Year 2019, Volume 8 , Issue 22, Pages 238 - 254 2019-12-31

DEVLET FELSEFESİ: ELEŞTİREL DÜŞÜNCELER
THE PHILOSOPHY of STATE: CRITIQUES

Can AKTAN [1]


Devlet felsefesi denildiğinde bundan devletin varlığını ve meşruiyetini sorgulayan düşünceler ve ideolojileri anlamak gerekir. Siyaset felsefesinin ana konusu da esasen devlet felsefesi üzerine kuruludur. Giriş niteliğindeki bu makalenin amacı sadece anti-devletçilik ideolojilerini incelemekten ibarettir. Anti-devletçilik, birey özgürlüklerinin korunması amacına yönelik olarak devletin varlığını ve gücünü sorgulayan ideolojileri ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Anti-devletçilik ideolojilerinin bir kısmı devleti tamamen reddederken (devletsiz toplum görüşü) diğer bir kısmı devletin görev ve fonksiyonlarının daraltılmasını savunur. Anti-devletçilik ideolojisi devletin meşruiyetini sorgular; devletin otorite ve yönetme konusunda meşru bir güç ve yetkisinin olmadığını savunur. Anti-devletçi düşünürlere göre bireylerinin yaşamlarının herhangi bir zorlayıcı otoriteden bağımsız olması önemlidir. Sözkonusu ideolojinin muhtelif türlerinden söz edilebilir. Bunların başlıcaları  sağ anarşizm, sol anarşizm, bireyci anarşizm, anarko-kapitalizm, kollektivist anarşizm, komünist anarşizm,  karşılıkçılık, anarko-sendikalizm, liberteryenizm ve minarşizm olarak sayılabilir. Bu çalışma içersinde başlıca anti-devletçilik teorileri ve ideolojileri incelenmektedir. Çalışmamızda ayrıca anti-devletçilik ideolojileri ile liberal/liberteryen düşünce arasında  bir karşılaştırma yapılmaktadır.

The existence and legitimacy of state is the subject matter of political philosophy, that explores the various philosophies of state.   This introductory paper aims to explore only philosophy of anti-statism and its various forms. The Anti-statism is a term used to describe opposition to the state and its power for the sake of individual liberties. It is an ideology that rejects the state completely (stateless society)  or aims to reduce the size and scope of the state to a minimum. In brief, it is an opposition to state intervention into personal, social or economic affairs of individuals. Anti-statism ideology argues that there is no legitimate governmental authority. According to anti-statists individuals ought to be left alone without any governing power or governance. Antistatists believe that most economic and social problems are a result of too much government interference in the operation of the free market economy. There are many different forms of this ideology including left anarchism, right anarchism, individualist anarchism, collectivist anarchism, communist anarchism, mutualism, anarcho-syndicalism, libertarianism, minarchism etc. In this paper, we aim to explore anti-statism theories and ideologies in general.  There will be also a comparison between liberal/libertarian thought with anti-statists ideologies.

