Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 299 - 318 2020-08-26

Dördüncü Endüstri Devriminin (Endüstri 4.0) Neresindeyiz?
At Which Stage of Industry 4.0 Are We?

Sabiha ANNAÇ GÖV [1] , Dilek ERDOĞAN [2]


2011 yılından beri gündem olan endüstri 4.0 devrim niteliğinde uygulamalarla bilinmektedir. Bu uygulamalar nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri, otonom robotlar, simülasyon, akıllı fabrikalar, 3D yazıcılar ve ileri analitik teknikler gibi kilit teknolojilerden oluşur. Teknoparklar genellikle bahsedilen ileri teknoloji yöntemlerini kullanan işletmelerden oluşur. Bu çalışmanın amacı teknopark işletmelerinin Endüstri 4.0 uygulamalarına bakış açılarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda Gaziantep Teknopark’ta faaliyet gösteren on işletme yöneticisine yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Nvivo nitel araştırma yazılımından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda konuyla ilgili önemli temalar ve kodlar elde edilmiştir. Bu temalar arasında Endüstri 4.0 kavramının tanımı, kullanımı, uygulamaları, bu teknolojiyi kullanmanın zorlukları, Endüstri 4.0 gereklilik sorunsalı, Alıcıların endüstri 4.0 farkındalık düzeyi, endüstri 4.0 alıcılarında karşılaşılan sorunlara neden olan faktörler ve Endüstri 4.0 farkındalığının artırılması için öneriler mevcuttur. Elde edilen veriler ışığında Endüstri 4.0 uygulamalarının ilgili sektörlerdeki farkındalığının artırılması için çeşitli öneriler sunulmaktadır.

Industry 4.0, which has been on the agenda since 2011, is known for its revolutionary applications. These applications consist of key technologies such as the Internet of Things, Cloud Computing, Big Data, Autonomous Robots, Simulation, Intelligent Factories, 3D Printers and Advanced Analytical Techniques. Technoparks generally consist of enterprises that use the mentioned advanced technology methods. The purpose of this study is to reveal the perspectives of Technopark companies on Industry 4.0 applications. In this context, a semi-structured interview technique is applied to managers of ten companies operating in Gaziantep Technopark. To analyze the obtained data Nvivo qualitative research software is used. As a result of the study, important themes and codes are obtained. These themes include the definition, use, applications of the Industry 4.0 concept, the difficulties of using this technology, the Industry 4.0 requirement problem, the level of Industry 4.0 awareness of buyers, the factors that cause problems for Industry 4.0 buyers, and suggestions for raising Industry 4.0 awareness. In the light of the obtained data, various suggestions are presented to increase the awareness of Industry 4.0 applications in the relevant sectors.

