Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu

Year 2023, Issue: 19, 194 - 207, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1146467

Abstract

Amaç: Bu çalışma Sağlık Bilimleri öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve obezite durumlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Yöntem: Çalışmada özel bir üniversitenin sağlık bilimlerinde okuyan gönüllü 277 öğrencinin katıldığı, soru sayısı 60 olan literatür taranarak oluşturulmuş beslenme durum değerlendirme anketi uygulanmıştır. Anket sonuçları ve öğrencilerden alınan demografik verilerden boy, ağırlık, vücut yağ yüzdesi ve hesaplanan Beden Kütle İndeksi (BKİ) verileri ile tanımlayıcı istatistikten yararlanılmıştır. Anket verilerinin değerlendirilmesinde ki-kare; Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %67,9’u kadın, %32,1’i erkek olup, katılımcı yaş ortalamaları 21,02±2,13 yıl olarak bulunmuştur. Çalışmada öğrencilerin %29,2’si diyet yaptığını; %78,7’si öğün atladığını beyan etmişlerdir. En sık atlanan öğünün %48,7 ile öğle öğünü olduğu (p=0,001); öğün atlama nedeninin %50,2 ile zaman olmaması olarak (p=0,001) belirlenmiştir. Öğrencilerin BKİ durumları değerlendirildiğinde normal ve hafif şişman öğrencilerin kendilerini obez olarak algılama eğilimde oldukları bulunmuştur (p=0,001). Cinsiyetten bağımsız olarak egzersiz yapma durumu (p=0,028), yemek yeme hızı (p=0,031), kendini hafif şişman görme (p<0,001) ile BKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Yetişkinlikteki alışkanlıkların temelini oluşturan üniversite döneminde yapılan bu çalışmada öğün atlama davranışı ile egzersiz sıklığı, yemek yeme hızı arasında gruplar arası anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin normal ve hafif şişman olsalar dahi kendilerini obez olarak görmeleri beden algısını ortaya koyma açısından önemlidir.

