Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Bayan Sporcuların Spor Ortamından Etkilenen Örgütsel Stres İle Örgütsel İlişik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 8 - 14, 31.12.2019

Abstract

Bu araştırma elit sporcuların örgütsel stres düzeyleri ve örgütsel açıdan ilişik seviyeleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını ortaya koymak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni 2017- 2018 Türkiye Bayan Futbol 1. 2. ve 3.  liglerinde spor yapan yaklaşık (N=10000) sporcudan oluşmaktadır. Örneklem grubu ise, bu evren içerisinden “Olasılıklı Örnekleme” yöntemlerinden biri olan “Tabakalı Örnekleme” yöntemi kullanılarak seçilen (n=106) sporcudan meydana gelmiştir. Araştırmada Elit Sporcu Örgütsel Stres Ölçeği’ ne başvurulmuştur. Örgütsel ilişik için ise, Elit Sporcu Örgütsel İlişik Ölçeği (ESÖBÖ) kullanılmıştır. Ortaya çıkan bilgilerin çözümlenmesinde sporcu olan kişilerin yaş özellikleri ile frekans dağılımları betimsel olan istatistik yöntemleri ile ortaya konulmuştur. Örgütsel stres ve örgütsel ilişik alt boyutları dahilinde karşılıklı ilişkilerin tespiti için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel stres ve örgütsel ilişik alt boyutları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. 

References

 • Aydoğan, O. (2008). İş stresinin tükenmişlik ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi: kamu sektöründe bir uygulama, Kara Harp Okulu Savunma Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel ilişik. Ankara: Nobel Yayınları. Ankara.
 • Bateman, T. S., & Strasser, S. (1984). A longitudinal of the antecedents of organizational commitment. Academy Of Management Journal, 27(1), 95–112. Bayram, L. (2006). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel ilişik. Sayıştay Dergisi,59(1), 125-139.
 • Bertan, B. (2012). Resmi-özel ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin yaşadıkları örgütsel stres ile örgütsel ilişikleri arasındaki ilişki (Pendik örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Duygulu, S. & Korkmaz, F. (2008), Hemşirelerin örgüte bağlılığı, iş doyumları ve işten ayrılma nedenleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, , 2(1), 9-20.
 • Düzgün, A. (2014). Üst düzey yöneticilerde örgütsel stres ve örgütsel ilişik ilişkisi analizi: Antalya bölgesi beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Dyne, L. V. &Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence And Employee Voice As Multidimensional Constructs. Journal Of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
 • Ertekin, Y. (1993). Stres ve yönetim. Ankara: Todale Yayınları. 253(1).
 • Güçlü, H. (2006). Turizm sektöründe durumsal etmenlerin örgütsel ilişik üzerindeki etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Leong, C. S.& Furnham, A. & Cooper, C. L. (1996). The moderating effect of organizational commitment on the occupational stress outcome relationship, Human Relations, 49(10), 1345-1363.
 • Meyer, J. P.& Stanley, D.J.& Herscovitch, L. & Topolnytsky, L. (2002). Affective continuance, and normative commitment to the organization: a meta- analysis of antecedents, correlates, and consequences, Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20–52.
 • Omolara, B. E. (2008), Influence of work related stress on organizational commitment at olabisi Onabanjo University Ago Iwoye Ogun State Nigeria”, Eabr & Tlc Conferences Proceedings, Rothenburg, Germany.
 • Overberghe, C. T. V., Leffler, H., Matyasik, M., Sowinski, D.& Sharma, M., & Frame, M. C. (2003). The effects of ethnicity on perceived stress with supervisor and organizational commitment. In Graduate Organizational Attitudes and Behaviors Seminar, Illinois Institute of Technology.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel ilişik arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Pehlivan, İ. (1995).Yönetimde stres kaynakları. Pegem Yayınları. Ankara.
 • Şalk, Y. K. (2016). Hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel ilişikleri arasındaki ilişkide algılanan örgütsel stresin aracılık rolü: Muğla il merkezinde bir araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla.
 • Türker, E. (2009). Örgütsel stres etmenleri ile örgütsel ilişik arasındaki ilişkisi ve lise öğretmenleri üzerinde bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Üzüm, H. (2010). Elit sporcuların örgütsel stres düzeyler ile örgütsel ilişik ilişkisinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yiğit, E. (2009). Örgütsel stres ve örgütsel ilişik ilişkisi: orta kademe otel yöneticileri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Zoraloğlu, Y. R. (1998). Öğretmenlerin mesleki stres kaynakları ve stresin örgütsel doğurguları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 8 - 14, 31.12.2019

