Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL POWER DISTANCE AND ORGANIZATIONAL SYNERGY LEVEL ACCORDING TO TEACHERS' PERCEPTIONS

Year 2020, Volume 12, Issue 4, 345 - 356, 05.10.2020

Abstract

References

  • Doç. Dr. A. Faruk LEVENT

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL GÜÇ MESAFESİ İLE ÖRGÜTSEL SİNERJİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Year 2020, Volume 12, Issue 4, 345 - 356, 05.10.2020

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre örgütsel güç mesafesi ile örgütsel sinerji düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmayı, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 2635 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Zeytinburnu ilinde görev yapan 330 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak birinci bölümde öğretmenlerin demografik verilerine ilişkin Kişisel Bilgi Formu, ikinci bölümde Örgütsel Sinerji Ölçeği ve üçüncü bölümde Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri Cronbach alfa değerleri hesaplanarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Örgütsel Sinerji Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0,923 ile yüksek güvenilirlikte bulunmuştur. Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği’nin analiz sonuçlarına göre Cronbach alfa değeri 0,833 olarak yüksek güvenilirlikte olduğu saptanmıştır. Elde edilen verilere göre Örgütsel Sinerji Ölçeği alt boyutları demografik verileri incelendiğinde yaşa, cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Fakat Örgütsel Sinerji Ölçeği alt boyutlarından biri olan stratejide kıdeme göre anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırmada diğer bir ölçek olan Örgütsel Güç Mesafesi alt boyutları demografik verilere göre incelenmiştir. Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği alt boyutları kıdeme göre incelendiğinde, Gücü Araçsal Kullanma, Gücü Meşrulaştırma ve Güce Razı Olmada anlamlı farklılık saptanmıştır. Bununla birlikte örgütsel güç mesafesi ile örgütsel sinerji düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

References

  • Doç. Dr. A. Faruk LEVENT

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Ebru ERSOY (Primary Author)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5989-0026
Türkiye


Faruk LEVENT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3429-6666
Türkiye

Publication Date October 5, 2020
Application Date March 9, 2020
Acceptance Date July 16, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 12, Issue 4

Cite

APA Ersoy, E. & Levent, F. (2020). ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL GÜÇ MESAFESİ İLE ÖRGÜTSEL SİNERJİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 12 (4) , 345-356 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaud/issue/57090/700237

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc-300x105-1.png