Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi

Year 2022, Issue 18, 1100 - 1118, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1192645

Abstract

Sağlık kurumları, gelecek planlamalarını sağlıklı bir temele oturtabilmeleri için, doğru stratejiler belirlemeli ve bu yönde doğru kararlar almalıdır. Bunun için ise doğru insan kaynakları planlaması yapılmalı ve doğru insan kaynağı seçimi yapılmalıdır. Personel seçimi bütün işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Personel seçiminde en büyük maliyet yanlış personel seçimidir. Yanlış seçilen personel işe alım, eğitim, oryantasyon ve bu süreçteki bütün maliyetlerin ikinci bir defa daha yaşanmasına ve bu süreçteki bütün ekiplerin zaman maliyetlerine tekrar katlanılmasına neden olmaktadır. Küreselleşmenin ve rekabetin hızla arttığı günümüzde işletmeler rekabete ayak uydurabilecek personel istihdamını yapmaları gerekmektedir. Rekabet avantajı sağlayabilecek personel seçimi için personel seçim yöntemleri önem arz etmektedir. İşletmeler doğru personel seçimi ile birlikte doğru stratejiler belirleyebilir ve rekabetin ve küreselleşmenin arttığı piyasa koşullarında rekabet sağlayabilir ve hayatta kalabilirler. İşletmelerde uzmanlaşmış insan kaynakları yönetimi, işletmelerin gelecek stratejilerini etkileyecek ve işletmelerin sistemlerini ve süreçlerini olumlu yönde etkileyecek doğru insan kaynağını temin etmekte önemli bir yere sahiptir. Bu süreç, uzman insan kaynakları yönetiminin öngörüsünü ortaya koyması ile gerçekleşebilmektedir. Bundan dolayı insan kaynakları yönetimi personel seçimi yaparken sadece ihtiyaç olan bir pozisyonun işe alım süreci değil aynı zamanda işletmenin gelecek stratejilerinin belirlenmesinde ve sürdürülebilmesinde önemli rol oynayacak insan kaynağının teminini de sağlamaktadır.

