Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of Postgraduate Theses on Learning Disability in Preschool and Primary School in Turkey

Year 2022, Volume: 7 Issue: 2, 254 - 272, 31.12.2022
https://doi.org/10.22596/hej.1198610

Abstract

The aim of this study is to analyze the studies on learning disability in preschool and primary school between 2010-2020 in Turkey and determine the orientation in the studies. The universe of the study, which was carried out using descriptive analysis method and categorical analysis technique, consists of studies on learning disability in preschool and primary school indexed in the database of YÖK National Thesis Center. The sample of the research was determined by using the purposive sampling method, consists of postgraduate open access theses made in Turkey between the years 2010-2020. The data of the study were collected with the Postgraduate Thesis Examining Forms Containing Learning Disabilities in Pre-School and Primary School, which was developed by the researcher. The results of the research show that the survey model is generally used as the research model in the postgraduate theses with learning disabilities in preschool and primary school were mostly carried out between 2015-2019, most of which were master's theses. While the results of the research generally focus on teacher competencies and the problems encountered in the teaching process, there are very few experimental studies aimed at eliminating the problems. In this context, studies on teaching models can be done in order to minimize the problems encountered. Studies can be carried out to increase the competencies of teachers about learning disability education and students' competencies for preschool and primary school teachers. In addition, with the mixed method in which quantitative and qualitative methods are used together, it can be ensured that teacher competencies are revealed in a more reliable and realistic way. 

References

 • APA. (2013). DSM-V-TM- tanı ölçütleri başvuru el kitabı. (E. Köroğlu, Çev.) ANKARA, Hekimler Yayın Birliği.
 • Aslan, K. (2015). Özgül öğrenme güçlüğünün erken dönem belirtileri ve erken müdahale uygulamalarina dair derleme. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7893/103918
 • Avcı, A. & Beyhan, N. (2022). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik öğretmen yeterliliklerinin incelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1) , 43-59. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/issue/68985/1092279
 • Caine, R. N. ve Caine, G. (2002). Beyin temeli öğrenme. (Çev. Editörü: G. Ülgen). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Görgün, B. ve Melekoğlu, M. A. (2019). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 9(1), 83-106. doi: 10.19126/suje.456198
 • Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Wagner, R. K., Willcutt, E. G., & Fletcher, J. M. (2020). Understanding, educating, and supporting children with specific learning disabilities: 50 years of science and practice. American Psychologist, 75(1), 37.
 • Güzel Özmen, R. (2008). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. İ. H. Diken(Ed.). Özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde, (ss. 335-366). ANKARA: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karabekiroğlu, K. (2015). Aman dikkat: dikkat ve öğrenme sorunları (2 b.). İSTANBUL: Say Yayınları.
 • Kirk, S. A., & Bateman, B. (1963). Diagnosis and remediation of learning disabilities. Exceptional Children, 29, 73-78.
 • Korkmazlar, Ü. (2003). Okul öncesi dönemde öğrenme sorunlarını tanımak. Okul öncesi eğitim: sorunlar ve çözümler sempozyum bildiri, İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayınları, 27– 36.
 • Melekoğlu, M. (2015). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. Melekoğlu, & O. Çakıroğlu(Ed.). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde, Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.
 • Morgan, W. P. (1896). A case of congenital word-blindness (inability to learn to read). British Medical Journal, 2, 1543–1544.
 • National Joint Committee on Learning Disabilities . (2016). Position papers by the national joint committee on learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 21(3), 182-193.
 • National Joint Committee on Learning Disabilities. (1981). Learning disabilities: Issues on definition. Unpublished manuscript. (Available from The Orton Dyslexia Society, 724 York Road, Balti more, MD 21204. Reprinted in Journal of Learn ing Disabilities, 20, 107-108.)
 • Okur, M. (2019). Öğrenme güçlüğü erken belirtileri tarama ölçeğinin psikometrik niteliklerinin belirlenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Saban, A. (2004). Öğrenme öğretme süreci (3 b.). ANKARA: Nobel Yayın.
 • Şahin, S., ve Akoğlu, G., (2011). Öğrenme güçlükleri olan çocuklar ve eğitimleri. Eğiten Kitap Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. ANKARA: PEGEM AKADEMİ.
 • Tercan, H. ve Yıldız Bıçakçı, M. (2018). Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların annelerinin tanılama öncesi çocuklarının genel gelişim özelliklerine ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 68(1), 581-591. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7557
 • Wolfe, P. (2001). Brain matters: translating research into classroom practice. Virginia: Association Supervision and Curriculum Development.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.b.). ANKARA: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2019). Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış 7-12 yaş arası çocukların anne babalarında depresyon, anksiyete ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lefkoşe, Kıbrıs.

