Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 36 - 46 2018-06-18

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, sağlık personellerinin psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalma düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin saptanmasıdır. Araştırmada, sağlık personellerinin mobbinge maruz kalma durumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya ilinde bir kamu hastanesinde çalışan 150 sağlık personeline uygulanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ve nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze görüşme tekniği ile desteklenmiş anket modelinden yararlanılmıştır. Kullanılan anketin Cronbach Alpha değeri 0,929 olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim durumu ile mobbing ortalaması arasında yapılan Anova testi sonucuna lise eğitimi alan sağlık çalışanları lisans eğitimi alan sağlık çalışanlarına göre daha çok mobbinge uğramaktadır. Sağlık çalışanlarının en çok karşılaştığı mobbing davranışları “Sözlerin sürekli kesilmesi’’ (%44,7) ve “İşinin sürekli eleştirilmesi’’ (%41,3), en çok karşılaşılan mobbing etkileri ise; “Yaşadıkları karşısında kendini suçlama’’(%40) ve  “Ani öfke patlaması’’(%38) olarak belirlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Araştırmanın sonuçları doğrultusunda çalışanların işyerlerinde karşı karşıya kaldıkları mobbing davranışları bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını negatif yönde etkilemekte ve örgüt verimliliği,  etkinliğini azaltmaktadır.

Psikolojik Şiddet, Mobbing, Çatışma, Psikolojik Baskı
 • Akbıyık, İ. (2013). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ile Bireysel ve Kurumsal Mücadele İçin Öneriler, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi,1(2), 33-38.
 • Akdeniz, D. (2013). Mobbing Ve Yazılı Basındaki Mobbing Haberlerine Yönelik Bir Alımlama Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Bingöl, B. (2007). İşyerinde Yıldırma (Mobbing) ve Yıldırma Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Divincová, A., Siváková, B. (2014). Mobbing at Workplace and its Impact on Employee Performance, Human Resources Management and Ergonomics, 8(2),20-34.
 • Dündar, T. (2010). Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi ile Sosyodemografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2002). Study examines 'mobbing' at the workplace, http://www.eiro.eurofound.eu.int.
 • İlgöz, S. (2016). Kadın ve Mobbing, EMO Kadın Bülteni, Sayı 4,31-34.
 • Karakale, B. (2011). Mobbing ve Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri: Mobbing Mağdurlarına Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.
 • Karsavuran, S. (2014). Sağlık Sektöründe Mobbing: Hastane Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11(26), 271-296.
 • Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work, Climate TheEuropean Journal of Work and Organizational Psychology,5(2).
 • Ocak, S. (2008). Öğretmenlerin Duygusal Taciz (Mobbing)’e İlişkin Algıları (Edirne İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Özen Çöl, S. (2008). İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Çalışma ve Toplum,4,107-134.Sloan Lacey, M., Matyók, T., Schmitz Cathryne, L., Lester Short Glenda F.(2010). A Story to Tell: Bullying and Mobbing in the Workplace, International Journal of Business and Social Science, 1(3),87-97.
 • Şenerkal, R. (2014). Üniversitelerde Akademik Personele Yönelik Mobbing Süreci: Mobbing Davranışları İle Akademisyenlerin Sağlığı ve Bireysel Performansı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2011). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları No:6,Ankara.
 • Tengilimoğlu, D. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önem, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,12 (18),81-89.Tutar, H. (2004). İşyerinde Psikolojik Şiddet, Platin Yayınları, Ankara.
 • Yiğitbaş, Ç., Deveci, S. E. (2011). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 42, 23-28.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Handan ERTAŞ
Institution: Selçuk Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 18, 2018

Bibtex @research article { iaaoj457475, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {36 - 46}, doi = {}, title = {Sağlık Sektöründe Mobbing}, key = {cite}, author = {ERTAŞ, Handan and ÇİFTÇİ KIRAÇ, Fatma} }
APA ERTAŞ, H , ÇİFTÇİ KIRAÇ, F . (2018). Sağlık Sektöründe Mobbing. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 4 (2) , 36-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/37606/457475
MLA ERTAŞ, H , ÇİFTÇİ KIRAÇ, F . "Sağlık Sektöründe Mobbing". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 36-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/37606/457475>
Chicago ERTAŞ, H , ÇİFTÇİ KIRAÇ, F . "Sağlık Sektöründe Mobbing". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 36-46
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Sektöründe Mobbing AU - Handan ERTAŞ , Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 46 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal Sağlık Sektöründe Mobbing %A Handan ERTAŞ , Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ %T Sağlık Sektöründe Mobbing %D 2018 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD ERTAŞ, Handan , ÇİFTÇİ KIRAÇ, Fatma . "Sağlık Sektöründe Mobbing". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 / 2 (June 2018): 36-46 .
AMA ERTAŞ H , ÇİFTÇİ KIRAÇ F . Sağlık Sektöründe Mobbing. IAAOJ. 2018; 4(2): 36-46.
Vancouver ERTAŞ H , ÇİFTÇİ KIRAÇ F . Sağlık Sektöründe Mobbing. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2018; 4(2): 46-36.