Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Issue 18, 678 - 694, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.979670

Abstract

Amaç: Bu araştırma, çeşitli nedenlerden dolayı bel ağrısı yaşayan kişilerin yaşam doyumu ve yüz yüze iletişim düzeyleri arasındaki ilişkiyi açıklamayı hedeflemiştir.
Yöntem: Bu araştırmada herhangi bir nedenden dolayı bel ağrısına sahip olan 458 katılımcı örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayan ve literatürde çok az çalışılan konuların incelenmesini ifade eden keşifsel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2 farklı ölçek ve 4 farklı soru formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile betimsel ve parametrik analizler ile test edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada, katılımcıların bel ağrısına bağlı günlük fonksiyonel durum düzeyleri düşük seviyede bulunmuştur. Örneklemin %65,2’sinin kronik bel ağrısına sahip olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların, bel ağrısına bağlı günlük fonksiyonel durumlarının yaş, medeni durum ve eğitim gibi sosyo-demografik değişkenlere bağlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Araştırmada, katılımcıların bel ağrısına bağlı günlük fonksiyonel durumları ile yaşam doyumları ve yüz yüze iletişim motivasyonları arasında negatif anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

References

 • Merskey H, Bond MR, Bonica JJ, et al. H Merskey, Bogduk Nilokia, eds. Classification of chronic pain. Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. USA: IASP Press; 2002:13-207.
 • Öztürk Zeren G, Toprak D. Olgularla ağrıya yaklaşım. Klinik Tıp Aile Hekimliği. 2017;9(1):8-11.
 • Altunbilek E, Aydeniz A. Süpermarket çalışanlarında bel, boyun ağrısı ve psikolojik durum değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;3(1):1-10.
 • Polat M, Karaoğlan B. Bel ağrısına yaklaşım: Tanıdan tedaviye. Klinik Tıp Aile Hekimliği. 2017;9(6):13-21.
 • Apaydın U, Erol E, Koçyiğit M, Elbasan B. Öğretmenlerde bel ağrısı ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2016;27(2):42-47.
 • Balagué F, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi C. Non-specific low back pain. The Lancet. 2012;379(9814):482-491.
 • Morkoç B, Bilgin S, Dülger E, Soylu R, Türkoğlu İ, Melekoğlu E. Lumbal disk hernisinde egzersiz ve sağlıklı beslenme programının fiziksel ve fonksiyonel düzey üzerine etkisi: Vaka çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2020;7(2):123-135.
 • Yağcı N, Cavlak U, Baskan E, Öztop M. Geriatrik bireylerde bel ağrısı riski. Cukurova Medical Journal. 2020;45:421-427.
 • Yıldırım T, Yılmaz A. Bel ağrısı şikâyeti olan aile hekimlerinin kendi tıbbi gereksinimleri yönünden tanı ve tedavi tutumları: Ordu ilinde anket çalışması. Klinik Tıp Aile Hekimliği. 2019;11(3):79-85.
 • Çelik Güzel H, Altındağ Ö. Hastane çalışanlarında tükenmişlik sendromunun bel ağrısı, boyun ağrısı, ruhsal durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017;2(1):36-45.
 • Akduman V, Timurtaş E, Mete E, Kartal M, Yıldız A, Sarı Z. Does physical activity level affect low back pain? Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019;3(1):11-18.
 • Özgen M. Bel ağrılı hastalarımızın değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 2020;42(6):659-664.
 • Dizdar D, Nazlıkul H. Bel ağrısı olan hastalarda kinesyotaping uygulamasının etkinliği. Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon ve Nöral Terapi Dergisi. 2019;13(3):66-69.
 • Adıbelli D, Kılıç D, Türkoğlu N, Armut S. Geriatrik yaş grubundaki kişilerin yaşam doyumu ve yaşam tutum profilleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2016;5(1):1-8.
 • Gülnar B, Balcı Ş. The Relationship between life satisfaction, interpersonal communication and media using among foreign students. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2012;2(2):43-54.
 • İşcan Ayyıldız N, Ergüney S. Hipertansiyon hastalarında yaşam doyumu ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017;33(3):21-31.
 • Boehm JK, Trudel-Fitzgerald C, Kivimaki M, Kubzansky LD. The prospective association between positive psychological well-being and diabetes. Health Psychol. 2015;34(10):1-30.
 • Boehm JK, Peterson C, Kivimaki M, Kubzansky LD. Heart health when life is satisfying: Evidence from the Whitehall II cohort study. European Heart Journal. 2011;32(21):2672–2677.
