Research Article
BibTex RIS Cite

GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

Year 2018, Volume: 11 Issue: 3, 1809 - 1926, 31.12.2018
https://doi.org/10.17218/hititsosbil.436190

Abstract

Bu çalışmanın amacı, turist
rehberliği açısından gastronomi uzmanlığının, gastronomi turlarının ve
gastronomi rehberliğinin kavramsal çerçevesini oluşturmaktır. Araştırmanın
yöntemi, teorik bir model önerisine dayanmaktadır. Araştırmada süreç odaklı bir
yaklaşım tercih edilmiş olup öncelikle, ilgili alanyazın ışığında, turizmde
rehber ve rehberlik ve turist rehberliği açısından gastronomi temel referans
profili belirlenmiştir. Bu çerçevede, gastronomi uzmanlığının, gastronomi
turlarının ve gastronomi rehberliğinin kapsamı belirlenmiştir. Sonuç olarak
belirli bir destinasyonun yerel mutfak kültürüne özgü gastronomi uzmanlığının;
konu, etkinlik ve mekân uzmanlığı, gastronomi turlarının; deneyim, keşif,
katılım, ziyaret ve son olarak gastronomi rehberliğinin; bilgilendirme ve
deneyim kazandırma bileşenleri ile açıklanabileceği ileri sürülmüştür.   

