BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

References

 • Anagün, S. Ş. ve Özden, M. (2010). Teacher candidates’ perceptions regarding socio-scientific issues and their competencies in using socio-scientific issues in science and technology instruction. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9(2010), 981–985
 • Cansız, N. (2014). Developing preservice science teachers' socioscientific reasoning through socioscientific issues-focused course. Yayınlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Castells, M., Medeirous, C.R. ve Konstantinidou, A. (2014). Argumentation about socio-scientific issues (ssı): scıentific knowledge, beliefs and values. http://www.esera.org/media/esera2013/Castells_10_Feb2014_Rev.pdf adresinden erişildi
 • Cebesoy, B.Ü. ve Dönmez-Şahin, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37(37), 100-117.
 • Chang, S. N. ve Chiu, M. H. (2008). Lakatos’ scientific research programmes as a framework for analysing informal argumentation about socioscientific issues. International Journal of Science Education, 30(13), 1753–1773.
 • Concannon, P. J., Siegel, A. M., Halverson, K. ve Freyermuth, S. (2010). College students’ conceptions of stem cells, stem cell research, and cloning. Journal of Science Education and Technology, 19(2), 177–186.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Sage Publication. (Özgün çalışma, 2013).
 • Çapkınoğlu, E. (2015). 7. sınıf öğrencilerinin yerel sosyobilimsel konularda oluşturdukları argümantasyonların kalitesi ve karar verirken dikkate aldıkları faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çepni, S., Ayaş, A., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Yök Dünya Bankası: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi: Ankara.
 • Demircioğlu, T. ve Uçar, S. (2014). Akkuyu Nükleer Santrali konusunda üretilen yazılı argümanların incelenmesi. İlköğretim Online Dergisi, 13(4), 1373-1386.
 • Domaç, G. G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplumbilimsel konuların öğretilmesinde argümantasyon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eggert, S., Ostermeyer, F., Hasselhorn, M. ve Bögeholz, S. (2013) Socioscientific decision making in the science classroom: the effect of embedded metacognitive ınstructions on students' learning outcomes. http://dx.doi.org/10.1155/2013/309894 adresinden erişildi.
 • Ekborg, M. , Ottander, C., Silfver, E. ve Simon, S. (2013). Teachers’ experience of working with socioscientific issues: A large scale and in depth study. Research in Science Education, 43(2), 599- 617.
 • Evagorou, M. ve Osborne, J. (2013). Exploring young students’ collaborative argumentation with in a socioscientific issue. Journal of Research İn Science Education, 5(2), 209-237.
 • Evren, A. ve Kaptan, F. (2014). Fen eğitiminde sosyobilimsel durum temelli öğretim and önemi. EAB 2014 VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 5-8 Haziran 2014 içinde (s. 389-402). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Glaser, B.G. ve Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publication Company.
 • Goloğlu, S. (2009). Fen eğitiminde sosyo-bilimsel aktivitelerle karar verme becerilerinin geliştirilmesi: Dengeli beslenme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hofstein, A., Eilks, I. ve Bybee, R. (2011). Societal issues and their importance for contemporary science education- a pedagogical justification and the state- of -the -art in Israel, Germany and the USA. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(6), 1459-1483.
 • Jakobsson, A., Makıtalo, A. ve Saljö, R. (2009). Conceptions of knowledge in research on students’ understanding of the greenhouse effect: methodological positions and their consequences for representations of knowing. Science Education, 93(6), 978-995.
 • Jho, H., Yoon, H. G. ve Kim, M. (2014). The relationships of science knowledge, attitude, and decision making on socio-scientific issues: The case study of students’ debates on a nuclear power plant in Korea. Science Education, 23(5), 1131-1151.
 • Karışan, D. (2014). Exploration of preservice teachers' reflective judgment and argumentation skills revealed in a socioscientific issues-based inquiry laboratory course. Yayınlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kortland, K. (1996). An STS case study about students’ decision making on the waste issue. Science Education, 80 (6), 673-689.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Kutluca, A. Y. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının klonlamaya ilişkin bilimsel ve sosyobilimsel argümantasyon kalitelerinin alan bilgisi yönünden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Lee, Y. C. ve Grace, M. (2012). Students’ reasoning and decision making about a socioscientific issue: A cross-context comparison. Science Education, 96(5), 787-807.
 • Luther, A.R., Tippins, J. D., Bilbao, P. P., Tan, A., ve Gelvezon, L. R. (2013). The Story of Mangrove Depletion: Using Socioscientific Cases to Promote Ocean Literacy. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 50(1), 9-20.
 • MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. T.C Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: Guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Nuangchalerm, P. ve Kwuanthong, B. (2010). Teaching “Global Warming” through socioscientific issues-based instruction. Asian Social Science, 6(8), 42-47.
 • Nuhoğlu, H. (2014). Güncel sosyobilimsel konulara yönelik sistem dinamiği temelli kurulan öğrenci modellerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(5), 1957-1975.
 • Özer-Keskin, M., Keskin-Samancı, N. ve Yaman, H. (2013). Argumentation based bioethics education: sample implementation on genetically modified organisms (gmos) and genetic screening tests. Educational Research and Reviews, 8(16), 1383-1391.
 • Ratcliffe, M. ve Grace, M. (2003). Science education for citizenship. Teaching socio-scientific issues. Maidenhead: Open University Press.
 • Sadler, T. D. (2003). Informal reasoning regarding SSI: Their influence on morality and content knowledge. Yayınlanmış doktora tezi. ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMİ no. 3080007) veri tabanından erişildi.
 • Sadler, T. D. ve Zeidler, D. L. (2004). The morality of socioscientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education, 88(1), 4 – 27.
 • Soysal, Y. (2012). Sosyo-bilimsel argümantasyon kalitesine alan bilgisi düzeyinin etkisi: Genetiği değiştirilmiş organizmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Şahin, İ. ve Beycioğlu, K. (2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 34-50
 • Taşpınar, P. (2011). Sosyobilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin ve içerik bilgisinin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Topçu, M. S. (2008). Preservice science teachers’ informal reasoning regarding socioscientific issues and the factors influencing their informal reasoning. Yayınlanmamış doktora tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Topçu, M. S., Muğaloğlu, E. Z. ve Güven, D. (2014). Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(6), 2327-2348.
 • Topçu, M. S., Sadler, T. D. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2010). Pre-service science teachers’ informal reasoning about socioscientific issues: the influence of issue context. International Journal of Science Education, 32(18), 2475-2495.
 • Walker, A. K. ve Zeidler, L. D. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410.
 • Wolfensberger, B., Piniel, J., Canella, C. ve Kyburz-Graber, R. (2010). The challenge of involvement in reflective teaching: Three case studies from a teacher education project on conducting classroom discussions on socio-scientific issues. Teaching and Teacher Education, 26(2010), 714-721.
 • Wu, Y. T. ve Tsai, C. C. (2007). High school students’ informal reasoning on a socio‐scientific issue: Qualitative and quantitative analyses. International Journal of Science Education, 29(9), 1163-1187.
 • Yaman, H. H. (2012). Argümantasyon tabanlı biyoetik eğitiminde örnek bir uygulama: Genetiği değiştirilmiş organizma ve genetik tarama testi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zengin-Kırbağ, F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Şener, A. (2011). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyobilimsel konusunu onlineargümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27783.pdf adresinden erişildi.
 • Zohar, A. ve Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35–62.

