Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi

Year 2021, Volume , Issue 14, 227 - 240, 31.08.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.903478

Abstract

Amaç: Sporcuların hem bireysel hem de takım oyunlarında daha iyi mücadele etmek ve performanslarını artırmak için yeterli sporcu beslenme bilgi düzeyine sahip olmaları önemlidir. Bu çalışmanın amacı; özel bir üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) öğrenim gören ve farklı branşlarda aktif spor yapan öğrencilerin sporcu beslenme bilgi düzeylerini yaptıkları spor branşına (takım ya da bireysel) göre değerlendirilmesidir.
Yöntem: Araştırmaya basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 140 (117 erkek, 23 kadın) gönüllü üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Öğrencilerin sporcu beslenmesi bilgi düzeylerini belirlemek için Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeği (SBBÖ) kullanılmış ve uğraştıkları branşa göre (takım veya bireysel) beslenme bilgi puanları belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 24.00 Programı kullanılmıştır.
Bulgular: Takım sporu ve bireysel spor yapan öğrencilerin SBBÖ puanları sırasıyla ortalama 23,17±6,79 ve 26,51±7,05 puan olup; her iki gruptaki öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%88,6) sporcu beslenmesi konusunda “zayıf” bilgi düzeyine sahip olduğu bulunmuştur (p<0,05). Bireysel spor yapan öğrencilerin spor beslenmesi bilgi düzeylerinin takım sporu yapanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bireysel spor yapan öğrencilerin SBBÖ toplam ve makro besin ögeleri, mikro besin ögeleri, sporcu beslenmesi alt boyut puanları takım sporcularına kıyasla anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05).
Sonuç: Öğrenci sporcuların zayıf sporcu beslenme bilgisine sahip olmaları yetersiz beslenmeye yol açarak performanslarını ve enerji dengelerini olumsuz etkileyebilir. Bireysel ya da takım sporu fark etmeksizin öğrenci sporcuların, antrenman etkilerini en üst düzeye çıkarmak ve optimal enerji dengesini sağlamak için temel spor beslenme kavramlarını anlamaları gerekir. Bunun için, üniversitelerin spor bölümleri bu alanda uzman diyetisyenlerle öğrenci sporcuların beslenme bilgilerini ve davranışlarını optimize etmelerini kolaylaştıran dersler, çevrimiçi kurslar, danışmanlık ve eğitim programları sağlaması yararlı olabilir.

References

 • Ozdogan Y, Ozcelik AO. Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities. J Int Soc Sports Nutr. 2011;8(1):1-7.
 • Aka H. A research on the evaluation of nutrition knowledge levels of soccer coaches. Prog Nutr. 2020; 22:111-118.
 • Thomas DT, Erdman KA, Burke LM. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: nutrition and athletic performance. J Acad Nutr Diet. 2016;116(3):501-528.
 • Torres-McGehee TM, Pritchett KL, Zippel D, Minton DM, Cellamare A, Sibilia M. Sports nutrition knowledge among collegiate athletes, coaches, athletic trainers, and strength and conditioning specialists. J Athl Train. 2012;47(2):205-211.
 • Werner EN, Guadagni AJ, Pivarnik JM. Assessment of nutrition knowledge in division I college athletes. J Am Coll Health. 2020:1-8.
 • Yilmaz G, Seker R. The effect of nutrition course on the nutrition knowledge level. Prog Nutr. 2020;22:175-181.
 • Andrews A, Wojcik JR, Boyd JM, Bowers CJ. Sports nutrition knowledge among mid-major division I university student-athletes. J Nutr Metab. 2016;3172460:1-5.
 • Karpinski C. Exploring the feasibility of an academic course that provides nutrition education to collegiate student-athletes. J Nutr Educ Behav. 2012;44(3):267-270.
 • Dunn D, Turner LW, Denny G. Nutrition knowledge and attitudes of college athletes. Sports J. 2007;10(4).
 • Ozener B, Karabulut E, Kocahan T, Bılgıc P. Validity and reliability of the sports nutrition knowledge questionnaire for the turkish athletes. Marmara Med J. 2021;34(1):45-50.
 • Trakman GL, Forsyth A, Hoye R, Belski R. The nutrition for sport knowledge questionnaire (NSKQ): development and validation using classical test theory and Rasch analysis. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14(1):1-11.
 • Çırak O, Çakıroğlu F. Sporcu beslenme bilgisi ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;8(1):35-49.
 • Grete RH, Carol AF, Jane EE, Kimberli P. Nutrition knowledge, practices, attitudes, and information sources of mid-american conference college softball players. Food Nutr Sci. 2011;2(2):109–117.
 • Spendlove JK, Heaney SE, Gifford JA, Prvan T, Denyer GS, O'Connor HT. Evaluation of general nutrition knowledge in elite Australian athletes. Br J Nutr. 2012;107(12):1871-1880.
 • Jacobson BH, Sobonya C, Ransone J. Nutrition practices and knowledge of college varsity athletes: a follow-up. J Strength Cond Res. 2001;15(1):63–68.
 • Azizi M, Aghaee N, Ebrahimi M, Ranjbar K. Nutrition knowledge, the attitude and practices of college students. FU Phys Ed Sport. 2011;9(3):349-357.
 • Yılmaz G, Karaca S. Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019;13(3):258-266.
 • Elias SSM, Saad HA, Taib MNM, Jamil Z. Effects of sports nutrition education intervention on sports nutrition knowledge, attitude and practice, and dietary intake of Malaysian team sports athletes. Malays J Nutr. 2018;24(1):103-116.
 • Jessri M, Jessri M, RashidKhani B, Zinn C. Evaluation of Iranian college athletes sport nutrition knowledge. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010;20(3):257–63.
 • Zinn C, Schofield G, Wall C. Evaluation of sports nutrition knowledge of New Zealand premier club rugby coaches. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006;16(2):214–225.
 • Saygın Ö, Göral K, Gelen E. Amatör ve profesyonel futbolcuların beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009;6(2):178–196.
 • Bozkurt İ, Nizamlıoğlu M. Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan aktif spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;14:209-215.
 • Papadopoulou SD. Impact of energy intake and balance on the athletic performance and health of top female volleyball athletes. Medicina Sportiva: Journal of Romanian Sports Medicine Society. 2015;11(1):2477.

