Research Article
BibTex RIS Cite

Liselerde Yenilik Yönetimi Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 1 - 28, 31.12.2020
https://doi.org/10.22596/2020.0502.1.28

Abstract

Bu araştırma, liselerdeki yenilik yönetimi becerilerine ilişkin algı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreni, 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Şanlıurfa ili merkez ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 2.330 öğretmeni kapsamaktadır. Örneklem seçiminde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Evrende p=.05 hata payı için örneklem sayısı 329 olarak önerilmektedir. 355 katılımcının verileri analiz edilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, 5’li Likert tipi maddelerden oluşan “Okullarda Yenilik Yönetimi Becerileri” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin geçerli, güvenilir ve güçlü ölçekler olduğu anlaşılmaktadır (Cronbach Alpha > .70). Verilerin normallik testleri yapılmış ve verilerin normal dağılım gösterdikleri anlaşılmıştır (basıklık ve çarpıklık -1,0 - +1,0). Sosyo-demografik değişkenler analiz edilirken her bir değişken için normallik testi yapılmış ve verilerin normal olup olmamasına göre “t Testi”, “Mann-Whitney U”, “Tek Yönlü Varyans (ANOVA)” ve “Kruskall-Wallis H Testi” analizleri kullanılmıştır. Yapılan analiz neticesinde öğretmenlerin yenilik yönetimi becerilerine ilişkin algı düzeylerinin tüm alt boyutlar için “yüksek” düzeydedir. Cinsiyet, kıdem, okul türü, branş, öğrenim seviyesi, medeni durum ve öğretmen sayısı değişkenleri açısından anlamlı farklılık tespit edilmemişken yaş, öğrenci sayısı, hizmet süresi ve idareci sayısı değişkenleri bakımından anlamlı farklılık saptanmıştır.

References

 • Aho, E., Pitkänen, K., Sahlberg, P., (2006). Policy development and reform principles of basic and secondary education in Finland since 1968 (English). Education working paper series ; no. 2. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/124381468038093074/Policy-development-and-reform-principles-of-basic-and-secondary-education-in-Finland-since-1968
 • Albors-Garrigos, J., Igartua, J. I., ve Peiro, A. (2018). Innovation management techniques and tools: Its impact on firm innovation performance. International Journal of Innovation Management, 22(06), 1850051.
 • Aluftekin, N. (2010). Yenilik kaynakları ve stratejileri. Uzkurt, C, ve Demirci, A. E. (Ed.), Yenilik Yönetimi içinde. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını: 2602
 • Aydoğar, N. (2018). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Kahramanmaraş il merkezi özel ve devlet okulları örneği). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü: Kahramanmaraş
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Birekul, M. (2016) Öğretmenlerin yenilik yönetimine ilişkin yeterlikleri. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 181-201.
 • Birkinshaw, J. M., ve Mol, M., J., (2006). How management innovation happens. MIT Sloan Management Review, 47(4), 81-88.
 • Bülbül, T. (2012). Okullarda yenilik yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 157-175.
 • Bülbül, T. (2012a). Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimine İlişkin Yeterlik İnançları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1), 45-68.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2017) Bilimsel araştırma yöntemleri (23. Baskı), Ankara: PEGEM Akademi.
 • Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. England: John Wiley & Sons. Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5. Baskı), Ankara: PEGEM Akademi.
 • Damanpour, F., ve Gopalakrishnan, S. (1998). Theories of organizational structure and innovation adoption: the role of environmental change. Journal of Engineering and Technology Management, 15(1), 1-24.
 • Damanpour, F., ve Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: effects of environment, organization and top managers 1. British Fournal of Management, 17(3), 215-236.
 • Fullan, M., (2007). The new meaning of educational change – fourth edition. New York,US: Teachers College Press.
 • Göl, E., ve Bülbül, T. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 97-109.