References

 • Ahipaşaoğlu, S. (2001a), Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması ve Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık. Ahipaşaoğlu, S. (2001b), Turizmde Rehberlik, Ankara: Detay Yayınclık.
 • Ap, J. ve Wong K.K.F. (2001), Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues And Problems, Tourism Management, 22, 551-563.
 • Başaran, B. (2017), Gastronomi Turizmi Kapsamında Rize Yöresel Lezzetlerinin Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 135-149.
 • Brillat-Savarin J.A. (1825), Physiologie du goût
 • Cohen, E. (1985), The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Role, Annals of Tourism Research, 12(1), 5-29.
 • Çağlı, I. B. (2012), Türkiye'de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği (Doktora Tezi), İstanbul: İstanbul teknik Üniversitesi.
 • Çalışkan, O. (2013), Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.
 • Çetin, G. ve Kızılırmak, İ. (2012), Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut Durumunun Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), 307-318.
 • Çolakoğlu, O.E., Efendi, E. ve Epik, F. (2014), Tur Yönetimi Ve Turist Rehberliği, Ankara: Detay yayıncılık.
 • Demircan, M. (2007), Vergi Hukuku Açısından Profesyonel Turist Rehberliği, Ankara: Detay yayıncılık.
 • Değirmencioğlu, A.Ö. (1998), Türkiye’de turizm rehberliği eğitimine bir yaklaşım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Deveci, B., Türkmen, S. & Avcıkurt, C. (2013), Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik bilimler Dergisi, 3(2), 29-34.
 • Du Rand Ge, Heath E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing, Current Issues in Tourism, 9, 206–34.
 • Durlu-Özkaya, F. ve Can, A. (2012), Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi, Türk Tarım Dergisi, 206, 28-33.
 • Fields, K. (2002), Demand For the Gastronomy Tourism Product: Motivational Factors. In Tourism and Gastronomy (Edt. Anne-Mette Hjalager and Greg Richards), 36-50, London and New York: Routledge.
 • Gillespie, C. ve J. A. Cousins (2001), European Gastronomy into The 21st Century, Butterworth: Heinemann.
 • Gökdemir, A. (2009), Mutfak Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Görkem, O. ve Sevim, B. (2011), Gastronomi Turizmi ve Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Mutfak Eğitiminin Genel Görünümü. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, (ss.73-83), Beyşehir, Konya.
 • Gül Yılmaz, E. (2017), Turist Rehberliği. İçinde; Rekreasyonel Liderlik ve Turist Rehberliği; Kavram ve Kuramlar Üzerinden Bir Analiz. Editör; Meryem Akoğlan Kozak, (ss.118-134), Ankara: Detay yayıncılık, Ankara.
 • Güzel Şahin, G. ve Ünver, G. (2015), Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak “Gastronomi Turizmi”: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3/2, 63-73.
 • Hall, C. M. and Mitchell, R. (2001), Wine and Food Tourism. In Special Interest Tourism: Context and Cases (Douglas, N., Douglas, N. and Derrett,R., eds), (pp. 307 329), Wiley.
 • Hall, M. & Sharples, L. (2003), The Consumption of Experiences or the Experience of Consumption? An introduction to the Tourism of Taste. In M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, & B. Cambourne (Eds.), Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford: Butterworth-Heinemann
 • Hegarty, J.A. & O’Mahony, G.B. (2001), Gastronomy: A Phenomenon of Cultural Expressionism and an Aesthetic for Living, Hospitality Management, 20, 3-13.
 • Horng, J. S. & Tsai, C. T. S. (2010), Government Websites for Promoting East Asian Culinary Tourism: A Cross-National Analysis, Tourism management, 31(1), 74-85.
 • Irıgüler, F. & Güler, M.E. (2017), Tourist Guides’ Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey Keywords Gastronomic Tourism Turkish Cuisine Tourist, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(1), 3-19.
 • İlhan İ. (2006), Gastronomi Ders Notları, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
 • Karaca, O.B. (2016), Geleneksel Peynirlerimizin Gastronomi Turizmindeki Önemi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(2), 17-39.
 • Kesici, M. (2012), Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek Ve İçecek Kültürünün Rolü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 33-37.
 • Kızılırmak, İ., Ofluoğlu M. ve Şişik L. (2016), Türkiye’de Uygulanan Gastronomi Turları Rotalarının Web Tabanlı Analizi ve Değerlendirmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 258-269.
 • Kivela, J. & Crotts, J. C. (2006), Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination, Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Köroğlu, Ö. ve Güdü Demirbulat, Ö. (2017), Rehberlikte Sertifikasyon Kalifikasyon ve Uzmanlaşma, İçinde; Turist Rehberliği Araştırmaları, Öngörüler ve Uygulamalar, Editör: Özlem Güzel, Volkan Altıntaş, İlker ŞAHİN, (ss.49-79), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Long, L. (1998), A Folkloric Perspective on Eating and Otherness, Culinary Tourism, Southern Folklore, Lexington. No:55, 181-204.
 • Mancini, M. (2001), Conducting Tours, Albany, NY: Delmar/Thomson Learning.
 • Mitchell, R. & Hall, C. M. (2003), Consuming Tourists: Food Tourism Consumer Behaviour, Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., ve Cambourne, B. (Eds.). Food Tourism Around The World içinde (ss. 60-80). Burlington: Butterworth Heinemann.
 • National Institute of Open Schooling (2018), “Classification of Guides on the Basis of the Nature of the Tourist Destination”, Erişim tarihi:10 Ocak 2018, http://oer.nios.ac.in/wiki/index.php/Guides_and_Types
 • Ontario Turizm Bakanlığı (2005), Culinary Tourism in Ontario: Strategy and Action plan 2005-2015.
 • Pond, K.L. (1993), The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding, New York: Van Nostrand Reinhold
 • Resmi Gazete (2014), “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği”. Erişim tarihi:10 Ocak 2018, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130223-10.htm.
 • Scarpato, R. (2002), Gastronomy as a Tourist Product: The Perspective of Gastronomy Studies, Tourism and Gastronomy, 51-70.
 • Shenoy, S. S. (2005), Food Tourism and The Culinary Tourist - A Thesis Presented to the Graduate School of (Doctoral dissertation), Clemson University.
 • Şanlıer, N., Tunç Hassan, A., Durlu Özkaya. F., Yaylı, A., Pelit, E., Güçer, E., Konaklıoğlu, E. ve Cömert, M. (2010), Türk Mutfağı ve Kültürün Gençler Tarafından Bilinme Durumunun Tespiti ve Yöresel Yemeklerle ilgili Standart Tarife Geliştirme, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm işletmeciliği Eğitimi Bölümü, Proje No: 10/2008-01.
 • Temizkan, P.S. (2010), Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi Açısından Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Doktora Tezi), Ankara: Gazi üniversitesi.
 • Türk Dil Kurumu (2018), “Türkçe Sözlük”. Erişim tarihi:10 Ocak 2018, http://tdk.gov.tr.
 • World Federation of Tourist Guiding Association (2017), “Turist Rehberi Tanımı”, Erişim tarihi: 10 Ocak 2018, http://www.wftga.org/
 • Yıldız, R., Kuşluvan, S., Şenyurt, S.Y. (1997), Turist Rehberliği Öğretiminde Yeni Bir Model: Nevşehir Turist Rehberliği Bölümü Programı ve Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Türkiye'de Turizmin Gelişmesinde Turist Rehberinin Rolü, Hafta Sonu Semineri.
 • Yüncü, H. R., (2009), Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası, X. Aybastı- Kabataş Kurultayı, Eskişehir.
Year 2018, Volume: 11 Issue: 3, 1809 - 1926, 31.12.2018
https://doi.org/10.17218/hititsosbil.436190