 • Hansen ED, Mitchell MM, Cruz Oliver DM, et al. Chronic pain, functional status, and life satisfaction are associated with patients living with hiv discussing advance care planning with their family or friends. J Pain Symptom Manage. 2019;57(5):961-965.
 • Gülnar B, Öztat F. Aile içi yüz yüze iletişim, internet ve sosyal medya kullanım ilişkisi. Kurgu. 2020;28(1):31-42.
 • Taran S, Conti J, Routhier F, Latimer-Cheung AE, Noreau L, Sweet SN. Leisure time physical activity, perception of impact of pain and life satisfaction after spinal cord injury. Ann Phys Rehabil Med. 2018;61(4):273-275.
 • Büyüköztürk Ş. Örnekleme Yöntemleri. 2012. http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/21082015162828.pdf Yayınlanma Tarihi Mayıs 2012. Erişim Tarihi 19 Mart 2022
 • Küçükdeveci AA, Tennant A, Elhan AH, Niyazoglu H. Validation of the Turkish version of the Roland-Morris Disability Questionnaire for use in low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26(24):2738-43.
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S.The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985;49(1):71-75.
 • Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;15(59):1250-1263.
 • Şahin M, Gülnar B. İletişim korkusu ve internet kullanımı ilişkisi: Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. 2016;9(2):5-26.
 • Erbay Ş, Beydoğan H. Eğitimcilerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017;18(3):246-260.
 • Uzunsakal E, Yıldız D. Alan araştırmalarında güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması ve tarımsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;2(1):14-28.
 • Hoy D, March L, Brooks P, et al. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014;73(6):968-74.
 • Yıldırım A, Sürücü G, Gedik D. Başarısız Bel cerrahisi sendromlu hastalarda depresyon, yaşam kalitesi ve lomber manyetik rezonans görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015;7(3):188-197.
 • Kılıçaslan İ, Ödevoğlu P, Yiğit B, Tunalı N. Kronik bel ağrısı ve servikal miyofasiyal ağrı sendromunun yaşam kalitesi ve depresyon düzeyi üzerine etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;1(1):87-96.
 • Köçkar Ç, Tan Çelik F. Bel fıtığı ameliyatı olan hastalarda ağrı ve korku-kaçınma davranışları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(1):18-22.
 • Ertaş H, Kıraç Çiftçi F. Hastaların yaşam doyumu düzeylerinin belirlenmesi. In: 3. Intarnational 13. National Congress On Health And Hospital Administration; 2019; Sakarya, 329-338.
 • Altınbilek T, Kuru Çolak, T, Dereli E, Pehlivan Y, Sancak Çavun S. Mekanik özellikte kronik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde bel ağrısı okulu programının etkinliği. Marmara Medical Journal. 2014;27(2):107-111.
 • Esen E, Toprak D. Bel ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2018;18(4):460-469.

Assessment of the Effect of Low Back Pain on Life Satisfaction and Face-to-Face Communication Levels in Individuals

Year 2022, Issue 18, 678 - 694, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.979670

Abstract

Aim: This research aimed to explain the relationship between life satisfaction and face-to-face communication levels of people who have low back pain for a variety of reasons.
Method: This study included a sample of 458 participants who had low back pain for any reason. The research was conducted using the exploratory research method, which describes the relationship between variables and expresses the study of topics that have been studied very little in the literature. 2 different scales and 4 different question forms were used in the research. The data obtained were tested by descriptive and parametric analyses with SPSS 17.0.
Results: In the study, participants' daily functional status levels due to low back pain were found to be low. 65,2% of the sample was found to have chronic low back pain. It was found that the daily functional status of participants due to low back pain differed depending on socio-demographic variables such as age, marital status and education.
Conclusion: In the study, a negative significant association was found between the daily functional status of participants due to low back pain and their life satisfaction and motivation for face-to-face communication