Evaluation of Nutrition Knowledge Levels in University Students-Athletes

Year 2021, Volume , Issue 14, 227 - 240, 31.08.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.903478

Abstract

Aim: It is important that athletes have sufficient knowledge of sports nutrition in order to compete better in both individual and team games and to enhance their performance. The aim of this study is to evaluate the sports nutrition knowledge levels of the students who study at the School of Physical Education and Sports at a private university and do active sports in different branches according to the sports branch (team or individual) they do.
Method: 140 (117 male, 23 female) volunteer university students determined by a simple random sampling method were included in the study. The Nutrition for Sport Knowledge Questionnaire (NSKQ) was used to determine the level of knowledge of the students on sports nutrition and nutritional knowledge scores were determined according to their branches. SPSS 24.00 Program was used to analyze the data.
Results: The mean NSKQ scores of the students who do team sports and individual sports are 23.17 ± 6.79 and 26.51 ± 7.05 points, respectively; It was found that the majority of the students in both groups (88.6%) had a "weak" level of knowledge about sports nutrition (p <0.05). It has been determined that the sports nutrition knowledge level of the students who do individual sports is significantly higher than those who do team sports. It has been observed that the students who do individual sports have significantly higher NSKQ total and macronutrients, micronutrients, sports nutrition sub-dimension scores compared to the team athletes.
Conclusion: Having poor sports nutrition knowledge of student athletes may cause inadequate nutrition and affect their performance and energy levels. Regardless of individual or team sports, student athletes need to understand basic sports nutrition concepts in order to maximize training effects and provide an optimal energy balance. For this, in the sports departments of universities, it may be beneficial to provide lectures, online courses, counselling and training programs that facilitate the optimization of nutritional knowledge and behavior of student athletes with specialist dietitians.

