Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 8 - 26 2018-01-01

SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Sait SÖYLER [1] , Doğancan ÇAVMAK [2]


Dünya çapında, ekonomik anlayışlarda meydana gelen değişiklikler, nihai olarak hür teşebbüsün oldukça önemli bir konumda yer almasını beraberinde getirmiştir. Hükümetler birçok üretim alanını özel sektöre bırakırken, yalnızca ekonomik yaşamın altyapısını sağlama görevini üstlenmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, özellikle üniversite eğitiminde, öğrencilerin girişimcilik özelliklerini geliştirme yönünde bir istek olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dünyadaki bu eğilimler çerçevesinde, sağlık alanında lisans ve ön lisans programlarında eğitim almakta olan öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırma sonucunda temel olarak, memur olma isteğinin girişimcilik eğilimini anlamlı düzeyde etkilediği, girişimcilik eğitimi alma durumunun ise herhangi bir anlamlı farklılık yaratmadığı görülmüştür. Cinsiyet, eğitim düzeyi, ebeveynin kendi işine sahip olması gibi değişkenlere göre herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bu bağlamda, girişimcilik eğitimi içeriğinin, ülkenin sosyo-ekonomik özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hem bu çalışmada hem de girişimcilik konusunda yapılan diğer birçok çalışmada erkeklerin girişimcilik düzeyi kadınlardan daha yüksek bulunmaktadır. Bu nedenle kadınlara yönelik girişimcilik teşviklerinin artırılması önerilebilir.

Girişimcilik, Sağlık, Eğitim, Üniversite Öğrencileri
 • Alada, A.D. (2001). İktisadi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar. İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 24;47-52.
 • Arzeni, S. (2015). Entrepreneurship in Education:What, Why, When, How. OECD/European Commission.
 • Aydın, E., Öner, G. (2016). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 497-515.
 • Balaban, Y., Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi:Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133-147.
 • Bilge, H., Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 16(2), 131-148.
 • Brijlal, P. (2011). Entrepreneurial Perceptiopns and Knowledge : A Survey of Fınal Year University Students. African Journal of Business Management, 5(3), 818-825.
 • Burns, P. (2016). Entrepreneurship and Small Business. Palgrave.
 • Çelik, A., İnce, M., & Bozyiğit, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetlerini etkileyen ailesel faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 113-124.
 • Doğan, E. (2016). The Role of National Culture on Entrepreneurship: An Assessment on The Entrepreneurial Culture of Turkey. Social Sciences Research Journal, 5(1);98-110.
 • Doğaner, M., Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Dündar, S., Veysel, A. (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 121-142.
 • Güngör, H. (2016). İstanbul 4 milyon öğrencisi ile ülkelere fark atıyor. Habertürk, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1285612-istanbul-4-milyon-ogrencisi-ile-ulkelere-fark-atiyor
 • Güreşçi, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 23-38.
 • Harvey, D.A. (2007) Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
 • Kalkan, A. (2011). Kişisel Tutum, Öznel Norm Ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year, 2(14), 189-206.
 • Keleş, H. N., Özkan, T. K., Doğaner, M., Altunoğlu, A. E. (2012). Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (9),107-118.
 • Korkmaz, O. (2012) Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2;209-226.
 • Lawan, U.M., Envuladu, E.A., Mohammad, A., Wali, N.Y., Mahmoud, H.M. (2015). Perceptions and Attitude towards Entrepreneurship Education Programme and Employment Ambitions of Final Year Undergraduate Students in Kano, Northern Nigeria. International Journal of Education and Research, 3(11), 229-242.
 • Naktiyok, A., Timuroğlu, M. K. (2009). Öğrencilerin motivasyonel değerlerinin girişimcilik niyetleri üzerine etkisi ve bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 85-103.
 • Oriarewo, G.O., Chukwujioke, K., Aondoseer, A. (2013). Entrepreneurial Perceptions and Knowledge among Graduates of Nigerian Universities. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(6), 1-8.
 • Pamuk, Ş. Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Pan, V. L., Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Education Sciences, 9(6), 125-138.
 • Piketty, T. (2014) Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Revichandran, K., Nakkiran, S. (2015) Cooperative Entrepreneurship in Action: A Conceptual Framework.Studera Press, New Delhi.
 • Şeşen, H., Basım, N. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.
 • Tanrısever, N.H. (2004). Avrupa Birliğinde Girişimciliğin Teşvik Edilmesi İçin İzlenen Politikalar ve Türkiye’deki Politikaların Avrupa Birliği Uygulamalarına Uyumu. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Uzmanlık Tezi.
 • Taysı, K., Canbaz, S. (2014). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 4(1), 59-67.
 • Tong, X.F., Kin Tong, D.Y., Loy, L.C. (2011). Factors Influencing Entrepreneurial Intention Among University Students. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(1):487-497.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013(15), 349-372.
 • United Nations (2004). Entrepreneurship and Economic Development The Empretec Showcase. UN, Genava.
 • Yavuz, A., Yavuz, H.İ. (2017). Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Taşkent Myo Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 89-100.
 • Yılmaz, E., Sünbül, A.M. (2009) Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
 • Yükseköğretim Kurulu, (2010). Türkiye’de sağlık eğitimi ve sağlık insan gücü durum raporu. YÖK yayın no: 2010/1, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sait SÖYLER (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Doğancan ÇAVMAK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 1, 2018

Bibtex @research article { iaaojh425543, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {8 - 26}, doi = {}, title = {SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {SÖYLER, Sait and ÇAVMAK, Doğancan} }
APA SÖYLER, S , ÇAVMAK, D . (2018). SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 4 (1) , 8-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/36622/425543
MLA SÖYLER, S , ÇAVMAK, D . "SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 4 (2018 ): 8-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/36622/425543>
Chicago SÖYLER, S , ÇAVMAK, D . "SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 4 (2018 ): 8-26
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Sait SÖYLER , Doğancan ÇAVMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 26 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Sait SÖYLER , Doğancan ÇAVMAK %T SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2018 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD SÖYLER, Sait , ÇAVMAK, Doğancan . "SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 4 / 1 (January 2018): 8-26 .
AMA SÖYLER S , ÇAVMAK D . SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. IAAOJH. 2018; 4(1): 8-26.
Vancouver SÖYLER S , ÇAVMAK D . SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2018; 4(1): 26-8.