Abstract

References

 • Aydoğan, O. (2008). İş stresinin tükenmişlik ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi: kamu sektöründe bir uygulama, Kara Harp Okulu Savunma Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel ilişik. Ankara: Nobel Yayınları. Ankara.
 • Bateman, T. S., & Strasser, S. (1984). A longitudinal of the antecedents of organizational commitment. Academy Of Management Journal, 27(1), 95–112. Bayram, L. (2006). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel ilişik. Sayıştay Dergisi,59(1), 125-139.
 • Bertan, B. (2012). Resmi-özel ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin yaşadıkları örgütsel stres ile örgütsel ilişikleri arasındaki ilişki (Pendik örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Duygulu, S. & Korkmaz, F. (2008), Hemşirelerin örgüte bağlılığı, iş doyumları ve işten ayrılma nedenleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, , 2(1), 9-20.
 • Düzgün, A. (2014). Üst düzey yöneticilerde örgütsel stres ve örgütsel ilişik ilişkisi analizi: Antalya bölgesi beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Dyne, L. V. &Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence And Employee Voice As Multidimensional Constructs. Journal Of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
 • Ertekin, Y. (1993). Stres ve yönetim. Ankara: Todale Yayınları. 253(1).
 • Güçlü, H. (2006). Turizm sektöründe durumsal etmenlerin örgütsel ilişik üzerindeki etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Leong, C. S.& Furnham, A. & Cooper, C. L. (1996). The moderating effect of organizational commitment on the occupational stress outcome relationship, Human Relations, 49(10), 1345-1363.
 • Meyer, J. P.& Stanley, D.J.& Herscovitch, L. & Topolnytsky, L. (2002). Affective continuance, and normative commitment to the organization: a meta- analysis of antecedents, correlates, and consequences, Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20–52.
 • Omolara, B. E. (2008), Influence of work related stress on organizational commitment at olabisi Onabanjo University Ago Iwoye Ogun State Nigeria”, Eabr & Tlc Conferences Proceedings, Rothenburg, Germany.
 • Overberghe, C. T. V., Leffler, H., Matyasik, M., Sowinski, D.& Sharma, M., & Frame, M. C. (2003). The effects of ethnicity on perceived stress with supervisor and organizational commitment. In Graduate Organizational Attitudes and Behaviors Seminar, Illinois Institute of Technology.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel ilişik arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Pehlivan, İ. (1995).Yönetimde stres kaynakları. Pegem Yayınları. Ankara.
 • Şalk, Y. K. (2016). Hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel ilişikleri arasındaki ilişkide algılanan örgütsel stresin aracılık rolü: Muğla il merkezinde bir araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla.
 • Türker, E. (2009). Örgütsel stres etmenleri ile örgütsel ilişik arasındaki ilişkisi ve lise öğretmenleri üzerinde bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Üzüm, H. (2010). Elit sporcuların örgütsel stres düzeyler ile örgütsel ilişik ilişkisinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yiğit, E. (2009). Örgütsel stres ve örgütsel ilişik ilişkisi: orta kademe otel yöneticileri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Zoraloğlu, Y. R. (1998). Öğretmenlerin mesleki stres kaynakları ve stresin örgütsel doğurguları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Psycho-Social Areas in Sports
Authors

Yunus ŞAHİNLER (Primary Author)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (DR)
0000-0002-5268-020X
Türkiye


Mehmet ACET
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türkiye


Berna YENİÇERİ
İzmir Konak Belediye Spor Kulübü
Türkiye


Hatice ŞİMŞEK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-9466-729X
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Şahinler, Y. , Acet, M. , Yeniçeri, B. & Şimşek, H. (2019). Bayan Sporcuların Spor Ortamından Etkilenen Örgütsel Stres İle Örgütsel İlişik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları , 1 (1) , 8-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/i4s/issue/50475/651540