 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu. (2001). Retrieved May 20, 2019, from https://teknopark.sanayi.gov.tr/ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (2019) Retrieved May 20, 2019, from https://teknopark.sanayi.gov.tr/
 • ANDERL, R. (2014). Industrie 4.0-advanced engineering of smart products and smart production. In Proceedings of International Seminar on High Technology (Vol. 19).
 • AKDİL, K. Y., ÜSTÜNDAĞ, A., ve CEVİKCAN, E. (2018). Maturity and Readiness Model for Industry 4.0 Strategy. In Managing The Digital Transformation. Springer Series in Advanced Manufacturing. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57870-5_4
 • ASHTON, K. (2009). That ‘internet of things’ thing. RFID Journal, 22(7), 97–114.
 • BALTACI, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • BERGER, R. (2014). Industry 4.0 The New İndustrial Revolution. Maschinenbau Engineered Products High Tech Branchenexpertise.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., AKGÜN ÖE., DEMİREL F., KARADENİZ Ş. E. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem.
 • DAVUTOĞLU, N. A., AKGÜL, B., ve YILDIZ, E. (2017). İşletme Yönetiminde Sanayi 4.0 Kavramı İle Farkındalık Oluşturarak Etkin Bir Şekilde Değişimi Sağlamak. ASOS JOURNAL-Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 52, 544–567.
 • EBSO (2015). Sanayi 4.0 Uyum Sağlayamayan Kaybedecek, Ege Bölgesi Sanayi Odası Dergisi, Ekim 2015 .
 • EROL, S., SCHUMACHER, A., ve SİHN, W. (2016). Strategic guidance towards Industry 4.0–a three-stage process model. In International conference on competitive manufacturing (Vol. 9, pp. 495–501).FAULDS, D. J., ve RAJU, P. S. (2019). An interview with Chuck Martin on the Internet of Things. Business Horizons, 62(1), 27–33. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.009
 • GLAS, A. H., ve KLEEMANN, F. C. (2016). The Impact of Industry 4.0 On Procurement And Supply Management: A Conceptual And Qualitative Analysis. International Journal of Business and Management Invention ISSN, 5(6), 55–66. Retrieved from www.ijbmi.org
 • İÇTEN, T , BAL, G . (2017). Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji , 5 (2) , 111-136 .
 • JAZDİ, N. (2014). Cyber Physical Systems in The Context Of Industry 4.0. In 2014 IEEE international Conference On Automation, Quality And Testing, Robotics (pp. 1–4). IEEE.
 • LEE, J., KAO, H.-A., ve YANG, S. (2014). Service Innovation And Smart Analytics For İndustry 4.0 And Big Data Environment. Procedia Cirp, 16, 3–8.
 • LEYH, C., BLEY, K., SCHÄFFER, T., ve BAY, L. (2017). The Application Of The Maturity Model SIMMI 4.0 in Selected Enterprises. Americas Conference on Information Systems, (June), 1–10. Retrieved from http://aisel.aisnet.org/amcis2017/Enterprise/Presentations/6
 • LU, Y. (2017). Industry 4.0: A Survey On Technologies, Applications And Open Research İssues. Journal of ındustrial ınformation ıntegration. https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005
 • MOTYL, B., BARONİO, G., UBERTİ, S., SPERANZA, D., ve FİLİPPİ, S. (2017). How will Change the Future Engineers’ Skills in the Industry 4.0 Framework? A Questionnaire Survey. Procedia Manufacturing, 11(June), 1501–1509. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.282
 • ÖTLEŞ, S., ve ÖZYURT, V. H. (2016). Endüstri 4.0 Gıda Sektörü Perspektifi Dünya Gıda Dergisi, Mayıs 2016.
 • ÖZDEMİR, M. (2014). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • QIN, J., LIU, Y., ve GROSVENOR, R. (2016). A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and beyond. In Procedia CIRP. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.005
 • RODIČ, B. (2017). Industry 4.0 and the New Simulation Modelling Paradigm. Organizacija. https://doi.org/10.1515/orga-2017-0017
 • SCHRÖDER, C. (2016). The Challenges of Industry 4.0 for Small and Medium-sized Enterprises a good society – social democracy # 2017 plus. The Friedrich-Ebert-Stiftung, 28. Retrieved from http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12683.pdf
 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ. (2019). Gelecek Teknoparklarda Şekilleniyor. Retrieved from https://teknopark.sanayi.gov.tr/ (Erişim tarihi:20.05.2019)
 • TORTORELLA, G. L., ve FETTERMANN, D. (2017). Implementation of Industry 4.0 and lean production in Brazilian manufacturing companies. International Journal of Production Research, 7543, 1–13. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1391420
 • ÜNLÜ, F., ve ATİK, H. (2019). Türkiye’deki İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Performansı: Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Ampirik Analiz. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 17(2), 431–463.
 • VAIDYA, S., AMBAD, P., ve BHOSLE, S. (2018). Industry 4.0 - A Glimpse. In Procedia Manufacturing. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034
 • YILDIRIM, A., ve ŞİMŞEK, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.
 • ZHOU, K., LIU, T., ve ZHOU, L. (2016). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. In 2015 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2015. https://doi.org/10.1109/FSKD.2015.7382284
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7601-559X
Author: Sabiha ANNAÇ GÖV (Primary Author)
Institution: Gaziantep Üniveristesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2079-777X
Author: Dilek ERDOĞAN
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 26, 2020

APA Annaç Göv, S , Erdoğan, D . (2020). Dördüncü Endüstri Devriminin (Endüstri 4.0) Neresindeyiz? . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 299-318 . DOI: 10.17336/igusbd.661236