Year 2019, Volume , Issue 40, Pages 311 - 331 2019-07-30

DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON UNIVERSİTY STUDENTS' PERCEPTION OF DESTINATION IMAGE: THE CASE OF KEMALİYE

Muhammed TAŞ [1] , Ceyhun AKYOL [2] , Burhanettin ZENGİN [3]


Bu araştırma, turistik bir destinasyona eğitim amacıyla gelen kişilerde oluşan imaj algısını ölçme amacıyla gerçekleştirilmiştir. UNESCO Dünya Mirası Değerleri ile Cittaslow’a (Sakin Şehir) aday olan Kemaliye destinasyonunda gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 282 öğrenciye anket tekniği uygulanmıştır. 26 Şubat-02 Mart 2018 tarihleri arasında yürütülen araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, faktör ve farklılık analizleri kullanılmıştır. Kemaliye destinasyon imaj algısının öğrenciler üzerindeki etkisinin ölçüldüğü araştırma neticelerine göre katılımcılar “Kemaliye” kelimesini duyduklarında akıllarına ilk olarak; doğa, tarih, kültür ve Karanlık Kanyon unsurları gelmektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda çıkan dört faktör boyutuna göre farklılık analizleri yapılmıştır. Farklılık analizleri cinsiyete, kalış süresine, mezun olduktan sonra Kemaliye’ye tekrar gelme isteklerine ve çevresine tavsiye etme tercihlerine göre yapılmıştır. Analizlere göre farklılıkların tespit edildiği çalışma ile Kemaliye destinasyonunun en güçlü imaj algısının tarih, kültür ve doğal çevre boyutlarında olduğu anlaşılmaktadır.  

This research has been carried out to measure the image perception of people coming to a tourist destination for educational purposes. Within the scope of the research carried out in Kemaliye destination, which is a candidate for UNESCO World Heritage and Cittaslow (Slow City), the survey technique was applied to 282 students studying at Erzincan Binali Yıldırım University Kemaliye Hacı Ali Akın School of Applied Sciences and Kemaliye Hacı Ali Akın Vocational School. Frequency, factor and difference analyzes were used to analyze the data obtained from the study conducted between 26 February-02 March 2018. According to the results of the research which has been studied to measure the image perceptions of the students; when the participants hear the word “Kemaliye”, the first words that come to their minds are nature, history, culture and Dark Canyon. As a result of the factor analyzes, 4 factor dimensions and general image size differences were analyzed. Difference analyzes were conducted according to gender, duration of stay, the desire to return to Kemaliye after graduation and the advices about Kemaliye to their environment. It is understood that the most powerful image perception of Kemaliye destination is in the dimensions of history, culture and natural environment.

 • Akyol, C., Zengin, B., Akkaşoğlu, S. & Ulama, Ş. (2018). Destinasyon pazarlamasında imaj rolünün üniversite öğrencileri tarafından algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 637-655.
 • Albayrak, A. & Özkul, E. (2013). Y kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 8(6), 15-31.
 • Al-Kwifi, O. S. (2015). The impact of destination images on tourists’ decision making. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 6(2), 174-194.
 • Alper, B. (1990). Kemaliye (Eğin) yerleşme dokusu ve evleri üzerine bir araştırma. (Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arslanova, L., Agapito, D. & Pinto, P. (2017). Tourism destination image of Russia in the perspective of the Portuguese market. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 5(2), 146-158.
 • Artuğer, S. & Çetinsöz, B. C. (2014). Destinasyon imaji ile destinasyon kişiliği arasindaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 366-384.
 • Assaker, G., Vinzi, V. E. & O’Connor, P. (2011). Modeling a causality network for tourism development: An empirical analysis. Journal of Modelling in Management, 6(3), 258-278.
 • Ayad, H. T. & Shujun, S. (2013). Perceived Egypt's destination image by Chinese university students. African Journal of Business Management, 7(41), 4288-4297.
 • Baloglu, S. & McCleary K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868-897.
 • Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31(3), 657-681.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (2019). 21 Mart 2019 tarihinde http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/ articles/2017/11/ kemaliye.html, adresinden edilmiştir.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Bulut, Z. (2006). Kemaliye (Erzincan) ilçesi ve yakın çevresinin alternatif turizm kapsamında rekreasyonel turizm potansiyelinin belirlenmesi. (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi /, adresinden edinilmiştir.
 • Can, A. (2018). SPPS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, A. & Özgül, O. (2016). Erzincan ve çevresinde Urartular. H. Akın (Ed.), Uluslararası Erzincan Sempozyumu bildiriler kitabı Cilt 1 içinde (s. 127-147). Erzincan: Erzincan Üniversitesi.
