Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

FROM A PUBLIC MANAGEMENT PERSPECTIVE, APPLICABILITY OF PERFORMANCE-BASED REMUNERATION SYSTEM IN TURKISH PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT

Year 2016, Volume 5, Issue 13, 82 - 101, 06.12.2016

Abstract

Today, experienced political, socio-cultural and began to shape the understanding of public administration in parallel with technological change "public management" concept of public services "aims at the efficient and effective". More rational determination of public services provided to citizens by the regulation on the basis of private sector business principles of public administration, defined public institutions in the reorganization of the service line and increasing the efficiency of the staff that will offer public services, considered as the objectives of this approach. The cost of staff will in this direction, which will be determined by evaluating the service revealed that in terms of quantity and quality practices for performance directly connected to bringing it aims to increase efficiency produced and applied. Working in this performance-based wage system of public administration by working to demonstrate the level of compliance with the characteristics and advantages and disadvantages in terms of the culture of the public administration system has been a number of suggestions.

References

 • AKAL, Z., (2005), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Milli Prodüktivite Merkezi Yay., S.1
 • ACAR, N., (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi-Gelistirilmesi, Pegema Yay.,Ankara
 • ATAAYİ, D., (1990), İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri, İ.Ü. İşletme Fak.Yay.,No.235, İstanbul
 • ATEŞ, Hamza, (2005), Türk Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret Sistemlerinin Uygulanabilirliği Sorunu, TODAIE Yayınları, Ankara s.315
 • AYKAÇ, B., (1996), Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, Gazi Üni.İİBF Yay., Ankara
 • BARUTÇUGİL, İ., (2004), Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul
 • BİLGİÇ, V., (2003), Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed.)Asım Balcı, Seçkin Yayınları, Ankara
 • BİLGİN, K.U., (2004), Kamu Performans Yönetimi: Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi, TODAİE Yay.,No: 323
 • BİLGİN K.U., (2005), Performans Yönetiminde İnsan Kaynağı Planlaması, AİD, Sayı :37/2
 • BİLGİN M.H., (2013 Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik, http://www.econturk.org/
 • Turkiyeekonomisi/cmis1/pdf, Er.T.:15.04.2013
 • BOZKURT, Ö., ERGUN, T., SEZEN, S.(Ed.), (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yay.,Ankara
 • CANMAN, D., (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, TODAİE Yay., Ankara
 • CAYER N. J., (1995), Public Personnel Administration in the United States, St.Martin’s Pres, New York
 • Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türk Kamu Yönetiminde Personelin Verimliliği ve Niteliğinin Geliştirilmesi, 1996:92s.Rapor
 • Devlet Personel Baskanlığı (DPB), (1998), Kamu Hizmetinde Ücret Yapısı ve Ücretlerin Tespit Edilmesi, Ankara
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2000), Verimlilige Dayalı Ücret Sistemlerine Geçis Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 • EDİPOĞLU Erciyes, Performans Değerlendirme Ve Ücretler, http://www.insankaynaklari.com/cn /ContentBody.asp?BodyID=763, Er.T.:08.04.2013
 • EKMEKÇİ, F.Y., (1996) , Türkiye ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki Personel ile Parlamenterlerin Mali ve Sosyal Hakları, Lisans Üstü Uzmanlık Tezi, TODAİE
 • FINDIKÇI, İ., (1999), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul
 • GENÇ, N., (1995), Zirveye Götüren Yol, Timaş Basım, İstanbul
 • KESTANE, D., Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği, Maliye Der.,S:142
 • KAZANCI, M., (1984), Personel Değerlendirmesi, A.İ.D., C.7, S.1
 • KIYOAKI, T., (2001), Japonya’ da Personel Sistemi ve Milli Personel Teşkilatı, Türk İdare Dergisi, S.392
 • KOBU, B., (1997), Üretim Yönetimi, İ.Ü Yay. No:3424, İstanbul
 • NOHUTÇU, A., (2005), Kamu Yönetiminin Yeni Perspektif ve Dinamizmi: Kamu’nun Yönetilmesinde Kamu’nun Yönetmesi Anlayışına Doğru, Seçkin Yay., Ankara
 • OECD, (1993), Kamu Hizmetinde Performans Değerlendirme ve Performansa Dayalı Ücret Programları, Çev.Refik Çiçek, Devlet Personel Başkanlığı, Yayın No:176, Ankara
 • ÖZTÜRK, K., Kamu Kesimi Ücret Sistemleri,Türkiye’de Durum, Türk İdare Dergisi, S.428.
 • PFEFFER, J. (2009), Ücret Konusunda Altı Tehlikeli Efsane, MESS Yay., No: 307, İstanbul
 • SEZGİ, M., Kamu Kesimi Ücret Sistemleri -Türkiye ve Diger Ülke Uygulamaları http://www.debud.org.html.dergi.pdf.sayi.15.pdf, Er.T.:13.04.2013
 • SONGUR, M., (1995), Mahalli İdarelerde Performans Ölçümü, Mahalli İdareler Gn.Md.lüğü Yay., No.6,Ankara
 • TALAS, C., (1982), Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Ankara
 • TUTUM, C., (1979), Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, No.179, Doğan Basımevi, Ankara
 • UYARGİL, C., (1995), Ücret Yönetiminde Ücret Performans İlişkisi , İ.Ü İşletme Fak.Yay.No:12
 • ÜNAL, A., (2008), Performansa Dayalı Ücret, Kamu-İş Sendikası Yay., Ankara
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=3796, Er.T.:16.04.2013

