Year 2019, Volume , Issue 9, Pages 890 - 901 2019-12-31

Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Examination of Nurses’ Attitudes Towards Prevention of Pressure Ulcers

Cansu ERCAN EKİM [1] , Necmiye SABUNCU [2]


Amaç: Araştırma hemşirelerin basınç ülserlerini önlemeye yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini Kasım 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda çalışan, araştırma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 131 hemşire oluşturdu. “Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği” (BÜÖYTÖ) uygulandı. Çalışmada veriler IBM SPSS Statistics 24 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılarak analiz edildi. Tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma), Kolmogorov-Smirnov dağılım testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. 
Bulgular: Hemşirelerin BÜÖYTÖ puan ortalaması 44,69±3,00 (%85,9) saptanmıştır. Hemşirelerin yaş ortalaması 24,3±2,511 bulunmuştur. Hemşirelerin %54,2’si 1 yıldan az çalışma deneyimine sahip, %42’si Cerrahi Servisiler, %34,4 Dahili Servisler, %27,7’si Yoğun Bakımlarda çalışmaktadır. Hemşirelerin sosyodemografik özellikleri ile BÜÖYTÖ puanları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Basınç ülseri ile her zaman karşılaşan hemşirelerin BÜÖYTÖ puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Hemşirelerin basınç ülserlerini önlemeye yönelik tutumlarının yüksek olduğu ve basınç ülseri ile her zaman karşılaşanların tutumunun daha olumlu olduğu saptandı. 
Aim: The study was designed as a descriptive study to determine the attitudes of nurses to prevent pressure ulcers. 
Method: The sample of the study consisted of 131 nurses working in a private hospital in Istanbul between November 2017 and January 2018, who agreed with the research criteria and agreed to participate in the research. “Attitude Towards Pressure Ulcer Prevention Instrument” (APuP) was applied. The data were analyzed using the program of IBM SPSS Statistics 24 (IBM SPSS, Turkey). When the data were evaluated in the study, descriptive statistical methods (Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation), Kolmogorov - Smirnov distribution test, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test and Spearman correlation analysis were used for statistical analysis.
Findings: The nurses' average score on the Attitude towards Pressure Ulcer Prevention Instrument was 44,69±3,00 (%85,9). The avarage age of the nurses was 24,3 ±2,51. 54,2% of nurses had working experience less than 1 year. The working areas of nurses in the study were 42% Surgical Services, 34,4% Internal Services, and 27,7% Intensive Care. The relationship between sociodemographic characteristics of nurses and Attitudes Towards Pressure Ulcer Prevention Instrument scale scores was not statistically significant (p>0,05). It was found that the Attitudes Towards Pressure Ulcer Prevention Instrument scale scores of the nurses who always met with the pressure ulcer were higher (p<0,05).
Conclusion: It was seen that the nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention was high and nurses who always encountered the pressure ulcer had more positive attitude.
 • National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). NEW 2014 prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Availbale from http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/prevention-and-treatment-of-pressure-ulcers-clinical-practice-guideline. Erişim tarihi 12 Ocak 2018.
 • Waugh S. Attitudes of nurses toward pressure ulcer prevention: a literature review. Medsurg Nursing. 2014;23(5):350-357.
 • Tel H, Özden D, Çetin P. Yatağa bağımlı hastalarda basınç yarası gelişme riski ve hemşirelerin bu hastalara uyguladıkları önleyici bakım. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2006;1:35-45.
 • HealthGrades patient safety in american hospitals study. https://www.hospitals.healthgrades.com/CPM/assets/File/HealthGradesPatientSafetyInAmericanHospitalsStudy2011.pdf Yayımlanma tarihi 2011. Erişim tarihi 15 Kasım 2017.
 • Florin J, Baath C, Gunningberh L, Martensson G. Attitutes toward pressure ulcer prevention: a psychometric evalution of the swedish version of the APuP instrument. International Wound Journal. 2016;13(5):655-662.
 • Gencer ZE, Özkan Ö. Basınç ülserleri sürveyans raporu. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2015;13:26-30.
 • Aydın Karabağ A. Hemşirelerin Derin Doku Hasarı ve 1. Evre Basınç Ülserlerinin Bakımına İlişkin Uygulamalarının Belirlenmesi. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Hemşirelik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2008.
 • Lyder C, Ayello A. Pressure ulcer care and public policy: exploring the past to inform the future. Advances in Skin&Wound Care Journal. 2012;25(2):72-77.
 • Gill EC, Moore Z. An exploration of forth-year undergraduate nurses’ knowledge of and attitude towards pressure ulcer prevention. Journal of Wound Care. 2013;22(11):618-625.