Abstract

References

 • Ahipaşaoğlu, S. (2001a), Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması ve Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık. Ahipaşaoğlu, S. (2001b), Turizmde Rehberlik, Ankara: Detay Yayınclık.
 • Ap, J. ve Wong K.K.F. (2001), Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues And Problems, Tourism Management, 22, 551-563.
 • Başaran, B. (2017), Gastronomi Turizmi Kapsamında Rize Yöresel Lezzetlerinin Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 135-149.
 • Brillat-Savarin J.A. (1825), Physiologie du goût
 • Cohen, E. (1985), The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Role, Annals of Tourism Research, 12(1), 5-29.
 • Çağlı, I. B. (2012), Türkiye'de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği (Doktora Tezi), İstanbul: İstanbul teknik Üniversitesi.
 • Çalışkan, O. (2013), Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.
 • Çetin, G. ve Kızılırmak, İ. (2012), Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut Durumunun Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), 307-318.
 • Çolakoğlu, O.E., Efendi, E. ve Epik, F. (2014), Tur Yönetimi Ve Turist Rehberliği, Ankara: Detay yayıncılık.
 • Demircan, M. (2007), Vergi Hukuku Açısından Profesyonel Turist Rehberliği, Ankara: Detay yayıncılık.
 • Değirmencioğlu, A.Ö. (1998), Türkiye’de turizm rehberliği eğitimine bir yaklaşım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Deveci, B., Türkmen, S. & Avcıkurt, C. (2013), Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik bilimler Dergisi, 3(2), 29-34.
 • Du Rand Ge, Heath E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing, Current Issues in Tourism, 9, 206–34.
 • Durlu-Özkaya, F. ve Can, A. (2012), Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi, Türk Tarım Dergisi, 206, 28-33.
 • Fields, K. (2002), Demand For the Gastronomy Tourism Product: Motivational Factors. In Tourism and Gastronomy (Edt. Anne-Mette Hjalager and Greg Richards), 36-50, London and New York: Routledge.
 • Gillespie, C. ve J. A. Cousins (2001), European Gastronomy into The 21st Century, Butterworth: Heinemann.
 • Gökdemir, A. (2009), Mutfak Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Görkem, O. ve Sevim, B. (2011), Gastronomi Turizmi ve Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Mutfak Eğitiminin Genel Görünümü. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, (ss.73-83), Beyşehir, Konya.
 • Gül Yılmaz, E. (2017), Turist Rehberliği. İçinde; Rekreasyonel Liderlik ve Turist Rehberliği; Kavram ve Kuramlar Üzerinden Bir Analiz. Editör; Meryem Akoğlan Kozak, (ss.118-134), Ankara: Detay yayıncılık, Ankara.
 • Güzel Şahin, G. ve Ünver, G. (2015), Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak “Gastronomi Turizmi”: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3/2, 63-73.
 • Hall, C. M. and Mitchell, R. (2001), Wine and Food Tourism. In Special Interest Tourism: Context and Cases (Douglas, N., Douglas, N. and Derrett,R., eds), (pp. 307 329), Wiley.
 • Hall, M. & Sharples, L. (2003), The Consumption of Experiences or the Experience of Consumption? An introduction to the Tourism of Taste. In M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, & B. Cambourne (Eds.), Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford: Butterworth-Heinemann
 • Hegarty, J.A. & O’Mahony, G.B. (2001), Gastronomy: A Phenomenon of Cultural Expressionism and an Aesthetic for Living, Hospitality Management, 20, 3-13.
 • Horng, J. S. & Tsai, C. T. S. (2010), Government Websites for Promoting East Asian Culinary Tourism: A Cross-National Analysis, Tourism management, 31(1), 74-85.
 • Irıgüler, F. & Güler, M.E. (2017), Tourist Guides’ Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey Keywords Gastronomic Tourism Turkish Cuisine Tourist, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(1), 3-19.
 • İlhan İ. (2006), Gastronomi Ders Notları, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
 • Karaca, O.B. (2016), Geleneksel Peynirlerimizin Gastronomi Turizmindeki Önemi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(2), 17-39.
 • Kesici, M. (2012), Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek Ve İçecek Kültürünün Rolü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 33-37.
 • Kızılırmak, İ., Ofluoğlu M. ve Şişik L. (2016), Türkiye’de Uygulanan Gastronomi Turları Rotalarının Web Tabanlı Analizi ve Değerlendirmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 258-269.
 • Kivela, J. & Crotts, J. C. (2006), Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination, Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Köroğlu, Ö. ve Güdü Demirbulat, Ö. (2017), Rehberlikte Sertifikasyon Kalifikasyon ve Uzmanlaşma, İçinde; Turist Rehberliği Araştırmaları, Öngörüler ve Uygulamalar, Editör: Özlem Güzel, Volkan Altıntaş, İlker ŞAHİN, (ss.49-79), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Long, L. (1998), A Folkloric Perspective on Eating and Otherness, Culinary Tourism, Southern Folklore, Lexington. No:55, 181-204.
 • Mancini, M. (2001), Conducting Tours, Albany, NY: Delmar/Thomson Learning.
 • Mitchell, R. & Hall, C. M. (2003), Consuming Tourists: Food Tourism Consumer Behaviour, Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., ve Cambourne, B. (Eds.). Food Tourism Around The World içinde (ss. 60-80). Burlington: Butterworth Heinemann.
 • National Institute of Open Schooling (2018), “Classification of Guides on the Basis of the Nature of the Tourist Destination”, Erişim tarihi:10 Ocak 2018, http://oer.nios.ac.in/wiki/index.php/Guides_and_Types
 • Ontario Turizm Bakanlığı (2005), Culinary Tourism in Ontario: Strategy and Action plan 2005-2015.
 • Pond, K.L. (1993), The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding, New York: Van Nostrand Reinhold
 • Resmi Gazete (2014), “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği”. Erişim tarihi:10 Ocak 2018, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130223-10.htm.
 • Scarpato, R. (2002), Gastronomy as a Tourist Product: The Perspective of Gastronomy Studies, Tourism and Gastronomy, 51-70.
 • Shenoy, S. S. (2005), Food Tourism and The Culinary Tourist - A Thesis Presented to the Graduate School of (Doctoral dissertation), Clemson University.
 • Şanlıer, N., Tunç Hassan, A., Durlu Özkaya. F., Yaylı, A., Pelit, E., Güçer, E., Konaklıoğlu, E. ve Cömert, M. (2010), Türk Mutfağı ve Kültürün Gençler Tarafından Bilinme Durumunun Tespiti ve Yöresel Yemeklerle ilgili Standart Tarife Geliştirme, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm işletmeciliği Eğitimi Bölümü, Proje No: 10/2008-01.
 • Temizkan, P.S. (2010), Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi Açısından Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Doktora Tezi), Ankara: Gazi üniversitesi.
 • Türk Dil Kurumu (2018), “Türkçe Sözlük”. Erişim tarihi:10 Ocak 2018, http://tdk.gov.tr.
 • World Federation of Tourist Guiding Association (2017), “Turist Rehberi Tanımı”, Erişim tarihi: 10 Ocak 2018, http://www.wftga.org/
 • Yıldız, R., Kuşluvan, S., Şenyurt, S.Y. (1997), Turist Rehberliği Öğretiminde Yeni Bir Model: Nevşehir Turist Rehberliği Bölümü Programı ve Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Türkiye'de Turizmin Gelişmesinde Turist Rehberinin Rolü, Hafta Sonu Semineri.
 • Yüncü, H. R., (2009), Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası, X. Aybastı- Kabataş Kurultayı, Eskişehir.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Alaattin Başoda