KAMU İŞLETMECİLİĞİ PERSPEKTİFİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME SİSTEMİNİN KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Year 2016, Volume 5, Issue 13, 82 - 101, 06.12.2016

Abstract

Günümüzde yaşanan siyasal, sosyo-kültürel ve teknolojik değişime paralel olarak kamu yönetim anlayışını şekillendirmeye başlayan “kamu işletmeciliği” anlayışı, kamu hizmetlerinin “etkin ve etkili” olmasını amaçlamaktadır. Kamu yönetiminin özel sektör işletme ilkelerine dayalı olarak düzenlenmesi ile vatandaşa verilecek kamu hizmetlerinin daha rasyonel biçimde belirlenmesi, kamu kurumlarının belirlenen bu hizmetler doğrultusunda yeniden teşkilatlandırılması ve bu kamu hizmetlerini sunacak personelin verimliliğinin artırılması, bu anlayışın hedefleri olarak sayılabilir. Bu doğrultuda personelin alacağı ücretin, ortaya koyduğu hizmetin nicelik ve nitelik bakımından değerlendirilmesiyle belirlenecek olan performansla doğrudan bağlı hale getirilerek verimliliğin artırılması amacına yönelik uygulamalar üretilip uygulanmaktadır. Çalışmada bu performansa dayalı ücret sisteminin kamu yönetiminin karakteristik özellikleri ile uyumluluk düzeyi ve sistemin kamu yönetim kültürü açısından olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koymaya çalışılarak birtakım öneriler getirilmiştir.