 • Jorgensen, F., Becker, K. L., & Matthews, J. H. (2009). Human resource management and innovation: what are knowledge-intensive firms doing?. K. Becker (Ed.), Enhancing the Innovation Environment: Proceedings of the 10th International CINET Conference içinde (ss. 451-463). Brisbane, Australia: Queensland University of Technology. Jung, D. I., Chow, C., ve Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The leadership quarterly, 14(4-5), 525-544.
 • Hage, J. and Aiken, M. 1970. Social Change in Complex Organizations. New York, NY: Random House.
 • Kabakçı, H. (2008). Eğitimde yenileşme çalışmaları ve öğretmenlerin ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışmalarındaki yenileşme ve yeterliklerine yönelik algı ve beklentileri (Kandıra Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Karataş, S., Gök, R., ve Özçetin, S. (2015). Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(33), 167-185.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar çözümler ve öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Klein, K. J., & Sorra, J. S. (1996). The challenge of innovation implementation. Academy of management review, 21(4), 1055-1080.
 • Łukowski, W. (2017). The impact of leadership styles on innovation management. Marketing of Scientific and Research Organizations, 24(2), 105-136.
 • MEB, (2017a). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: MEB - Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü.
 • MEB, (2017b). 2015-2016 eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülü alan çalışmalar. Ankara: MEB - Strateji Geliştirme Başkanlığı. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2016). T.C. Resmî Gazete, 29871, 28 Ekim 2016. Ohtonen, J. (22/05/2012). The 8 Phases of an Innovation Management, Process. BPM Leader. https://www.bpmleader.com/2012/05/22/the-8-phases-of-an-innovation-management-process/ adresinden edinilmiştir.
 • Ortt, J. R., ve Van der Duin, P. A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 11(4), s. 522-538.
 • Öğülmüş, S., ve Özdemir, S. (1995). Sınıf ve okul büyüklüğünün öğrenciler üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 261-273.
 • Ömür, Y. E. (2014) Lise yöneticilerinin yenilik yönetimi becerileri ile okullardaki örgütsel öğrenme mekanizmalarına yönelik öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bolu.
 • Razavi, S. H., and Omid A. (2013). Management of organizational innovation. International Journal of Business and Social Science, 4(1), 226-232.
 • Satı, Z. E., ve Işık, Ö. (2011). İnovasyon ve stratejik yönetim sinerjisi: Stratejik inovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 538-559
 • Smith, M., Busi, M., Ball, P., ve Van der Meer, R. (2008). Factors influencing an organisation's ability to manage innovation: a structured literature review and conceptual model. International Journal of Innovation Management, 12(04), 655-676.
 • Snediker, David K. (1989) Innovation management in a contract research and development corporation. S. Lundstedt ve T. Moss (Ed.), Managing ınnovation and change, (ss. 23-34). Netherlands: Springer Nature.
 • Top, M., Z., (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi: İstanbul.
 • Trott, P. (2005). Innovation management and new product development third edition. Harlow, Essex, England: Pearson Education.
 • Uzkurt, C. (2010). Yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü. Uzkurt, C, ve Demirci, A. E. (Ed.), Yenilik Yönetimi içinde. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını: 2602.
 • Von Stamm, B. (2003). Managing innovation, design and creativity. England: John Wiley & Sons Inc.
 • White, M. A., ve Bruton, G. D. (2010). The management of technology and innovation: A strategic approach. Mason/USA: Cengage Learning.
 • Yaman, E. (2006). Eğitim Sistemindeki Sorunlardan Bir Boyut: Büyük Sınıflar Ve Sınıf Yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261-274.
 • Zaltman, G., Duncan, R., ve Holbek, J. (1973). Innovations and organizations. England: John Wiley & Sons.
 • Zhao, J., ve Ordonez de Pablos, P. (2009). School innovative management model and strategies: The perspective of organizational learning. Information Systems Management, 26(3), 241-251.