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Çalışmalarına Yansıtmaları

Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

Değişen yaşam standartlarına bağlı olarak modern fen eğitiminden beklenen, duyarlı ve bilinçli öğrenciler yetiştirilmesidir. Geleceğin bilinçli öğrencilerini yetiştirebilmenin ön koşulu ise öğretmen eğitimidir. Bu nedenle, çalışma fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımı uygulamalarına yönelik görüşleri ve çalışmalarına yansıtmalarının incelendiği nitel çoklu durum araştırmasıdır. Araştırma sonucunda sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımının uygulamalara dayandırılarak, öğrenci merkezli olarak yürütülmesinin öğretmen adaylarının sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımına yönelik yöntem, teknik ve sınıf içi uygulamalar konusunda daha deneyimli oldukları belirlenmiştir. Sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımı hakkında daha pasif bir öğretimden geçen öğretmen adayları görüşlerini belirtirken, aktif ve daha öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini önermiş olmalarına rağmen mesleki çalışmalarına öğrendiklerini yansıtırken daha pasif, kâğıt kalem etkinliklerine yönelmişlerdir. Bu nedenle, sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımı gibi diğer fene yönelik özel öğretim yaklaşımlarının uygulamalara dayandırılarak ele alınması daha donanımlı öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

