Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 20 - 38 2016-06-07

OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF BEHAVIOURS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE TEACHERS’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Murat Selim SELVİ [1] , Nimet AĞCA [2]


Örgütsel bağlılık; verimlilik, personel devir hızı, motivasyon, performans göstergeleri ve işten ayrılma düşüncesi gibi bireysel ve örgütsel sonuçlar doğurmaktadır. Bu bakımdan işletme yöneticilerinin bilgi, yetenek, tutum ve davranışları çalışanlar üzerinde oldukça etkilidir. Bu çalışma örgütsel yönetici davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu amaçla Tekirdağ AKA Koleji’ndeki öğretmenlerin okul yöneticilerinin davranışları ve örgütsel bağlılıklarına ilişkin görüş ve tutumları tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak AKA Koleji’ndeki öğretmenlerin yöneticilerinin özellikleri ve davranışlarından yana bir sıkıntılarının olmadığı, işyerine bağlılık açısından da Kolejde çalışmaktan memnun oldukları, ciddi bir olumsuzluk düşünmedikleri ortaya çıkmıştır.

Organizational commitment has individual and organizational consequence as productivity, staff turnover, motivation, performance indicators and resignation. In this respect knowledge, skills, attitudes and behaviors of managers have highly effective on employees. This study researches the effects of behaviors of school administrators on teachers’organizational commitment. For this purpose, opinions and attitudes of teachers related to their organizational commitment and behaviours of school administrators in Tekirdag AKA College have been identified. Questionnaires were used as data collection tool. According to the research results it is stated that in general teachers of AKA College do not have any complains on characteristics and behaviors of managers, in terms of commitment to workplace they are happy to work in college and do not have any serious negative thinking

 • Ada, N., Alper, İ.ve Atlı, F.(2008). Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan ve İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 8 (2), 487- 518.
 • Ağca, N. (2014), Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Tekirdağ AKA Koleji Örneği, Basılmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Akar, H. (2014).Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8), 110-132.
 • Aydemir, Ö. (2009). “Meslek Lisesi Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Balay, R. (1999). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1), 237-246.
 • Balay, R. (2000). “Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı (Ankara İli Örneği)” Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, 59 (Ekim-Aralık), 125-139.
 • Baştuğ, A. (2009). “Resmi Ortaöğretim Okullarındaki Stres Yaratan Yönetici Davranışlarından Öğretmenlerin Etkilenme Durumları (Kırıkkale İli Örneği)”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Baz, Y. (2012). “Yönetici Davranışlarının Öğretmen Verimliliği Üzerindeki Etkisi” Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cevahiroğlu, E. (2012). “İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Algıladıkları Liderlik Davranışları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Örneği”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çevik, R. (2009). Ortaöğretim Kurumlarında Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Mesleklerine Yabancılaşmasına Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erceylan, N. (2010). “Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkileri Ve Bir Araştırma”, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Gayır, G.B. (2011). Yönetici davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılığı üzerine etkileri: Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelere yönelik bir araştırma-Diyarbakır örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Genç, N. (2004), Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Kitabevi, Ankara.
 • Işık, M. (2009). “Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıçoğlu, G.(2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık algılarının bazı değişkenler açısında incelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Koçel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği, 7. Baskı, Beta Basım-Yayım, İstanbul. Mercan, M. (2006). “Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Yabancılaşma Ve Örgütsel Vatandaşlık”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mowday, R.T., L.W. Porter, R.M.Steers (1982). “Employee- Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism And Turnover”, New York, Academic Press. in Reichers, A.E. A Revicev and Reconceptualization of Organizational Commitment, Academy of Management Review, 10 (3), 465- 476.
 • Örücü, E. (2013). Modern İşletmecilik, 9.Baskı, Dora Basım-yayın Dağıtım, Bursa. Sümer, T.K. (2010), İlköğretim okullarında yönetici davranışlarının öğretmenler üzerindeki etkilerinin oluşturduğu stres, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şimşek, M. Ş. ve Çelik, A. (2012a). İşletme Bilimine Giriş, 19.Baskı, Eğitim Akademi Yayınları, Konya.
 • Şimşek, M. Ş. ve Çelik, A. (2012b). Yönetim ve Organizasyon, 14.Baskı, Eğitim Akademi Yayınları, Konya.
 • Yüce, S. (2010). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi(Ankara İli Örneği), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat Selim SELVİ (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Author: Nimet AĞCA
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : June 7, 2016

Bibtex @research article { iaaoj422465, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {20 - 38}, doi = {}, title = {OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {SELVİ, Murat Selim and AĞCA, Nimet} }
APA SELVİ, M , AĞCA, N . (2016). OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 3 (2) , 20-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22090/422465
MLA SELVİ, M , AĞCA, N . "OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 20-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22090/422465>
Chicago SELVİ, M , AĞCA, N . "OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 20-38
RIS TY - JOUR T1 - OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ AU - Murat Selim SELVİ , Nimet AĞCA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 38 VL - 3 IS - 2 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ %A Murat Selim SELVİ , Nimet AĞCA %T OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ %D 2016 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD SELVİ, Murat Selim , AĞCA, Nimet . "OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 / 2 (June 2016): 20-38 .
AMA SELVİ M , AĞCA N . OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. IAAOJ. 2016; 3(2): 20-38.
Vancouver SELVİ M , AĞCA N . OKUL YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2016; 3(2): 38-20.