 • Chetthamrongchai, P. (2017). The influence of travel motivation, information sources and tourism crisis on tourists’ destination image. Journal of Tourism & Hospitality, 6(2), 1-6.
 • Chiang, Y. (2016). Examining the relationships between destination image, place attachment, and destination loyalty in the context of night markets. International Journal of Business and Management, 11(2), 11-21.
 • Chiappa, G.D. & Bregoli, I. (2012). Destination branding development: Linking supply-side and demand-side perspectives. In R. H. Tsiotsou & R.E. Goldsmith (Eds.), Strategic marketing in tourism services (pp. 51-61). United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.
 • Chon, K. S. (1990). The role of destination image in tourism: A review and discussion. The Tourist Review, 45(2), 2-9.
 • Çeti, B. (2018). Destinasyon deneyiminin destinasyon imajı algısı ve davranışsal niyetler üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği. (Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTez Merkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Çetin, A. (2017). Fuar katılımcılarının destinasyon imajı algıları: EXPO 2016 Antalya örneği. (Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ ,adresinden edinilmiştir.
 • Çuhadar, M. & Ünal, İ. (2017). Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizm algıları üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 1- 16.
 • Dalkılıç, F. (2012). Algılanan destinasyon imajı ve tatminin davranışsal niyet üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği. (Yüksek lisans tezi, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Danacı, M.C. & Akkaya, A.F. (2018). Kemaliye (Eğin)’de sürdürülebilir turizm yönetimi ekseninde gelecek projeksiyonu. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 233-250.
 • Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 230-241.
 • Doğan, M. (2010). Ekomüze odaklı sürdürülebilir destinasyon ve Gökçeada üzerine bir uygulama. (Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Doğanay, H. & Zaman, S. (2013). Türkiye Turizm Coğrafyası. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Eren, A. (2015). Kapadokya'nın destinasyon imajı üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Eroğlu, A. (2014). Çok değişkenli istatistik tekniklerin varsayımları. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Erzincan Valiliği, (2019). 18 Haziran 2019 tarihinde http://www.erzincan.gov.tr/kemaliye-sizi-bekliyor, adresinden edinilmiştir.
 • Fırat, A. & Kömürcüoğlu, F. (2015). Muğla şehir markası ve imaj algısı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 285-304.
 • Gallarza, M. G., Saura I. G. & Garcîa H. C. (2002). Destination image: Towards a conceptual framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56-78.
 • Giritlioğlu, İ. & Öksüz, E.N. (2016). Turizmde destinasyon marka imajı ve destinasyon aidiyeti: Gaziantep ili üzerine bir alan araştırması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(15), 270-290.
 • Glaesser, D. (2006). Crisis Management in the Tourism Industry. Burlington: Elsevier.
 • Hartjes, T. (2014). The role destination image plays for international students in the city of Groningen. (Master thesis, Wageningen University). Retrieved from https://edepot.wur.nl/edepotair_t533aad10_001.pdf.
 • Iarmolenko, S. (2010). Ukraine's destination image as perceived by U.S. college students. (Master Thesis, East Carolina University, North Carolina). Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/ttra/2011/Visual/67.
 • Ilgaz, A. (2014). Destinasyon pazarlamasında kent markası ve kent imajının rolü: Nevşehir örneği. (Yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Ilgın, Ö. H. & Uruç, H. (2018). Destinasyon imajı araştırmaları perspektifinden Marmara Ereğlisi üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Metinleri, 2, 2-15.
 • Ilyasov, I. (2015). Marka olarak Bakü'nün destinasyon imajı ve destinasyon imajının destinasyon seçimine etkisi. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Ishida, K., Slevitch, L. & Siamionava, K. (2016). The effects of traditional and electronic word-of-mouth on destination image: A case of vacation tourists visiting Branson, Missouri. Administrative Sciences, 6(12), 1-17.
 • Jensen, K. B. (2002). The humanities in media and communication research. In K. B. Jensen (Eds.), A handbook of media and communication research: Qualitative and quantitative methodologies (pp. 15-39). London: Routledge.
 • Jin, N., Lee, H. & Lee, S. (2013). Event quality perceived value destination image and behavioral intention of sports events: The case of the IAAF World Championship Daegu 2011. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(8), 849-864.
 • Kadhi, E. W. (2009). Cross-Cultural Destination Image Assessment: Cultural Segmentation versus the Global Tourist. Hamburg: Diplomica Verlag.
 • Karadeniz, V. & Altınbilek, M. S. (2016). Erzincan ilinin idari coğrafya analizi ve idari sınırlardan kaynaklanan sorunlar. H. Akın (Ed.), Uluslararası Erzincan Sempozyumu bildiriler kitabı Cilt 3 içinde (s. 89-100). Erzincan: Erzincan Üniversitesi.