References

 • Anagün, S. Ş. ve Özden, M. (2010). Teacher candidates’ perceptions regarding socio-scientific issues and their competencies in using socio-scientific issues in science and technology instruction. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9(2010), 981–985
 • Cansız, N. (2014). Developing preservice science teachers' socioscientific reasoning through socioscientific issues-focused course. Yayınlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Castells, M., Medeirous, C.R. ve Konstantinidou, A. (2014). Argumentation about socio-scientific issues (ssı): scıentific knowledge, beliefs and values. http://www.esera.org/media/esera2013/Castells_10_Feb2014_Rev.pdf adresinden erişildi
 • Cebesoy, B.Ü. ve Dönmez-Şahin, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37(37), 100-117.
 • Chang, S. N. ve Chiu, M. H. (2008). Lakatos’ scientific research programmes as a framework for analysing informal argumentation about socioscientific issues. International Journal of Science Education, 30(13), 1753–1773.
 • Concannon, P. J., Siegel, A. M., Halverson, K. ve Freyermuth, S. (2010). College students’ conceptions of stem cells, stem cell research, and cloning. Journal of Science Education and Technology, 19(2), 177–186.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Sage Publication. (Özgün çalışma, 2013).
 • Çapkınoğlu, E. (2015). 7. sınıf öğrencilerinin yerel sosyobilimsel konularda oluşturdukları argümantasyonların kalitesi ve karar verirken dikkate aldıkları faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çepni, S., Ayaş, A., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Yök Dünya Bankası: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi: Ankara.
 • Demircioğlu, T. ve Uçar, S. (2014). Akkuyu Nükleer Santrali konusunda üretilen yazılı argümanların incelenmesi. İlköğretim Online Dergisi, 13(4), 1373-1386.
 • Domaç, G. G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplumbilimsel konuların öğretilmesinde argümantasyon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eggert, S., Ostermeyer, F., Hasselhorn, M. ve Bögeholz, S. (2013) Socioscientific decision making in the science classroom: the effect of embedded metacognitive ınstructions on students' learning outcomes. http://dx.doi.org/10.1155/2013/309894 adresinden erişildi.
 • Ekborg, M. , Ottander, C., Silfver, E. ve Simon, S. (2013). Teachers’ experience of working with socioscientific issues: A large scale and in depth study. Research in Science Education, 43(2), 599- 617.
 • Evagorou, M. ve Osborne, J. (2013). Exploring young students’ collaborative argumentation with in a socioscientific issue. Journal of Research İn Science Education, 5(2), 209-237.
 • Evren, A. ve Kaptan, F. (2014). Fen eğitiminde sosyobilimsel durum temelli öğretim and önemi. EAB 2014 VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 5-8 Haziran 2014 içinde (s. 389-402). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Glaser, B.G. ve Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publication Company.
 • Goloğlu, S. (2009). Fen eğitiminde sosyo-bilimsel aktivitelerle karar verme becerilerinin geliştirilmesi: Dengeli beslenme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hofstein, A., Eilks, I. ve Bybee, R. (2011). Societal issues and their importance for contemporary science education- a pedagogical justification and the state- of -the -art in Israel, Germany and the USA. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(6), 1459-1483.
 • Jakobsson, A., Makıtalo, A. ve Saljö, R. (2009). Conceptions of knowledge in research on students’ understanding of the greenhouse effect: methodological positions and their consequences for representations of knowing. Science Education, 93(6), 978-995.
 • Jho, H., Yoon, H. G. ve Kim, M. (2014). The relationships of science knowledge, attitude, and decision making on socio-scientific issues: The case study of students’ debates on a nuclear power plant in Korea. Science Education, 23(5), 1131-1151.
 • Karışan, D. (2014). Exploration of preservice teachers' reflective judgment and argumentation skills revealed in a socioscientific issues-based inquiry laboratory course. Yayınlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kortland, K. (1996). An STS case study about students’ decision making on the waste issue. Science Education, 80 (6), 673-689.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Kutluca, A. Y. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının klonlamaya ilişkin bilimsel ve sosyobilimsel argümantasyon kalitelerinin alan bilgisi yönünden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Lee, Y. C. ve Grace, M. (2012). Students’ reasoning and decision making about a socioscientific issue: A cross-context comparison. Science Education, 96(5), 787-807.
 • Luther, A.R., Tippins, J. D., Bilbao, P. P., Tan, A., ve Gelvezon, L. R. (2013). The Story of Mangrove Depletion: Using Socioscientific Cases to Promote Ocean Literacy. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 50(1), 9-20.
 • MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. T.C Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: Guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Nuangchalerm, P. ve Kwuanthong, B. (2010). Teaching “Global Warming” through socioscientific issues-based instruction. Asian Social Science, 6(8), 42-47.
 • Nuhoğlu, H. (2014). Güncel sosyobilimsel konulara yönelik sistem dinamiği temelli kurulan öğrenci modellerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(5), 1957-1975.
 • Özer-Keskin, M., Keskin-Samancı, N. ve Yaman, H. (2013). Argumentation based bioethics education: sample implementation on genetically modified organisms (gmos) and genetic screening tests. Educational Research and Reviews, 8(16), 1383-1391.
 • Ratcliffe, M. ve Grace, M. (2003). Science education for citizenship. Teaching socio-scientific issues. Maidenhead: Open University Press.
 • Sadler, T. D. (2003). Informal reasoning regarding SSI: Their influence on morality and content knowledge. Yayınlanmış doktora tezi. ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMİ no. 3080007) veri tabanından erişildi.
 • Sadler, T. D. ve Zeidler, D. L. (2004). The morality of socioscientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education, 88(1), 4 – 27.
 • Soysal, Y. (2012). Sosyo-bilimsel argümantasyon kalitesine alan bilgisi düzeyinin etkisi: Genetiği değiştirilmiş organizmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Şahin, İ. ve Beycioğlu, K. (2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 34-50
 • Taşpınar, P. (2011). Sosyobilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin ve içerik bilgisinin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Topçu, M. S. (2008). Preservice science teachers’ informal reasoning regarding socioscientific issues and the factors influencing their informal reasoning. Yayınlanmamış doktora tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Topçu, M. S., Muğaloğlu, E. Z. ve Güven, D. (2014). Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(6), 2327-2348.
 • Topçu, M. S., Sadler, T. D. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2010). Pre-service science teachers’ informal reasoning about socioscientific issues: the influence of issue context. International Journal of Science Education, 32(18), 2475-2495.
 • Walker, A. K. ve Zeidler, L. D. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410.
 • Wolfensberger, B., Piniel, J., Canella, C. ve Kyburz-Graber, R. (2010). The challenge of involvement in reflective teaching: Three case studies from a teacher education project on conducting classroom discussions on socio-scientific issues. Teaching and Teacher Education, 26(2010), 714-721.
 • Wu, Y. T. ve Tsai, C. C. (2007). High school students’ informal reasoning on a socio‐scientific issue: Qualitative and quantitative analyses. International Journal of Science Education, 29(9), 1163-1187.
 • Yaman, H. H. (2012). Argümantasyon tabanlı biyoetik eğitiminde örnek bir uygulama: Genetiği değiştirilmiş organizma ve genetik tarama testi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zengin-Kırbağ, F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Şener, A. (2011). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyobilimsel konusunu onlineargümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27783.pdf adresinden erişildi.
 • Zohar, A. ve Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35–62.
There are 47 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ayşegül Evren Yapıcıoğlu

