PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Bel Ağrısının Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

AMAÇ

Bu çalışma Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinde bel ağrısının günlük yaşama etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır

GEREÇ VE YÖNTEM

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne sağlık raporu, yaş sınırı, kilo ve boy standardı ile kabul edilen öğrenciler araştırma kapsamına alındı (n=362). Olguların bel ağrılarının günlük yaşam aktivitelerini yapmayı ne kadar etkilediğini araştırmak için Türkçe geçerlilik çalışması yapılmış,  günlük yaşam aktivitelerini sorgulayan 10 madde içeren  Gözden Geçirilmi Oswestry Ağrı Skalası kullanıldı. Bölüm öğrencilerinden çalışan ve çalışmayan öğrencilerin sonuçları arasında karşılaştırılma yapıldı. İstatistiksel analiz SPSS 14.00 programı kullanılarak yapıldı.

BULGULAR

Araştırma kapsamında yaş ortalaması 20.98 ± 1.58 olan, 153’ü kız, 209 ‘u erkek öğrenci değerlendirildi.Katılımcıların beden kitle indeksi 26.43±8.96 idi.Öğrencilerimizin  %46.3’ü sağlık meslek lisesi mezunu iken, % 46.7’si ise diğer lise mezunu idi. Sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerimizin %40,3’ü hem çalışıp hem de Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisiydi. Çalışan öğrencilerin %8.4’ü hastanede, %1.4’ü 112 komuta kontrol merkezinde ve %30.5’i ise 112 istasyonunda görevliydi. Çalışan öğrencilerin ortalama çalışma süresi 11.99±16.51 ay idi. Hem çalışıp hem okuyan öğrencilerimizin Gözden Geçirilmi Oswestry Ağrı Skalası’ skorlarına göre  %80.1’inin günlük yaşamda problemi olmadığı, %17.4’ü hafif derecede kısıtlı, %2.2’si bel ağrısı nedeniyle ileri derecede kısıtlı, %0.3’ü ise bel ağrısı nedeniyle tamamen kısıtlanmış durumda olduğu bulundu. Bedensel çalışma koşulları göz önüne alındığında hem 112 çalışanları arasında  hem de hastanede çalışanlar ile 112 çalışanları kıyaslandığında Gözden Geçirilmiş Oswestry Ağrı Skalası sonuçları arasında fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05).

TARTIŞMA

Çalışmamıza göre Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nde okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunda günlük yaşamda bel ağrısı saptanmadı. Bu durum eğitime kabul edilmede istenen fiziksel özelliklere bağlı olmasından kaynaklanacağı düşüncesindeyiz. Çalışan öğrencilerde de anlamlı fark saptanmaması çalışma sürelerinin azlığı ile ilişkilendirilebilir. Bu çalışma bize çalışma süreleri az olsa da alana özgü yeterlilikleri taşıma kriterlerinin işe bağlı gelişecek bel ağrısı önlenmesinde önemli bir etmen oluğunu göstermiştir

-

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

çalış a süreleri i azlığı ile ilişkile dirile ilir. Bu çalış a ize çalış a süreleri az olsa da alana özgü yeterlilikleri taşı a kriterleri i işe ağlı gelişe ek el ağrısı ö le göster iştir

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

Sevda VURUR


Devrim TARAKCI


Aysel YILDIZ


Fatma KARANTAY


Candan ALGUN

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 20, 2015
Acceptance Date October 19, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Vurur, S. , Tarakcı, D. , Yıldız, A. , Karantay, F. & Algun, C. (2015). Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Bel Ağrısının Değerlendirilmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103853