Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yaşlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 628 - 645, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.745662

Abstract

Araştırmada yaşlı hastaya bakım verenlerin bakım yükü ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tanımlayıcı modeline uygun olarak yapılan bu araştırma, 2019 yılında Ordu ilinde bir devlet hastanesinin Evde Bakım Hizmetleri merkezine kayıtlı 65 yaş ve üzeri bireylere bakım veren ve araştırmaya katılmayı kabul eden 199 bakım veren ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında bakım veren aile bireylerine “Kişisel Bilgiler Anket Formu”, “Bakım Verme Yükü Ölçeği” ile “Durumluk Kaygı ve Süreklilik Kaygı Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, kronik hastalık, evde kaç kişi yaşadığı, bakım vermekten memnun olma durumu gibi etmenlerin bakım yükü üzerinde istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. Araştırmada cinsiyet, aylık gelir, kronik hastalık, yaşlıya bakım verme nedeni, bakım vermekten memnun olma gibi etmenlerin de anksiyete düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. Yaşlı hastaya bakım verenlerde bakım yükü puan ortalamaları arttıkça durumluk kaygı ve süreklilik kaygı puan ortalamalarının arttığı sonucu saptanmıştır.

References

 • AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (2011). Türkiye’de aile yapısı araştırması. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: Afşaroğlu Matbaası.
 • ARPACI, F. (2009). Yaşlıya bakan kadınların bakım yüklerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 2(1), 61-72.
 • AŞİRET, G.D., KAPUCU, S. (2012). İnmeli hastalara bakım veren hasta yakınlarının bakım yükü. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Cilt 14(2), 73-80.
 • ATAGÜN, M.İ., BALABAN, Ö.D., ATAGÜN, Z., ELAGÖZ, A. & ÖZPOLAT A.Y. (2011). Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 3(3), 513-552.
 • BÜYÜKBAYRAM, Z. (2014). Kemoterapi alan hasta ve bakım verenin anksiyete düzeyleri etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya,
 • CHUNG, M.L., MOSER, D.K., LENNIE, T.A., & RAVENS, M,K. (2009). The effects of depressive symptoms and anxiety on quality of life in patients with heart failure and their spouses: testing dyadic dynamics using actor-partner interdependence model. Journal of Psychosomatic Research, 67, 29–35. doi:10.1016/j.jpsychores.2009.01.009
 • COLE, J.C., ITO, D., CHEN, Y.J., CHENG, R., BOLOGNESE, J. & LI-MCLEOD, J. (2014). Impact of alzheimer's disease on caregiver questionnaire: Internal consistency, convergent validity, and test-retest reliability of a new measure for assessing caregiver burden. Health Qual Life Outcomes, 2, 521. doi: 10.1186/s12955-014-0114-3
 • DUNBAR, S.B., CLARK, P.C., QUINN, C., GARY, R.A. & KASLOW, N.J. (2008) Family influences on heart failure self care and outcomes. Journal of Cardiovascular Nursing, 23, 258-65. doi: 10.1097/01.JCN.0000305093.20012.b8.
 • FREEMAN, S., KUROSAWA, H., EBIHARA, A. & KOHZUKI, M. (2010). Caregiving burden for the oldest old: A population based study of centenarian caregivers in Northern Japan. Arch Gerontol Geriatr, Cilt 50(3), 282-291. doi: 10.1016/j.archger.2009.04.008.
 • HANYOK, L. A., FINUCANE, T., CARRESE, J., & MULLANEY, J. (2009). Potential caregivers for homebound elderly: more numerous than supposed? Journal of Family Practice, 58 (7), E1-6.
 • IŞIK, K. (2013). Yaşlı hastaya evde bakım verenlerin yaşam doyumları ile bakım yükleri arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • İNCİ, F, ERDEM, M. (2008). Bakım verme yükü ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 11(4), 85-95.
 • İNCİ, H.F., KARTAL, A., KOŞTU, N. (2017) İnmeli hastaya bakım verenlerin bakım yüküne yönelik kanıta dayalı uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, Cilt 3(1), 46-51.