 • Bakunin, M. (2000). Devlet ve anarşi, Çev: M. Uyurkulak. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Bakunin, M.(1998). Tanrı ve devlet Çev: Remzi Çaybaşı. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Barry, N. P. (1986). On classical liberalism and libertarianism. London: The Macmillan Press.
 • Bastiat, F. (2016). Ekonomik safsatalar. İstanbul: Liber Plus Yayınları.
 • Bastiat, F. (2017). Ekonomi -görülen ve görülmeyen. İstanbul: Liber Plus Yayınları.
 • Block, W. (2004). Radical libertarianism: Applying libertarian principles to dealing with the unjust government, Part I. Reason Papers, Vol.27.
 • Block, W. (2007). Anarchism and minarchism: No rapprochement possible: reply to Tibor Machan. Journal of Libertarian Studies, 21(1), 61-90.
 • Boaz, D. (1997). Libertarianism: A primer. New York: Free Press.
 • Brennan, J., (2015). Liberteryenizm. Çev: A.Yayla. Ankara: Liberte.
 • Buchanan, J. M. (1975). The limits of liberty: Between anarchy and leviathan. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Chartier, G. (2012). Anarchy and legal order: Law and politics for a stateless society. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Crocetta, R. M. (2007). Tarihsel ve entelektüel bağlam içinde Murray N. Rothbard’ın anarko-kapitalist siyasî teorisi. (Çev. M. Erdoğan). Liberal Düşünce Dergisi, 12(45), 201-220.
 • Gaus, G. and Mack, E., (2004). Libertarianism and classical liberalism in A Handbook of Political Theory, G. Gaus and C. Kukathus (eds.), London: Routledge, pp. 115–129.
 • Godwin, W. (1793). An enquiry concerning political justice, Vol. I. 01.10.2019 tarihinde https://oll.libertyfund.org/titles/godwin-an-enquiry-con-cerning-political-justice-vol-i adresinden erişilmiştir.
 • Hobbes, T., (1975). Leviathan, in: M. Curtis (Ed.), The Great Political Theories, New York: Avon Book.
 • Holcombe, R. G. (2004). Government: Unnecessary but Inevitable. The In¬dependent Review, 8(3), 325-342.
 • Konkin III, Samuel Edward (1983). New libertarian manifesto. Koman Publishing.
 • Konkin III, S.E. (2008). An agorist primer. CA: Kobupco.
 • Kropotkin, P. A. (1999). Çağdaş bilim ve anarşi, Çev: M. Beyhan, Ankara: Öteki Yayınları.
 • Kropotkin, P. (2007). Karşılıklı yardımlaşma, (çev: Sinan Altıparmak). İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Kropotkin, P. (2014). Bilim ve anarşizm, (çev: Gaye Topuz, Hasan İlhan). Ankara: Alter Yayıncılık.
 • Kropotkin, P. (2015). Anarşist ahlak, (çev: Işık Ergüden). İstanbul: Kaos Yayınları.
 • Lemieux P. (1994). Anarko-kapitalizm (Çev: Çiğdem Geleğen). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Molinari, De G. (1977). The production of security, Translation by J.Huston McCulloch, Occasional Papers Series #2, Richard M. Ebeling, ed. (New York: The Center for Libertarian Studies, May ).
 • Narveson, J., (1988). The libertarian idea. Philadelphia: Temple University Press.
 • Narveson, J. (2003). Minarchism.Etica & Politica / Ethics & Politics, 2, 1-14.
 • http://www.units.it/etica/2003_2/NARVESON.htm Erişim tarihi: 01.10.2019
 • Nozick, R. (2006). Anarşi, devlet ve ütopya, 2. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Proudhon, P.-J. (2018). Mülkiyet nedir? Çev: D. Çetinkasap. İstanbul: T. İş Bankası Yayınları.
 • Rand, A. (2004). Kapitalizm bilinmeyen ideal. Çev. Nejdet Kandemir, İstanbul: Plato Yayıncılık.
 • Rothbard, M. N. (1975). Society without a State. Libertarian Forum, VII(1), 3-5.
 • Spencer, H. (2016). Devlete karşı insan. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Spooner, L. (1966). No treason: The constitution of no authority and a letter to Thomas F. Bayard, Larkspur. Col: Pine Tree Press.
 • Spooner, L. (1972). The collected works of Lysander Spooner (Charles Shively, ed), Weston , Mass, M & S Press, 1971.;Let's Abolish Government, New York: Arno Press.
 • Spooner, L. (2007). Let's abolish government. NewYork: Ludwig von Mises Institute.
 • Stirner, M. (2013) Biricik ve mülkiyeti, çev. S. T. Noyan, İstanbul: Kaos Yayınları.
 • Tucker, B. R. (1972). Individual Liberty: Selections from the writings of Benjamin R. Tucker. New York: Revisionist Press.
 • Tucker, B. R. (1893). Instead of a book: by a man too busy to write one: A fragmentary exposition of philosophical anarchism. New York: Scholar's Choice
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4294-2314
Author: Can AKTAN (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA Aktan, C . (2019). DEVLET FELSEFESİ: ELEŞTİREL DÜŞÜNCELER . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 8 (22) , 238-254 . DOI: 10.31199/hakisderg.635665