PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri belirleme ölçeğinin geçerlilik güvenilirliğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Van ilinde çalışan 289 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada, madde toplam korelasyonu, madde kalan korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçekteki 30 maddenin altı faktörde toplandığını göstermiştir

References

 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Brophy, J. E. (1988), “Educating teachers about managing classrooms and students”, Teaching and Teacher
 • Education, c. 4, S. 1, ss. 1–18.
 • Celep, C.(2000). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayınları.
 • Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L.(2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 35, 53-64.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik, SPSS
 • ve LISREL Uygulamaları. Birinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale Development Theory and Applications (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. Pohlmann, J. T. (2004). Use and Interpretation of factor analysis in The Journal of Educational Research: 1992-
 • The Journal of Educational Research, 98(1), 14-23
 • Sadık, F. (2004). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 89-97.
 • Sadık,F (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Snell, M.E.; Voorhees, M.D.; Chen, L-Y.(2002), “Team involvement in assessmentbased interventions with problem behavior”, Journal of Positive Behavior Interventions, c.7, S.3, ss.140-152.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th Edition). New York: Allyn ve Bacon. Tertemiz, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin. In L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetimi (s. 51-72). Ankara:
 • Nobel Yayın Dağıtım.
 • Terzi, A.R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.
 • Uysal, H., Akbaba Altun S. ve Akgün, E. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9(3), 971-979.
 • Özyürek, M. (2001), Sınıf Yönetimi, Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Weber, W. A. (1986), “Classroom management”, J. M. Cooper (Ed.), Classroom Teaching Skills, ss. 272–357, Toronto: DC. Heath and Company, Lexington Massachusetts.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Bu  araştırma,  okul  öncesi  öğretmenlerinin  sınıf  yönetiminde  istenmeyen davranışlara  karşı

kullandığı stratejileri belirleme ölçeğinin geçerlilik güvenilirliğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Van ilinde çalışan 289 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada, madde toplam korelasyonu, madde kalan korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçekteki 30 maddenin altı faktörde toplandığını göstermiştir.

Elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılarak geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir.  Faktör  analizine göre  ölçek  6  faktör  30  maddeden  oluşmaktadır.  Cronbach  alpha  iç  tutarlılık katsayıları 1. Faktör için 0,86, 2. faktör için,78 , 2. faktör için , 3. faktör için ,64, 4. faktör için ,73, 5. faktör için, 71, 6. faktör için .61 ve ölçeğin geneli için  ,71 olarak bulunmuştur.  Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %49,89’dur ve faktör yükleri 0,32 ve 0,76 arasında değişmektedir.

Elde edilen güvenilirlik katsayısının yeterli ölçeğin geçerliliği olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sınıf yönetimi, istenmeyen davranış

References

 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Brophy, J. E. (1988), “Educating teachers about managing classrooms and students”, Teaching and Teacher
 • Education, c. 4, S. 1, ss. 1–18.
 • Celep, C.(2000). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayınları.
 • Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L.(2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 35, 53-64.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik, SPSS
 • ve LISREL Uygulamaları. Birinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale Development Theory and Applications (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. Pohlmann, J. T. (2004). Use and Interpretation of factor analysis in The Journal of Educational Research: 1992-
 • The Journal of Educational Research, 98(1), 14-23
 • Sadık, F. (2004). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 89-97.
 • Sadık,F (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Snell, M.E.; Voorhees, M.D.; Chen, L-Y.(2002), “Team involvement in assessmentbased interventions with problem behavior”, Journal of Positive Behavior Interventions, c.7, S.3, ss.140-152.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th Edition). New York: Allyn ve Bacon. Tertemiz, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin. In L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetimi (s. 51-72). Ankara:
 • Nobel Yayın Dağıtım.
 • Terzi, A.R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.
 • Uysal, H., Akbaba Altun S. ve Akgün, E. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9(3), 971-979.
 • Özyürek, M. (2001), Sınıf Yönetimi, Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Weber, W. A. (1986), “Classroom management”, J. M. Cooper (Ed.), Classroom Teaching Skills, ss. 272–357, Toronto: DC. Heath and Company, Lexington Massachusetts.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Oğuz KELEŞ

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 23, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Keleş, O. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103900