Serkan Aylan This is me

Reha Kılıçhan

Yusuf Acar

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 11 Issue: 3

Cite

APA Başoda, A., Aylan, S., Kılıçhan, R., Acar, Y. (2018). GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1809-1926. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.436190
AMA Başoda A, Aylan S, Kılıçhan R, Acar Y. GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. hititsosbil. December 2018;11(3):1809-1926. doi:10.17218/hititsosbil.436190
Chicago Başoda, Alaattin, Serkan Aylan, Reha Kılıçhan, and Yusuf Acar. “GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, no. 3 (December 2018): 1809-1926. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.436190.
EndNote Başoda A, Aylan S, Kılıçhan R, Acar Y (December 1, 2018) GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 3 1809–1926.
IEEE A. Başoda, S. Aylan, R. Kılıçhan, and Y. Acar, “GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE”, hititsosbil, vol. 11, no. 3, pp. 1809–1926, 2018, doi: 10.17218/hititsosbil.436190.
ISNAD Başoda, Alaattin et al. “GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11/3 (December 2018), 1809-1926. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.436190.
JAMA Başoda A, Aylan S, Kılıçhan R, Acar Y. GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. hititsosbil. 2018;11:1809–1926.
MLA Başoda, Alaattin et al. “GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 11, no. 3, 2018, pp. 1809-26, doi:10.17218/hititsosbil.436190.
Vancouver Başoda A, Aylan S, Kılıçhan R, Acar Y. GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. hititsosbil. 2018;11(3):1809-926.