References

 • Merskey H, Bond MR, Bonica JJ, et al. H Merskey, Bogduk Nilokia, eds. Classification of chronic pain. Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. USA: IASP Press; 2002:13-207.
 • Öztürk Zeren G, Toprak D. Olgularla ağrıya yaklaşım. Klinik Tıp Aile Hekimliği. 2017;9(1):8-11.
 • Altunbilek E, Aydeniz A. Süpermarket çalışanlarında bel, boyun ağrısı ve psikolojik durum değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;3(1):1-10.
 • Polat M, Karaoğlan B. Bel ağrısına yaklaşım: Tanıdan tedaviye. Klinik Tıp Aile Hekimliği. 2017;9(6):13-21.
 • Apaydın U, Erol E, Koçyiğit M, Elbasan B. Öğretmenlerde bel ağrısı ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2016;27(2):42-47.
 • Balagué F, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi C. Non-specific low back pain. The Lancet. 2012;379(9814):482-491.
 • Morkoç B, Bilgin S, Dülger E, Soylu R, Türkoğlu İ, Melekoğlu E. Lumbal disk hernisinde egzersiz ve sağlıklı beslenme programının fiziksel ve fonksiyonel düzey üzerine etkisi: Vaka çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2020;7(2):123-135.
 • Yağcı N, Cavlak U, Baskan E, Öztop M. Geriatrik bireylerde bel ağrısı riski. Cukurova Medical Journal. 2020;45:421-427.
 • Yıldırım T, Yılmaz A. Bel ağrısı şikâyeti olan aile hekimlerinin kendi tıbbi gereksinimleri yönünden tanı ve tedavi tutumları: Ordu ilinde anket çalışması. Klinik Tıp Aile Hekimliği. 2019;11(3):79-85.
 • Çelik Güzel H, Altındağ Ö. Hastane çalışanlarında tükenmişlik sendromunun bel ağrısı, boyun ağrısı, ruhsal durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017;2(1):36-45.
 • Akduman V, Timurtaş E, Mete E, Kartal M, Yıldız A, Sarı Z. Does physical activity level affect low back pain? Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019;3(1):11-18.
 • Özgen M. Bel ağrılı hastalarımızın değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 2020;42(6):659-664.
 • Dizdar D, Nazlıkul H. Bel ağrısı olan hastalarda kinesyotaping uygulamasının etkinliği. Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon ve Nöral Terapi Dergisi. 2019;13(3):66-69.
 • Adıbelli D, Kılıç D, Türkoğlu N, Armut S. Geriatrik yaş grubundaki kişilerin yaşam doyumu ve yaşam tutum profilleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2016;5(1):1-8.
 • Gülnar B, Balcı Ş. The Relationship between life satisfaction, interpersonal communication and media using among foreign students. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2012;2(2):43-54.
 • İşcan Ayyıldız N, Ergüney S. Hipertansiyon hastalarında yaşam doyumu ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017;33(3):21-31.
 • Boehm JK, Trudel-Fitzgerald C, Kivimaki M, Kubzansky LD. The prospective association between positive psychological well-being and diabetes. Health Psychol. 2015;34(10):1-30.
 • Boehm JK, Peterson C, Kivimaki M, Kubzansky LD. Heart health when life is satisfying: Evidence from the Whitehall II cohort study. European Heart Journal. 2011;32(21):2672–2677.
 • Hansen ED, Mitchell MM, Cruz Oliver DM, et al. Chronic pain, functional status, and life satisfaction are associated with patients living with hiv discussing advance care planning with their family or friends. J Pain Symptom Manage. 2019;57(5):961-965.
 • Gülnar B, Öztat F. Aile içi yüz yüze iletişim, internet ve sosyal medya kullanım ilişkisi. Kurgu. 2020;28(1):31-42.
 • Taran S, Conti J, Routhier F, Latimer-Cheung AE, Noreau L, Sweet SN. Leisure time physical activity, perception of impact of pain and life satisfaction after spinal cord injury. Ann Phys Rehabil Med. 2018;61(4):273-275.
 • Büyüköztürk Ş. Örnekleme Yöntemleri. 2012. http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/21082015162828.pdf Yayınlanma Tarihi Mayıs 2012. Erişim Tarihi 19 Mart 2022
 • Küçükdeveci AA, Tennant A, Elhan AH, Niyazoglu H. Validation of the Turkish version of the Roland-Morris Disability Questionnaire for use in low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26(24):2738-43.
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S.The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985;49(1):71-75.
 • Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;15(59):1250-1263.
 • Şahin M, Gülnar B. İletişim korkusu ve internet kullanımı ilişkisi: Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. 2016;9(2):5-26.
 • Erbay Ş, Beydoğan H. Eğitimcilerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017;18(3):246-260.
 • Uzunsakal E, Yıldız D. Alan araştırmalarında güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması ve tarımsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;2(1):14-28.
 • Hoy D, March L, Brooks P, et al. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014;73(6):968-74.
 • Yıldırım A, Sürücü G, Gedik D. Başarısız Bel cerrahisi sendromlu hastalarda depresyon, yaşam kalitesi ve lomber manyetik rezonans görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015;7(3):188-197.
 • Kılıçaslan İ, Ödevoğlu P, Yiğit B, Tunalı N. Kronik bel ağrısı ve servikal miyofasiyal ağrı sendromunun yaşam kalitesi ve depresyon düzeyi üzerine etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;1(1):87-96.
 • Köçkar Ç, Tan Çelik F. Bel fıtığı ameliyatı olan hastalarda ağrı ve korku-kaçınma davranışları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(1):18-22.
 • Ertaş H, Kıraç Çiftçi F. Hastaların yaşam doyumu düzeylerinin belirlenmesi. In: 3. Intarnational 13. National Congress On Health And Hospital Administration; 2019; Sakarya, 329-338.
 • Altınbilek T, Kuru Çolak, T, Dereli E, Pehlivan Y, Sancak Çavun S. Mekanik özellikte kronik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde bel ağrısı okulu programının etkinliği. Marmara Medical Journal. 2014;27(2):107-111.
 • Esen E, Toprak D. Bel ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2018;18(4):460-469.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Mustafa KARADEMİR>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0734-9040
Türkiye


