Author Guidelines

YAZIM İLKELERİ

 • Hakemlik sürecine alınacak makalenin yazı metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb.) hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazarla ilgili bilgi yayın aşamasında editör tarafından talep edilecektir.
 • İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.
 • Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2010 ve üzeri bir programda Cambria veya Times Yazı Tipi, 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet ve Abstract 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.
 • Yazının pay ayarları: üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır.
 • Çalışmalar, derginin http://dergipark.gov.tr/journal/375/submission/start adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.
 • Çalışmanın başına, 250 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilde Öz (Abstract) ve Anahtar kelimeler (Keywords) konulmalıdır.
 • Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

TÜRKÇE BAŞLIK

Öz

Anahtar Kelimeler

 

İNGİLİZCE BAŞLIK

Abstract

Keywords

 

Giriş

Bölümler

Sonuç

Kaynakça

 

 • Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)
 • Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
 • Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.
 • Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 30 Mart, Ekim sayısı için en geç 30 Eylül’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA YAZIMI

 

A-KİTAPLAR

 

a) Tek yazarlı kitap :

Kaynakçada:

Onay, Ahmet Talat. (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Akçağ Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Onay, 2000 : 22-27).

 

b) İki yazarlı kitap :

Kaynakçada:

Şentürk, Ahmet Atilla, Kartal, Ahmet. (2004), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Şentürk ve Kartal, 2004 : 96)

 

c) İkiden çok yazarlı kitap :

Kaynakçada:

İsen Mustafa, Macit Muhsin, Horata Osman, Kılıç Filiz, Aksoyak İsmail Hakkı (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(İsen vd. 2002 : 82).

 

d) Editörlü Kitapta Bölüm :

Kaynakçada:

Kılıç, Atabey. (2009), “Manzum Sözlükler-Beden Kelimeleri Sözlüğü”, Beden Kitabı, (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç), Kitabevi Yayınları, İstanbul, s. 277-300.

Metin içindeki göndermede:

(Kılıç, 2009 : 281)

 

e) Eski El Yazması Eser:

Kaynakçada:

Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.

Metin içindeki göndermede:

(Dîvân-ı Lebîb, 382, v. 15b-16a)

 

e) Eski Basma Eser:

Kaynakçada:

Dîvân-ı Leylâ Hanım. (1260), Kahire, Bulak Matbaası.

Metin içindeki göndermede:

Dîvân-ı Leylâ, 1260: 18.

 

B-MAKALELER

a) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada:

Kaplan, Mehmet. (1951), “Tabiat Karşısında Abdülhak Hamid II”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C 4, S 3, s. 167-187.

Metin içindeki göndermede:

(Kaplan, 1951 : 168)

 

b) İki yazarlı makale:

Kaynakçada:

Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003), “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:158, Ankara

Metin içindeki göndermede:

(Albayrak ve Erkal, 2003 : 77-80)

 

c) İkiden çok yazarlı makale :

Kaynakçada:

Gönen Mübeccel, Çelebi Öncü Elif, Isıtan Sonnur. (2004), “İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı : 164, Ankara, s. 7-35.

Metin içindeki göndermede:

(Mübeccel vd., 2004 : 30).

 

C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ:

Kaynakçada:

Akün, Ömer Faruk. (1994), “Divan Edebiyatı”. DİA, C 9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları”, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Akün, 1994 : 160)

 

D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR

Kaynakçada:

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(DPT, 2000 : 74)

 

E-ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada:

Andrews Walter G. (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev.) Tansel Güney, İletişim Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Andrews, 2000 : 135)

 

F-TEZLER

Kaynakçada:

Arslan, Mustafa Uğurlu. (2015), Klasik Türk Edebiyatında Temîmüddârî Kıssaları, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Diyarbakır.

Metin içindeki göndermede:

(Arslan, 2015 : 213).

 

G-BİLDİRİLER

Kaynakçada: 

Çeltik, Halil (2014) “Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Excel Kullanımı”, Alî Emîrî Hatırasına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 111-123, Diyarbakır.

Metin içindeki göndermede: (Çeltik, 2014 : 119).

 

H- İNTERNET KAYNAKLARI

E-Makale / Ansiklopedi Maddesi :

Kaynakçada:

Pilav, Salim (e-makale), “Âkif Paşa”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1003 (Erişim Tarihi: 12.04.2015).

Metin içindeki göndermede:

(Pilav, e-makale: 2)

 

E-Kitap

Kaynakçada:

Akdoğan, Yaşar (e-kitap), Ahmedî Divanı, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html

Metin içindeki göndermede:

(Akdoğan, e-kitap: 15)