Year 2018, Volume , Issue 6, Pages 585 - 606 2018-12-30

The Opinions Related to Career Planning and Developing Applications of the Nurses who Works at a Private Hospital
Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri

Ebru SEVİNÇ [1] , Necmiye SABUNCU [2]


Aim: This study was planned to determine career planning and development practices in a private hospital and the views of nurses working in this institution.

Method: The research was a descriptive study and was conducted on 237 nurses from December 2008 to February 2009 in the European and Anatolian side of a private hospital in Istanbul. The data of the study were collected by the researcher in the form of a questionnaire consisting of a total of 30 items prepared in the light of the literature and the analysis of the data was made in the SPSS package program.

Findings: According to the findings; 50.2% of the nurses stated that there is no career planning and development practice in their institutions, 40.9% of them that they were not informed about open positions in their institutions. 67.1% of them that they were considered of the ability and performance to be brought to the upper position and 48.1% of them that participation in courses and seminars were provided for their career planning and development practices in their institutions and nursing services. While 58.2% of the nurses' expectation from career planning and development institutions stated that they would organize continuous education programs, 56.1% stated that career planning and development would contribute to the nursing profession.

It was determined statistically significant differences between career activities of the nurses at instituon, position, age, education situation, total working time, total working time at instution, working time at the equal positions (p<0.05).

Conclusion: In the study, it was concluded that there is no career planning and development policy for the employees in the institution and the practices for career planning and development are insufficient. 

Amaç: Bu çalışma, özel sektörde hizmet veren bir hastanedeki kariyer planlama ve geliştirme uygulamaları ile bu kurumda çalışan hemşirelerin kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, İstanbul ilinde bulunan özel bir hastanenin Avrupa ve Anadolu yakasında ki şubelerinde Aralık 2008 - Şubat 2009 tarihleri arasında 237 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve toplam 30 maddeden oluşan anket formu ile toplanmış, verilerin analizi SPSS paket programında yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; hemşirelerin %50.2’si kurumlarında kariyer planlama ve geliştirme uygulamasının olmadığını, %40.9’u kurumlarındaki açık pozisyonlar için bilgilendirme yapılmadığını, %67.1’i üst pozisyona getirilmelerinde yetenek ve performansın dikkate alındığını, %48.1’i kurumlarında ve hemşirelik hizmetlerinde kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik uygulamalardan kurs ve seminerlere katılımın sağlandığını belirtmişlerdir. Hemşirelerin kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili kurumlarından beklentileri arasında %58.2’si sürekli eğitim programlarının düzenlenmesini ifade ederken, %56.1’i kariyer planlama ve geliştirmenin hemşirelik mesleğine katkı sağlayacağını belirtmişlerdir.

Hemşirelerin kurumdaki kariyer faaliyetleri ile pozisyon, yaş, eğitim durumu, toplam çalışma süresi, kurumdaki çalışma süresi ve aynı pozisyonda çalışma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p< 0.05).

Sonuç: Çalışmada, kurumda çalışanlara yönelik kariyer planlama ve geliştirme politikasının olmadığı, kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik uygulamaların ise yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 • Aytaç S. Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları. Bursa: Ezgi Kitabevi; 2005.
 • Anafarta N. Orta düzey yöneticilerin kariye planlamasına bireysel perspektif. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2001;2(1):17.
 • Sönmez B. Sağlık Kuruluşlarında Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Hemşire Yöneticilerin Görüşlerinin Belirlenmesi. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2007.
 • Erdoğmuş N. Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayın; 2003.
 • Donner GJ, Wheeler M. Career planning and development for nurses: The time has come. International Nursing Review. 2001;48(2):79-85.
 • Edmonstone J, Whatt S. Career management suppoit for nurses. Health Monpower Management. 1995;6:21-19.
 • TC Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040111.htm. Erişim tarihi 03 Mayıs 2018.
 • Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm. Erişim tarihi 03 Mayıs 2018.
 • Hastane İnsan Kaynakları 360 Derece Performans Değerlendirme Projesi. İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi. 2005;10:21.
 • Özçelik M. Yönetici Hemşirelerin Hemşirelere Yönelik Kariyer Planlama Faaliyetlerinin Belirlenmesi. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2005.
 • Özdemir E. Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2004.
 • Şahinöz Ş. Kurum Kültürünün Oluşumunda Kariyer Yönetiminin Yeri ve Bir Uygulama. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: İşletme Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2006.
 • Göz F, Gürbüz K. Hemşirelikte kariyerinizi keşfedin. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;8(2):82-87.
 • Bektemür G, Demiray S, Ürkmez D. Hemşirelerin kariyer planlaması: Bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2016;32(1):7-13.
 • Freed PE, Dowson S. Is nursing management in your future? Nursing Management. 2006;37(10):43-48.
 • Acarbay B. Kariyer Planlamada Eğitim Etkinliklerinin Önemi. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2006.
 • Öztürk H, Bahçecik N. Bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin iş zenginleştirme ve motivasyonuna yaklaşımları. In: III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi; 17 Mart 2005; İstanbul, Türkiye.
 • Gözaydın AK. İşletmelerde Kariyer Planlaması Olgusu ve Kariyer Planlaması Konusunda Bankacılık Sektöründe Yapılan Bir Araştırma. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2002.
 • Eroğlu LB. Kariyer Planlaması ve Uygulamadan Örnekler. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1995.
 • Seçer H. Bireysel Kariyer Planlama ve Kişisel Başarı Algısı Arasındaki İlişki ve Pamukkale Üniversitesi’nde Bir Araştırma. [yüksek lisans tezi]. Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2013.
 • Tunçer P. Değişen insan kaynakları yönetimi anlayışında kariyer yönetimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;31(1):203-233.
 • Varol ES. Kariyer yönetimi, planlaması ve yeni gelişmeler. İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi. 2001;12:17-27.
 • Mutlu A. Hemşirelerin Kariyer Planlamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı; 2010.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3553-5825
Author: Ebru SEVİNÇ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0643-9922
Author: Necmiye SABUNCU (Primary Author)
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { igusabder470868, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {585 - 606}, doi = {10.38079/igusabder.470868}, title = {Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Sevi̇nç, Ebru and Sabuncu, Necmiye} }
APA Sevi̇nç, E , Sabuncu, N . (2018). Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (6) , 585-606 . DOI: 10.38079/igusabder.470868
MLA Sevi̇nç, E , Sabuncu, N . "Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 585-606 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/41940/470868>
Chicago Sevi̇nç, E , Sabuncu, N . "Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 585-606
RIS TY - JOUR T1 - Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri AU - Ebru Sevi̇nç , Necmiye Sabuncu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.38079/igusabder.470868 DO - 10.38079/igusabder.470868 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 585 EP - 606 VL - IS - 6 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.470868 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.470868 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri %A Ebru Sevi̇nç , Necmiye Sabuncu %T Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 6 %R doi: 10.38079/igusabder.470868 %U 10.38079/igusabder.470868
ISNAD Sevi̇nç, Ebru , Sabuncu, Necmiye . "Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 6 (December 2019): 585-606 . https://doi.org/10.38079/igusabder.470868
AMA Sevi̇nç E , Sabuncu N . Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri. IGUSABDER. 2018; (6): 585-606.
Vancouver Sevi̇nç E , Sabuncu N . Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; (6): 585-606.
IEEE E. Sevi̇nç and N. Sabuncu , "Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 6, pp. 585-606, Dec. 2019, doi:10.38079/igusabder.470868