Publication Date December 29, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Evren Yapıcıoğlu, A. (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Çalışmalarına Yansıtmaları. Hacettepe Journal of Educational Research, 2(2).
AMA Evren Yapıcıoğlu A. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Çalışmalarına Yansıtmaları. Hacettepe Journal of Educational Research. December 2016;2(2).
Chicago Evren Yapıcıoğlu, Ayşegül. “Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Ve Çalışmalarına Yansıtmaları”. Hacettepe Journal of Educational Research 2, no. 2 (December 2016).
EndNote Evren Yapıcıoğlu A (December 1, 2016) Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Çalışmalarına Yansıtmaları. Hacettepe Journal of Educational Research 2 2
IEEE A. Evren Yapıcıoğlu, “Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Çalışmalarına Yansıtmaları”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
ISNAD Evren Yapıcıoğlu, Ayşegül. “Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Ve Çalışmalarına Yansıtmaları”. Hacettepe Journal of Educational Research 2/2 (December 2016).
JAMA Evren Yapıcıoğlu A. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Çalışmalarına Yansıtmaları. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2.
MLA Evren Yapıcıoğlu, Ayşegül. “Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Ve Çalışmalarına Yansıtmaları”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
Vancouver Evren Yapıcıoğlu A. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Çalışmalarına Yansıtmaları. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2(2).