Research Article
BibTex RIS Cite

A STUDY ON OUTSOURCING BY SMES IN TERMS OF MANAGEMENT INNOVATION: THE CASE OF THE PROVINCE OF KONYA

Year 2014, Volume: 3 Issue: 6, 51 - 68, 15.01.2015

Abstract

As a result of increasing competition, globalization and developments in communication technologies, SMEs
aim to restrict their areas of activity to “core competence”, which provides them with advantages in
competition and which are their area of strength while leaving activities that are outside of their primary
concern to suppliers specialized in their relevant fields thereby gaining competitive superiority in the market.
Thanks to this modern management technique, which is called outsourcing, enterprises both save their
sources and concentrate on the job they are best at. In this study, the purpose is to “measure the outsourcing
of the SMEs operating in Konya in terms of management innovation”. 

References

  • Adıgüzel, B. (2012). İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi: Steve Jobs Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Arıkan C.; M. Akyos; M. Durgut; A. Göker (2003) Ulusal İnovasyon Sistemi, TÜSİAD Yayınları, No.T/2003/10/362, İstanbul. Aygen, S. (2006). İşletmelerde Yenilik Yönetimi Sürecinde Örgüt Yapılarında ve Hizmet Tasarımlarında Yaşanan Dönüşümler: Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma ve Hizmet Tasarımı Önerisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya. Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin Simyası. İstanbul: BZD Yayın ve İletişim Hizmetleri. Barurçugil, İ. Teknolojik Yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yöntemi, Bursa Üniversitesi Basımevi, 1981 Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Betz, F. (2010). Yönetim Stratejisi. (Çev. Ümit Şensoy). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 338. Birkinshaw, J.; G. Hamel; M. J. Mol (2008). Management Innovation. Academy of Management Review, 33(4), 825-845. Cunden, M. (2008). The Impact of the IT Outsourcing Relationship on the Success of the Venture: A Research Agenda. ECIS, 2508-2519. Çelik, A. & Akgemci, T. (1998). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Ankara: Nobel Yayını. Durna, U. (2002), Yenilik Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınevi. Düren, A. Z. (2002). 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul. Ecevit, S. Z. (2010). Yenilik Yönetimi. (Editör: Feray Odman Çelikçapa, Sait Kaygusuz). Teknoloji Yönetimi, Bursa: Dora Yayıncılık. Ecevit S. Z. ve Ö. Işık (2011). İnovasyon ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik İnovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 538-559. Embleton, P. R. ve R. C. Wright (1998). A practical guide to successful outsourcing. Empowerment in Organizations. 946 (3): 94. Eren, E. (1982). İşletmelerde Yenilik Politikası (Kuram ve Uygulamada Yenilik), İstanbul: Formül Matbaası. Eren, E.; L. Alpkan; Y. Erol (2005). Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bahar 1, 4 (7): 201-224. Freeman, C. ve L. Soete (2003). Yenilik İktisadı, Tubitak Yayınları Akademik Dizi, Ankara. Gobble, M. (2013). Outsourcing Innovation, Research-Technology Management, 56 (4): 64. Gül, H. (2005). Dış kaynak Kullanma Nedenleri ve Taşıdığı Riskler: İmalat Sanayiinde Bir Uygulama, Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:4: 157-184 Güleş, H. K. ve Bülbül, H. (2004).Yenilikçilik, İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı. Birinci Baskı, Ankara: Nobel Yayınları. İlter, H. M. (2002). Global Dışsal Tedarik (Outsourcing), İstanbul: İTO Yayınları, 5. İraz, R. (2010). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler. Konya: Çizgi Kitabevi. Jyoti, J. e H. Arora (2013). Impact of Client–Vendor Relationship on Firm’s Financial Performance: A Study of Outsourcing Firms, Global Business (4): 691–709. Kimberly, J. R. ve M. J. Evanisko (1981). Organizational innovation: The influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations. Academy of Management Journal 24 (4): 689-713. Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. 14. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları. Lacity, M. C. ve L. P. Willcocks (2013). Outsourcing Business Processes for Innovation, Mitsloan Management Review, 4( 3). Mackenzie, L. ve C. DeCusatis (2013). Sustaining innovation when outsourcing components in multitechnology, multi-component systems, Management, policy & practice 15(1): 2–16. Marion, T. J ve J. H. Friar (2012). Managing Global Outsourcing to Enhance Lean Innovation, ResearchTechnology Management, 44-51. Murat, G. ve H. Göktaş Kulualp (2010). Yöneticilerin Yeniden Yapılanma sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği, Dumlupınar Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, Sayı 28: 49-65 Oslo Kılavuzu (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlaması İçin İlkeler. (Çev.: TÜBİTAK). Üçüncü Baskı, Ankara: TÜBİTAK Yayınları Özcan Y. ve M. İnce (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Özdaşlı, K. (2010). İşletmelerde Yenilikçi Örgüt Yapısı Oluşturmak: Çok Unsurlu Bir Model Önerisi. TSA, 14 (1). Özgün, M. (2006). Kalite Arttırıcı Bir Strateji Olarak Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firmalar Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Roy, S. ve K. Sivakumar (2012). Global Outsourcing Relationships and Innovation:A Conceptual Framework and Research Propositions, J Prod Innov Manag, 29(4):513–530 Şahin, A. (2009). Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinin Ölçülmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 259-271. Top, S. (2008). İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları. Ülgen, H. ve K. Mirze (2006). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Van Den Bosch, Frans, A. J. (2012). On the necessity and scientific challenges of conducting research into strategic value creating management models. Erasmus University Rotterdam, Farewell conference. Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve Yenilik, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Yılmaz, N. (2013). Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Yılmaz, T. (2010). Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinde Yenilik (İnovasyon) Yönetimi: İzmir İli Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Zerenler, M.; N. Türker; E. Şahin (2007). Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve Yenilik İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17.