References

 • Vilan J. Performing a Health Check on Your Business. Team Vilan Outsourcing and Recruitment. https://teamvilan.com/ (Erişim Tarihi: 18.10.2018). 2018.
 • Gaur AS, Delios A, Singh K. Institutional Environments, Staffing Strategies, and Subsidiary Performance. Journal of Management. 2007;33(4):611-636.
 • Kozak MA. Turizm Sektöründe insan kaynakları seçim yöntemleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 1998;9(1):26-30.
 • Bowers BJ, Esmond S, Jacobson N. The Relationship between staffing and quality in long-term care facilities: exploring the views of nurse aides. Journal of Nursing Care Quality. 2000;14(4):55-64.
 • Akova O, Sarıışık M, Akbaba A. Seyahat acentalarında işgören bulma ve işgören seçme yöntemlerine yönelik bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2007;2:275-296.
 • Robertson IT, Smith M. Personnel selection. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2001;74(4):441-472.
 • Pelit E, Soybalı HH, Serkan AK. Termal otel işletmelerinde personel bulma, seçme ve personeli işe yerleştirme sürecindeki uygulamalar ve sorunlar üzerine bir araştırma: Afyonkarahisar örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2017;14(3):53-73.
 • Akingbola K. Staffing, retention, and government funding: A case study. Nonprofit Management and Leadership. 2004;14(4):453-465.
 • Çoşgun E. Teknik personel seçiminde bir uzman sistem modeli. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2005;11(3):417-423.
 • Karabacevic D, Stanujkic D, Uroševic S, Maksimovic M. An approach to personnel selection based on SWARA and WASPAS methods. Bizinfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics. 2016;7(1):1-11.
 • Oulton JA. Safe staffing–a shared responsibility. International Nursing Review. 2006;53(1):11-11.
 • Adams A, Bond S. Staffing in acute hospital wards: part 1. the relationship between number of nurses and ward organizational environment. Journal of Nursing Management. 2003;11(5):287-292.
 • Yüksel Ö. İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi. 2000.
 • Çavdar H, Çavdar M. İşletmelerde işgören bulma ve seçme aşamaları. Journal of Naval Sciences and Engineering. 2010;6(1):79-93.
 • DeVaro J, Kauhanen A, Valmari N. Internal and external hiring. ILR Review. 2019;72(4):981-1008.
 • Kelesbayev D, Kalykulov K, Yertayev Y, Turlybekova A, Kamalov A. expressions creating confusion among elements of promotion mix: sales promotion. International Review of Management and Marketing. 2016;7(2):193-196.
 • Saunders MN. Vacancy notification and employee mobility. International Journal of Manpower. 1993;14(6):39-57.
 • Bratton J, Gold J. Rewards Management In Human Resource Management. Palgrave, London. 1994b: 190-224.
 • Badaruddin M, Lasena M. The decision support system in the performance appraisal of employees by applying the method of Simple Additive Weighting (SAW). European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS). 2021;2(12):37-42.
 • Bratton, J, Gold J. Human Resource Development, In: Human Resource Management. Palgrave, London. 1994a: 225-246.
 • Bratton J, Gold J. Performance Appraisal, In: Human Resource Management. Palgrave, London. 1994c: 169-189.
 • Gichuhi D, Gesimba P, Chiri JW. Influence of skill ınventory diversity on employee productivity in selected departments at the Nakuru county government. International Journal of Social Science and Economic Research. 2019;4(8):5551- 5567.
 • Kaynak T. Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi. İkinci Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. 1995.
 • Saunders MN. The influence of job-vacancy advertising upon migration: some empirical evidence. Environment and Planning A. 1995;17(12):1581-1589.
 • Benli A, Şahin L. İnsan kaynakları yönetiminde işgören bulma ve seçme: Çınar hotel uygulaması. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004;(8):113-124.
 • Saunders MN. Migration and Job Vacancy Information. 1st Edition, Taylor & Francis Group. 1990:1-18.
 • Räisänen H. What Kind of Job-broker is the Public Employment Service? Evidence from Finnish Job Vacancy Midrodata in 2002-2003. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Government Institute for Economic Research. 2005:1-34.
 • Gregg P, Wadsworth J. How Effective are state employment agencies? jobcentre use and job matching in Britain. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1996;58(3):443-467.
 • Acar H. Millî eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenler bakımından norm kadro uygulaması ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunlarının istihdam sorunları. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2001;33(1):53-66.
 • Kugler A. Strengthening Reemployment in the Unemployment İnsurance System. Brookings Institution. 2015;2:34.
 • Abbott G. The chicago employment agency and the immigrant worker. American Journal of Sociology. 1998;14(3):289-305.
 • Bayraktaroğlu S, Yılmaz SE. İnsan kaynakları yönetiminde iş etiği uygulamaları ile örgütsel performans arasındaki ilişki: fortune türkiye en büyük 500 şirket örneği. İş Ahlakı Dergisi. 2012;10:117-148.
 • Uğur A. İnsan Kaynaklan Yönetimi. 1. Baskı, Sakarya Kitapevi, Sakarya. 2003.
 • Gürbüz GÖ. Personel Araştırmaları ve İşgören Seçme Süreci. İstanbul: Literatür Kitapevi. 2006.
 • Gürçay C, Seçer B. İnternetin insan kaynağı seçim sürecinde aday toplama amacıyla kullanımı. MESS Mercek Dergisi. 2000;18:110-120.
