine dipnot şeklinde yer vermelidir. 

DİPNOT VE KAYNAKÇA DÜZENİ

Çalışma içinde atıflar metin içi atıf yöntemine göre yapılmalıdır (APA). Metin içinde, sayfa altı dipnotları sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Metin içindeki göndermeler parantez içinde aşağıdaki şekillerde yazılmalıdır.

KAYNAK GÖSTERME:

Paragraf içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için paragraf ya da cümle bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası (takip eden sayfalarda tire işareti, farklı sayfalar için virgül işareti ile) aşağıdaki örneklerdeki noktalama işaretleri dikkate alınarak parantez içinde belirtilir.

Tek Yazarlı Kaynak:

(Berger, 1990: 25).

İki Yazarlı Kaynak:

(Alberro ve Alexander, 1999: 99, 108).  

İkiden Fazla Yazarlı Kaynak: Metin içinde ikiden fazla yazarlı kaynaklara yapılan göndermede sadece ilk yazarın soyadı verilir; diğerleri için “vd.” ifadesi ile parantez içinde yıl ve sayfa numarası belirtilir.

(Akalın vd., 2012: 33).

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kaynak:

İlk atıf için (Milli Kütüphane Yayınları [MKY], 1999: 49)

İkinci ve sonraki atıflar için (MKY, 1999: 98)

Aynı Yazarın Aynı Yıldaki Kaynakları:

(Göktan, 2012a: 56-58)

(Göktan, 2012b: 84)

(Göktan, 2012c: 142)

Soyadları Aynı İki Yazarlı Kaynak:

(S. Göktaş, 2006: 12)

(E. Göktaş, 2004: 34)

Yazarı Olmayan Kaynak: (Eserin Adı -uzun ise ilk iki kelimesi-, Yıl: s. No).

(College Cost Book, 1983: 54)

(Arredamento Mimarlık, 2001: 61-73)

 

Yayım Tarihi Olmayan Kaynak: Atıfta bulunulan kaynakta yayım tarihi belirtilmemişse ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla gösterilir.

 

(İnan, t.y.: 11).

Birden Fazla Kaynağa Atıfta Bulunma:

(Say, 1997: 98; Zeren, 2003: 22; Cangal, 2005: 42; Sun, 2006: 56; Altar, 2006: 74).

Aynı Yazarın Farklı Tarihli Eserlerine Atıf:

(Benjamin, 1992: 87; 2001: 84)

Dolaylı Kaynak Gösterme: Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede aktarılan kaynak belirtilir.

(Aktaran: Özayten, 2013: 42)

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.

(Kosuth, 2012:  http://saltonline.org/tr/333/)

(Classical Art Research Centre, 2012: http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/techniques/orientalizing.htm)

Ses ve Görüntü Kayıtlarını Kaynak Gösterme: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerde, katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı, yılı ve formatı (plak, videokaset, VCD, DVD, vb.) bilgileri verilir.

(Ceylan, 2004, DVD)

KAYNAKÇA YAZIMI: Kaynakça, makale metnin sonunda, yeni bir sayfadan başlamalı ve metin kısımları paragraf başı olmadan iki yana yaslanmış olmalıdır. Metinde içinde geçen tüm kaynaklar “Kaynakça” listesinde bulunmalıdır. Kaynakça bölümünde kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıra ile yazılmalıdır.

KİTAPLAR:

Tek Yazarlı Kaynak:

Berger, J. (1990). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.

Frizot, M. (1998). A New History of Photography. Köln: Könemann.

İki Yazarlı Kaynak:

Alberro, A.ve Stimson, B. (1999). Conceptual Art: A Critical Anthology. New York: MIT.

İkiden Fazla Yazarlı Kaynak: İkiden fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları kitaptaki sırasıyla verilir ya da ilk yazar adından sonra vd.  kısaltması kullanılır.

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. ve Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Abisel, N., vd. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Derleyen, Editör ve Yayına Hazırlayanın Adı: Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayına hazırlayanı ve / ya da editörü varsa künyede “Der.”, “Haz.” ve “Ed.” kısaltmaları kullanılır. Yapıtın yazarı varsa, künye, yazarın soyadı ve adı ile yoksa derleyen ya da diğerlerinin soyadı ve adı ile başlar. Derleyen ve yayına hazırlayanların adları kitap kapağındaki, orada belirtilmemişse başlık sayfasındaki sunuş sırasını izlemelidir.

Fuat, M. (Der.). (1997). Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Adam Yaınları.

Wolfe, C. K. ve Olson, T. (Ed.). (2001). Bristol Sessions: Writing About the Big Bang of Country Music. Jefferson, NC: McFarland.

Editörlü Kitaptan Makale ya da Bölüm:

Göktan, M.Çağatay (2012). “Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Fotoğraf Sanatı”. (Ed. Feyyaz Bodur). Fotoğraf Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.142-174.

