Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2022, Issue 18, 935 - 947, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.996057

Abstract

Amaç: Covid-19 nedeniyle kayıp yaşayan bireyler yas sürecine girmektedir. Yasın yarattığı psikolojik etkiden kurtulamamak, işlevsiz yasın ortaya çıkmasına neden olur. Bu çalışmanın amacı, ilişkili olası işlevsel olmayan yas vakalarını belirlemeye yönelik kısa bir ruh sağlığı taraması olan "Pandemik Yas Ölçeği (PGS)"nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik analizini yapmaktır.
Yöntem: Pandemik Yas Ölçeği yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yürütülmüştür. Bu çalışma için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları, AMOS 26 Paket Programı ile elde edilmiştir. AFA sonucunda elde edilen modele Maksimum Olabilirlik Metodu (ML) ile DFA yapılmıştır.
Bulgular: Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre; Lee ve Neimeyer tarafında geliştirilen Pandemik Yas Ölçeği yapısı ile bu çalışma ile elde edilen yapı benzerlik göstermiştir. Ölçek maddelerine ilişkin faktör yüklerinin 0,720 ile 0,826 arasında değiştiği görülmektedir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre uyum iyiliği değerlerinden RMSEA=0,046; GFI=0,994; AGFI=0,977; CFI=0,995; NFI=0,992; TLI=0,989; IFI=0,995 olarak tespit edilmiştir. Modelle ilgili uyum değerlerinin tek faktörlü yapıda iyi uyum gösterdiği görülmüştür.
Sonuç: Elde edilen sonuçlar, Türk toplumunun PGS’nin bir pandemi sırasında klinik çalışmalarda ve uygulamalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir tarama aracı olduğunu göstermektedir.

References

 • Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 Durum Raporları. https://covid19.who.int/region/euro/country/tr. Erişim Tarihi: 18 Aralık 2022.
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) madde 1. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1593&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3#:~:text=Madde%201%20%E2%80%93%20Memleketin%20s%C4%B1hhi%20%C5%9Fartlar%C4%B1n%C4%B1,mazhar%20eylemek%20umumi%20Devlet%20hizmetlerindendir Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021.
 • Savaş E. Covid-19 sürecinde yas. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 2020;4(3):82-89.
 • Wallace CL, Wladkowski SP, Gibson A, White P. Grief during the COVID-19 pandemic: Considerations for palliative care providers. Journal of Pain and Symptom Management. 2020;60(1):e70-e76.
 • Yörük S, Türkmen H, Yalnız H, Nebioğlu M. Gebelikte yas, kayıp ve ebelik. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016;6(3):207-212.
 • Eisma MC, Tamminga A, Smid GE, Boelen PA. Acute grief after deaths due to COVID 19, natural causes and unnatural causes: An empirical comparison. Journal of Affective Disorders. 2021;278:54-56.
 • Boelen PA, Lenferink LI. Symptoms of prolonged grief, posttraumatic stress, and depression in recently bereaved people: symptom profiles, predictive value, and cognitive behavioural correlates. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2020;(55):765–777. doi:10.1007/s00127-019-01776-w.
 • Kokou-Kpolou CK, Fernández-Alcántara M, Cénat JM. Prolonged grief related to COVID-19 deaths: Do we have to fear a steep rise in traumatic and disenfranchised griefs? Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2020;12(S1):94–95. doi:10.1037/tra0000798.
 • Lee SA, Neimeyer RA. Pandemic grief scale: A screening tool for dysfunctional grief due to a COVID-19 loss. Death Studies. 2022;46(1):14-24
 • Gregoire J. ITC guidelines for translating and adapting tests. International Journal of Testing. 2018;18(2):101-134.
 • George D, Mallery P. SPSS for windows. Needham Heights, MA: A Pearson Education; 2021.
 • Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 3. baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006.
 • Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham RL. Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall; 1998.
 • Anderson JC, Gerbing DW. Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin. 1988;103(3):411.
 • Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı. 4. baskı. İstanbul: Sakarya Kitabevi; 2005;212-231.
 • Cao W, Fang Z, Hou G, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research. 2020;287:112934.
 • Skalski S, Konaszewski K, Dobrakowski P, Surzykiewicz J, Lee SA. Pandemic grief in Poland: Adaptation of a measure and its relationship with social support and resilience. Current Psychology. 2021;1-9.
 • Eisma MC, Lenferink LIM, Chow A, Chan C, Li J. Complicated grief and posttraumatic stress symptom profiles in bereaved earthquake survivors: Latent class analyses. European Journal of Psychotraumatology. 2019;10(sup1):57-57.
 • Ingravallo F. Death in the era of the COVID-19 pandemic. The Lancet Public Health. 2020;5(5):e258.
 • Yang Z, Ji LJ, Yang Y, et al. COVID-19 Outbreak Enhances Making Meaning in Negative Experiences: Evidence from China. 2020. PsyArXiv. April 17. 2020. doi:10.31234/osf.io/9twhb.