 • Dolgun U. İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım. 2010.
 • Aytaç T. Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi. 2000;147:66-70.
 • Ravindran SD, Kalpana M. Student's expectation, perception and satisfaction towards the management educational institutions. Procedia Economics and Finance. 2012;2:401-410.
 • Erturgut R, Soyşekerci S. The problem of sustainability of organizational success in public educational institutions: a research on the education administrators in turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2009;1(1):2092-2102.
 • Yılmaz K, Özdem G. Norm kadro çalışmalarının üniversitelerde uygulanabilirliği: nitel bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004;37(2):115-136.
 • Tutum C. Devlet memurları kanunu’nun genel bir eleştirisi. Amme İdaresi Dergisi. 1974;7(4):52-72.
 • Sabuncuoğlu Z. İnsan Kaynakları Yönetimi. 2. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi. 2000.
 • Söyük S. Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım. 2017.
 • Dündar H, Karaca ET. İlköğretim okullarında serbest etkinlikler dersinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;13(2):105-122.
 • Demirkol Ş, Ertuğral SM. İşletmelerde personel seçiminde kullanılan teknikler ve analizler. Sosyal Bilimler Dergisi. 2007;2:23-34.
 • Moore DA. How to improve the accuracy and reduce the cost of personnel selection. California Management Review. 2017;60(1):8-17.
 • Baran M, Karabulut E, Semercioz F, Pekdemir I. The New HR practices in changing organizations: an empirical study in turkey. Journal of European Industrial Training. 2002;26(2-3-4):81-87.
 • Mello JA. Strategic Human Resources Management. South-Western Thomson Learning, Boston. 2002.
 • Salgado JF. Personnel Selection. In Oxford Research Encyclopedia of Psychology. 2017: 2-32.
 • Türkel UA. Grup Dinamiği ve Çatışma Yönetimi. İstanbul: Türkmen Yayınevi. 2000.
 • Şenturan Ş. İnsan Kaynakları: Yönetsel ve Örgütsel Açıdan, İstanbul: Beta Basım Yayım. 2007.
 • Çırpan H. Yenilenmede insan kaynaklarının rolü. Çerçeve Dergisi. 2006;39:96-99.
 • Keenan K. İnsan Seçme Kılavuzu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 1996.
 • Özgül B, Gürol Y. Kurumsal sürdürülebilirlikte sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin rolü üzerine bir içerik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2019;20(1):107-126.
 • Beach DS. Personnel: The Management of People at Work. 2nd Edition, London: The Macmillan Company. 1971.
 • Fındıkçı İ. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları. 1999.
 • Sampleforms, (2022). FREE 15+ Job Description Forms in PDF | MS Word, https://www. Sample forms. com/ (Erişim Tarihi: 20.09.2022).
 • Toker D. İşletmelerde İşgören Tedarik ve Seçimi. İstanbul: Wess Yayınları. 1990.
 • Silah M. İşletmelerde personel seçme ve işe yerleştirmede psikoteknik bir uygulama örneği: giyim sanayi konfeksiyon atölyelerinde çalışacakların seçiminde from lege testi uygulaması. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2005;6(1):177-192.
 • Sudaviciute S. Attitudes towards personnel selection methods in lithuanian and swedish samples. School of Social Sciences Psychology. 2008;1-29.
 • Kutanis R, Elçi M. Psikoteknik testlerin birbirleri ve bireysel özellikler ile uyumu: bir geçerlilik analizi. Akademik İncelemeler Dergisi. 2006;1(2):111-127.
 • Practice Psychometric Tests. Practice Psychometric Tests, https://www. Practiceap titude tests.com (Erişim Tarihi: 19.09.2022).
 • Bilir N. Sağlık okur-yazarlığı. Turkish Journal of Public Health. 2014;12(1):61-68.
 • Ross GF. Travel agency employment perceptions. Tourism Management. 1997;18(1):9-18.
 • Ullman JC. Employee referrals-prime tool for recruiting workers. Personnel. 1966;43(3):30-35.
 • Tarlan D, Tütüncü Ö, Mamyrkulov N. Seyahat acentalarında çalışanların işe alma sürecini algılamaları ve İzmir ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2003;5(1):114-140.
 • Arthur JRW, Villado AJ. The importance of distinguishing between constructs and methods when comparing predictors in personnel selection research and practice. Journal of Applied Psychology. 2008;93(2):435–442.
 • Schmidt FL, Hunter JE. The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin. 1998;124(2):262-274.
 • McDaniel MA, Whetzel DL, Schmidt FL, Maurer SD. The validity of employment interviews: a comprehensive review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology. 1994;79(4):599-616.
 • Huffcutt AI. From science to practice: seven principles for conducting employment interviews. Applied HRM Research. 2010;12(1):121-136.
 • Huffcut AI, Hunter WJR. Hunter & Hunter revisited: ınterview validity for entry-level jobs. Journal of Applied Psychology. 1994;79:184-190.
 • Kadnikov VA, Kosintseva AD. Choice criteria of personnel selection methods. In International Conference on Trends of Technologies and Innovations in Economic and Social Studies. Atlantis Press, Advances in Economics. Business and Management Research. 2017;38:266-272.
 • Chapman DS, Uggerslev KL, Carroll SA, Piasentin, KA, Jones DA. Applicant attraction to organizations and job choice: a meta-analytic review of the correlates of recruiting outcomes. Journal of Applied Psychology. 2005;90(5):928-944.
 • Zwardoń-Kuchciak A, Lipińska-Grobelny A. Personnel selection methods and the employee's labour market. Scientific Quarterly “Organization and Management”. 2020;1(49):139-153.

