Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Issue 17, 588 - 602, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.973528

Abstract

Amaç: Masa başı çalışma fazla hareket etmeden uzun saatler çalışmayı gerektirmektedir ve bu nedenle çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı masa başı çalışan bireylerin beslenme ve fiziksel aktivite düzeylerini araştırarak antropometrik özelliklerini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışma Şubat-Nisan 2020 tarihleri arasında rastgele örneklem ile seçilen 200 masa başı çalışan üzerinde yapılmıştır. Katılımcılara 4 bölümden oluşan anket uygulanmıştır.
Bulgular: Masa başı çalışanlarda en çok görülen hastalığın göz hastalıkları olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu öğün atlamaktadır ve fiziksel aktivite yapmamaktadır. Su tüketimi genelde 1-5 bardaktır. Erkek katılımcıların beden kütle indeksi (BKİ) değerinin kadın katılımcılardan daha fazla olduğu görülmüştür (p<0,05). 41 yaş ve üzeri katılımcıların BKİ değerleri diğer yaş gruplarına göre daha fazla olarak tespit edilmiştir (p<0,05). Evli katılımcıların BKİ değerleri diğer katılımcılardan daha fazla olmuştur (p<0,05). Öğün saatleri düzenli olmasına göre katılımcıların su tüketimi ve fiziksel aktivite yapma durumları ile BKİ değerleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Çok hızlı yemek yiyen katılımcıların bedenleri daha kilolu görünümde iken, normal hızda yiyenlerin normal ve çok yavaş yiyenlerin ise daha ince yapıda oldukları görülmüştür. Katılımcılar düzenli fiziksel aktivite yaptıklarında vücut ağırlıklarında değişme olmazken, düzenli fiziksel aktivite yapmayanların vücut ağırlığında artış olmuştur. Düzenli fiziksel aktivite yapan ve öğün saatleri düzenli olan katılımcıların vücut ağırlığında değişme olmazken, düzenli fiziksel aktivite yapmayan ve öğün saatleri düzenli olmayan katılımcıların vücut ağırlığında artış olduğu görülmüştür.
Sonuç: Masa başında çalışan bireyler fiziksel aktiviteye teşvik edilmeli ve beslenmeleri işyerlerinde bir diyetisyen tarafından düzenlenmelidir. Aynı zamanda antropometrik ölçülerinin takibi yapılmalıdır ve sağlıklı beslenmeye yönelik tedbirlerin alınması gereklidir.

References

 • Türkiye İstatistik Kurumu. İşgücüne katılma oranı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007. Yayınlandığı tarih 2020. Erişim tarihi 23 Nisan 2020.
 • Akıncı B, Zenginler Y, Kara Kaya B, Kurt A, Yeldan İ. Beyaz yakalı çalışanlarda işe bağlı boyun, sırt ve omuz bölgelerine ait kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ve işe devamsızlığa etki eden faktörlerin incelenmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2018;4(4):712-719.
 • Öngel Y. Egzersiz Yapan ve Yapmayan Ofis Çalışanlarının Fonksiyonel Hareket Taraması Skorlarının Karşılaştırılması. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Gelişim Üniversitesi Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Enstı̇tüsü; 2019.
 • Yurtseven E, Eren F, Vehid S, Köksal S, Erginöz E, Erdoğan S. Beyaz yakalı çalışanların beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2012;15(1):20 –26.
 • Baysal A. Beslenme. 17. baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 2012.
 • Grimani A, Aboagye E, Kwak L. The effectiveness of workplace nutrition and physical activity interventions in improving productivity, work performance and workability: A systematic review. BMC public health. 2019;9(1):1676.
 • Toprak K. Bir Medya Kurumunda Çalışanlarda Beslenme ve İş Stres Durumlarının Değerlendirilmesi. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Zeynep S. Özel Bir Kurumda Çalışan Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Algı ve Tutumlarına Etkisi. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • Civelek E. Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Beslenme Durumu ile Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Ecertaş BM. Masa Başı Çalışan Bireylerde Beslenme Durumunun ve Fiziksel Aktivite Seviyesinin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Özcan Ç. İş Stres Düzeyi, Beslenme Durumu, Diyet Kalitesi ve Bazı Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye beslenme ve sağlık araştırması. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf. Yayınlandığı tarihi 2010. Erişim tarihi 05 Mayıs 2020.
 • Yerli MT, Yılmaz MT. Ofı̇s İşyerı̇ çalışanlarında öğle yemeğı̇, ara öğün ve gıda alımının, metabolik sendrom komponentlerı̇ ve obezı̇te tablosu ile ilı̇şkı̇sı̇. IAAOJ Health Sciences. 2019;5(1):44-65.
 • Küçükerdönmez Ö. Mevsimsel Değişikliklerin Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Besin Tüketimi, Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçümleri ve Bazı Serum Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2008.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye beslenme rehberi TÜBER 2015. Ankara; T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1031; 2016. https://okulsagligi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/27102535_TYrkiye_Beslenme_Rehberi.pdf. Erişim tarihi 05 Mayıs 2020.
 • Üstündağ S. Su ve sağlık oturumu. 18. hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi; 11-15 Mayıs, 2016. Girne, KKTC. http://turkhipertansiyon.org/pdf/18_kongre_sunum/Su_ve_saglik_oturumu_Ne_kadar_su_icelim.pdf. Erişim tarihi 29 Mayıs 2020.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. 2. Baskı. Ankara: Kuban Matbaacılık Yayıncılık; 2014. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Fiziksel_Aktivite_Rehberi/Turkiye_Fiziksel_Aktivite_Rehberi.pdf. Erişim tarihi 05 Mayıs 2020.
 • World Health Organization. Physical activity fact sheets. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity. Yayınlandığı tarihi Kasım 2020. Erişim tarihi 17 Ocak 2021.