References

 • Çayır A, Atak N, Köse SK. Beslenme ve diyet kliniğine başvuranlarda obezite durumu ve etkili faktörlerin belirlenmesi. J Ankara Univ Fac Med. 2011;64(1):13-19.
 • Şanlıer N. Gençlerde biyokimyasal bulgular, antropometrik ölçümler, beden bileşimi, beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. GUJGEF. 2005;25(3):47-73.
 • World Health Organization. Obesity and Overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight Yayınlanma tarihi 2021. Erişim tarihi 07.10.2021.
 • Schooling CM, Lam TH, LI ZB, et al. Obesity, physical activity and mortality in a prospective Chinese elderly cohort. Arch Intern Med. 2006;166(14):1498-1504. doi:10.1001/archinte.166.14.1498.
 • Insel P, Turner E, Ross DS. Energy Balance, Body Composition And Weight Management. Nutrition. 3nd ed. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning. 007;329-79.
 • Efil S. Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. [yüksek lisans tezi]. Afyon, Türkiye: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2005.
 • Spear BA, Adolescent growth and development. J Acad Nutr Diet. 2002;102(3):23-29.doi: 10.1016/s0002-8223(02)90418-9.
 • Mukudi E. Nutrition status, education participation, and school achievement among Kenyan middle-school children. Nutr. 2003;19:612616. doi:10.1016/s0899-9007(03)00037-6.
 • Aksoydan E, Çakır N. Adölesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kitle indekslerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Derg. 2011;53:264-270.
 • Zileli R, Cumhur Ö, Özkamçı H, Diker G. Üniversite öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ile obezite görülme sıklığı. Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi. 2016;1(12):549-562.
 • Özcan Zinir G, İncedayı B, Çopur EU, Kaplan E, Bekaroğlu M. Uludağ Üniversitesi’nde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014;28(2):37-47.
 • Güleç M, Yabancı N, Göçgeldi E, Bakır B. Ankara’da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gulhane Med J. 2008;50:102-109.
 • Şimşek Z, Koruk İ, Altındağ A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni. 2007;26(3):19-26.
 • Orak S, Akgün S, Orhan H. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006;13(2):5-11.
 • Önay D. Selçuk Üniversitesi Akşehir Sağlık Yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim sıklıkları. FHSD. 2010:5(14):127-146.
 • Yıldırım İ, Yıldırım Y, Işık Ö, Karagöz Ş, Ersöz Y, Doğan İ. Üniversite öğrencilerinde farklı ölçüm yöntemlerine göre obezite prevalansı. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017;4(2):20-33.
 • TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması, 2016-2019. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turkiye-Saglik-Arastirmasi-2019-33661. Erişim Tarihi: 08.10.2021
 • Overweight and obesity - BMI statistics - Statistics Explained https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics. Erişim Tarihi: 08.10.2021
 • Plotnikoff RC, Costigan SA, Williams RL, et al. Effectiveness of interventions targeting physical activity, nutrition and healthy weight for university and college students: a systematic review and meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12:45 doi: 10.1186/s12966-015-0203-7.
 • Onurlubaş E, Doğan HG, Demirkıran S. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. JAFAG. 2015;32(3):61-69. DOI No: 10.17155/spd.67561.
 • Ünalan D, Öztop DB, Elmalı F ve ark. Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. J Turgut Ozal Med Cent 2009;16(2):75-81.
 • Oluk E, Oluk S, Davaslıoğlu EN. Ege Üniversitesi öğrencilerinin öğün düzenleri ve yemeklik baklagil tüketim durumları. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi. 2011;7(2):41–50.
 • Yamamoto R, Tomi R, Shinzawa M, et al. Associations of skipping breakfast, lunch, and dinner with weight gain and overweight/obesity in university students: a retrospective cohort study. Nutrients. 2021;13(1):271 doi: 10.3390/nu13010271.
 • Mansouri M, Hasani-Ranjbar S, Yaghubi H, et al. Breakfast consumption pattern and its association with overweight and obesity among university students: a population-based study. Eat Weight Disord. 2020;25(2):379-387 doi: 10.1007/s40519-018-0609-8.
 • Boukrim M, Obtel M, Lahlou L, Razine R. University students' perceptions and factors contributing to obesity and overweight in Southern of Morocco. Afr Health Sci. 2021;21(2):942-950 doi: 10.4314/ahs.v21i2.56.
 • Niemeier HM, Raynor HA, Lloyd-Richardson EE, Rogers ML, Wing RR. Fast food consumption and breakfast skipping: predictors of weight gain from adolescence to adulthood in a nationally representative sample. J Adolesc Health. 2006;39(6):842-9 doi: 10.1016/j.jadohealth.2006.07.001.
 • Xue B, Zhang X, Li T, et al. Knowledge, attitude, and practice of obesity among university students. Ann Palliat Med. 2021;10(4):4539-4546. doi: 10.21037/apm-21-573.
 • Pelletier JE, Lytle LA, Laska MN. Stress, health risk behaviors, and weight status among community college students. Health Educ Behav. 2016;43(2):139-44. doi: 10.1177/1090198115598983.
 • Dayi A, Gulcan G, Fezan M. Prevalence of tobacco, alcohol and substance use among Eskisehir Osmangazi University Students. Dusunen Adam. 2015;28(4):309–18. doi:10.5350/DAJPN2015280402.
 • Sert H, Seven A, Çetinkaya S, Pelin M, Aygin D. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin obezite ön yargı düzeylerinin değerlendirilmesi. OTSBD. 2016;1(4):9-17.
 • Güngör NK. Overweight and obesity in children and adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014;6(3):129-43. doi: 10.4274/Jcrpe.1471.
 • Kostovski M, Tasic V, Laban N, Polenakovic M, Danilovski D, Gucev Z. Obesity in childhood and adolescence, genetic factors. PRILOZI. 2018(38):3:121-133. doi: 10.2478/prilozi-2018-0013.

Nutritional Habits and Obesity Status of the School of Health Sciences Students

Year 2023, Issue: 19, 194 - 207, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1146467

Abstract

Aim: This study was aim to determine the nutritional habits and obesity status of Health Sciences students.
Methods: In the study, a nutritional status assessment questionnaire including 60 questions, which was created by a literature search and participated by 277 volunteer students studying in the health sciences at a private university, was applied. Survey results and demographic data from students; height, weight, body fat percentage and calculated Body Mass Index (BMI) data and descriptive statistics were used. Chi-square and Mann-Whitney U tests were used to evaluate the survey data.
Results: 67.9% of the students participating in the research were female, 32.1% were male, and the average age of the participants was 21.02±2.13 years. In our study, 29.2% of the students stated that they were on a diet; 78.7% of the students declared that they skip meals. The most frequently skipped meal was lunch with a percentage of 48.7% (p=0.001); The reason for skipping meals was determined as 50.2% of the lack of time (p=0.001). When the BMI status of the students was evaluated, it was found that normal and overweight students tended to perceive themselves as obese (p=0.001). A statistically significant relationship was found between exercise status (p=0.028), eating speed (p=0.031), self-seeing overweight (p<0.001) and BMI, regardless of gender.
Conclusion: Our study output is important in terms of higher rate of skipping meals in the university age, when the foundations of the habits that have become entrenched in adulthood, in terms of exercise frequency and eating speed as well as significant tendency of the normal and overweight students to perceive themselves as obese.