The Importance of Personnel Selection Methods in Health Institutions

Year 2022, Issue 18, 1100 - 1118, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1192645

Abstract

Health institutions should determine the right strategies and take the right decisions into this consideration to put their future planning on a healthy basis. Therefore, decent human resources planning should be done and the right human resource selection should be made. Personnel selection is essential for all businesses. The biggest cost in personnel selection is the wrong personnel selection. Incorrectly selected personnel cause recruitment, training, orientation, and all costs in this process to be experienced a second time and the time costs of all teams in this process to be incurred again. Today, where globalization and competition are increasing rapidly, businesses need to employ personnel who can keep up with the competition. Personnel selection methods are important for personnel selection that can provide a competitive advantage. Through the right personnel selection, businesses can determine the right strategies and compete and survive in market conditions where competition and globalization increase. Specialized human resources management in enterprises has an important place in providing the right human resources that will affect the future strategies of the enterprises and positively affect the systems and processes of the enterprises. This process can be realized with the foresight of expert human resources management. Therefore, when selecting personnel, human resources management provides not only the recruitment process of a needed position but also the supply of human resources that will play an important role in determining and maintaining the future strategies of the enterprise.

References

 • Vilan J. Performing a Health Check on Your Business. Team Vilan Outsourcing and Recruitment. https://teamvilan.com/ (Erişim Tarihi: 18.10.2018). 2018.
 • Gaur AS, Delios A, Singh K. Institutional Environments, Staffing Strategies, and Subsidiary Performance. Journal of Management. 2007;33(4):611-636.
 • Kozak MA. Turizm Sektöründe insan kaynakları seçim yöntemleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 1998;9(1):26-30.
 • Bowers BJ, Esmond S, Jacobson N. The Relationship between staffing and quality in long-term care facilities: exploring the views of nurse aides. Journal of Nursing Care Quality. 2000;14(4):55-64.
 • Akova O, Sarıışık M, Akbaba A. Seyahat acentalarında işgören bulma ve işgören seçme yöntemlerine yönelik bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2007;2:275-296.
 • Robertson IT, Smith M. Personnel selection. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2001;74(4):441-472.
 • Pelit E, Soybalı HH, Serkan AK. Termal otel işletmelerinde personel bulma, seçme ve personeli işe yerleştirme sürecindeki uygulamalar ve sorunlar üzerine bir araştırma: Afyonkarahisar örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2017;14(3):53-73.
 • Akingbola K. Staffing, retention, and government funding: A case study. Nonprofit Management and Leadership. 2004;14(4):453-465.
 • Çoşgun E. Teknik personel seçiminde bir uzman sistem modeli. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2005;11(3):417-423.
 • Karabacevic D, Stanujkic D, Uroševic S, Maksimovic M. An approach to personnel selection based on SWARA and WASPAS methods. Bizinfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics. 2016;7(1):1-11.
 • Oulton JA. Safe staffing–a shared responsibility. International Nursing Review. 2006;53(1):11-11.
 • Adams A, Bond S. Staffing in acute hospital wards: part 1. the relationship between number of nurses and ward organizational environment. Journal of Nursing Management. 2003;11(5):287-292.
 • Yüksel Ö. İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi. 2000.
 • Çavdar H, Çavdar M. İşletmelerde işgören bulma ve seçme aşamaları. Journal of Naval Sciences and Engineering. 2010;6(1):79-93.
 • DeVaro J, Kauhanen A, Valmari N. Internal and external hiring. ILR Review. 2019;72(4):981-1008.
 • Kelesbayev D, Kalykulov K, Yertayev Y, Turlybekova A, Kamalov A. expressions creating confusion among elements of promotion mix: sales promotion. International Review of Management and Marketing. 2016;7(2):193-196.
 • Saunders MN. Vacancy notification and employee mobility. International Journal of Manpower. 1993;14(6):39-57.
 • Bratton J, Gold J. Rewards Management In Human Resource Management. Palgrave, London. 1994b: 190-224.
 • Badaruddin M, Lasena M. The decision support system in the performance appraisal of employees by applying the method of Simple Additive Weighting (SAW). European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS). 2021;2(12):37-42.
 • Bratton, J, Gold J. Human Resource Development, In: Human Resource Management. Palgrave, London. 1994a: 225-246.
