Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 97 - 111 2020-06-30

Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği
Relationship Between Cultural Value Orientations and Individual Conflict Management Approaches of Disaster and Emergency Professionals: A Sample From Çanakkale

Burcu ÖZKAN [1] , Fehmi Volkan Volkan AKYÖN [2]


Bu araştırmada, Afet ve Acil Durum alanlarında görev yapan; 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin ve Çanakkale Belediyesi İtfaiye personelinin kullandıkları çatışma yönetim yaklaşımlarından uzlaşma/işbirliği, uyma/işbirliği, zorlama, kaçınma, uzlaşma/uyma ve uzlaşma yaklaşımlarını tercih etme durumları ve sahip oldukları kültürel değer yönelimlerinin bu yaklaşımlar ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, çalışanların sahip oldukları demografik özelliklerinin çatışma yönetim yaklaşımları ve kültürel değer yönelimleri ile olan ilişkisinin de değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Çanakkale ili, merkez ve ilçelerinde görevli 242 Afet ve Acil Durum personeli oluşturmaktadır.

Araştırmanın sonucuna göre, çalışanların çatışma yönetim yaklaşımları ile sahip oldukları kültürel değerleri arasındaki ilişkinin, pozitif yönlü ve orta kuvvette olduğu yönündedir. Çalışanlar, çatışma yönetim yaklaşımlarından en çok uzlaşma/işbirliği yaklaşımını kullanmaktadır. Çalışanların en çok sahip oldukları kültürel değer ise evrensel ve yardımsever olma değeridir. Çalışanların çatışma yönetim yaklaşımları tercihleri; cinsiyet, yaş ve deneyime göre farklılaşırken; medeni durum, memleket, öğrenim durumu ve meslek gruplarına göre anlamlı fark yoktur. kültürel değer yönelimleri; cinsiyet, yaş, deneyim ve meslek gruplarına göre değişirken; medeni durum, memleket ve öğrenim durumuna göre değişmemektedir.

The aim of this study is to determine  the preferences of professionals' in the Emergency Health Services, Provincial Disaster and Emergency Directorate and in Çanakkale Municipality Fire Service in relation to conflict management approaches such as compromising/collaborating, accommodating /collaborating, competing, avoiding, compromising/ accommodating and compromising  and to examine the correlation between these approaches and their cultural value orientations. Further, it seeks to evaluate the correlation between their demographic characteristics, and their conflict management approaches and cultural value orientations. The sample of the study is composed of a total of 242 professionals in Disaster and Emergency, serving in the province, city center and districts of Çanakkale.

The results from the study indicate that the correlation between the conflict management approaches and cultural values of the professionals is positive and it can be considered moderately correlated. The professionals mostly use the approach of compromising/collaborating when compared to other conflict management approaches. In addition, it has been found that the most dominant cultural value is being universal and helpful. Their preferences for conflict management approaches  vary by gender, age and experience. However, they do not vary by marital status, hometown, educational background and occupational groups. Their cultural value orientations differ by gender, age, experience and occupational groups, but they do not differ by marital status, hometown and educational background.