YENİLİK YÖNETİMİ AÇISINDAN KOBİ’LERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Year 2014, Volume: 3 Issue: 6, 51 - 68, 15.01.2015

Abstract

KOBİ’ler artan rekabet, küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte faaliyet alanlarını kendilerine rekabet avantajı sağlayan ve en iyi yaptıkları iş olan “core competence”(temel yetenek) ile sınırlandırmaya, temel işleri dışında kalan faaliyetleri ise işinde uzman tedarikçilere bırakarak piyasada rekabet üstünlüğü elde etme amacındadırlar.  Dış kaynak kullanımı (outsourcing) olarak ifade edilen bu modern yönetim tekniği sayesinde işletmeler hem kaynak tasarrufu sağlamakta hem de en iyi yaptıkları işe yoğunlaşabilmektedirler. Bu çalışmada “Konya ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yenilik yönetimi açısından dış kaynak kullanımını ölçme” amaçlanmaktadır.

References

  • Adıgüzel, B. (2012). İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi: Steve Jobs Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Arıkan C.; M. Akyos; M. Durgut; A. Göker (2003) Ulusal İnovasyon Sistemi, TÜSİAD Yayınları, No.T/2003/10/362, İstanbul. Aygen, S. (2006). İşletmelerde Yenilik Yönetimi Sürecinde Örgüt Yapılarında ve Hizmet Tasarımlarında Yaşanan Dönüşümler: Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma ve Hizmet Tasarımı Önerisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya. Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin Simyası. İstanbul: BZD Yayın ve İletişim Hizmetleri. Barurçugil, İ. Teknolojik Yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yöntemi, Bursa Üniversitesi Basımevi, 1981 Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Betz, F. (2010). Yönetim Stratejisi. (Çev. Ümit Şensoy). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 338. Birkinshaw, J.; G. Hamel; M. J. Mol (2008). Management Innovation. Academy of Management Review, 33(4), 825-845. Cunden, M. (2008). The Impact of the IT Outsourcing Relationship on the Success of the Venture: A Research Agenda. ECIS, 2508-2519. Çelik, A. & Akgemci, T. (1998). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Ankara: Nobel Yayını. Durna, U. (2002), Yenilik Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınevi. Düren, A. Z. (2002). 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul. Ecevit, S. Z. (2010). Yenilik Yönetimi. (Editör: Feray Odman Çelikçapa, Sait Kaygusuz). Teknoloji Yönetimi, Bursa: Dora Yayıncılık. Ecevit S. Z. ve Ö. Işık (2011). İnovasyon ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik İnovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 538-559. Embleton, P. R. ve R. C. Wright (1998). A practical guide to successful outsourcing. Empowerment in Organizations. 946 (3): 94. Eren, E. (1982). İşletmelerde Yenilik Politikası (Kuram ve Uygulamada Yenilik), İstanbul: Formül Matbaası. Eren, E.; L. Alpkan; Y. Erol (2005). Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bahar 1, 4 (7): 201-224. Freeman, C. ve L. Soete (2003). Yenilik İktisadı, Tubitak Yayınları Akademik Dizi, Ankara. Gobble, M. (2013). Outsourcing Innovation, Research-Technology Management, 56 (4): 64. Gül, H. (2005). Dış kaynak Kullanma Nedenleri ve Taşıdığı Riskler: İmalat Sanayiinde Bir Uygulama, Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:4: 157-184 Güleş, H. K. ve Bülbül, H. (2004).Yenilikçilik, İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı. Birinci Baskı, Ankara: Nobel Yayınları. İlter, H. M. (2002). Global Dışsal Tedarik (Outsourcing), İstanbul: İTO Yayınları, 5. İraz, R. (2010). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler. Konya: Çizgi Kitabevi. Jyoti, J. e H. Arora (2013). Impact of Client–Vendor Relationship on Firm’s Financial Performance: A Study of Outsourcing Firms, Global Business (4): 691–709. Kimberly, J. R. ve M. J. Evanisko (1981). Organizational innovation: The influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations. Academy of Management Journal 24 (4): 689-713. Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. 14. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları. Lacity, M. C. ve L. P. Willcocks (2013). Outsourcing Business Processes for Innovation, Mitsloan Management Review, 4( 3). Mackenzie, L. ve C. DeCusatis (2013). Sustaining innovation when outsourcing components in multitechnology, multi-component systems, Management, policy & practice 15(1): 2–16. Marion, T. J ve J. H. Friar (2012). Managing Global Outsourcing to Enhance Lean Innovation, ResearchTechnology Management, 44-51. Murat, G. ve H. Göktaş Kulualp (2010). Yöneticilerin Yeniden Yapılanma sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği, Dumlupınar Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, Sayı 28: 49-65 Oslo Kılavuzu (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlaması İçin İlkeler. (Çev.: TÜBİTAK). Üçüncü Baskı, Ankara: TÜBİTAK Yayınları Özcan Y. ve M. İnce (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Özdaşlı, K. (2010). İşletmelerde Yenilikçi Örgüt Yapısı Oluşturmak: Çok Unsurlu Bir Model Önerisi. TSA, 14 (1). Özgün, M. (2006). Kalite Arttırıcı Bir Strateji Olarak Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firmalar Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Roy, S. ve K. Sivakumar (2012). Global Outsourcing Relationships and Innovation:A Conceptual Framework and Research Propositions, J Prod Innov Manag, 29(4):513–530 Şahin, A. (2009). Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinin Ölçülmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 259-271. Top, S. (2008). İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları. Ülgen, H. ve K. Mirze (2006). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Van Den Bosch, Frans, A. J. (2012). On the necessity and scientific challenges of conducting research into strategic value creating management models. Erasmus University Rotterdam, Farewell conference. Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve Yenilik, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Yılmaz, N. (2013). Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Yılmaz, T. (2010). Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinde Yenilik (İnovasyon) Yönetimi: İzmir İli Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Zerenler, M.; N. Türker; E. Şahin (2007). Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve Yenilik İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Rıfat İraz

Ahmet Burhan Çakıcı

İlknur Çevik Tekin

Publication Date January 15, 2015
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 6

Cite

APA İraz, R., Çakıcı, A. B., & Tekin, İ. Ç. (2015). YENİLİK YÖNETİMİ AÇISINDAN KOBİ’LERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ. Global Journal of Economics and Business Studies, 3(6), 51-68.