Investigation of Innovation Management Skills in High Schools Based on Teachers’s Views

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 1 - 28, 31.12.2020
https://doi.org/10.22596/2020.0502.1.28

Abstract

This study is conducted to examine the perception levels of innovation management skills in high schools in terms of various variables. The research sampling includes 2,330 teachers working in secondary education institutions in the Şanlıurfa in the 2018-2019 Academic Year. Convenience sampling method was used in sample selection. The sample size for p = .05 margin of error in the universe is suggested as 329. Data of 355 participants were analyzed.Descriptive survey model was used in the study. The data were collected using “Innovation Management in Schools” scale, which consist of five-point Likert-type items. The “t test” and “Mann-Whitney U” tests were used for 2-groups variables and “one-way variance (ANOVA)” and “Kruskall-Wallis H” analyzes were used for variables with more than two groups. As a result of the analysis, the perception levels of teachers regarding innovation management skills are at the "high" level for all sub-dimensions. There was no significant difference in gender, seniority, school type, branch, education level, marital status and number of teachers, while a significant difference was found in age, number of students, term of office and number of administrators.

References

 • Aho, E., Pitkänen, K., Sahlberg, P., (2006). Policy development and reform principles of basic and secondary education in Finland since 1968 (English). Education working paper series ; no. 2. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/124381468038093074/Policy-development-and-reform-principles-of-basic-and-secondary-education-in-Finland-since-1968
 • Albors-Garrigos, J., Igartua, J. I., ve Peiro, A. (2018). Innovation management techniques and tools: Its impact on firm innovation performance. International Journal of Innovation Management, 22(06), 1850051.
 • Aluftekin, N. (2010). Yenilik kaynakları ve stratejileri. Uzkurt, C, ve Demirci, A. E. (Ed.), Yenilik Yönetimi içinde. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını: 2602
 • Aydoğar, N. (2018). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Kahramanmaraş il merkezi özel ve devlet okulları örneği). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü: Kahramanmaraş
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Birekul, M. (2016) Öğretmenlerin yenilik yönetimine ilişkin yeterlikleri. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 181-201.
 • Birkinshaw, J. M., ve Mol, M., J., (2006). How management innovation happens. MIT Sloan Management Review, 47(4), 81-88.
 • Bülbül, T. (2012). Okullarda yenilik yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 157-175.
 • Bülbül, T. (2012a). Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimine İlişkin Yeterlik İnançları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1), 45-68.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2017) Bilimsel araştırma yöntemleri (23. Baskı), Ankara: PEGEM Akademi.
 • Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. England: John Wiley & Sons. Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5. Baskı), Ankara: PEGEM Akademi.
 • Damanpour, F., ve Gopalakrishnan, S. (1998). Theories of organizational structure and innovation adoption: the role of environmental change. Journal of Engineering and Technology Management, 15(1), 1-24.
 • Damanpour, F., ve Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: effects of environment, organization and top managers 1. British Fournal of Management, 17(3), 215-236.
 • Fullan, M., (2007). The new meaning of educational change – fourth edition. New York,US: Teachers College Press.
 • Göl, E., ve Bülbül, T. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 97-109.
 • Jorgensen, F., Becker, K. L., & Matthews, J. H. (2009). Human resource management and innovation: what are knowledge-intensive firms doing?. K. Becker (Ed.), Enhancing the Innovation Environment: Proceedings of the 10th International CINET Conference içinde (ss. 451-463). Brisbane, Australia: Queensland University of Technology. Jung, D. I., Chow, C., ve Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The leadership quarterly, 14(4-5), 525-544.
 • Hage, J. and Aiken, M. 1970. Social Change in Complex Organizations. New York, NY: Random House.
 • Kabakçı, H. (2008). Eğitimde yenileşme çalışmaları ve öğretmenlerin ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışmalarındaki yenileşme ve yeterliklerine yönelik algı ve beklentileri (Kandıra Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Karataş, S., Gök, R., ve Özçetin, S. (2015). Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(33), 167-185.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar çözümler ve öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Klein, K. J., & Sorra, J. S. (1996). The challenge of innovation implementation. Academy of management review, 21(4), 1055-1080.
 • Łukowski, W. (2017). The impact of leadership styles on innovation management. Marketing of Scientific and Research Organizations, 24(2), 105-136.
 • MEB, (2017a). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: MEB - Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü.
 • MEB, (2017b). 2015-2016 eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülü alan çalışmalar. Ankara: MEB - Strateji Geliştirme Başkanlığı. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2016). T.C. Resmî Gazete, 29871, 28 Ekim 2016. Ohtonen, J. (22/05/2012). The 8 Phases of an Innovation Management, Process. BPM Leader. https://www.bpmleader.com/2012/05/22/the-8-phases-of-an-innovation-management-process/ adresinden edinilmiştir.
 • Ortt, J. R., ve Van der Duin, P. A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 11(4), s. 522-538.
 • Öğülmüş, S., ve Özdemir, S. (1995). Sınıf ve okul büyüklüğünün öğrenciler üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 261-273.
 • Ömür, Y. E. (2014) Lise yöneticilerinin yenilik yönetimi becerileri ile okullardaki örgütsel öğrenme mekanizmalarına yönelik öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bolu.
 • Razavi, S. H., and Omid A. (2013). Management of organizational innovation. International Journal of Business and Social Science, 4(1), 226-232.
 • Satı, Z. E., ve Işık, Ö. (2011). İnovasyon ve stratejik yönetim sinerjisi: Stratejik inovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 538-559
 • Smith, M., Busi, M., Ball, P., ve Van der Meer, R. (2008). Factors influencing an organisation's ability to manage innovation: a structured literature review and conceptual model. International Journal of Innovation Management, 12(04), 655-676.
 • Snediker, David K. (1989) Innovation management in a contract research and development corporation. S. Lundstedt ve T. Moss (Ed.), Managing ınnovation and change, (ss. 23-34). Netherlands: Springer Nature.
 • Top, M., Z., (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi: İstanbul.
 • Trott, P. (2005). Innovation management and new product development third edition. Harlow, Essex, England: Pearson Education.
 • Uzkurt, C. (2010). Yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü. Uzkurt, C, ve Demirci, A. E. (Ed.), Yenilik Yönetimi içinde. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını: 2602.
 • Von Stamm, B. (2003). Managing innovation, design and creativity. England: John Wiley & Sons Inc.
 • White, M. A., ve Bruton, G. D. (2010). The management of technology and innovation: A strategic approach. Mason/USA: Cengage Learning.
 • Yaman, E. (2006). Eğitim Sistemindeki Sorunlardan Bir Boyut: Büyük Sınıflar Ve Sınıf Yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261-274.
 • Zaltman, G., Duncan, R., ve Holbek, J. (1973). Innovations and organizations. England: John Wiley & Sons.
 • Zhao, J., ve Ordonez de Pablos, P. (2009). School innovative management model and strategies: The perspective of organizational learning. Information Systems Management, 26(3), 241-251.
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Seyit Ahmet Güzen 0000-0003-0795-0976

Ahmet Kaya 0000-0001-8899-9178

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Güzen, S. A., & Kaya, A. (2020). Liselerde Yenilik Yönetimi Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Harran Maarif Dergisi, 5(2), 1-28. https://doi.org/10.22596/2020.0502.1.28