References

 • Çayır A, Atak N, Köse SK. Beslenme ve diyet kliniğine başvuranlarda obezite durumu ve etkili faktörlerin belirlenmesi. J Ankara Univ Fac Med. 2011;64(1):13-19.
 • Şanlıer N. Gençlerde biyokimyasal bulgular, antropometrik ölçümler, beden bileşimi, beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. GUJGEF. 2005;25(3):47-73.
 • World Health Organization. Obesity and Overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight Yayınlanma tarihi 2021. Erişim tarihi 07.10.2021.
 • Schooling CM, Lam TH, LI ZB, et al. Obesity, physical activity and mortality in a prospective Chinese elderly cohort. Arch Intern Med. 2006;166(14):1498-1504. doi:10.1001/archinte.166.14.1498.
 • Insel P, Turner E, Ross DS. Energy Balance, Body Composition And Weight Management. Nutrition. 3nd ed. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning. 007;329-79.
 • Efil S. Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. [yüksek lisans tezi]. Afyon, Türkiye: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2005.
 • Spear BA, Adolescent growth and development. J Acad Nutr Diet. 2002;102(3):23-29.doi: 10.1016/s0002-8223(02)90418-9.
 • Mukudi E. Nutrition status, education participation, and school achievement among Kenyan middle-school children. Nutr. 2003;19:612616. doi:10.1016/s0899-9007(03)00037-6.
 • Aksoydan E, Çakır N. Adölesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kitle indekslerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Derg. 2011;53:264-270.
 • Zileli R, Cumhur Ö, Özkamçı H, Diker G. Üniversite öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ile obezite görülme sıklığı. Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi. 2016;1(12):549-562.
 • Özcan Zinir G, İncedayı B, Çopur EU, Kaplan E, Bekaroğlu M. Uludağ Üniversitesi’nde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014;28(2):37-47.
 • Güleç M, Yabancı N, Göçgeldi E, Bakır B. Ankara’da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gulhane Med J. 2008;50:102-109.
 • Şimşek Z, Koruk İ, Altındağ A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni. 2007;26(3):19-26.
 • Orak S, Akgün S, Orhan H. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006;13(2):5-11.
 • Önay D. Selçuk Üniversitesi Akşehir Sağlık Yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim sıklıkları. FHSD. 2010:5(14):127-146.
 • Yıldırım İ, Yıldırım Y, Işık Ö, Karagöz Ş, Ersöz Y, Doğan İ. Üniversite öğrencilerinde farklı ölçüm yöntemlerine göre obezite prevalansı. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017;4(2):20-33.
 • TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması, 2016-2019. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turkiye-Saglik-Arastirmasi-2019-33661. Erişim Tarihi: 08.10.2021
 • Overweight and obesity - BMI statistics - Statistics Explained https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics. Erişim Tarihi: 08.10.2021
 • Plotnikoff RC, Costigan SA, Williams RL, et al. Effectiveness of interventions targeting physical activity, nutrition and healthy weight for university and college students: a systematic review and meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12:45 doi: 10.1186/s12966-015-0203-7.
 • Onurlubaş E, Doğan HG, Demirkıran S. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. JAFAG. 2015;32(3):61-69. DOI No: 10.17155/spd.67561.
 • Ünalan D, Öztop DB, Elmalı F ve ark. Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. J Turgut Ozal Med Cent 2009;16(2):75-81.
 • Oluk E, Oluk S, Davaslıoğlu EN. Ege Üniversitesi öğrencilerinin öğün düzenleri ve yemeklik baklagil tüketim durumları. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi. 2011;7(2):41–50.
 • Yamamoto R, Tomi R, Shinzawa M, et al. Associations of skipping breakfast, lunch, and dinner with weight gain and overweight/obesity in university students: a retrospective cohort study. Nutrients. 2021;13(1):271 doi: 10.3390/nu13010271.
 • Mansouri M, Hasani-Ranjbar S, Yaghubi H, et al. Breakfast consumption pattern and its association with overweight and obesity among university students: a population-based study. Eat Weight Disord. 2020;25(2):379-387 doi: 10.1007/s40519-018-0609-8.
 • Boukrim M, Obtel M, Lahlou L, Razine R. University students' perceptions and factors contributing to obesity and overweight in Southern of Morocco. Afr Health Sci. 2021;21(2):942-950 doi: 10.4314/ahs.v21i2.56.
 • Niemeier HM, Raynor HA, Lloyd-Richardson EE, Rogers ML, Wing RR. Fast food consumption and breakfast skipping: predictors of weight gain from adolescence to adulthood in a nationally representative sample. J Adolesc Health. 2006;39(6):842-9 doi: 10.1016/j.jadohealth.2006.07.001.
 • Xue B, Zhang X, Li T, et al. Knowledge, attitude, and practice of obesity among university students. Ann Palliat Med. 2021;10(4):4539-4546. doi: 10.21037/apm-21-573.
 • Pelletier JE, Lytle LA, Laska MN. Stress, health risk behaviors, and weight status among community college students. Health Educ Behav. 2016;43(2):139-44. doi: 10.1177/1090198115598983.
 • Dayi A, Gulcan G, Fezan M. Prevalence of tobacco, alcohol and substance use among Eskisehir Osmangazi University Students. Dusunen Adam. 2015;28(4):309–18. doi:10.5350/DAJPN2015280402.
 • Sert H, Seven A, Çetinkaya S, Pelin M, Aygin D. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin obezite ön yargı düzeylerinin değerlendirilmesi. OTSBD. 2016;1(4):9-17.
 • Güngör NK. Overweight and obesity in children and adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014;6(3):129-43. doi: 10.4274/Jcrpe.1471.
 • Kostovski M, Tasic V, Laban N, Polenakovic M, Danilovski D, Gucev Z. Obesity in childhood and adolescence, genetic factors. PRILOZI. 2018(38):3:121-133. doi: 10.2478/prilozi-2018-0013.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Başak Gökçe ÇÖL
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7627-9867
Türkiye