 • Allport GW. Attitudes. In: Murchison C, Worcester MA, eds. Handbook of Social Psychology. Clark University Press; 1935:810-820.
 • Aslan A, Van Giersbergen M. Nurses’ attitudes towards pressure ulcer prevention in Turkey. Journal of Tissue Viability. 2016;25:66-73.
 • Beeckman D, Defloor T, Demarré L, Van Hecke A, Vanderwee K. Pressure ulcers: development and psychometric evaluation of the attitude towards pressure ulcer prevention ınstrument (APuP). International Journal of Nursing Studies. 2010;47:1432-1441.
 • Üstün Y. Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi. [yüksek lisans tezi] İzmir, Türkiye: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2013.
 • Kaddourah B, Shaheen A, Al-Tannir M. Knowledge and attitutes of health professionals towards pressure ulcers at a rehabilitation hospital. BMC Nursing. 2016;15:17-22.
 • Beeckman D, Defloor T, Schoomhoven L, Vanderwee K. Knowledge and attitudes of nurses on pressure ulcer prevention: a cross- sectional multicenter study in belgian hospitals. Worldviews on Evidence Based Nursing. 2011;8(3):166-76.
 • Demarré L, Vanderwee K, Defloor T, Verhaeghe S, Schoonhoven L, Beeckman D. Pressure ulcers: knowledge and attitude of nurses and nursing assistants in Belgian nursing homes. Journal of Clinical Nursing. 2012(10):1425-34.
 • Ünver S, Yıldız Fındık Ü, Kızılcık Özkan Z, Sürücü Ç. Attitudes of surgical nurses towards pressure ulcer prevention. Journal of Tissue Viability. 2017;26:277-281.
 • Usher K, Woods C, Brown J, et al. Australian nursing students’ knowledge and attitudes towards pressure injury prevention: a cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies. 2018;81:14-20.
 • Simonetti V, Comparcini D, Flacco ME, Di Giovanni P. Nursing students' knowledge and attitude on pressure ulcer prevention evidence-based guidelines: a multicenter cross-sectional study. Nurse Education Today. 2015;35:573-579.
 • Athlin E, Idvall E, Jernfält M, Johansson I. Factors of importance to the development of pressure ulcers in the care trajectory: perceptions of hospital and community care nurses. Journal of Clinical Nursing. 2009;19:2252-2258.
 • McCluskey A, Lovarini M. Providing education on evidence-based practice ımproved knowledge but did not change behaviour: a before and after study. BMC Med Educ. 2005;5(40):5-12.
 • Gunningberg L. Pressure ulcer prevention: evaluation of an education programme for swedish nurses. J Wound Care. 2004;13(3):85-9.
 • Kalman U, Suserud B. Knowledge, attitudes and practice among nursing staff concerning pressure ulcer prevention and treatment – a survey in a Swedish healthcare setting. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2009;23:334-341.
 • Strand T, Lindgren M. Knowledge, attitudes and barriers towards prevention of pressure ulcers in intensive care units: a descriptive cross-sectional study. Intensive and Critical Care Nursing. 2010;26:335-342.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0750-9673
Author: Cansu ERCAN EKİM (Primary Author)
Institution: KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0643-9922
Author: Necmiye SABUNCU
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { igusabder574642, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {890 - 901}, doi = {10.38079/igusabder.574642}, title = {Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ercan Ekim, Cansu and Sabuncu, Necmiye} }
APA Ercan Ekim, C , Sabuncu, N . (2019). Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (9) , 890-901 . DOI: 10.38079/igusabder.574642
MLA Ercan Ekim, C , Sabuncu, N . "Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 890-901 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/50564/574642>
Chicago Ercan Ekim, C , Sabuncu, N . "Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 890-901
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi AU - Cansu Ercan Ekim , Necmiye Sabuncu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.574642 DO - 10.38079/igusabder.574642 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 890 EP - 901 VL - IS - 9 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.574642 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.574642 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %A Cansu Ercan Ekim , Necmiye Sabuncu %T Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 9 %R doi: 10.38079/igusabder.574642 %U 10.38079/igusabder.574642
ISNAD Ercan Ekim, Cansu , Sabuncu, Necmiye . "Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 9 (December 2019): 890-901 . https://doi.org/10.38079/igusabder.574642
AMA Ercan Ekim C , Sabuncu N . Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. IGUSABDER. 2019; (9): 890-901.
Vancouver Ercan Ekim C , Sabuncu N . Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (9): 890-901.
IEEE C. Ercan Ekim and N. Sabuncu , "Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 9, pp. 890-901, Dec. 2020, doi:10.38079/igusabder.574642