Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 7 - 15 2019-07-01

Opinion and Behaviors of Tatvan Vocational School Students About Milk and Milk Consumption
Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları

Hakan SANCAK [1] , Dilara BAŞAT DERELİ [2]


This study was conducted to determine some demographic information and milk consumption habits of students who studying in Bitlis Eren University Tatvan Vocational School. 112 female (41.03%) and 161 male (58.97%), 273 students in total participated in the survey study. The data obtained from face-to-face interviews were evaluated statistically. In this evaluation, a chi-square test for categorical variables, t-test and analysis of variance for continuous variables was applied. In this study, it was determined that many students were not in the habit of consuming milk (89.01%) and only 11.36% of the participants regularly consumed milk every day. Additionally, it was determined that 47.62% of the participants paid attention to expiration dates when buying milk and 63.74% of the participants were mindful of quality assurance. While 63% of the participants stated that they thought that the societywas not encouraged enough to consume milk, and the most effective methods to encourage the society to consume milk were education/seminars (38.83%) and social media (28.57%). With this study, it was concluded that the most important contribution to the society to benefit of milk by gaining the habit of regular milk consumption, can offer educational activities that will be widespread by using technological opportunities.

Bu araştırma Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin bazı demografik bilgileri ile süt tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Anket çalışmasına 112 (%41.03)’si bayan ve 161 (%58.97)’i erkek olmak üzere toplam 273 öğrenci katılmıştır. Yüz yüze görüşmeler sonucu elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş, kategorik değişkenler için ki-kare, sürekli değişkenler için ise t-testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin düzenli süt tüketim alışkanlığı olmadığı (%89.01) ve sadece %11.36’sının her gün düzenli olarak süt tükettikleri belirlenmiştir. Ayrıca, içme sütü satın alınırken son kullanma tarihine özen gösterildiği (%47.62) ve kalite güvencesine dikkat edildiği (%63.74) tespit edilmiştir. Katılımcıların %63’ü toplumun süt içme konusunda yeterince teşvik edilmediğini düşündüğünü belirtirken, toplumu süt içmeye teşvik etmek için en etkili yöntemlerin eğitim/seminer (%38.83) ve sosyal medya (%28.57) olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Yapılan bu çalışmayla toplumun düzenli süt tüketme alışkanlığı kazanarak sütten daha fazla faydalanılabilmesine en önemli katkıyı, özellikle teknolojik imkânlar kullanılarak yaygınlaştırılacak eğitim faaliyetlerinin sunabileceği sonucuna varılmıştır.
 • Ayar A, Demirulus H, 2000: Eğitim çağındaki gençlerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Gıda, 25(5), 371-376.
 • Baysal A, 2014: Beslenme. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • Çebi K, Özyürek S, Türkyılmaz D, 2018: Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Erzincan ili örneği. Tarım Bilimleri Derg, 28(1), 70-77.
 • Çelik Y, Karlı B, Bilgiç A, Çelik Ş, 2005: Şanlıurfa ili kentsel alanda tüketicilerin süt tüketim düzeyleri ve süt tüketim alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Derg, 11(1), 5-12.
 • Çetinkaya A, 2010: Kafkas üniversitesi öğrencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Atatürk Üniv Veteriner Bilimleri Derg, 5(2), 73-84.
 • Demirci M, 2007: Beslenme. Yenilenmiş 3. Baskı, Onur grafik, Topkapı, İstanbul.
 • Demirci M, Şimşek O, 1997: Süt İşleme teknolojisi. Hasat Yayıncılık, İstanbul.
 • Durmaz H, Sağun E, Tarakçı Z, 2002: Yüksekokul öğrencilerinin içme sütü tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniv Veteriner Fakültesi Derg, 13(1-2), 69-73.
 • Graulet B, Martin B, Agabriel C,Girard CL, 2013: Vitamins in milk. In “Milk and Dairy Products in Human Nutrition”, Ed; Park YW, Haenlein GFW, John Wiley&Sons Ltd, Chichester, West Sussex, UK.
 • Gün İ, Orhan H, 2011: Süt ve ürünleri tüketicilerinin etiket bilgi düzeylerinin incelenmesi. Iğdır Üniv Fen Bilimleri Enstitüsü Derg, 1(1), 45-51.
 • Handford CE, Campbell K, Elliott CT, 2016: Impacts of milk fraud on food safety and nutrition with special emphasis on developing countries. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15(1), 130-142.
 • Jianqin S, Leiming X, Lu X, Yelland GW, Ni J, Clarke AJ, 2016: Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows’ milk. Nutrition Journal, 15, 1-16.
 • Kahraman EM, 2016: İçme sütü tüketim alışkanlıkları ve marka seçiciliğinde etkili faktörlerin analizi: İzmir ili örneği. Doktora tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karagözlü N, Karagözlü C, Karaca S, Eren S, 2005: Üniversite öğrencilerinde süt ve ürünleri tüketim alışkanlıkları ve beslenme bilinçleri üzerine bir araştırma: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi örneği. Celal Bayar Üniv Fen Fakültesi Derg, 1(2), 101-108.
 • Karakaya E, Akbay C, 2014: İstanbul ili kentsel alanda tüketicilerin açık ve paket süt tüketim alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Derg, 20(1), 17-27.
 • Kurajdova K, Táborecka-Petrovicova J, 2015: Literature review on factors influencing milk purchase behaviour. International Review of Management and Marketing, 5(1), 9-25.
 • Liem DG, Bolhuis DP, Hu X, Keast RSJ, 2016: Influence of labeling on Australian and Chinese consumers’ liking of milk with short (pasteurized) and long (UHT) shelf life. Journal of Dairy Science, 99(3), 1747-1754.
 • Metin M, 2001: Süt teknolojisi, sütün bileşimi ve işlenmesi. Ege Üniv Müh Fak Yay No: 33, 1. Bölüm, Genişletilmiş 4. Baskı, Ege Üniv Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Ocak S, Önder H, 2014: Süt ürünlerinde tüketici tercihini etkileyen faktörler ve gıda güvenliği bilinci. Hayvansal Üretim, 55(2), 9-15.
 • Özgül E, Aksulu I, 2006: Ambalajlı gıda ürünlerinde tüketicilerin etiket duyarlılığındaki değişimler. Ege Akademik Bakış Derg, 6(1), 1-10.
 • Para G, Ülger İ, Kaliber M, 2018: Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin süt tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Iğdır Üniv Fen Bilimleri Enstitüsü Derg, 8(1), 329-339.
 • Pereira PC, Vicente F, 2017: Milk nutritive role and potential benefits in human health. In “Nutrients in Dairy and Their Implications for Health and Disease”, Ed: Watson RR, Collier RJ, Preedy VR, Chapter 13, 161-176, Academic Press, London, UK.
 • Sancak YC, İşleyici Ö, Tuncay RM, 2019: Süt ve süt ürünlerinde kimyasal kalıntı problemi ve sağlık üzerine etkileri. Türkiye Klinikleri Food Sciences-Special Topics, 5(1), 120-132.
 • Selçuk Ş, Tarakçı Z, Şahin K, Coşkun H, 2003: Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisans öğrencilerinin süt ürünleri tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniv Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Derg, 13(1), 23-31.
 • Sevindi T, Yılmaz G, İbiş S, Yılmaz B, 2007: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme ve kahvaltı alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Derg (TSA), 11(3), 77-90.
 • SPSS, 2013: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Şimşek B, Açıkgöz İ, 2011. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin içme sütü tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniv Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Derg, 21(1), 12-18.
 • Şimşek O, Çetin C, Bilgin B, 2005: İstanbul ilinde içme sütü tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Derg, 2(1), 23-35.
 • Tarakçı Z, Selçuk Ş, Şahin K, Coşkun H, 2003: Üniversite öğrencilerinin içme sütü tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniv Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Derg, 13(1), 15-21.
 • Tekinşen OC, 1997: Süt ve ürünleri teknolojisi. Selçuk Üniv Veteriner Fakültesi Yayınları, Selçuk Üniv Basımevi, Konya.
 • Thorning TK, Raben A, Tholstrup T, Soedamah-Muthu SS, Givens I, Astrup A, 2016: Milk and dairy products: good or bad for human health? An assessment of the totality of scientific evidence. Food & Nutrition Research, 60(1), 32527, 1-11.
 • Yalçın M, Argun MŞ, 2017: Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Bitlis Eren Üniv Fen Bilimleri Derg, 6(1), 51-60.
 • Yılmaz E, Özkan S, 2007: Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Derg, 2(6), 87-104.
Primary Language tr
Subjects Veterinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-2769-1855
Author: Hakan SANCAK (Primary Author)
Institution: Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, 13200 Tatvan/Bitlis, Türkiye.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1328-077X
Author: Dilara BAŞAT DERELİ
Institution: Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, 13200 Tatvan/Bitlis, Türkiye.
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 7, 2018
Acceptance Date : June 18, 2019
Publication Date : July 1, 2019