 • Karakaş, E. (2004). Kemaliye’nin kuruluşu, gelişmesi ve fonksiyonel özellikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 19-48.
 • Kemaliye Kaymakamlığı, (2019). Genel bilgiler. 19 Haziran 2019 tarihinde http://kemaliye.gov.tr/genel-bilgiler-kemaliye, adresinden edinilmiştir.
 • Keskin, S. (2016). Geleneksel Kemaliye evlerinin ahşap kapı ve pencerelerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Kıycı, Ş. (2010). Bir imaj çeşidi olarak destinasyon imajı ve turizmde destinasyon imajının ölçülmesi (Amasra örneği). (Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi /, adresinden edinilmiştir.
 • Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. (3rd Edt). New York: The Guil¬ford Press.
 • Kocyigit, M. (2016). The role of religious tourism in creating destination image: The case of Konya Museum. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(7), 21- 30.
 • Lee, H. T. (2009). A structural model to examine how destination image attitude and motivation affect the future behavior of tourists. Leisure Sciences, 31, 215-236.
 • Lemmink, J., Schuijf, A. & Streukens, S. (2003). The role of corporate image and company employment image in explaining application intentions. Journal of Economic Psychology, 24(1), 1-15.
 • Madden, K., Rashid, B. & Zainol, N.A. (2016). Beyond the motivation theory of destination image. Tourism and Hospitality Management, 22(2), 247-264.
 • Maden, D., Köker, E.N. & Topsümer, F. (2012). The image of İstanbul as a destination center: An empirical research. Global Media Journal, 3(5), 106-129.
 • Meira, J.V.S., Zucco, F. D. & Santos, T. (2017). Cognitive and affective image: A study of Blumenau, Santa Catarina, Brazil, as a tourism destination. Revista Turismo em Análise, 28(1), 134-148.
 • Meydan, C.H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Minghetti, V. (2001). From destination to destination marketing and management: Designing and repositioning tourism products. International Journal of Tourism Research, 3(3), 253-259.
 • Murphy, P., Pritchard M.P. & Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveller perceptions. Tourism Management, 21(1), 43-52.
 • Mwaura, D., Acquaye, D. & Jargal, S. (2013). Marketing implications of the destination image of Mongolia. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 5(1), 80-91.
 • Özgüneş, E.R. (2017). Destinasyon imajının yerleşik yabancıların yerleşim yeri seçimine etkisi: Bodrum. (Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Özmen, Y. Ş., Oğur, O., Birsen, Ö., Birsen, H. & Çıtak, Ö.Ş. (2016). Yavaş şehirlerin basında alternatif turizm mekânları olarak sunulmasına yönelik bir değerlendirme. A. Güncü, E. Güneş, G. Alagöz, M.Ç. Fırat, İ.E. Canbaba & B. Başar (Ed.), I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi bildiri kitabı içinde (s. 66-75). Erzincan: Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Yayınları.
 • Pagano, N. (2014). Tourism destination image and Irish websites. International Journal of Business and Social Science, 5(8/1), 178-188.
 • Phau, I., Shanka, T. & Dhayan, N. (2009). Destination image and choice intention of university student travellers to Mauritius. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 758-764.
 • Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach. Burlington: Elseiver.
 • Pike, S. (2016). Destination Marketing: Essentials. (2nd Edt.). New York: Routledge.
 • Prayag, G. (2009). Tourists evaluations of destination image satisfaction and future behavioral intentions-the case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26, 836- 853.
 • Prebežac, D. & Mikulić, J. (2008). Destination image and key drivers of perceived destination attractiveness. Market-Tržište, 20(2), 163-178.
 • Puh, B. (2014). Destination image and tourism satisfaction: The case of a Mediterranean destination. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13), 538-544.
 • Sağdıç, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin İstanbul’a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. Turkish Studies, 9(2), 1267-1283.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. New York: John Willey and Sons.
 • Shwayat, A.M. (2017). International student’s perception toward educational tourism at Yarmouk University. Journal of Tourism & Hospitality, 6(1), 1-6.
 • Sonnleitner, K. (2011). Destination image and its effects on marketing and branding a tourist destination. (Master’s Dissertation, Södertörn University, Huddinge). Retrieved from https://diva-portal.org/FULLTEXT01.pdf.
 • Stepchenkova, S. & Morrison, M.A. (2008). Russia’s destination image among American pleasure travelers: Revisiting Echtner and Ritchie. Tourism Management, 29(3), 548- 560.
 • Stylidis, D. & Cherifi, B. (2018). Characteristics of destination image: Visitors and non-visitors’ images of London. Tourism Review, 73(1), 55-67.