 • KARAHAN, A.Y., İSLAM, S. (2013) Fiziksel engelli çocuk ve yaşlı hastalara bakım verme yükü üzerine bir karşılaştırma çalışması. Clinical and Experimental Health Sciences, 3(Suppl. 1), S1-S7.
 • KARLIKAYA, G., YÜKSEK, G., VARLİBAS, F. & TİRELİ, H. (2005). Caregiver burden ın dementia: A study in the turkish population. Internet Journal of Neurology, Cilt 4 (2), 1-5
 • KIM, H., CHANG, M., ROSE, K. & KIM, S. (2012). Predictors of caregiver burden in caregivers of individuals with dementia. Journal of Advanced Nursing, Cilt 68(4), 846-55.doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05787.x
 • LECOVICH, E. (2008). Caregiving burden, community services, and quality of life of primary caregivers of frail elderly persons. Journal of Applied Gerontology, Cilt 27(3), 309-330.
 • MOLLAOĞLU, M., TUNCAY, F.Ö. & FERTELLİ, T.K. (2011). İnmeli hasta bakım vericilerinde bakım yükü ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 4, 125-30.
 • NICOLE, F.B. (2015) The real costs of informal caregiving in Canada. Erişim tarihi: 11.03.2019. http://policyoptions.irpp.org/2015/06/05/the-real-costs-of-informal-caregiving/.
 • OĞLAK, S. (2017). Yaşlı bakımında görünmeyen işgücü: Aile bakımı ve ekonomik değeri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4 (2), 73-87. doi: http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.348785
 • OKOYE, U.O, ASA, SS. (2011). Caregiving and stress: Experience of people taking care of elderly relations in South-eastern Nigeria. Arts and Social Sciences Journal, Cilt 2(1), 29-31.
 • ÖNER, N., LE COMPTE, A. (1983). Durumluk – sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • ÖZÇAKAR, N., KARTAL, M., DİRİK, G., TEKİN, N. & GÜLDAL, D. (2012). Burnout and relevant factors in nursing staff: What affects the staff working in an elderly nursing home? Turkish Journal of Geriatrics, Cilt 15(3), 266-272.
 • ÖZER, N., YURTTAŞ, A. & AKYIL, R.Ç. (2012). Psychometric evaluation of the Turkish version of the Zarit Burden Interview (ZBI) in family caregivers of inpatients in medical and surgical clinics, Journal of Transcultural Nursing, Cilt 23(1), 65-71. doi: 10.1177/1043659611423830
 • ÖZDEMİR, F.K., ŞAHİN, Z.A. & KÜÇÜK, D. (2009). Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 153-158.
 • ÖZYEŞİL, Z., OLUK, A. & ÇAKMAK, D. (2014) Yaşlı hastalara bakım verme yükünün durumluk-sürekli kaygıyı yordama düzeyi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 39-44 doi: 10.5455/apd.39820
 • PARK, B., KIM, S.Y., SHIN, J.Y., SANSON-FISHE, R.W., SHIN, D.W., CHO, J. & PARK, J.H. (2013). Prevalence and predictors of anxiety and depression among family caregivers of cancer patients: A nationwide survey of patient–family caregiver dyads in Korea, Support Care Cancer, 21, 2799-807.
 • SHERWOOD, P.R., GIVEN, C.W., GIVEN, B.A. & EYE, A.V. (2005). Caregiver burden and depressive symptoms: Analysis of common outcomes in caregivers of elderly patients. Journal of Aging and Health: SAGE Journals, Cilt 17(2), 125-147.doi: 10.1177/0898264304274179
 • PRASAD, D., RANI, I. (2007). Older persons and caregiver burden and satisfaction in rural family context. Indian Journal of Gerontology, Cilt 21(2), 216-32.
 • SCHULZ, R., BEACH, S.C., HEBERT, R.S., MARTIRE, L.M., MONIN, J.K., TOMPKINS, C.A. & ALBERT, S.M. (2009). Spousal suffering and partner’s depression and cardiovascular disease: the cardiovascular health study. The American Journal of Geriatric Psychiatry, Cilt 17(3), 246–54. doi: 10.1097/JGP.0b013e318198775b
 • SHIRAI, Y., SILVERBERG, K.S.& BAETE, K.D. (2009). Reaping caregiver feelings of gain: the roles of socio-emotional support and mastery. Aging and Mental Health, Cilt 13(1), 106-117.doi: https://doi.org/10.1080/13607860802591054
 • SULLIVAN, A.B., MILLER, D. (2015). Who is taking care of the caregiver? Journal of Patient Experience, Cilt 2(1), 7-12. doi: 10.1177/237437431500200103
