Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 43 - 54 2018-05-07

BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Deniz Zeynep SÖNMEZ [1] , Eray GÖÇ [2]


Amaç: Bu araştırma, meslek yüksekokulunda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin akademik özyeterlik algıları ile mesleki benlik saygısının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın örneklemini ilk ve acil yardım programı ile özel güvenlik ve koruma programlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Veriler sosyo-demografik veri toplama formu ve beşli Likert skalasıyla sunulan iki ölçek aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Veriler sayı, yüzdelik, student t testi, pearson korelasyon katsayısı, mann whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Akademik Özyeterlik Ölçeğinden alınan puanlar ile Mesleki Benlik Saygısı Ölçeğinden alınan puanlar arasında istatistiksel yönden anlamlı pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. İlk ve acil yardım programında okuyan öğrencilerin akademik özyeterlik ve mesleki benlik saygısı ölçek puanları, özel güvenlik ve koruma programında okuyan öğrencilerin ölçek puanlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin okudukları bölümden memnun olma düzeyleri ile mesleki benlik saygıları karşılaştırılmış ve buna göre öğrenim gördükleri programdan memnun olma düzeyi yüksek olan öğrencilerin, mesleki benlik saygılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Yine kendilerini akademik anlamda başarılı bulan öğrencilerin akademik özyeterlik ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri programa göre akademik özyeterlik düzeyleri ve mesleki benlik saygıları farklılık göstermektedir. Mesleki eğitimin ve bilincinin erken yaşta başlaması ve öğrencilerin eğitim gördükleri meslek alanından memnun olmaları, akademik özyeterlik ve mesleki benlik saygısını olumlu yönde etkilemektedir. 

Akademik Özyeterlik, Mesleki Benlik Saygısı, Paramedik, Özel Güvenlik
 • Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2007) TC Resmi Gazete, 26463,15 Mart 2007.
 • Akyüz, B., Kesen, M., Oğrak, A. (2016). Örgütsel güven ve akademik özyeterlik algısının genel sinizm ve etik dışı davranışlara etkisi. Çankırı Karatekin üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(1):85-106.
 • Arıcak, T. (1999). Öğretmen adaylarının benlik saygısı ve mesleki benlik saygılarının geliştirilmesine yönelik bir grupla psikolojik danışma uygulaması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (11), 11-22.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik İnançları. Zonguldak Karaelmas University Journal Of Social Sciences, 6(12).
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A. (1994) Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press.
 • Canpolat, AM., Ozsaker, M. (2013). Physical education candidate teachers' beliefs about vocational self-esteem. Turkish Journal of Sport And Exercise, 15(2), 94-99.
 • Çivitci, A. (2010). Vocational self-esteem and psychological needs in Turkish Counseling Students. International Journal for the Advancement of Counselling, 32(1), 56-65.
 • Demir, V., Gürsoy, F., Ada, Ş. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 567-614.
 • Dilmaç, B., Ekşi, H. (2012). Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin ve özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 65-82.
 • Dinther, MV., Dochy, F., Segers, M. (2011). Factors affecting students’self efficiacy in higher education. Educational Research Review, 6, 95-108.
 • Durdukoca, ŞF. (2010). Sınıf öğretmen adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi (10)1.
 • Dursun, ÖÖ., Çuhadar, C.,Tanyeri, T., (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.35(1),131-142.
 • Eryılmaz, M. (2007). Ülkemizde acil sağlık hizmetleri: İhtiyaca yönelik güncel çözüm önerileri. Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, 13(1), 1-12.
 • Körükçü, Ö., Oğuz, V. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 77-85. Kuyaksil, A. (2013). Özel güvenlikte meslek etiği. 3.Ulusal Güvenlik Sempozyumuna sunulmuş bildiri http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/wp-content/uploads/2013/03/+%C3%BBGS-53.pdf 15 Ocak 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Meyvacıoğlu, YK. (1983). Benlik ve ideal benlik kavramlarının tercih edilen meslek kavramı ile ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-10.
 • Oğuz, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (2).
 • Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö., Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 13(2).
 • Sabancıoğlu, S., Doğan, S. (2012). Profesyonel kimlik gelişimi ve hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 15(4).
 • Şener, DK., Karaca, A., Açıkgöz, F., Süzer, F. (2011). Hemşirelik eğitimi mesleki benlik saygısını değiştirir mi? Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 12-16.
 • Tunca, N., Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1).
 • Uslu, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının demografik değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 141-160.
 • Uslusoy, EÇ., Gürdoğan, EP., Kurt, D. (2016). Hemşirelerde mesleki benlik saygısı ve meslektaş dayanışması. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 29-35.
 • Ünlüoğlu, İ., Ekşi, A., Anık, N. (2002). Yeni bir sağlık meslek grubu; paramedikler. STED, 11(4), 308.
 • Yalmancı, SG., Aydın, S. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2).
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve Türkiye açısından sonuçlar: Geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 97-118.
 • Yılmaz, M., Gürçay, D., Ekici, G. (2007). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 253-259.
 • Zimmerman, BJ. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82-91.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Deniz Zeynep SÖNMEZ (Primary Author)
Institution: Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO
Country: Turkey


Author: Eray GÖÇ
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 7, 2018

Bibtex @research article { hod421558, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {43 - 54}, doi = {}, title = {BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Sönmez, Deniz Zeynep and Göç, Eray} }
APA Sönmez, D , Göç, E . (2018). BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Hastane Öncesi Dergisi , 3 (1) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/36902/421558
MLA Sönmez, D , Göç, E . "BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Hastane Öncesi Dergisi 3 (2018 ): 43-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/36902/421558>
Chicago Sönmez, D , Göç, E . "BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 3 (2018 ): 43-54
RIS TY - JOUR T1 - BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Deniz Zeynep Sönmez , Eray Göç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 54 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Deniz Zeynep Sönmez , Eray Göç %T BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Sönmez, Deniz Zeynep , Göç, Eray . "BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 3 / 1 (May 2018): 43-54 .
AMA Sönmez D , Göç E . BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. HOD. 2018; 3(1): 43-54.
Vancouver Sönmez D , Göç E . BİR GRUP MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2018; 3(1): 43-54.