Nihal ACAR> (Primary Author)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ, HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
0000-0003-1552-5654
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @research article { igusabder979670, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {18}, pages = {678 - 694}, doi = {10.38079/igusabder.979670}, title = {Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Karademir, Mustafa and Acar, Nihal} }
APA Karademir, M. & Acar, N. (2022). Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (18) , 678-694 . DOI: 10.38079/igusabder.979670
MLA Karademir, M. , Acar, N. "Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 678-694 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/74047/979670>
Chicago Karademir, M. , Acar, N. "Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 678-694
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of the Effect of Low Back Pain on Life Satisfaction and Face-to-Face Communication Levels in Individuals AU - MustafaKarademir, NihalAcar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.979670 DO - 10.38079/igusabder.979670 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 678 EP - 694 VL - IS - 18 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.979670 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.979670 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi %A Mustafa Karademir , Nihal Acar %T Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 18 %R doi: 10.38079/igusabder.979670 %U 10.38079/igusabder.979670
ISNAD Karademir, Mustafa , Acar, Nihal . "Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 18 (December 2022): 678-694 . https://doi.org/10.38079/igusabder.979670
AMA Karademir M. , Acar N. Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi. IGUSABDER. 2022; (18): 678-694.
Vancouver Karademir M. , Acar N. Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (18): 678-694.
IEEE M. Karademir and N. Acar , "Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 18, pp. 678-694, Dec. 2022, doi:10.38079/igusabder.979670

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)