 • Çalışkur, A. (2010). Psikolojide değerler ve gençlik. Ankara: Papatya Yayıncılık.
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 217-239.
 • Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20. Retrieved from https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
 • Harcar, T. (2005). 2000’li Yıllarda Amerikan ve Türk Yöneticilerinin Bireysel Yöneticilik Değerlerine İlişkin İki Kültür Arası Karşılaştırmaya Yönelik Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dönmezer, S. (1999). Toplumbilim (12. Baskı). İstanbul: Beta Yayın.
 • Bozacı, İ., Gürer, A. ve Öneren, M. (2014). Çalışanların bireysel değerleri ile örgütsel çatışma yönetimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Kamu yöneticileri üzerine bir araştırma. The Journol of Academic Social Science Studies International Journol of Social Science, 29, 439-455. doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2543,
 • Tokat, B. (1999). Örgütlerde çatışma ve çatışmanın yönetimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 23-40.
 • Avcı, U. ve Topaloğlu, C. (2008). Çatışma nedenleri ve yönetimi: Otel işletmelerinde yönetici bakış açısıyla bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), s.75-92.
 • Açıkalın, A. (2015). Yerel yönetimlerde çatışma yönetimi: Malatya Belediyesinde uygulamalı bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Sökmen, A. ve Yazıcıoğlu, İ. (2005). Thomas modeli kapsamında yöneticilerin çatışma yönetimi stilleri ve tekstil işletmelerinde bir alan araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-19.
 • Genç, N. (2007). Yönetim ve organizasyon. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Seval, H. (2006). Çatışmanın etkileri ve yönetimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 245-254.
 • Ada, N. (2013). Ögütlerde Çatışma Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Bir Literatür Çalışması.The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(1), 59-74. https://www.jasstudies.com adresinden alınmıştır.
 • Alpkan, L, Ceylan, A. ve Ergün, E. (2000). Çatışmanın sebepleri ve yönetimi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(2), 39-51.
 • Eren, E. (1996). Yönetim ve organizasyon. (3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kılınç, T. (1986). Örgütlerde çatışma, başa çıkma yöntemleri ve yönetimi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 15(1).
 • Çolak, N. (2011). Örgüt içi çatışma yönetiminde halkla ilişkiler araçlarının rolü: Decathlon spor mağazaları örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kırel, Ç. ve Özkalp, E. (2004). Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Görün, L. (2009). Düzce ve Bolu illeri merkez okullarında görev yapan okul yöneticilerinin çatışma yönetim yaklaşımları ve beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuya ilişkin algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Akyön, F. V. (2008). İş Yerinde Şiddete Karşı Çalışanların Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İlban, T. (2008). İnşaat sektöründe çatışma yönetiminin kültürel boyutu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yurdunkulu, A. (2016). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin çatışma durumları ve çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi: Düzce Merkez ilçe örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Gülşen, S. (2006). Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yaşanan öğrenci çatışmalarının nedenleri ve öğretmenlerin kullandıkları çatışma çözüm stratejileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kirişçi, A. (2010). Öğretmenlerin kültürel değerleri ve çatışma yaklaşımları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akcan, G. (2014). Örgütsel çatışmalar ve çatışma aşamalarında çatışma çözme yöntemleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarıpınar, G. G. (2014). Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akranları ve öğretmenleri ile yaşadıkları çatışma ile çatışma yönetim stratejileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Casiadi, S. (2017). Öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerileri ve çatışma yönetimi konusunda görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Şendur, F. E. (2006). Örgütsel çatışma ve çatışma yönetimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2681-3512
Author: Burcu ÖZKAN (Primary Author)
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7198-018X
Author: Fehmi Volkan Volkan AKYÖN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { gumussagbil485449, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {97 - 111}, doi = {10.37989/gumussagbil.485449}, title = {Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği}, key = {cite}, author = {Özkan, Burcu and Akyön, Fehmi Volkan} }
APA Özkan, B , Akyön, F . (2020). Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 97-111 . DOI: 10.37989/gumussagbil.485449
MLA Özkan, B , Akyön, F . "Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 97-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/55123/485449>
Chicago Özkan, B , Akyön, F . "Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 97-111
RIS TY - JOUR T1 - Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği AU - Burcu Özkan , Fehmi Volkan Akyön Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.485449 DO - 10.37989/gumussagbil.485449 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 111 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.485449 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.485449 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği %A Burcu Özkan , Fehmi Volkan Akyön %T Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 9 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.485449 %U 10.37989/gumussagbil.485449
ISNAD Özkan, Burcu , Akyön, Fehmi Volkan . "Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (June 2020): 97-111 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.485449
AMA Özkan B , Akyön F . Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 97-111.
Vancouver Özkan B , Akyön F . Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 97-111.