 • Bratton J, Gold J. Performance Appraisal, In: Human Resource Management. Palgrave, London. 1994c: 169-189.
 • Gichuhi D, Gesimba P, Chiri JW. Influence of skill ınventory diversity on employee productivity in selected departments at the Nakuru county government. International Journal of Social Science and Economic Research. 2019;4(8):5551- 5567.
 • Kaynak T. Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi. İkinci Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. 1995.
 • Saunders MN. The influence of job-vacancy advertising upon migration: some empirical evidence. Environment and Planning A. 1995;17(12):1581-1589.
 • Benli A, Şahin L. İnsan kaynakları yönetiminde işgören bulma ve seçme: Çınar hotel uygulaması. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004;(8):113-124.
 • Saunders MN. Migration and Job Vacancy Information. 1st Edition, Taylor & Francis Group. 1990:1-18.
 • Räisänen H. What Kind of Job-broker is the Public Employment Service? Evidence from Finnish Job Vacancy Midrodata in 2002-2003. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Government Institute for Economic Research. 2005:1-34.
 • Gregg P, Wadsworth J. How Effective are state employment agencies? jobcentre use and job matching in Britain. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1996;58(3):443-467.
 • Acar H. Millî eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenler bakımından norm kadro uygulaması ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunlarının istihdam sorunları. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2001;33(1):53-66.
 • Kugler A. Strengthening Reemployment in the Unemployment İnsurance System. Brookings Institution. 2015;2:34.
 • Abbott G. The chicago employment agency and the immigrant worker. American Journal of Sociology. 1998;14(3):289-305.
 • Bayraktaroğlu S, Yılmaz SE. İnsan kaynakları yönetiminde iş etiği uygulamaları ile örgütsel performans arasındaki ilişki: fortune türkiye en büyük 500 şirket örneği. İş Ahlakı Dergisi. 2012;10:117-148.
 • Uğur A. İnsan Kaynaklan Yönetimi. 1. Baskı, Sakarya Kitapevi, Sakarya. 2003.
 • Gürbüz GÖ. Personel Araştırmaları ve İşgören Seçme Süreci. İstanbul: Literatür Kitapevi. 2006.
 • Gürçay C, Seçer B. İnternetin insan kaynağı seçim sürecinde aday toplama amacıyla kullanımı. MESS Mercek Dergisi. 2000;18:110-120.
 • Dolgun U. İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım. 2010.
 • Aytaç T. Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi. 2000;147:66-70.
 • Ravindran SD, Kalpana M. Student's expectation, perception and satisfaction towards the management educational institutions. Procedia Economics and Finance. 2012;2:401-410.
 • Erturgut R, Soyşekerci S. The problem of sustainability of organizational success in public educational institutions: a research on the education administrators in turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2009;1(1):2092-2102.
 • Yılmaz K, Özdem G. Norm kadro çalışmalarının üniversitelerde uygulanabilirliği: nitel bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004;37(2):115-136.
 • Tutum C. Devlet memurları kanunu’nun genel bir eleştirisi. Amme İdaresi Dergisi. 1974;7(4):52-72.
 • Sabuncuoğlu Z. İnsan Kaynakları Yönetimi. 2. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi. 2000.
 • Söyük S. Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım. 2017.
 • Dündar H, Karaca ET. İlköğretim okullarında serbest etkinlikler dersinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;13(2):105-122.
 • Demirkol Ş, Ertuğral SM. İşletmelerde personel seçiminde kullanılan teknikler ve analizler. Sosyal Bilimler Dergisi. 2007;2:23-34.
 • Moore DA. How to improve the accuracy and reduce the cost of personnel selection. California Management Review. 2017;60(1):8-17.
 • Baran M, Karabulut E, Semercioz F, Pekdemir I. The New HR practices in changing organizations: an empirical study in turkey. Journal of European Industrial Training. 2002;26(2-3-4):81-87.
 • Mello JA. Strategic Human Resources Management. South-Western Thomson Learning, Boston. 2002.
 • Salgado JF. Personnel Selection. In Oxford Research Encyclopedia of Psychology. 2017: 2-32.
 • Türkel UA. Grup Dinamiği ve Çatışma Yönetimi. İstanbul: Türkmen Yayınevi. 2000.
 • Şenturan Ş. İnsan Kaynakları: Yönetsel ve Örgütsel Açıdan, İstanbul: Beta Basım Yayım. 2007.
 • Çırpan H. Yenilenmede insan kaynaklarının rolü. Çerçeve Dergisi. 2006;39:96-99.
 • Keenan K. İnsan Seçme Kılavuzu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 1996.
 • Özgül B, Gürol Y. Kurumsal sürdürülebilirlikte sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin rolü üzerine bir içerik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2019;20(1):107-126.
 • Beach DS. Personnel: The Management of People at Work. 2nd Edition, London: The Macmillan Company. 1971.
 • Fındıkçı İ. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları. 1999.