Çeviri Kitaplar: Kaynağın yazılışında çevirmenleri göz ardı etme hatasına düşülmemelidir. Çevirmenin, bütün kitabı mı yoksa kitabın bir bölümünü mü çevirdiğine dikkat edilmelidir.

Said E. ve Barenboim D. (2006). Paralellikler ve Paradokslar. (Çev. Osman Akınhay). İstanbul: Agora Kitaplığı. (Kitabın Orijinal Basımı 2002)

Kurum veya Devlet Yayını Kitaplar:

Milli Kütüphane Yayınları. (1999). Türkiye Bibliyografyası. 1999/4. Ankara: Milli Kütüphane.

 

 

Yazarı Olmayan Kitaplar:

The 1995 NEA almanac of higher education. (1995). Washington DC: National Education Association.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.

Sözlük veya Ansiklopediler:

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu.

Say, A. (2006). “Piyano”. Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. s. 423-424.

Özayten, Nilgün (1997). “Kavramsal Sanat”. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Yem Yayın. 2.Cilt, s.971.

Yayımlanmış Araştırma Raporları:

Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). “Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681)”. Ankara: DPT.

SÜRELİ YAYINLAR:

Bir veya Daha Fazla Yazarlı Kaynak:

Topakkaya, Arslan. (2012). “Zaman Kavramı Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması”. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8, s.220.

Saywitz. K.J., Mannarino, A.P., Berliner, L. ve Cohen, J. A. (2000). “Treatment for sexually abused children and adolescents”. American Psychologist, Sayı: 55, s.1040-1049.

Çeviri Makaleler:

Szerb, Antal. (1979). “Dünya Edebiyatı Tarihi” (Çev. Hasan Eren). Türkoloji Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Cilt: 8, Sayı: 1, s.204.

Gazeteler:

Hızlan, D. (2007, 17 Aralık). “Müzikçiler toplumsal iklimin meteorologlarıdır”. Hürriyet, s. 22.

Yayımlanmış Bildiriler:

Uçak, N. (2005). “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi, Erişimi ve Kullanımı”. O. Horata (Haz.). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005 – Ankara: Bildiriler (s. 92-103). Ankara: Yeni Avrasya.

Yayımlanmamış Bildiriler:

Albükrek, M. (2005). “Sanat ve Tıp”. Bildiri sunumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzisyen Sağlığı Günleri-I, 11-12 Mart 2005, İstanbul.

● Yayımlanmamış Ders Notları

Johnson, K. L. (1995). Administration of Physical Education (Class notes). South Lancaster, MA: Atlantic Union College, Department of Physical Education.

● Tezler

Browne, Meredith (2005). The Currency of the Clinical Photograph: Science, Photography and Dream of the Legible Body. Doktora Tezi, Concordia Üniversitesi, Montréal.

Göktan, M.Çağatay (2014). Kavramsal Fotoğraf. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

İNTERNET YAYINLARI:

● E-Gazete makalesi:

Baver, E. (2008, 1 Ocak). Entellektüel hareket engellenemez! Milliyet. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=83861

● E-Dergiden veya Web sitesinden alınan makale için:

Yöre, S. (2005, Eylül). Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Müziğin Bilimsel İncelenimi. [Online Dergi]. Müzik ve Bilim Uluslararası Hakemli Bilimsel Müzik Dergisi. Elde edilme tarihi: 29 Temmuz 2006, http://www.muzikbilim.com/4e_2005/yore_s.html

● E- kitap:

Tan, N. (2001). Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı?, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA781CAA92714FCE0BFE1A1EBF9849693

● E- Kitaptan bölüm:

Akın, G. (2008). Biriken. Yaşayan Türk Şiiri. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA91171E62F0FF1539EDC603C979CEB01

● Diğer bilimsel, profesyonel veya kişisel web siteleri:

Kongar, E. (1997, 16 Mayıs). Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal Kültür. Elde edilme tarihi: 31 Temmuz 2006, http://www.kongar.org/makaleler/mak_ku.php

Müzik. (2007, 31 Aralık).  Viyana Filarmoni Orkestrası Yılbaşı Konserleri. Elde edilme tarihi: 3 Ocak, 2008, http://www.ntvmsnbc.com/news/MUZ_front.asp

● Web Sitesindeki Duyuru için:

Muzikbilim. (2006, 31 Mart). Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası Müzikleri [Duyuru]. Elde edilme tarihi: 13 Mart, 2007, www.muzikbilim.com

GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR:

● Sinema Filmi, Videokaset, DVD, VCD (Görüntü) Kayıtları:

Oguz, A. (Yapımcı-Yönetmen). (2007). Mutluluk [Film]. İstanbul: ANS Uluslararası Yapım Yay. ve Rek. A.Ş.

