Year 2014, Volume 3 , Issue 6, Pages 26 - 49 2015-11-09

SOSYAL POLİTİKA AKTÖRÜ OLARAK SOSYAL GİRİŞİMCİ BELEDİYECİLİK

Orhan KOÇAK [1] , Ersin KAVİ [2]


With the implementation of neo-liberal and global policies, not only economic problems but also social issues are being spread in societies. The argument is that the state is primarily responsible for the increasing social issues and private organizations and non government organizations in a supporting role. In addition to the importance of central administrations in struggling with social problems, it is also pointed out that local administrations are essential in order to get the policies correct. In this sense, local administrations are becoming more important in order to deal with social issues. Social entrepreneurship, which means fighting social problems at the local level, is somewhat popular in the municipalities' own implementations and in the encouraging of the private sector and civil society organizations by municipalities

Küreselleşme ve neo-liberal politikaların çok yoğun bir şekilde hayata geçirilmesi, toplumlarda ekonomik sorunlarla birlikte sosyal sorunların da yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan sosyal sorunlar ile mücadele öncelikle devletin görevi olarak kabul edilmekle birlikte, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin de sürece katkıda bulunmaları beklenmektedir. Sosyal sorunlarla mücadelede, merkezî kararların önemi olmakla birlikte, daha isabetli kararlar vermek ve başarılı olmak amacıyla yerel unsurların önemine vurgu yapmak gerekmektedir. Bu anlamda son yıllarda sosyal sorunlarla mücadelede belediyeler öne çıkmaktadır. Yerelde sosyal sorunlarla mücadele olarak ifade edilen sosyal girişimcilik, hem belediyelerin kendi uygulamalarında hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının teşvik edilmeleri neticesinde yaygınlaşmaktadır.

 

Bu çalışmada öncelikle sosyal girişimcilik hakkında literatür taraması yapılmış olup, konuyla ilgili dünya ve Türkiye'de yapılan uygulamalardan örnekler verilmiştir. Sonrasında ise sosyal belediyecilik konusu incelenmiş ve sosyal girişimci belediyecilik ile sosyal belediye arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Sosyal Belediyecilik, Sosyal Girişimcilik, Girişimcilik, Sosyal Girişimci Belediyecilik


 

