Year 2014, Volume 3 , Issue 6, Pages 200 - 218 2015-11-09

İŞ DOYUMU VE KURUMSAL BAĞLILIK, TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Tuncay YILMAZ [1] , Bora YENİHAN [2]


In this paper, the relationship between the job satisfaction levels and organizational commitment levels of the sales representatives, who are working at local and foreign companies in Turkish Drug Sector, is investigated. At first, the employees' attitude of organizational commitment and their job satisfaction levels are measured and then the effects of their genders and their monthly income on the job satisfaction levels are assessed. In the first part of the study, the “job satisfaction” levels of the foreign and local companies’ representatives are analyzed by using a 20-item "Minnesota Job Satisfaction Scale" and also a 31-item "Institutional Commitment" scale is applied. While the results of the research support the phenomenon of job satisfaction in terms of gender and monthly income, they indicate that there is a positive relationship between the institutional commitment and certain variables

Bu çalışmada, Türk İlaç Sektöründe çalışan yerli ve yabancı firma satış temsilcilerinin iş doyum düzeyleri ile kurumsal bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışanların iş doyum düzeyleri ile kurumsal bağlılık tutumları ve daha sonra da cinsiyetleri ile aylık gelirlerinin etkileri ölçülmüştür. Çalışmanın ilk bölümünde 20 maddelik “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” kullanılarak yerli ve yabancı firma temsilcilerinin “iş doyum” seviyeleri ölçülmeye çalışılmış, ayrıca 31 maddelik bir “Kurumsal Bağlılık” ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları cinsiyet ve aylık gelir açısından iş doyumu olgusunu desteklerken, kurumsal bağlılık ile belirli değişkenler arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Anahtar kelimeler: İş Doyumu, Doyumsuzluk, Bağlılık, Cinsiyet, Ücret
 • KAYNAKÇA
 • ALLEN, Natalie and MEYER, John (1990), “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63.
 • ANTONAKAS, Nikolaos and MIRONAKI, Amalia (2008), “Gender Differences In Job Satisfaction, Satisfaction With Society And Satisfaction From Their Salary In Grek Civil Servants Who Are Working Under Conditions Of Labour-Intensive Compututionel Methods In Science and Engineering”, Advances In Compututionel Science, CP1148, Volume 2.
 • AŞAN, Öznur ve ERENLER, Esra (2008), “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13, sayı 2, Isparta.
 • BALAY, Refik (2000), “Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık”, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
 • BANERJEE, Dina and PERUCCI, Carolyn (2010), “Job Satisfaction: Impact Of Gender, Race, Worker Qualifications And Work Context Gender and Sexuality In The Workplace”, Research In The Sociology Of Work, Volume 20/39-58.
 • BERNAL, Javier Garcia, CASTEL, Ana Gargallo, NAVARRO, Mercedes Marzo and TORRES, Pilar Rivera (2005), “Job Satisfaction: Emprical Evidence of Gender Differences” Women in Management Rewiev, Volume 20, No 4, Emerald Group Publishing Limited.
 • BOO, Florencia Lopez, MADRIGAL, Lucia and PAGES, Carmen (2010), “Part-Time Work, Gender And Job Satisfaction: Evidence From A Developing Country”, Journal Of Development Studies, Volume 46, No 9.
 • BOYLU, Yasin, PELİT, Elbeyi ve GÜÇER, Evren (2007), “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt 44, sayı 511.
 • BAYRAM, Levent (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, Sayı 59, Ekim-Aralık.
 • ERDEM, Ramazan (2007), “Örgüt Kültürü Tipleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma”, Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 2, No 2, Eskişehir.
 • ERKMEN, Turhan ve ÇERİK, Şule (2007), “Kurum İmajını Oluşturan Kurum Kimliği Boyutları Bağlamında Örgüte Bağlılığın İncelenmesi: Üniversite: Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama” Öneri Dergisi, Cilt 7, Sayı 28, Haziran.
 • DAŞDAN, Murat ve TİRYAKİ, Eda (2008), “Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Eğitim ve Bilim dergisi, Cilt 33, Sayı 147.