Evaluation of Physical Activity, Nutrition and Anthropometric Measurements of Workers in Desk Jobs

Year 2022, Issue 17, 588 - 602, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.973528

Abstract

Aim: Working at a desk requires working long hours without moving much and therefore brings along various health problems. The aim of this study is to evaluate the anthropometric characteristics of desk workers by investigating their nutrition and physical activity levels.
Method: This study was conducted on 200 desk workers selected by random sampling between February-April 2020. A questionnaire consisting of 4 parts was applied to the participants.
Results: It was determined that the most common disease in desk workers was eye diseases. The majority of the participants skip meals and do not do physical activity. Water consumption is usually 1-5 glasses. Body mass index (BMI) values of male participants were higher than female participants (p<0.05). The BMI values of the participants aged 41 and above were found to be higher than the other age groups (p<0.05). BMI values of married participants were higher than the other participants (p<0.05). According to the regular meal times, there was no significant difference between the water consumption and physical activity status of the participants and their BMI values (p>0.05). It was observed that the bodies of the participants who ate very quickly were more overweight, while those who ate at normal speed were normal and those who ate very slowly were thinner. While the body weights did not change when the participants did regular physical activity, there was an increase in the body weight of those who did not do regular physical activity. While the body weight of the participants who did regular physical activity and had regular meal times did not change, it was observed that the body weight of the participants who did not do regular physical activity and whose meal times were not regular increased.
Conclusion: Individuals working at a desk should be encouraged to engage in physical activity and their nutrition should be regulated by a dietitian at work. At the same time, anthropometric measurements should be followed and precautions for healthy nutrition should be taken.

