ISSN: 1301-8752
e-ISSN: 1309-6338
Founded: 1983
Period: Quarterly
Publisher: Hacettepe University
Cover Image
       

Welcome to Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences

Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences is a Hacettepe University journal publishing articles in the fields related to economics and administrative sciences since 1983.

Established as a peer-reviewed international academic journal, Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences published in print biannually until 2002, both in print and online biannually between 2002 and 2015, and both in print and online quarterly since 2015. As part of endorsing the open access policy and free dissemination of academic information globally, becoming more environmentally friendly, in print publication has been abandoned and the quarterly Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences has been made accessible electronically only since 2018.


To the leading edge ... Toward being the best ...Indexing:

EconLit

TR Index ULAKBİM Social Sciences and Humanities

Academia Social Science Index (ASOS)


2022 - Volume: 40 Issue: 4

Research Article

Tehdit Algıları ve Suriyeli Göçmenlere Yardım Etme Davranışı: Türkiye’den Bulgular

Research Article

Globalization and Inflation

Research Article

Bitcoin ile Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin TVP-VAR ile Analizi

Research Article

OECD Ülkelerinin Sağlığın Yaşam Biçimi Belirleyicileri Bakımından TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması

Research Article

Aşılama Konulu Kamu Politikalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Research Article

Küreselleşme Sürecinde Çevresel Kalitenin Yeniden Gözden Geçirilmesi: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular

Research Article

Kamu Yararına Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisinde Kişi-Örgüt Uyumunun Aracı Değişken Rolü

Research Article

Covid-19 Döneminde Bitcoin Fiyatlarının Seçilmiş Finansal Göstergeler ile Uzun Dönem Ampirik Etkileşimi Ardl Analizi İncelemesi

Research Article

OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri ve Sağlık Finansman Modellerinin Karşılaştırılması

Research Article

Küreselleşme Çevre Kalitesini Azaltıyor Mu? Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular

Research Article

Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi ve Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Research Article

Gönüllülerde Çalışmanın Merkeziliği ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Manuscripts must conform to the requirements indicated on the last page of the Journal - Guide for Authors- and in the web page.


Privacy Statement

Names and e-mail addresses in this Journal Web page will only be used for the specified purposes of the Journal; they will not be opened for any other purpose or use by any other person.