Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of Knowledge Level of University Students on Dyslexia (Gümüşhane University Example)

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 257 - 263, 28.06.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887800

Abstract

This research was conducted to determine the knowledge level of university students about dyslexia. Gümüşhane University exam constituted the universe of the descriptive research. 1500 students were reached in the study and a questionnaire form was used by the research as a data collection form. The average age of the study is 21.21 ± 1.95. 40.7% of the students are studying at the faculty of health sciences and 42.6% of the students have knowledge about dyslexia. When the students were asked to define dyslexia, 49.1% defined dyslexia as learning disorder, 24.9% defined social communication disorder, 17.7% mental retardation, 4.7% physical disability and 3.7% identified auditory disability. Our research is because they haven't heard of rocker dyslexia concept and haven't read any books on dyslexia. It is recommended to increase the number of possible awareness campaigns and make plans for dyslexia studies to be conducted in large samples and to be put on the market. In addition, systematic research on dyslexia should be done in Turkey, personalized programs and programs to others by drawing others to be prepared.

References

 • 1. Munawaroh, M, Yogakarta, U.P, Anggrayni, N.T. and Yogakarta, U. P. (2015). “Mengenalı Tanda-Tanda Dısleksıa Pada Anak Usıa Dını, Proseding Seminar Nasional PGSD UPY dengan Tema Strategi Mengatasi Kesulitan Belajarketika Murid AndaSseorang.” Disleksia, 167-171.
 • 2. Cope, N, Harold, D, Hill, G, Moskvına, V, Stevenson, J, Holmans, P, Owen, M.J., O’Donovan, M. and Willıams, J. (2005).” Strongevidence That KIAA0319 On Chromosome 6p İs A Susceptibility Gene For Developmental Dyslexia”.i The Amerikan Journal of Human Genetics, 76, 581-591.
 • 3. Köroğlu, E. (2014). Amerikan Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı [Diagnostic and statistical manual of mental disorders]. Hekimler Yayın Birliği: Ankara.
 • 4. Salman, U, Özdemir, S, Salman, A. B. ve Özdemir, F. (2016). “Özel Öğrenme Güçlüğü; Disleksi”. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 2(2), 170-176, doi:10.5606/fng.btd.2016.031
 • 5. Erman, Ö. (2002). “Disleksi”. Çoluk Çocuk Dergisi, 17, 810.
 • 6. Maughan, B. ve Yule, W. (1994). Reading And Other Learning Disabilities In: Edıtör M. Rutter, E. Taylor, L. Hersov. Child and Adolescent Psychiatry Modern Aprroaches, 647-665.
 • 7. Sarıpınar, E.G. (2006).”Özgül öğrenme güçlüğü: Okuma Güçlüğünde Akademik Beceri ve Duyusal-Motor İşlevleri Değerlendirme Testlerinin Kullanılabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 8. Bonıfaccı, P, Montuschı, M, Lamı, L. and Snowlıng, M. J. (2014). “Parents of Children With Dyslexia: Cognitive, Emotional And Behavioural Profile”. Dyslexia, 20, 175-190.
 • 9. Acar, S. (2018). “Gelişimsel Disleksi ve Endofenotipik Yaklaşım: Nörogenetik, Nörobiyolojik ve Nörobilişsel Temeller”. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1(2), 62-91.
 • 10. Yangın, S, Yangın, N, Önder, V. ve Şavlığ, A. (2016). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının Çeşitli Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Farkındalıkları”. Education Sciences, 11(5), 243-266.
 • 11. “Okul Çağı Çocularının Kabusu: Dislkesi.” (2021). Erişim adresi: https://www.sencard.com.tr/sen-programi/ailen/cocugu nuz-ve-siz/okul-cagi-cocuklarinin-kabusu-disleksi (Erişim Tarıhı:10.01.2021).
 • 12. Balcı, E. (2019). “Disleksi Hakkında Öğretmen Görüşleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar”. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 162-179.
 • 13. Soriano-Ferrer, M, Echegaray-Bengoa, J.Y. and Joshi, R.M. (2016). “Knowledge and Beliefs About Development Aldyslexia in Pre-Service and in-Service Spanish-Speaking Teachers”. Annals of Dyslexia, 66(1), 91-110. doi: 10.1007/s11881-015-0111-1.
 • 14. Uluçınar-Sağır, Ş. ve Bozgun, K. (2018). “Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yeterliliklerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”. SETSCI Conference Indexing System, 3, 1116-1119.

Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği)

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 257 - 263, 28.06.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887800

Abstract

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin disleksi hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri oluşturdu. Araştırmada 1500 öğrenciye ulaşılmıştır ve veri toplama formu olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.21±1.95’dir. Öğrencilerin %40,7’si sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim görmektedir ve öğrencilerin %42.6’sını disleksi hakkında bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerden disleksiyi tanımlamaları istendiğinde %49.1’i disleksiyi öğrenme bozukluğu olarak tanımlarken, %24.9’u sosyal iletişimde bozukluk, %17,7’si zeka geriliği, %4,7’si bedensel engel %3.7’si de işitsel engel olarak tanımlamıştır. Araştırmamız sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun disleksi kavramını duymadıkları ve disleksi ile ilgili herhangi bir kitap okumadıkları belirlenmiştir. Disleksi konusunda farkındalık kampanyaları sayısının artırılarak disleksi araştırmalarının geniş örneklemlerde yapılması ve sonuçlar doğrultusunda disleksi konusunda stratejik planlamalar yapılması önerilmektedir. Ayrıca Türkiye’de disleksi ile ilgili sistematik araştırmalar yapılmalı, güçlük çeken öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş etkinlikler ve programlar hazırlanmalıdır.