References

 • Türkiye İstatistik Kurumu. İşgücüne katılma oranı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007. Yayınlandığı tarih 2020. Erişim tarihi 23 Nisan 2020.
 • Akıncı B, Zenginler Y, Kara Kaya B, Kurt A, Yeldan İ. Beyaz yakalı çalışanlarda işe bağlı boyun, sırt ve omuz bölgelerine ait kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ve işe devamsızlığa etki eden faktörlerin incelenmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2018;4(4):712-719.
 • Öngel Y. Egzersiz Yapan ve Yapmayan Ofis Çalışanlarının Fonksiyonel Hareket Taraması Skorlarının Karşılaştırılması. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Gelişim Üniversitesi Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Enstı̇tüsü; 2019.
 • Yurtseven E, Eren F, Vehid S, Köksal S, Erginöz E, Erdoğan S. Beyaz yakalı çalışanların beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2012;15(1):20 –26.
 • Baysal A. Beslenme. 17. baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 2012.
 • Grimani A, Aboagye E, Kwak L. The effectiveness of workplace nutrition and physical activity interventions in improving productivity, work performance and workability: A systematic review. BMC public health. 2019;9(1):1676.
 • Toprak K. Bir Medya Kurumunda Çalışanlarda Beslenme ve İş Stres Durumlarının Değerlendirilmesi. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Zeynep S. Özel Bir Kurumda Çalışan Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Algı ve Tutumlarına Etkisi. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • Civelek E. Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Beslenme Durumu ile Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Ecertaş BM. Masa Başı Çalışan Bireylerde Beslenme Durumunun ve Fiziksel Aktivite Seviyesinin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Özcan Ç. İş Stres Düzeyi, Beslenme Durumu, Diyet Kalitesi ve Bazı Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye beslenme ve sağlık araştırması. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf. Yayınlandığı tarihi 2010. Erişim tarihi 05 Mayıs 2020.
 • Yerli MT, Yılmaz MT. Ofı̇s İşyerı̇ çalışanlarında öğle yemeğı̇, ara öğün ve gıda alımının, metabolik sendrom komponentlerı̇ ve obezı̇te tablosu ile ilı̇şkı̇sı̇. IAAOJ Health Sciences. 2019;5(1):44-65.
 • Küçükerdönmez Ö. Mevsimsel Değişikliklerin Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Besin Tüketimi, Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçümleri ve Bazı Serum Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2008.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye beslenme rehberi TÜBER 2015. Ankara; T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1031; 2016. https://okulsagligi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/27102535_TYrkiye_Beslenme_Rehberi.pdf. Erişim tarihi 05 Mayıs 2020.
 • Üstündağ S. Su ve sağlık oturumu. 18. hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi; 11-15 Mayıs, 2016. Girne, KKTC. http://turkhipertansiyon.org/pdf/18_kongre_sunum/Su_ve_saglik_oturumu_Ne_kadar_su_icelim.pdf. Erişim tarihi 29 Mayıs 2020.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. 2. Baskı. Ankara: Kuban Matbaacılık Yayıncılık; 2014. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Fiziksel_Aktivite_Rehberi/Turkiye_Fiziksel_Aktivite_Rehberi.pdf. Erişim tarihi 05 Mayıs 2020.
 • World Health Organization. Physical activity fact sheets. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity. Yayınlandığı tarihi Kasım 2020. Erişim tarihi 17 Ocak 2021.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Merve UZUN ÇOBAN This is me
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9970-2632
Türkiye


Rümeysa Rabia KOCATÜRK>
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6769-3057
Türkiye


Öznur Özge ÖZCAN>
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8992-0556
Türkiye


Mesut KARAHAN> (Primary Author)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8971-678X
Türkiye

Publication Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 17

Cite

Bibtex @research article { igusabder973528, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {17}, pages = {588 - 602}, doi = {10.38079/igusabder.973528}, title = {Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Uzun Çoban, Merve and Kocatürk, Rümeysa Rabia and Özcan, Öznur Özge and Karahan, Mesut} }
APA Uzun Çoban, M. , Kocatürk, R. R. , Özcan, Ö. Ö. & Karahan, M. (2022). Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (17) , 588-602 . DOI: 10.38079/igusabder.973528
MLA Uzun Çoban, M. , Kocatürk, R. R. , Özcan, Ö. Ö. , Karahan, M. "Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 588-602 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/72351/973528>
Chicago Uzun Çoban, M. , Kocatürk, R. R. , Özcan, Ö. Ö. , Karahan, M. "Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 588-602
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Physical Activity, Nutrition and Anthropometric Measurements of Workers in Desk Jobs AU - MerveUzun Çoban, Rümeysa RabiaKocatürk, Öznur ÖzgeÖzcan, MesutKarahan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.973528 DO - 10.38079/igusabder.973528 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 588 EP - 602 VL - IS - 17 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.973528 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.973528 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi %A Merve Uzun Çoban , Rümeysa Rabia Kocatürk , Öznur Özge Özcan , Mesut Karahan %T Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 17 %R doi: 10.38079/igusabder.973528 %U 10.38079/igusabder.973528
ISNAD Uzun Çoban, Merve , Kocatürk, Rümeysa Rabia , Özcan, Öznur Özge , Karahan, Mesut . "Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 17 (August 2022): 588-602 . https://doi.org/10.38079/igusabder.973528
AMA Uzun Çoban M. , Kocatürk R. R. , Özcan Ö. Ö. , Karahan M. Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. IGUSABDER. 2022; (17): 588-602.
Vancouver Uzun Çoban M. , Kocatürk R. R. , Özcan Ö. Ö. , Karahan M. Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (17): 588-602.
IEEE M. Uzun Çoban , R. R. Kocatürk , Ö. Ö. Özcan and M. Karahan , "Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 17, pp. 588-602, Aug. 2022, doi:10.38079/igusabder.973528

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)