Türkiye’de Okul Öncesi ve İlkokulda Öğrenme Güçlüğü Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 7 Issue: 2, 254 - 272, 31.12.2022
https://doi.org/10.22596/hej.1198610

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında okul öncesi dönem ve ilkokul döneminde öğrenme güçlüğü üzerine yapılan lisansüstü tezleri analiz edilerek yapılan tezlerde ki yönelimin belirlenmesini sağlamaktadır. Betimsel analiz yöntemi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılarak yürütülen çalışmanın evrenini YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında dizinlenen okul öncesi dönem ve ilkokul döneminde öğrenme güçlüğü ile ilgili lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen araştırmanın örneklemini, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de yapılan ve erişime açık olan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen okul öncesinde ve ilkokulda öğrenme güçlüğü içeren lisansüstü tezleri inceleme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesinde ve ilkokulda öğrenme güçlüğü içeren lisansüstü tezlerin daha çok 2015-2019 tarihleri arasında gerçekleştirildiği çoğunun yüksek lisans tezi olduğu lisansüstü tezlere genellikle araştırma modeli olarak tarama modelinin kullanıldığı gözlenmiştir. Araştırma sonucunda lisansüstü tezlerin genellikle öğretmen yeterlilikleri ve öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar üzerinde dururken sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen deneysel lisansüstü tezlere çok az rastlanılmıştır. 

References

 • APA. (2013). DSM-V-TM- tanı ölçütleri başvuru el kitabı. (E. Köroğlu, Çev.) ANKARA, Hekimler Yayın Birliği.
 • Aslan, K. (2015). Özgül öğrenme güçlüğünün erken dönem belirtileri ve erken müdahale uygulamalarina dair derleme. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7893/103918
 • Avcı, A. & Beyhan, N. (2022). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik öğretmen yeterliliklerinin incelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1) , 43-59. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/issue/68985/1092279
 • Caine, R. N. ve Caine, G. (2002). Beyin temeli öğrenme. (Çev. Editörü: G. Ülgen). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Görgün, B. ve Melekoğlu, M. A. (2019). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 9(1), 83-106. doi: 10.19126/suje.456198
 • Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Wagner, R. K., Willcutt, E. G., & Fletcher, J. M. (2020). Understanding, educating, and supporting children with specific learning disabilities: 50 years of science and practice. American Psychologist, 75(1), 37.
 • Güzel Özmen, R. (2008). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. İ. H. Diken(Ed.). Özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde, (ss. 335-366). ANKARA: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karabekiroğlu, K. (2015). Aman dikkat: dikkat ve öğrenme sorunları (2 b.). İSTANBUL: Say Yayınları.
 • Kirk, S. A., & Bateman, B. (1963). Diagnosis and remediation of learning disabilities. Exceptional Children, 29, 73-78.
 • Korkmazlar, Ü. (2003). Okul öncesi dönemde öğrenme sorunlarını tanımak. Okul öncesi eğitim: sorunlar ve çözümler sempozyum bildiri, İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayınları, 27– 36.
 • Melekoğlu, M. (2015). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. Melekoğlu, & O. Çakıroğlu(Ed.). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde, Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.
 • Morgan, W. P. (1896). A case of congenital word-blindness (inability to learn to read). British Medical Journal, 2, 1543–1544.
 • National Joint Committee on Learning Disabilities . (2016). Position papers by the national joint committee on learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 21(3), 182-193.
 • National Joint Committee on Learning Disabilities. (1981). Learning disabilities: Issues on definition. Unpublished manuscript. (Available from The Orton Dyslexia Society, 724 York Road, Balti more, MD 21204. Reprinted in Journal of Learn ing Disabilities, 20, 107-108.)
 • Okur, M. (2019). Öğrenme güçlüğü erken belirtileri tarama ölçeğinin psikometrik niteliklerinin belirlenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Saban, A. (2004). Öğrenme öğretme süreci (3 b.). ANKARA: Nobel Yayın.
 • Şahin, S., ve Akoğlu, G., (2011). Öğrenme güçlükleri olan çocuklar ve eğitimleri. Eğiten Kitap Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. ANKARA: PEGEM AKADEMİ.
 • Tercan, H. ve Yıldız Bıçakçı, M. (2018). Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların annelerinin tanılama öncesi çocuklarının genel gelişim özelliklerine ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 68(1), 581-591. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7557
 • Wolfe, P. (2001). Brain matters: translating research into classroom practice. Virginia: Association Supervision and Curriculum Development.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.b.). ANKARA: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2019). Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış 7-12 yaş arası çocukların anne babalarında depresyon, anksiyete ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lefkoşe, Kıbrıs.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Alperen AVCI 0000-0003-2395-9495

Derya KAYIRAN 0000-0002-0137-2119

Early Pub Date December 9, 2022
Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA AVCI, A., & KAYIRAN, D. (2022). Türkiye’de Okul Öncesi ve İlkokulda Öğrenme Güçlüğü Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Harran Maarif Dergisi, 7(2), 254-272. https://doi.org/10.22596/hej.1198610