References

 • AKAL, Z., (2005), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Milli Prodüktivite Merkezi Yay., S.1
 • ACAR, N., (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi-Gelistirilmesi, Pegema Yay.,Ankara
 • ATAAYİ, D., (1990), İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri, İ.Ü. İşletme Fak.Yay.,No.235, İstanbul
 • ATEŞ, Hamza, (2005), Türk Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret Sistemlerinin Uygulanabilirliği Sorunu, TODAIE Yayınları, Ankara s.315
 • AYKAÇ, B., (1996), Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, Gazi Üni.İİBF Yay., Ankara
 • BARUTÇUGİL, İ., (2004), Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul
 • BİLGİÇ, V., (2003), Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed.)Asım Balcı, Seçkin Yayınları, Ankara
 • BİLGİN, K.U., (2004), Kamu Performans Yönetimi: Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi, TODAİE Yay.,No: 323
 • BİLGİN K.U., (2005), Performans Yönetiminde İnsan Kaynağı Planlaması, AİD, Sayı :37/2
 • BİLGİN M.H., (2013 Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik, http://www.econturk.org/
 • Turkiyeekonomisi/cmis1/pdf, Er.T.:15.04.2013
 • BOZKURT, Ö., ERGUN, T., SEZEN, S.(Ed.), (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yay.,Ankara
 • CANMAN, D., (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, TODAİE Yay., Ankara
 • CAYER N. J., (1995), Public Personnel Administration in the United States, St.Martin’s Pres, New York
 • Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türk Kamu Yönetiminde Personelin Verimliliği ve Niteliğinin Geliştirilmesi, 1996:92s.Rapor
 • Devlet Personel Baskanlığı (DPB), (1998), Kamu Hizmetinde Ücret Yapısı ve Ücretlerin Tespit Edilmesi, Ankara
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2000), Verimlilige Dayalı Ücret Sistemlerine Geçis Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 • EDİPOĞLU Erciyes, Performans Değerlendirme Ve Ücretler, http://www.insankaynaklari.com/cn /ContentBody.asp?BodyID=763, Er.T.:08.04.2013
 • EKMEKÇİ, F.Y., (1996) , Türkiye ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki Personel ile Parlamenterlerin Mali ve Sosyal Hakları, Lisans Üstü Uzmanlık Tezi, TODAİE
 • FINDIKÇI, İ., (1999), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul
 • GENÇ, N., (1995), Zirveye Götüren Yol, Timaş Basım, İstanbul
 • KESTANE, D., Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği, Maliye Der.,S:142
 • KAZANCI, M., (1984), Personel Değerlendirmesi, A.İ.D., C.7, S.1
 • KIYOAKI, T., (2001), Japonya’ da Personel Sistemi ve Milli Personel Teşkilatı, Türk İdare Dergisi, S.392
 • KOBU, B., (1997), Üretim Yönetimi, İ.Ü Yay. No:3424, İstanbul
 • NOHUTÇU, A., (2005), Kamu Yönetiminin Yeni Perspektif ve Dinamizmi: Kamu’nun Yönetilmesinde Kamu’nun Yönetmesi Anlayışına Doğru, Seçkin Yay., Ankara
 • OECD, (1993), Kamu Hizmetinde Performans Değerlendirme ve Performansa Dayalı Ücret Programları, Çev.Refik Çiçek, Devlet Personel Başkanlığı, Yayın No:176, Ankara
 • ÖZTÜRK, K., Kamu Kesimi Ücret Sistemleri,Türkiye’de Durum, Türk İdare Dergisi, S.428.
 • PFEFFER, J. (2009), Ücret Konusunda Altı Tehlikeli Efsane, MESS Yay., No: 307, İstanbul
 • SEZGİ, M., Kamu Kesimi Ücret Sistemleri -Türkiye ve Diger Ülke Uygulamaları http://www.debud.org.html.dergi.pdf.sayi.15.pdf, Er.T.:13.04.2013
 • SONGUR, M., (1995), Mahalli İdarelerde Performans Ölçümü, Mahalli İdareler Gn.Md.lüğü Yay., No.6,Ankara
 • TALAS, C., (1982), Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Ankara
 • TUTUM, C., (1979), Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, No.179, Doğan Basımevi, Ankara
 • UYARGİL, C., (1995), Ücret Yönetiminde Ücret Performans İlişkisi , İ.Ü İşletme Fak.Yay.No:12
 • ÜNAL, A., (2008), Performansa Dayalı Ücret, Kamu-İş Sendikası Yay., Ankara
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=3796, Er.T.:16.04.2013

Details

Subjects Social
Published Date Aralık 2016
Journal Section Articles
Authors

Serdar Vural UYGUN
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6420-641X
Türkiye

Publication Date December 6, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 13

Cite

APA Uygun, S. V. (2016). KAMU İŞLETMECİLİĞİ PERSPEKTİFİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME SİSTEMİNİN KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 5 (13) , 82-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/27095/281194