References

 • Ozdogan Y, Ozcelik AO. Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities. J Int Soc Sports Nutr. 2011;8(1):1-7.
 • Aka H. A research on the evaluation of nutrition knowledge levels of soccer coaches. Prog Nutr. 2020; 22:111-118.
 • Thomas DT, Erdman KA, Burke LM. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: nutrition and athletic performance. J Acad Nutr Diet. 2016;116(3):501-528.
 • Torres-McGehee TM, Pritchett KL, Zippel D, Minton DM, Cellamare A, Sibilia M. Sports nutrition knowledge among collegiate athletes, coaches, athletic trainers, and strength and conditioning specialists. J Athl Train. 2012;47(2):205-211.
 • Werner EN, Guadagni AJ, Pivarnik JM. Assessment of nutrition knowledge in division I college athletes. J Am Coll Health. 2020:1-8.
 • Yilmaz G, Seker R. The effect of nutrition course on the nutrition knowledge level. Prog Nutr. 2020;22:175-181.
 • Andrews A, Wojcik JR, Boyd JM, Bowers CJ. Sports nutrition knowledge among mid-major division I university student-athletes. J Nutr Metab. 2016;3172460:1-5.
 • Karpinski C. Exploring the feasibility of an academic course that provides nutrition education to collegiate student-athletes. J Nutr Educ Behav. 2012;44(3):267-270.
 • Dunn D, Turner LW, Denny G. Nutrition knowledge and attitudes of college athletes. Sports J. 2007;10(4).
 • Ozener B, Karabulut E, Kocahan T, Bılgıc P. Validity and reliability of the sports nutrition knowledge questionnaire for the turkish athletes. Marmara Med J. 2021;34(1):45-50.
 • Trakman GL, Forsyth A, Hoye R, Belski R. The nutrition for sport knowledge questionnaire (NSKQ): development and validation using classical test theory and Rasch analysis. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14(1):1-11.
 • Çırak O, Çakıroğlu F. Sporcu beslenme bilgisi ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;8(1):35-49.
 • Grete RH, Carol AF, Jane EE, Kimberli P. Nutrition knowledge, practices, attitudes, and information sources of mid-american conference college softball players. Food Nutr Sci. 2011;2(2):109–117.
 • Spendlove JK, Heaney SE, Gifford JA, Prvan T, Denyer GS, O'Connor HT. Evaluation of general nutrition knowledge in elite Australian athletes. Br J Nutr. 2012;107(12):1871-1880.
 • Jacobson BH, Sobonya C, Ransone J. Nutrition practices and knowledge of college varsity athletes: a follow-up. J Strength Cond Res. 2001;15(1):63–68.
 • Azizi M, Aghaee N, Ebrahimi M, Ranjbar K. Nutrition knowledge, the attitude and practices of college students. FU Phys Ed Sport. 2011;9(3):349-357.
 • Yılmaz G, Karaca S. Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019;13(3):258-266.
 • Elias SSM, Saad HA, Taib MNM, Jamil Z. Effects of sports nutrition education intervention on sports nutrition knowledge, attitude and practice, and dietary intake of Malaysian team sports athletes. Malays J Nutr. 2018;24(1):103-116.
 • Jessri M, Jessri M, RashidKhani B, Zinn C. Evaluation of Iranian college athletes sport nutrition knowledge. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010;20(3):257–63.
 • Zinn C, Schofield G, Wall C. Evaluation of sports nutrition knowledge of New Zealand premier club rugby coaches. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006;16(2):214–225.
 • Saygın Ö, Göral K, Gelen E. Amatör ve profesyonel futbolcuların beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009;6(2):178–196.
 • Bozkurt İ, Nizamlıoğlu M. Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan aktif spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;14:209-215.
 • Papadopoulou SD. Impact of energy intake and balance on the athletic performance and health of top female volleyball athletes. Medicina Sportiva: Journal of Romanian Sports Medicine Society. 2015;11(1):2477.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Gizem UZLU
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3049-2259
Türkiye


Murat KOÇ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6250-7144
Türkiye


Hasan Fatih AKGÖZ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8076-9965
Türkiye


Semiha YALÇIN (Primary Author)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9344-0472
Türkiye


Başak Gökçe ÇÖL
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7627-9867
Türkiye

Thanks Çalışmada veri toplamak için gerekli izni sağlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne teşekkür ederiz.
Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 14

Cite

Bibtex @research article { igusabder903478, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {227 - 240}, doi = {10.38079/igusabder.903478}, title = {Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi}, key = {cite}, author = {Uzlu, Gizem and Koç, Murat and Akgöz, Hasan Fatih and Yalçın, Semiha and Çöl, Başak Gökçe} }
APA Uzlu, G. , Koç, M. , Akgöz, H. F. , Yalçın, S. & Çöl, B. G. (2021). Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (14) , 227-240 . DOI: 10.38079/igusabder.903478
MLA Uzlu, G. , Koç, M. , Akgöz, H. F. , Yalçın, S. , Çöl, B. G. "Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 227-240 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/64748/903478>
Chicago Uzlu, G. , Koç, M. , Akgöz, H. F. , Yalçın, S. , Çöl, B. G. "Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 227-240
RIS TY - JOUR T1 - Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi AU - Gizem Uzlu , Murat Koç , Hasan Fatih Akgöz , Semiha Yalçın , Başak Gökçe Çöl Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.903478 DO - 10.38079/igusabder.903478 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 240 VL - IS - 14 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.903478 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.903478 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi %A Gizem Uzlu , Murat Koç , Hasan Fatih Akgöz , Semiha Yalçın , Başak Gökçe Çöl %T Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 14 %R doi: 10.38079/igusabder.903478 %U 10.38079/igusabder.903478
ISNAD Uzlu, Gizem , Koç, Murat , Akgöz, Hasan Fatih , Yalçın, Semiha , Çöl, Başak Gökçe . "Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 14 (August 2021): 227-240 . https://doi.org/10.38079/igusabder.903478
AMA Uzlu G. , Koç M. , Akgöz H. F. , Yalçın S. , Çöl B. G. Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. IGUSABDER. 2021; (14): 227-240.
Vancouver Uzlu G. , Koç M. , Akgöz H. F. , Yalçın S. , Çöl B. G. Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (14): 227-240.
IEEE G. Uzlu , M. Koç , H. F. Akgöz , S. Yalçın and B. G. Çöl , "Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 14, pp. 227-240, Aug. 2021, doi:10.38079/igusabder.903478

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)