Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

 • Hakemlik sürecine alınacak makalenin yazı metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb.) hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazarla ilgili bilgi yayın aşamasında editör tarafından talep edilecektir.
 • İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti gerekli görmesi durumunda düzeltebilir
 • Derginin yayın etiği ile ilgili hususlar "Etik Kurallar" başlığı altında ayrıntılı olarak belirtildiği gibi şu hususlara riayet edilmesi gerekmektedir:

        a. Dergimize gönderilen her yazı, teknik yayın kurulunun ön kontrolünden sonra editör kurulunun dışında iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin             olumlu kanaat belirtmeleri üzerine yazı tekrar yayın kurulunda değerlendirilir ve gerekli telif ve etik belgelerin temininden sonra yazı yayımlanmak üzere             düzenleme/mizanpaj aşamasına geçirilir. Gerekli düzenlemelerden sonra yazının doi numarası temin edilerek yayın sırasına alınır. 

        b. Dergimize gönderilen her yazı intihal tespit programında taranarak değerlendirilir. Asgari koşulların altında kalan makaleler değerlendirilmez. İntihal tespiti için             iThenticate programı kullanılır. Bu sistem aracılığıyla makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığı veya herhangi bir intihal içermediği teyit edilir. 

 • Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2010 ve üzeri bir programda Cambria veya Times Yazı Tipi, 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet ve Abstract 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.
 • Yazının pay ayarları: üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır.
 • Çalışmalar, derginin http://dergipark.gov.tr/journal/375/submission/start adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.
 • Çalışmanın başına, 250 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilde Öz (Abstract) ve Anahtar kelimeler (Keywords) konulmalıdır.
 • Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

TÜRKÇE BAŞLIK

Öz

Anahtar Kelimeler

 

İNGİLİZCE BAŞLIK

Abstract

Keywords

 

Giriş

Bölümler

Sonuç

Kaynakça

 

 • Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)
 • Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
 • Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.
 • Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 10 Mart, Ekim sayısı için en geç 10 Eylül’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA YAZIMI

 

A-KİTAPLAR

 

a) Tek yazarlı kitap :

Kaynakçada:

Onay, Ahmet Talat. (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Akçağ Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Onay, 2000 : 22-27).

 

b) İki yazarlı kitap :

Kaynakçada:

Şentürk, Ahmet Atilla, Kartal, Ahmet. (2004), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Şentürk ve Kartal, 2004 : 96)

 

c) İkiden çok yazarlı kitap :

Kaynakçada:

İsen Mustafa, Macit Muhsin, Horata Osman, Kılıç Filiz, Aksoyak İsmail Hakkı (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(İsen vd. 2002 : 82).

 

d) Editörlü Kitapta Bölüm :

Kaynakçada:

Kılıç, Atabey. (2009), “Manzum Sözlükler-Beden Kelimeleri Sözlüğü”, Beden Kitabı, (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç), Kitabevi Yayınları, İstanbul, s. 277-300.

Metin içindeki göndermede:

(Kılıç, 2009 : 281)

 

e) Eski El Yazması Eser:

Kaynakçada:

Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.

Metin içindeki göndermede:

(Dîvân-ı Lebîb, 382, v. 15b-16a)

 

e) Eski Basma Eser:

Kaynakçada:

Dîvân-ı Leylâ Hanım. (1260), Kahire, Bulak Matbaası.

Metin içindeki göndermede:

Dîvân-ı Leylâ, 1260: 18.

 

B-MAKALELER

a) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada:

Kaplan, Mehmet. (1951), “Tabiat Karşısında Abdülhak Hamid II”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C 4, S 3, s. 167-187.

Metin içindeki göndermede:

(Kaplan, 1951 : 168)

 

b) İki yazarlı makale:

Kaynakçada:

Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003), “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:158, Ankara

Metin içindeki göndermede:

(Albayrak ve Erkal, 2003 : 77-80)

 

c) İkiden çok yazarlı makale :

Kaynakçada:

Gönen Mübeccel, Çelebi Öncü Elif, Isıtan Sonnur. (2004), “İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı : 164, Ankara, s. 7-35.

Metin içindeki göndermede:

(Mübeccel vd., 2004 : 30).

 

C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ:

Kaynakçada:

Akün, Ömer Faruk. (1994), “Divan Edebiyatı”. DİA, C 9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları”, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Akün, 1994 : 160)

 

D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR

Kaynakçada:

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(DPT, 2000 : 74)

 

E-ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada:

Andrews Walter G. (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev.) Tansel Güney, İletişim Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Andrews, 2000 : 135)

 

F-TEZLER

Kaynakçada:

Arslan, Mustafa Uğurlu. (2015), Klasik Türk Edebiyatında Temîmüddârî Kıssaları, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Diyarbakır.

Metin içindeki göndermede:

(Arslan, 2015 : 213).

 

G-BİLDİRİLER

Kaynakçada: 

Çeltik, Halil (2014) “Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Excel Kullanımı”, Alî Emîrî Hatırasına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 111-123, Diyarbakır.

Metin içindeki göndermede: (Çeltik, 2014 : 119).

 

H- İNTERNET KAYNAKLARI

E-Makale / Ansiklopedi Maddesi :

Kaynakçada:

Pilav, Salim (e-makale), “Âkif Paşa”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1003 (Erişim Tarihi: 12.04.2015).

Metin içindeki göndermede:

(Pilav, e-makale: 2)

 

E-Kitap

Kaynakçada:

Akdoğan, Yaşar (e-kitap), Ahmedî Divanı, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html

Metin içindeki göndermede:

(Akdoğan, e-kitap: 15)


NOT: Arapça, Farsça, Türkçe eser adları, yer adları, özel isimler vb. kavramların yazımı; 

Dinî, edebî, kültürel kavram ve kısaltmalarının yazımı;

Hicrî, Milâdî, Rûmî tarihlerin yazılışı; Latin ve Arap rakamlarının rakamların yazımı;

Çevriyazı usulleri;

Dil ve imlâ ilgili hususlar;

Dizin, veritabanı, atıf ve alıntılar ile ilgili hususlar

konusunda İSNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYON'da belirtilen teamüllere riayet edilecektir. 

Daha ayrıntılı bilgi için https://www.isnadsistemi.org/knowledgebase_category/isnad2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.