Bibtex @research article { huvfd590872, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {7 - 15}, doi = {10.31196/huvfd.590872}, title = {Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları}, key = {cite}, author = {SANCAK, Hakan and BAŞAT DERELİ, Dilara} }
APA SANCAK, H , BAŞAT DERELİ, D . (2019). Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 7-15 . DOI: 10.31196/huvfd.590872
MLA SANCAK, H , BAŞAT DERELİ, D . "Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 7-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/47022/590872>
Chicago SANCAK, H , BAŞAT DERELİ, D . "Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 7-15
RIS TY - JOUR T1 - Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları AU - Hakan SANCAK , Dilara BAŞAT DERELİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31196/huvfd.590872 DO - 10.31196/huvfd.590872 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 15 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.590872 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.590872 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları %A Hakan SANCAK , Dilara BAŞAT DERELİ %T Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları %D 2019 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 8 %N 1 %R doi: 10.31196/huvfd.590872 %U 10.31196/huvfd.590872
ISNAD SANCAK, Hakan , BAŞAT DERELİ, Dilara . "Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 / 1 (July 2019): 7-15 . https://doi.org/10.31196/huvfd.590872
AMA SANCAK H , BAŞAT DERELİ D . Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları. Harran Univ Vet Fak Derg. 2019; 8(1): 7-15.
Vancouver SANCAK H , BAŞAT DERELİ D . Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 15-7.