Ethical Principles and Publication Policy

Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan Görünüm Dergisi'negönderilen araştırmaların içeriği, derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.


Görünüm, yayın etiği sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmesi için paydaşlarından (editör, yazarlar ve hakemler) etik sorumluluk taşımalarını beklemektedir. Bu bağlamda Görünüm Dergisi Yayın Etiği (Committee on Publication Ethics - COPE) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerini (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt eder.
Görünüm Dergisi tarafında editörlerimiz Editörler için Cope Rehberini (Cope Guidance for Editors) izlemeleri; hakemlerimiz ise Hakemler için Etik Rehberi (Ethichal Guidelines for Peer Reviewers) ilkelerini izlemesi beklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için https://publicationethics.org/ adresinden adı geçen kaynaklara müracaat edilebilir.

1. EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI

1.1. Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olmasını ve çalışmalarının özgün niteliğine ve bilimsel kriterlere uygun olarak anlaşılır şekilde yazılmış olmasını değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Bu türden ayrımcı ifadelerin yer aldığı araştırmalar değerlendirmeye alınmaz. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez.
1.2. Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazının verilerini, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutarlar.
1.3. Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, kendi araştırma amaçları için Görünüm Dergisi’ne sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, aday makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
1.4. Etik Kurul Onayı: Etik Kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar (anketler, görüşme formları vb. dahil) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

2. YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

2.1. Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, tamamen orijinal çalışmalar göndermelidir. Yazarların, Görünüm Dergisi’nin belirlemiş olduğu en fazla %10 intihal sınırını aşmamaları gerekmektedir. İntihal taraması hakem sürecinin öncesinde iThenticate vb. uygulamalar ile yapılmaktadır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilmez.
2.2. Çıkar Çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada çıkar çatışmalarını önlemek için Görünüm Dergisi’ne gerekli bilgilendirmeyi DergiPark sistemi üzerinden yapmalıdır.
2.3. Beyan: Araştırmaya maddi ve bilimsel destek veren kişi ve kurumlar çalışma başlığına dipnot ekleyerek belirtilmelidir.
2.4. Bilimsel Yazım Ölçütleri: Yazarlar, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Aday makale yeterli detay ve referans içermelidir.
2.5. Veri Erişimi ve Saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, Görünüm Dergisi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.
2.6. Birden Çok, Yinelenen, Yedekli veya Eş Zamanlı Gönderim / Yayın: Yazarlar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış bir çalışmayı göndermelidir. Aday makale eş zamanlı olarak farklı bir yayında değerlendirmeye alınmış olmamalıdır.
2.7. Makalenin Yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir;


• Araştırma Fikri
• Metodoloji
• Araştırma
• Veri Toplama
• Veri Analizi
• Onursal Yazarlık
• Orijinal Makale Yazımı
• Revizyonun Yapılması


Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesinde görev dağılımını belirtmeli ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.
2.8. Yazım Kuralları: Yazar, aday makalenin Görünüm Dergisi’nin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğunu sağlamalıdır.
2.9. Hakem Değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak “gerekli revizyon” kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
2.10. Yayımlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayımladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatasını düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla iş birliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayımlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kendi tespitlerinin yerindeliğine dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.

3. HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

3.1. Değerlendirme Sürecine Olan Katkısı: Hakem, aday makalenin Türkçe dil bilgisine uygunluğunu, Görünüm Dergisi’nin yayın ilkelerine uygunluğunu, yöntemini, özgünlüğünü, alana katkısını, içeriğini, kaynak kullanımı ve yeterliliğini incelemekle sorumludur.

3.2. Süreç: Aday makaleyi incelemek için değerlendirme davetini belirlenen süreler içerisinde cevaplamak durumundadır.
3.3. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
3.4. Tarafsızlık Ölçütleri: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
3.5. Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi önemli bir benzerliğini editörüne bildirmelidir.
3.6. Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

BENZERLİK TESPİT POLİTİKASI

Görünüm Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %10’un üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir.

İndex Bilgisi

Asos İndex