Year 2014, Volume 3 , Issue 6, Pages 2 - 23 2015-11-09

KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI ÇALIŞANLARININ MESLEKİ PROBLEMLERİ VE BU PROBLEMLERİN SOSYAL VE EKONOMİK YANSIMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA: BURDUR-BUCAK ÖRNEĞİ

Mevlüt KARABIÇAK [1] , Fatih GÜNDOĞDU [2]


Transport is a very important production still. Production at economic literature; describes as all efforts that provides quantity or profit of properties. Such transport assessable a economik activity to provide, too. Carry a produce in a scarce place from a lot of them, quite incerases produce’s benefit. Even this production style characterizes as location benefit at economy. The way that it is ensuring pass than transportation. The importance of transport increase further at the present time. İn transportation; We tell about five kinds transports that road transport, rail transport, air transport, sea transport and other transport kinds

Taşımacılık çok önemli bir üretim biçimidir. İktisadi literatürde üretim; malların miktarını ya da faydasını sağlamaya yönelik çabalar bütünü şeklinde tanımlanmaktadır. İşte taşımacılık da fayda sağlamaya yönelik bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilebilir. Bir ürünü bol olduğu yerden kıt olduğu yere taşımak o ürünün faydasını oldukça artırmaktadır. Hatta Ekonomi de bu üretim biçimi yer faydası olarak nitelendirilmektedir. Bunun sağlanmasının yolu taşımacılıktan geçmektedir. Günümüzde taşımacılığın önemi daha da artmaktadır. Taşımacılıkta; Karayolu taşımacılığı, Demiryolu taşımacılığı, Hava yolu taşımacılığı, Deniz yolu taşımacılığı ve Diğer taşımacılık türleri olarak 5 tür taşımacılıktan söz edebiliriz.

 

Ancak bu çalışmanın esas konusu olan karayolu taşımacılığı ön plana çıkarılarak bu taşımacılık da ortaya çıkan başta çalışanların sorunları olmak üzere, tüm konular ele alınarak incelenmeye tabi tutulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Karayolu Yük Taşımacılığı, Ulaşım Sistemleri, Mesleki Problemler, Psikolojik Sonuçlar.

  • URAL, Ayhan; KILIÇ, İbrahim,(2010). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 2. Basım, Detay Yayıncılık, s. 35
  • KIZILÇELİK, S. - ERJEM, Y.(1992). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Göksu Kitabevi: Konya
  • MUTLUCAN, İbrahim, 2013.(Bucak Şoförler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi), Kamyon Şoförlerinin Mesleki Problemleri, Konulu Görüşme, Bucak
  • ÖZİPEK, A.(2006). “Orta Öğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Düzeyi ve Nedenleri”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne
  • SARAÇOĞLU Y. (2000). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişikliklere Göre İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Samsun
  • TÜİK, (2011). Seçilmiş Göstergelerle Burdur Ulaşan ve Erişen Türkiye Dergisi, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2013, s.35. http://istanbul.ubak.gov.tr/
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mevlüt KARABIÇAK

Author: Fatih GÜNDOĞDU

Dates

Publication Date : November 9, 2015

APA Karabıçak, M , Gündoğdu, F . (2015). KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI ÇALIŞANLARININ MESLEKİ PROBLEMLERİ VE BU PROBLEMLERİN SOSYAL VE EKONOMİK YANSIMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA: BURDUR-BUCAK ÖRNEĞİ . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3 (6) , 2-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/7580/99516