 • DAVIS, Keith (1988), “İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış”, Çeviri. Kemal TOSUN, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • DAVIS, Keith and NEWSTROM, John (1989), “Human Behavior at Work, Organizational Behavior”, Eight Edition, McGraw Hill Book Company, New York.
 • DOĞAN, Selen ve KILIÇ, Selçuk (2007), “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 29, Temmuz-Aralık.
 • HASHIM, Raemah Abdullah and MAHMOOD, Rosli (2011), “What Is The State Of Job Satisfaction Among Academic Staff At Malaysian Universities?”, Universiti Tun Abdul Razak E-Journal, Volume 7, No 1, January.
 • KOLASA, Jurek (1969), “İşletmeler İçin Davranış Bilimlerine Giriş”, Çeviri. Kemal TOSUN, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • LAM, Simon (1995), “Quality Management and Job Satisfaction: An Empirical Study”, International Journal of Quality and Reliability Management, 12-4.
 • LEONG, Carter, FURNHAM, Adrian and COOPER, Cary (1996), “The Moderating Effect of Organizational Commitment on the Occupational Stress Outcome Relationship”, Human Relations, Vol 49-10.
 • MALIK, Nadeem (2011), “Study On Job Satisfaction Factors Of Faculty Members At University Of Balachistan”, International Journal Of Academich Reseach, Volume 3, No 1, Bakû, Azerbaijan.
 • MATHIEU, John and ZAJAC, Michael(1990), “A Review And Meta-Analysis Of The Antecedents, Correlates, And Consequences Of Organizational Commitment”, Psychological Bulletin, Vol.108, No.2.
 • MEYER, John, STANLEY, Daniel Jean, HERSCOVITCH, Peter and TOPOLNYTSKY, Laryssa (2002), “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, Vol 61.
 • MOWDAY, R., STEERS, R. and PORTER, L. (1979), “The Measurement Of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, Vol.14.
 • MURRAY, Richard (1999), “Job Satisfaction Of Professional And Paraprofessional Library Staff At The University Of North Carolina” At Chapel Hill A Master’s Paper For The M.S. In L.S. Degree, Carolina, USA, February.
 • OKPARA, John (2006), “The Relationship Of Personal Characteristics And Job Satisfaction: A Study Of Nigerian Managers in The Oil Industry”, The Journal Of American Academy Of Business, Vol. 10, No.1.
 • OSHAGBEMI, Titus (2000), “Is Length Of Service Related To The Level Of Job Satisfaction?”, International Journal Of Social Economics, 27-3.
 • OSHAGBEMI, Titus (2003), “Personal Correlates Of Job Satisfaction: Emprical Evidence Form Uk Universities”, International Journal Of Social Economics, Vol. 30, No.12.
 • ÖRÜCÜ, Edip, KILIÇ, Recep ve ŞİMŞİR, Sinem (2010), “Organizasyonlarda İş Tatmini Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı 13, Balıkesir.
 • SAAL, F. KNIGHT, P.A. (1988), “Industrial and Organizational Psychology”, Science and Practica Brooks/Cole Publisher.
 • SALINCAKLI, Mustafa (21.08.2010) Sandoz İlaç Batı Karadeniz-Kadıköy Bölgesi Tanıtım Müdürü, Türk İlaç Sektörü Nereye Gidiyor Konulu Mülakat
 • SCHULTZ, Duane and SCHULTZ, Sydney Ellen (1998), “Psychology and Industry Today: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. New York: Macmillan Publishing Company.
 • SEVİMLİ, Figen ve İŞCAN, Ömer Faruk (2005), “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”, Ege Akademik Bakış, Sayı 1, Cilt 5.
 • SPECTOR, Paul (1996), “Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice USA”, John Wiley & Sons Inc.
 • TESTA, Mark (2001), “Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Effort in the Service Environment”, The Journal of Psychology, 135-2.
 • WASTI, Arzu (2003), “Organizational Commitment, Turnover Intensions and The Influence of Culturel Values”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76, pp303-321
 • YELBOĞA, Atilla (2007), “Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu İle İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4-2, Aralı
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuncay YILMAZ

Author: Bora YENİHAN

Dates

Publication Date : November 9, 2015

APA Yılmaz, T , Yeni̇han, B . (2015). İŞ DOYUMU VE KURUMSAL BAĞLILIK, TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3 (6) , 200-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/7580/99517