Year 2014, Volume 3 , Issue 6, Pages 8 - 25 2015-11-09

KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜME ETKİSİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Celalettin YANIK [1] , Mustafa KARA [2]


In this article the concept of welfare state’s transformation is discussed in the context of historical, social and political realm. This treatment/argument is a general review of the identification of this concept. The sense of welfare state had a key role for a specific request and the solution of problems in a term. However the welfare state has become questionable functionality as a result of globalization. Especially globalization has been enabled the interrogation of the concept of welfare state in which globalization caused particularly through supranational and transnational institutions. Therefore in this article it is subjected to evolution of the main axes of the process of welfare state and focused to rereading and underlying the fundamental problems which has shaped today’s process

Bu makalede sosyal devlet anlayışının tarihsel, toplumsal ve siyasal bağlamda geçirdiği dönüşüm ele alınmaktadır. Bu ele alış, genel bir değerlendirme hüviyetindedir. Sosyal devlet anlayışı, bir dönem, tarihsel açıdan belirli taleplerin ve sorunların çözümü için anahtar role sahipti. Fakat küreselleşme sonucunda sosyal devletin işlevselliği sorgulanır hale gelmiştir. Küreselleşme özellikle meydana getirdiği ulusüstü ve ulusaşırı kurumlar aracılığıyla sosyal devlet anlayışının sorgulanmasında etkin olmuştur. Bu nedenle bu makalede sürecin ana aksları yeniden bir okuma aracılığıyla değerlendirmeye tabi tutularak, bugün yaşanan sorunların arka planında yatan temel vetirelerin gözden geçirilişine odaklanılmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Sosyal Devlet, Küreselleşme, Devletin Evrimleşmesi, Liberal Değer
 • KAYNAKÇA
 • ALP, Salih (2009). “Refah Devleti Düşüncesinin Gelişimi ve Bir Liberal Alternatif Olarak Üçüncü Sektör”, Maliye Dergisi, Sayı 156, ss. 265-279.
 • BORATAV, Korkut (1996). “Ekonomi ve Küreselleşme” Emperyalizmin Yeni Masalı: Küreselleşme, Ankara: Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı Yayını.
 • BRENNER, Robert (1999). “Dünya Kapitalizminin Yaklaşan Krizi: Neo-liberalizmden Buhrana mı?” Çev: T. Bedirhanoğlu, Birikim Dergisi, 4 (119), ss.88-95.
 • BULUT, Nihat (2003). “Küreselleşme Sosyal Devletin Sonu Mu?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 2, ss. 173-197.
 • ERBAŞ, Hayriye (2001). “Küreselleşme ve Ulus Devletin Aşınımı Sürecinde Toplumsal Eşitlik/Adalet”, Doğu-Batı Dergisi, 1 (13), ss. 213-224.
 • GÖREN, Zafer (1997). Sosyal Devlet İlkesi ve Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Kalitesi, Anayasa Yargısı 14, Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları.
 • GÜL, Songül Sallan (2004). Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa Liberalizm ve Muhafazakârlık Kıskacında Refah Devleti, İstanbul: Etik Yayınları.
 • _______ (2000), “Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlatışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örnekleri”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 40, 3-4, ss. 51-66.
 • GÜLER, Birgül Ayman (2006). “Sosyal Devlet ve Yerelleşme”, Memleket Siyaset Yönetim, 2006/2, ss. 29-43.
 • KAHRAMAN, Fatih (2010). “Çalışan Yoksulların Haklar İronisi: Metalaştırılmış Çalışanlar”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II’de sunulan bildiri, M. Gülmez, N. Durusoy Öztepe, N. Mütevellioğlu, O. Karadeniz, H. Kumaş (ed.), 4-5-6 Kasım 2010, Pamukkale Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümü, Denizli.
 • KAZGAN, Gülten (2000). “Küreselleşme ve Ulus devlet: Yeni Ekonomik Düzen”, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • KORAY, Meryem (2001). “Küreselleşme Süreci ve Ulus Devlet, Ekonomi, Siyaset Tartışmaları”, Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları Bildiri Kitabı.
 • KOZANOĞLU, Hayri (2002) “Küreselleşme ve Uluslar üstü Sermaye Sınıfı” Doğu Batı, 3 (18). ss.169-179.
 • ÖNDER, İzzettin (2001). “Küreselleşme ve Ulusal Ekonomiler Açısından Egemenlik Sorunu”, Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları Bildiri Kitabı, ss. 61-84.
 • ÖNDER, İzzettin (2002). “Yeni Dünya Düzeni ve Ulus-Devlet, Evrensel Gazetesi, Mart.
 • SAVRAN, Sungur&ERCAN, Fuat (2000). “Günümüzde Devlet ve Kapitalizm Üzerine”, İktisat Dergisi, 8 (403). ss.3-15.
 • ŞAYLAN, Gencay (2003). Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • TANİLLİ, Server (2001). Değişimin Diyalektiği ve Devrim: Marksizm Üstüne Yeni Düşünceler, Ankara: Adım Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Celalettin YANIK

Author: Mustafa KARA

Dates

Publication Date : November 9, 2015

APA Yanık, C , Kara, M . (2015). KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜME ETKİSİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3 (6) , 8-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/7580/99508