References

 • 1. Munawaroh, M, Yogakarta, U.P, Anggrayni, N.T. and Yogakarta, U. P. (2015). “Mengenalı Tanda-Tanda Dısleksıa Pada Anak Usıa Dını, Proseding Seminar Nasional PGSD UPY dengan Tema Strategi Mengatasi Kesulitan Belajarketika Murid AndaSseorang.” Disleksia, 167-171.
 • 2. Cope, N, Harold, D, Hill, G, Moskvına, V, Stevenson, J, Holmans, P, Owen, M.J., O’Donovan, M. and Willıams, J. (2005).” Strongevidence That KIAA0319 On Chromosome 6p İs A Susceptibility Gene For Developmental Dyslexia”.i The Amerikan Journal of Human Genetics, 76, 581-591.
 • 3. Köroğlu, E. (2014). Amerikan Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı [Diagnostic and statistical manual of mental disorders]. Hekimler Yayın Birliği: Ankara.
 • 4. Salman, U, Özdemir, S, Salman, A. B. ve Özdemir, F. (2016). “Özel Öğrenme Güçlüğü; Disleksi”. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 2(2), 170-176, doi:10.5606/fng.btd.2016.031
 • 5. Erman, Ö. (2002). “Disleksi”. Çoluk Çocuk Dergisi, 17, 810.
 • 6. Maughan, B. ve Yule, W. (1994). Reading And Other Learning Disabilities In: Edıtör M. Rutter, E. Taylor, L. Hersov. Child and Adolescent Psychiatry Modern Aprroaches, 647-665.
 • 7. Sarıpınar, E.G. (2006).”Özgül öğrenme güçlüğü: Okuma Güçlüğünde Akademik Beceri ve Duyusal-Motor İşlevleri Değerlendirme Testlerinin Kullanılabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 8. Bonıfaccı, P, Montuschı, M, Lamı, L. and Snowlıng, M. J. (2014). “Parents of Children With Dyslexia: Cognitive, Emotional And Behavioural Profile”. Dyslexia, 20, 175-190.
 • 9. Acar, S. (2018). “Gelişimsel Disleksi ve Endofenotipik Yaklaşım: Nörogenetik, Nörobiyolojik ve Nörobilişsel Temeller”. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1(2), 62-91.
 • 10. Yangın, S, Yangın, N, Önder, V. ve Şavlığ, A. (2016). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının Çeşitli Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Farkındalıkları”. Education Sciences, 11(5), 243-266.
 • 11. “Okul Çağı Çocularının Kabusu: Dislkesi.” (2021). Erişim adresi: https://www.sencard.com.tr/sen-programi/ailen/cocugu nuz-ve-siz/okul-cagi-cocuklarinin-kabusu-disleksi (Erişim Tarıhı:10.01.2021).
 • 12. Balcı, E. (2019). “Disleksi Hakkında Öğretmen Görüşleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar”. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 162-179.
 • 13. Soriano-Ferrer, M, Echegaray-Bengoa, J.Y. and Joshi, R.M. (2016). “Knowledge and Beliefs About Development Aldyslexia in Pre-Service and in-Service Spanish-Speaking Teachers”. Annals of Dyslexia, 66(1), 91-110. doi: 10.1007/s11881-015-0111-1.
 • 14. Uluçınar-Sağır, Ş. ve Bozgun, K. (2018). “Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yeterliliklerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”. SETSCI Conference Indexing System, 3, 1116-1119.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Nilgün ULUTAŞDEMİR
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ PR.
0000-0002-2231-5236
Türkiye


Sevda UZUN (Primary Author)
gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü
0000-0002-5954-717X
Türkiye


Nurşen KULAKAÇ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5427-1063
Türkiye


Hanım SARI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5737-3850
Türkiye


Meryem ACAR
GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE HEALTH ACADEMY, DEPARTMENT OF NURSING
0000-0002-8447-2392
Türkiye

Publication Date June 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { gumussagbil887800, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {257 - 263}, doi = {10.37989/gumussagbil.887800}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Ulutaşdemir, Nilgün and Uzun, Sevda and Kulakaç, Nurşen and Sarı, Hanım and Acar, Meryem} }
APA Ulutaşdemir, N. , Uzun, S. , Kulakaç, N. , Sarı, H. & Acar, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği) . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 257-263 . DOI: 10.37989/gumussagbil.887800
MLA Ulutaşdemir, N. , Uzun, S. , Kulakaç, N. , Sarı, H. , Acar, M. "Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği)" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 257-263 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/63095/887800>
Chicago Ulutaşdemir, N. , Uzun, S. , Kulakaç, N. , Sarı, H. , Acar, M. "Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği)". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 257-263
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği) AU - Nilgün Ulutaşdemir , Sevda Uzun , Nurşen Kulakaç , Hanım Sarı , Meryem Acar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.887800 DO - 10.37989/gumussagbil.887800 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 263 VL - 10 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.887800 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887800 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği) %A Nilgün Ulutaşdemir , Sevda Uzun , Nurşen Kulakaç , Hanım Sarı , Meryem Acar %T Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği) %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.887800 %U 10.37989/gumussagbil.887800
ISNAD Ulutaşdemir, Nilgün , Uzun, Sevda , Kulakaç, Nurşen , Sarı, Hanım , Acar, Meryem . "Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği)". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 2 (June 2021): 257-263 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887800
AMA Ulutaşdemir N. , Uzun S. , Kulakaç N. , Sarı H. , Acar M. Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği). Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 257-263.
Vancouver Ulutaşdemir N. , Uzun S. , Kulakaç N. , Sarı H. , Acar M. Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği). Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 257-263.
IEEE N. Ulutaşdemir , S. Uzun , N. Kulakaç , H. Sarı and M. Acar , "Üniversite Öğrencilerinin Disleksi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği)", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 257-263, Jun. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.887800