 • KAYNAKLAR
 • AKDOĞAN, Yalçın (2002). “Ulusal Soruna Yerel Çözüm: Sosyal Belediyecilik”, Eminönü Bülteni, Şubat Sayısı.
 • AKGEYİK, Tekin (2009), “Neo-Liberal Çağda Sosyal Devletten Sorumlu Sosyal İnisiyatife”, Çerçeve Dergisi, MÜSİAD Yay.,Sayı: 49, İstanbul.
 • AKTAN, Coşkun Can, BÖRÜ, Deniz (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Edit.: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yay., İstanbul.
 • ANDREW, M. Wolk, “Social Entrepreneurship and Government: A New Breed of Entrepreneurs Developing Solutions to Social Problems”, Social Entrepreneurship and Government, The Small Business Economy, 2010.
 • ASHLEY, Jackie, “The Fine Art of Being a Social Entrepreneur”, New Statesman , December 18 , pp. 33 – 35, 2000.
 • BEKİ, Abdulhakim (2009), Türkiye’de Sosyal Belediyecilik: Ümraniye Belediyesi Örneği, Ümraniye Belediyesi Yayını, İstanbul.
 • BESLER, Senem (2010),“Sosyal Girişimcilik”, Sosyal Girişimcilik, Edit.: Senem Besler, Beta Yay., İstanbul.
 • BİÇERLİ, Kemal (2010),“Sosyal Girişimcilik ve İstihdam”, Sosyal Girişimcilik, Edit: Senem Besler, Beta Yay., İstanbul.
 • BORNSTEIN , David, How to Change the World:Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, New York, Oxford University Press, 2004.
 • BROOKS, Arthur, “Is There a Dark Side to Government Support for Nonprofits?” Public Administration Review, 2000.
 • BROWN, Laura, and ELIZABETH Troutt, “Funding Relations between Nonprofits and Government: A Positive Example”, Nonprofit and Voluntary Sector, Quarterly 33, 2004.
 • CRISAN, Catalina, ANCA, Borza, “Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibilities”, International Business Research, Vol. 5, No. 2; February 2012.
 • DAVIE, Grace, Social “Entrepreneurship A Call for Collective Action”, OD PRACTITIONER Organization Development Network, Vol. 43 No. 1, 2011.
 • DÜNDAR, Özge Zeybekoğlu (2011), “Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemi”, Mediterranean Journal of Humanities, Cilt: 1, Sayı: 2, Antalya.
 • ERSEN Tevfik Başak, KAYA Derya, MEYDANOĞLU Zeynep (2010), Sosyal Girişimler ve Türkiye (İhtiyaç Analizi Raporu), TÜSEV Yay., İstanbul.
 • ERSÖZ, Halis Yunus (2011a), Sosyal Politikada Yerelleşme, İTO Yay., İstanbul.
 • ERSÖZ, Halis Yunus (2011b), “Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Alanındaki Rolü”, “http://www.sosyalpolitikalar.org/makaleler/sosyal-beledyeclk/145-yerel-yoenetmlern-sosyal-poltka-alanindak-rolue.
 • ES, Muharrem (2007), “Kentsel Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Belediyeciliğin Rolü”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı:13, İstanbul.
 • GÜLER, Burcu Kümbül, “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik: ASHOKA Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar”, DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, 2011.
 • GÜLER, Burcu Kümbül (2010), Sosyal Girişimcilik, Efil Yay., Ankara.
 • GÜNEY, Ziya (2011), “Batı'da (İngiltere'de) Sosyal Belediyecilik Örnekleri”, http://www.bursaport.com/makaleler/ziya-guney/batidaingilterede-sosyal-belediyecilik-ornekleri-101.html.
 • GÜZEL, Tülay (2010), “Sosyal Girişimcilik”, Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli.
 • http://www.haberalanya.com.tr/root.vol?title=sosyal-belediyecilik-ornegi &exec=page&nid=363615
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Centre_for_Social_Welfare.
 • http://www.sosyalgirisim.org// content/detail.aspx?cid=55
 • http://www.sosyalgirisim.org//content/detail.aspx?cid=14
 • İNAL M. EMİN, BİÇKES, D. Mehmet (2006), “Kar Amaçsız Kuruluşların Sorunlarının Çözümünde Pazar Yönlülük Teorisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:26, Kayseri.
 • KESGİN, Bedreddin (2011), “Kentsel Yoksulluğa ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Yerinden ve Yerel Müdahale Olarak Sosyal Belediyecilik”, http://www.sosyalpolitikalar.com.tr /derg-boeluemler/kapak-/kapak-dosyasi/100-kentsel-yoksullua-ve-sosyal-dlanmaya-kar-yerinden-ve-yerel-muedahale-olarak-sosyal-belediyecilik.html.
 • KOROSEC, Ronnie L. and BERMAN Evan M., “Municipal Support for Social Entrepreneurship”, Public Administration Review, May-June, 2006.
 • LEADBEATER, Charles, The rise of the social entrepreneur, London: Demos Publishing, 1997.
 • MERISALO, Laura, “Self-Suffi ciency through Social Entrepreneurship”, Business Journal of Milwaukee, 2000.
 • MUSCAT Eugene, Whitty Michael (2009), “Social Entrepreneurship:Values-Based Leadership to Transform Business Education and Society”, The Business Renaissance Quarterly:Enhancing the Life at Work, Vol.4, No:1.
 • REYHANOĞLU, Metin, Özden Akın, “Ticari Girişimciler Ne Kadar Sosyal Girişimcidir?”, Yönetim, Yıl: 23 Say: 71, Şubat 2012.
 • RENNIE, Henry G., “Social Entrepreneurship and Regional Economic Development: A Conceptual Framework”, Enterprising Worlds, Springer, pp. 257–270, 2006.
 • SANDU, Cristina, “The Role of Social Entrepreneurship in the Public Sector in Romania”, European Union through the European Social Fund, Sectorial Operational Programme Human Resources and Development 2007-2013, 2011.
 • SEYYAR, Ali (2011), Sosyal Politika Bilimine Giriş, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • SOGLA, Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi, SOGLA Sosyal Girişimcilik Konferansı 2012, http://www.sogla.org/, Çevrimiçi 01-06-2012.
 • ÖZDEMİR, Bilge Kağan (2010), “Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Kalkınma”, Sosyal Girişimcilik, Edit:Senem Besler, Beta Yay., İstanbul.
 • ÖZ, Cihan Selek ve Diğ., Türkiye’de Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Belediyeciliğin Rolü, Sosyal Haklar Sempozyumu, Denizli, 2009.
 • THOMPSON, John. ALVY Geoff, and LEES Ann, “Social Entrepreneurship — A New Look at the People and the Potential”, Management Decision, 2000.
 • TRACEY, P., PHILLIPS, N., & HAUGH, H., “Beyond Philantropy: Community Enterprise as a Basis for Corporate Citizenship”, Journal of Business Ethics, 58(4), pp. 327-344, 2007.
 • UÇAKTÜRK, Tülay ve Diğ., “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği”, VI. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, 2009.
 • Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_giri%C5%9Fimcilik
 • ZENGİN, Eyüp (1999), “Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım”, Türk İdare Dergisi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Orhan KOÇAK

Author: Ersin KAVİ

Dates

Publication Date : November 9, 2015

APA Koçak, O , Kavi̇, E . (2015). SOSYAL POLİTİKA AKTÖRÜ OLARAK SOSYAL GİRİŞİMCİ BELEDİYECİLİK . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3 (6) , 26-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/7580/99509