 • Şenol, F. (2016). Türkiye Turizm Coğrafyası. (5. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şimşek, E. (2016). Kemaliye/Eğin (Erzincan) folkloru üzerine değerlendirmeler. H. Akın (Ed.), Uluslararası Erzincan Sempozyumu bildiriler kitabı Cilt 1 içinde (s. 653-662). Erzincan: Erzincan Üniversitesi.
 • Tarihi Kentler Birliği, (2019). 17 Haziran 2019 tarihinde http://www.tarihikentlerbirligi.org/?belediyeler=erzincan, adresinden edinilmiştir.
 • TCDD. (2019). 16 Haziran 2019 tarihinde tcddtasimacilik. http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler, adresinden edinilmiştir.
 • Tinsley, R. & Lynch, P. (2001). Small tourism business networks and destination development. International Journal of Hospitality Management, 20(4), 367-378.
 • Üner, M.M., Güçer, E. & Taşçı, A. (2006). Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Wang, C. & Hsu, M. K. (2010). The relationship of destination image, satisfaction and behaviour intentions: An integrated model. Journal of Travel and Tourism Marketing, 27(8), 829-843.
 • Watkins, S., Hassanien, A. & Dale, C. (2006). Exploring the image of the Black Country as a tourist destination. Place Branding, 2(4), 321-333.
 • Whang, H., Yong, S. & Ko, E. (2016). Pop culture, destination images, and visit intentions: Theory and research on travel motivations of Chinese and Russian tourists. Journal of Business Research, 69(2), 631-641.
 • Yamaç, Z. (2015). Sakarya destinasyonunun imaj algısına yönelik Sakarya Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Yang, F.X. (2016). Tourist co-created destination image. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33, 425-439.
 • Yaraşlı, G.Y. (2007). Destinasyon imajı ve Trabzon yöresine dönük bir çalışma. (Yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Yaşlıoğlu, M.M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel Sayı), 74-85.
 • Yavuz, E. (2012). Erzincan’da idari ve siyasi hayat (1923-1960). (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
 • Yıldırım, H. (2013). Erzincan Kemaliye ilçesinde yaygın halk inanışları. (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Yılmaz, V. & Varol, S. (2015). 4. hazır yazılımlar ile yapısal eşitlik modellemesi: AMOS, EQS, LISREL. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 28-44.
 • Yolcu, B. (2018). Kemaliye ve yöresi dam topraklarının indeks ve geçirimlilik özellikleri. (Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, adresinden edinilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Geography
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5789-2826
Author: Muhammed TAŞ
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5542-7309
Author: Ceyhun AKYOL (Primary Author)
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6368-0969
Author: Burhanettin ZENGİN
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { igge559274, journal = {lnternational Journal of Geography and Geography Education}, issn = {}, eissn = {2630-6336}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {311 - 331}, doi = {10.32003/iggei.559274}, title = {DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Taş, Muhammed and Akyol, Ceyhun and Zengi̇n, Burhanettin} }
APA Taş, M , Akyol, C , Zengi̇n, B . (2019). DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ . lnternational Journal of Geography and Geography Education , (40) , 311-331 . DOI: 10.32003/iggei.559274
MLA Taş, M , Akyol, C , Zengi̇n, B . "DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ" . lnternational Journal of Geography and Geography Education (2019 ): 311-331 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igge/issue/47105/559274>
Chicago Taş, M , Akyol, C , Zengi̇n, B . "DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ". lnternational Journal of Geography and Geography Education (2019 ): 311-331
RIS TY - JOUR T1 - DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ AU - Muhammed Taş , Ceyhun Akyol , Burhanettin Zengi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32003/iggei.559274 DO - 10.32003/iggei.559274 T2 - lnternational Journal of Geography and Geography Education JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 331 VL - IS - 40 SN - -2630-6336 M3 - doi: 10.32003/iggei.559274 UR - https://doi.org/10.32003/iggei.559274 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 lnternational Journal of Geography and Geography Education DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ %A Muhammed Taş , Ceyhun Akyol , Burhanettin Zengi̇n %T DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ %D 2019 %J lnternational Journal of Geography and Geography Education %P -2630-6336 %V %N 40 %R doi: 10.32003/iggei.559274 %U 10.32003/iggei.559274
ISNAD Taş, Muhammed , Akyol, Ceyhun , Zengi̇n, Burhanettin . "DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ". lnternational Journal of Geography and Geography Education / 40 (July 2019): 311-331 . https://doi.org/10.32003/iggei.559274
AMA Taş M , Akyol C , Zengi̇n B . DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ. IGGE. 2019; (40): 311-331.
Vancouver Taş M , Akyol C , Zengi̇n B . DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ. lnternational Journal of Geography and Geography Education. 2019; (40): 311-331.