Nurten ELKİN
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9470-2702
Türkiye


Semiha YALÇIN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9344-0472
Türkiye


Mustafa NİZAMLIOĞLU
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0067-3419
Türkiye


Abdullah Yüksel BARUT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7861-0736
Türkiye


Hande Nur ONUR ÖZTÜRK
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6445-0519
Türkiye


Eda Merve KURTULUŞ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3041-5800
Türkiye

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 19

Cite

Bibtex @research article { igusabder1146467, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {19}, pages = {194 - 207}, doi = {10.38079/igusabder.1146467}, title = {Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu}, key = {cite}, author = {Çöl, Başak Gökçe and Elkin, Nurten and Yalçın, Semiha and Nizamlıoğlu, Mustafa and Barut, Abdullah Yüksel and Onur Öztürk, Hande Nur and Kurtuluş, Eda Merve} }
APA Çöl, B. G. , Elkin, N. , Yalçın, S. , Nizamlıoğlu, M. , Barut, A. Y. , Onur Öztürk, H. N. & Kurtuluş, E. M. (2023). Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (19) , 194-207 . DOI: 10.38079/igusabder.1146467
MLA Çöl, B. G. , Elkin, N. , Yalçın, S. , Nizamlıoğlu, M. , Barut, A. Y. , Onur Öztürk, H. N. , Kurtuluş, E. M. "Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 194-207 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/76899/1146467>
Chicago Çöl, B. G. , Elkin, N. , Yalçın, S. , Nizamlıoğlu, M. , Barut, A. Y. , Onur Öztürk, H. N. , Kurtuluş, E. M. "Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 194-207
RIS TY - JOUR T1 - Nutritional Habits and Obesity Status of the School of Health Sciences Students AU - Başak GökçeÇöl, NurtenElkin, SemihaYalçın, MustafaNizamlıoğlu, Abdullah YükselBarut, Hande NurOnur Öztürk, Eda MerveKurtuluş Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1146467 DO - 10.38079/igusabder.1146467 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 207 VL - IS - 19 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1146467 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1146467 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu %A Başak Gökçe Çöl , Nurten Elkin , Semiha Yalçın , Mustafa Nizamlıoğlu , Abdullah Yüksel Barut , Hande Nur Onur Öztürk , Eda Merve Kurtuluş %T Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 19 %R doi: 10.38079/igusabder.1146467 %U 10.38079/igusabder.1146467
ISNAD Çöl, Başak Gökçe , Elkin, Nurten , Yalçın, Semiha , Nizamlıoğlu, Mustafa , Barut, Abdullah Yüksel , Onur Öztürk, Hande Nur , Kurtuluş, Eda Merve . "Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 19 (April 2023): 194-207 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1146467
AMA Çöl B. G. , Elkin N. , Yalçın S. , Nizamlıoğlu M. , Barut A. Y. , Onur Öztürk H. N. , Kurtuluş E. M. Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu. IGUSABDER. 2023; (19): 194-207.
Vancouver Çöl B. G. , Elkin N. , Yalçın S. , Nizamlıoğlu M. , Barut A. Y. , Onur Öztürk H. N. , Kurtuluş E. M. Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (19): 194-207.
IEEE B. G. Çöl , N. Elkin , S. Yalçın , M. Nizamlıoğlu , A. Y. Barut , H. N. Onur Öztürk and E. M. Kurtuluş , "Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 19, pp. 194-207, Apr. 2023, doi:10.38079/igusabder.1146467

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)