 

Forster, M. (Yönetmen). (2004). Finding neverland [DVD]. United States: Buena Vista Home Entertainment.

● Televizyon Yayını:

Atatimur E. (Yönetmen). (2008, 4 Ocak). İlber Ortaylı ile…[Televizyon yayını]. İstanbul ve Türkiye: TRT 2 Yayını.

● Televizyon Dizisi:

Avcı, E. (Yapımcı). (2007). Annem [Televizyon dizisi]. İstanbul: TMC.

● CD vb. ses kayıtları:

Akıncan, İ. (Besteci). (1990s). Marmara [Kayıt, H. Kazan ve S. Yöre]. Alla Turca [CD].  İstanbul: Kaf Müzik. (Kayıt tarihi 2001).

Jackson, A. (2004). What I do [CD]. NY: BMG.

Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan Görünüm Dergisi'negönderilen araştırmaların içeriği, derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.


Görünüm, yayın etiği sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmesi için paydaşlarından (editör, yazarlar ve hakemler) etik sorumluluk taşımalarını beklemektedir. Bu bağlamda Görünüm Dergisi Yayın Etiği (Committee on Publication Ethics - COPE) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerini (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt eder.
Görünüm Dergisi tarafında editörlerimiz Editörler için Cope Rehberini (Cope Guidance for Editors) izlemeleri; hakemlerimiz ise Hakemler için Etik Rehberi (Ethichal Guidelines for Peer Reviewers) ilkelerini izlemesi beklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için https://publicationethics.org/ adresinden adı geçen kaynaklara müracaat edilebilir.

1. EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI

1.1. Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olmasını ve çalışmalarının özgün niteliğine ve bilimsel kriterlere uygun olarak anlaşılır şekilde yazılmış olmasını değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Bu türden ayrımcı ifadelerin yer aldığı araştırmalar değerlendirmeye alınmaz. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez.
1.2. Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazının verilerini, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutarlar.
1.3. Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, kendi araştırma amaçları için Görünüm Dergisi’ne sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, aday makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
1.4. Etik Kurul Onayı: Etik Kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar (anketler, görüşme formları vb. dahil) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

2. YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

2.1. Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, tamamen orijinal çalışmalar göndermelidir. Yazarların, Görünüm Dergisi’nin belirlemiş olduğu en fazla %10 intihal sınırını aşmamaları gerekmektedir. İntihal taraması hakem sürecinin öncesinde iThenticate vb. uygulamalar ile yapılmaktadır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilmez.
2.2. Çıkar Çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada çıkar çatışmalarını önlemek için Görünüm Dergisi’ne gerekli bilgilendirmeyi DergiPark sistemi üzerinden yapmalıdır.
2.3. Beyan: Araştırmaya maddi ve bilimsel destek veren kişi ve kurumlar çalışma başlığına dipnot ekleyerek belirtilmelidir.
2.4. Bilimsel Yazım Ölçütleri: Yazarlar, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Aday makale yeterli detay ve referans içermelidir.
2.5. Veri Erişimi ve Saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, Görünüm Dergisi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.
2.6. Birden Çok, Yinelenen, Yedekli veya Eş Zamanlı Gönderim / Yayın: Yazarlar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış bir çalışmayı göndermelidir. Aday makale eş zamanlı olarak farklı bir yayında değerlendirmeye alınmış olmamalıdır.
2.7. Makalenin Yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir;


• Araştırma Fikri
• Metodoloji
• Araştırma
• Veri Toplama
• Veri Analizi
• Onursal Yazarlık
• Orijinal Makale Yazımı
• Revizyonun Yapılması


Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesinde görev dağılımını belirtmeli ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.
2.8. Yazım Kuralları: Yazar, aday makalenin Görünüm Dergisi’nin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğunu sağlamalıdır.
2.9. Hakem Değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak “gerekli revizyon” kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
2.10. Yayımlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayımladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatasını düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla iş birliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayımlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kendi tespitlerinin yerindeliğine dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.

3. HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

3.1. Değerlendirme Sürecine Olan Katkısı: Hakem, aday makalenin Türkçe dil bilgisine uygunluğunu, Görünüm Dergisi’nin yayın ilkelerine uygunluğunu, yöntemini, özgünlüğünü, alana katkısını, içeriğini, kaynak kullanımı ve yeterliliğini incelemekle sorumludur.

3.2. Süreç: Aday makaleyi incelemek için değerlendirme davetini belirlenen süreler içerisinde cevaplamak durumundadır.
3.3. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
3.4. Tarafsızlık Ölçütleri: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
3.5. Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi önemli bir benzerliğini editörüne bildirmelidir.
3.6. Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

BENZERLİK TESPİT POLİTİKASI

Görünüm Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %10’un üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir.

makale gönderim/süreç işletiminin ücretsizdir.

İndex Bilgisi

Asos İndex