Pandemic Grief Scale (PGS) Study of the Turkish Validity and Reliability

Year 2022, Issue 18, 935 - 947, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.996057

Abstract

Aim: Individuals who have lost someone due to Covid-19 are entered into the process of mourning. Not being able to get rid of the psychological effect that is created by mourning causes an outcrop of nonfunctional mourning. The aim of this study is to analyze the Turkish validity and reliability of the "Pandemic Grief Scale (PGS)," which is a short mental health screening at identifying related possible nonfunctional bereavement cases.
Method: Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted for the structure validity of the Pandemic Grief Scale. Confirmatory Factor Analysis (CFA) results for this study were obtained with the AMOS 26 Package Program. Maximum Likelihood Method (MLE) and CFA were applied to the model obtained as the result of EFA.
Results: According to the results of Exploratory Factor Analysis; The structure of the Pandemic Grief Scale developed by Lee and Neimeyer was similar to the structure obtained in this study. It is seen that relating to the scale items of the factor loads vary between 0,720 and 0,826. According to the results of Confirmatory Factor Analysis, the goodness of fit values were found as RMSEA=0,046; GFI=0,994; AGFI=0,977; CFI=0,995; NFI=0,992; TLI=0,989; IFI=0,995. And the fit values related to the model showed a good fit in a single-factor structure.
Conclusion: The results that are obtained point up that PGS of Turkish society is a valid and reliable screening tool that can be used in clinical studies and practices during a pandemic.