 • Sampleforms, (2022). FREE 15+ Job Description Forms in PDF | MS Word, https://www. Sample forms. com/ (Erişim Tarihi: 20.09.2022).
 • Toker D. İşletmelerde İşgören Tedarik ve Seçimi. İstanbul: Wess Yayınları. 1990.
 • Silah M. İşletmelerde personel seçme ve işe yerleştirmede psikoteknik bir uygulama örneği: giyim sanayi konfeksiyon atölyelerinde çalışacakların seçiminde from lege testi uygulaması. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2005;6(1):177-192.
 • Sudaviciute S. Attitudes towards personnel selection methods in lithuanian and swedish samples. School of Social Sciences Psychology. 2008;1-29.
 • Kutanis R, Elçi M. Psikoteknik testlerin birbirleri ve bireysel özellikler ile uyumu: bir geçerlilik analizi. Akademik İncelemeler Dergisi. 2006;1(2):111-127.
 • Practice Psychometric Tests. Practice Psychometric Tests, https://www. Practiceap titude tests.com (Erişim Tarihi: 19.09.2022).
 • Bilir N. Sağlık okur-yazarlığı. Turkish Journal of Public Health. 2014;12(1):61-68.
 • Ross GF. Travel agency employment perceptions. Tourism Management. 1997;18(1):9-18.
 • Ullman JC. Employee referrals-prime tool for recruiting workers. Personnel. 1966;43(3):30-35.
 • Tarlan D, Tütüncü Ö, Mamyrkulov N. Seyahat acentalarında çalışanların işe alma sürecini algılamaları ve İzmir ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2003;5(1):114-140.
 • Arthur JRW, Villado AJ. The importance of distinguishing between constructs and methods when comparing predictors in personnel selection research and practice. Journal of Applied Psychology. 2008;93(2):435–442.
 • Schmidt FL, Hunter JE. The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin. 1998;124(2):262-274.
 • McDaniel MA, Whetzel DL, Schmidt FL, Maurer SD. The validity of employment interviews: a comprehensive review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology. 1994;79(4):599-616.
 • Huffcutt AI. From science to practice: seven principles for conducting employment interviews. Applied HRM Research. 2010;12(1):121-136.
 • Huffcut AI, Hunter WJR. Hunter & Hunter revisited: ınterview validity for entry-level jobs. Journal of Applied Psychology. 1994;79:184-190.
 • Kadnikov VA, Kosintseva AD. Choice criteria of personnel selection methods. In International Conference on Trends of Technologies and Innovations in Economic and Social Studies. Atlantis Press, Advances in Economics. Business and Management Research. 2017;38:266-272.
 • Chapman DS, Uggerslev KL, Carroll SA, Piasentin, KA, Jones DA. Applicant attraction to organizations and job choice: a meta-analytic review of the correlates of recruiting outcomes. Journal of Applied Psychology. 2005;90(5):928-944.
 • Zwardoń-Kuchciak A, Lipińska-Grobelny A. Personnel selection methods and the employee's labour market. Scientific Quarterly “Organization and Management”. 2020;1(49):139-153.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Turgay KARALİNÇ> (Primary Author)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2763-9851
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @review { igusabder1192645, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {18}, pages = {1100 - 1118}, doi = {10.38079/igusabder.1192645}, title = {Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi}, key = {cite}, author = {Karalinç, Turgay} }
APA Karalinç, T. (2022). Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (18) , 1100-1118 . DOI: 10.38079/igusabder.1192645
MLA Karalinç, T. "Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 1100-1118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/74047/1192645>
Chicago Karalinç, T. "Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 1100-1118
RIS TY - JOUR T1 - The Importance of Personnel Selection Methods in Health Institutions AU - TurgayKaralinç Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1192645 DO - 10.38079/igusabder.1192645 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1100 EP - 1118 VL - IS - 18 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1192645 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1192645 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi %A Turgay Karalinç %T Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 18 %R doi: 10.38079/igusabder.1192645 %U 10.38079/igusabder.1192645
ISNAD Karalinç, Turgay . "Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 18 (December 2022): 1100-1118 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1192645
AMA Karalinç T. Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi. IGUSABDER. 2022; (18): 1100-1118.
Vancouver Karalinç T. Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (18): 1100-1118.
IEEE T. Karalinç , "Sağlık Kurumlarında Personel Seçme Yöntemlerinin Önemi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 18, pp. 1100-1118, Dec. 2022, doi:10.38079/igusabder.1192645

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)