References

 • Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 Durum Raporları. https://covid19.who.int/region/euro/country/tr. Erişim Tarihi: 18 Aralık 2022.
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) madde 1. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1593&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3#:~:text=Madde%201%20%E2%80%93%20Memleketin%20s%C4%B1hhi%20%C5%9Fartlar%C4%B1n%C4%B1,mazhar%20eylemek%20umumi%20Devlet%20hizmetlerindendir Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021.
 • Savaş E. Covid-19 sürecinde yas. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 2020;4(3):82-89.
 • Wallace CL, Wladkowski SP, Gibson A, White P. Grief during the COVID-19 pandemic: Considerations for palliative care providers. Journal of Pain and Symptom Management. 2020;60(1):e70-e76.
 • Yörük S, Türkmen H, Yalnız H, Nebioğlu M. Gebelikte yas, kayıp ve ebelik. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016;6(3):207-212.
 • Eisma MC, Tamminga A, Smid GE, Boelen PA. Acute grief after deaths due to COVID 19, natural causes and unnatural causes: An empirical comparison. Journal of Affective Disorders. 2021;278:54-56.
 • Boelen PA, Lenferink LI. Symptoms of prolonged grief, posttraumatic stress, and depression in recently bereaved people: symptom profiles, predictive value, and cognitive behavioural correlates. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2020;(55):765–777. doi:10.1007/s00127-019-01776-w.
 • Kokou-Kpolou CK, Fernández-Alcántara M, Cénat JM. Prolonged grief related to COVID-19 deaths: Do we have to fear a steep rise in traumatic and disenfranchised griefs? Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2020;12(S1):94–95. doi:10.1037/tra0000798.
 • Lee SA, Neimeyer RA. Pandemic grief scale: A screening tool for dysfunctional grief due to a COVID-19 loss. Death Studies. 2022;46(1):14-24
 • Gregoire J. ITC guidelines for translating and adapting tests. International Journal of Testing. 2018;18(2):101-134.
 • George D, Mallery P. SPSS for windows. Needham Heights, MA: A Pearson Education; 2021.
 • Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 3. baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006.
 • Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham RL. Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall; 1998.
 • Anderson JC, Gerbing DW. Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin. 1988;103(3):411.
 • Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı. 4. baskı. İstanbul: Sakarya Kitabevi; 2005;212-231.
 • Cao W, Fang Z, Hou G, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research. 2020;287:112934.
 • Skalski S, Konaszewski K, Dobrakowski P, Surzykiewicz J, Lee SA. Pandemic grief in Poland: Adaptation of a measure and its relationship with social support and resilience. Current Psychology. 2021;1-9.
 • Eisma MC, Lenferink LIM, Chow A, Chan C, Li J. Complicated grief and posttraumatic stress symptom profiles in bereaved earthquake survivors: Latent class analyses. European Journal of Psychotraumatology. 2019;10(sup1):57-57.
 • Ingravallo F. Death in the era of the COVID-19 pandemic. The Lancet Public Health. 2020;5(5):e258.
 • Yang Z, Ji LJ, Yang Y, et al. COVID-19 Outbreak Enhances Making Meaning in Negative Experiences: Evidence from China. 2020. PsyArXiv. April 17. 2020. doi:10.31234/osf.io/9twhb.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Emin KURT>
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7181-8681
Türkiye


İsmail BİÇER> (Primary Author)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1878-0546
Türkiye


Cuma ÇAKMAK>
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4409-9669
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @research article { igusabder996057, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {18}, pages = {935 - 947}, doi = {10.38079/igusabder.996057}, title = {Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Kurt, Mehmet Emin and Biçer, İsmail and Çakmak, Cuma} }
APA Kurt, M. E. , Biçer, İ. & Çakmak, C. (2022). Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (18) , 935-947 . DOI: 10.38079/igusabder.996057
MLA Kurt, M. E. , Biçer, İ. , Çakmak, C. "Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 935-947 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/74047/996057>
Chicago Kurt, M. E. , Biçer, İ. , Çakmak, C. "Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 935-947
RIS TY - JOUR T1 - Pandemic Grief Scale (PGS) Study of the Turkish Validity and Reliability AU - Mehmet EminKurt, İsmailBiçer, CumaÇakmak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.996057 DO - 10.38079/igusabder.996057 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 935 EP - 947 VL - IS - 18 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.996057 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.996057 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Mehmet Emin Kurt , İsmail Biçer , Cuma Çakmak %T Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 18 %R doi: 10.38079/igusabder.996057 %U 10.38079/igusabder.996057
ISNAD Kurt, Mehmet Emin , Biçer, İsmail , Çakmak, Cuma . "Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 18 (December 2022): 935-947 . https://doi.org/10.38079/igusabder.996057
AMA Kurt M. E. , Biçer İ. , Çakmak C. Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IGUSABDER. 2022; (18): 935-947.
Vancouver Kurt M. E. , Biçer İ. , Çakmak C. Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (18): 935-947.
IEEE M. E. Kurt , İ. Biçer and C. Çakmak , "Pandemik Yas Ölçeği (PGS) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 18, pp. 935-947, Dec. 2022, doi:10.38079/igusabder.996057

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)