 • HIRANO, A., SUZUKI, Y., KUZUYA, M., ONISHI, J., HASEGAWA, J., BAN, N. & UMEGAKI, H. (2011). Association between the caregiver’s burden and physical activity in community-dwelling caregivers of dementia patients. Arch Gerontol Geriatr. Cilt 52(3), 295-8. doi: 10.1016/j.archger.2010.04.011.
 • SPIELBERGER, C.D., GORSUCH, R.L. & LUSHENE, R.E. (1970). Manual for state-trait anxiety ınventory. California: Consulting Psychologist Press.
 • ŞAHIN, Z.A., POLAT, H. & ERGÜNEY, S. (2009). Kemoterapi alan hastalara bakım verenlerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, Cilt 12(2), 5-11.
 • TAO, H., MCROY, S. (2015). Caring for and keeping the elderly in their homes. Chinese Nursing Research, 2: 31-34.doi: https://doi.org/10.1016/j.cnre.2015.08.002
 • TORU, F. (2019). The role of nurses in home care in alzheimer's patients. American Journal of Health Research, Cilt, 7(5), 67-70. doi: 10.11648/j.ajhr.20190705.12 TÜIK, (2018). Nüfus projeksiyonları, 2018-2020. Erişim tarihi: 15.05.2019. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567
 • PRINCE, M., SUBRAMANIAM, M. (2016). Care participation and burden among informal caregivers of older adults with care needs and associations with dementia. International Psychogeriatrics, Cilt 28(2), 221–231.doi: 10.1017/S104161021500160X
 • VAINGANKAR, J.A., CHONG, S.A., ABDIN, E., PICCO, L., JEYAGURUNATHAN, A., ZHANG, Y., SAMBASIVAM, R., CHUA, B.Y., LINGNG, L. & PRINCE, M. & SUBRAMANIAM, M. (2016). Care participation and burden among informal caregivers of older adults with care needs and associations with dementia. International Psychogeriatrics, Cilt 28(2), 221-231, doi: 10.1017/S104161021500160X
 • VELLONE, E., FIDA, R., COCCHIERI, A., SILI, A., PIRAS, G. & ALVARO R. (2011). Positive and negative impact of caregiving to older adults: a structural equation model. Professioni Infermieristiche, Cilt 6(4), 237-248.
 • YAŞAR, E.K. (2009). Yaşlıya evde bakım veren aile bireylerinin bakım yükü ve etkileyen faktörler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • YEŞİL, T., USLUSOY, E.Ç. & KORKMAZ, M. (2016). Kronik hastalığı olanlara bakım verenlerin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 5(4), 54 – 66.
 • ZARİT, S.H., REEVER, K.E. & BACH-PETERSON, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. Gerontologist, 20, 649-655.
 • ZAYBAK, A., GÜNEŞ, Ü.Y., İSMAİLOĞLU, E.G. & ÜLKER, E. (2012). Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15, 48-54.

Investigation of the Relationship Between Caregiver Burden and Anxiety Levels of Elderly Patient Caregivers

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 628 - 645, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.745662

Abstract

In this research, we aimed to determine the care burden and anxiety levels of people who take care for elderly patient. The population of the study consisted of 199 people who care for individuals aged 65 in Ordu province. In collecting the data, ‘’Personal Information Questionnaire’’, ‘’Caregiving Load Scale Form’’ and ‘’Responsibility Anxiety and Continuity Anxiety Scales’’ were applied to caregiving family members. Gender, marital status, being a child, chronic disease, how many people live at home, gender, occupation, monthly income, chronic disease, the reason for giving elderly care, being satisfied with giving care are also stated to affect the level of anxiety. It was determined that the level of anxiety increased as the burden of care increased. In line with these results, in order to reduce care load and anxiety levels in caregivers; physical, social, psychological and emotional health teams, especially nurses and counseling programs can be suggested.

References

 • AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (2011). Türkiye’de aile yapısı araştırması. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: Afşaroğlu Matbaası.
 • ARPACI, F. (2009). Yaşlıya bakan kadınların bakım yüklerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 2(1), 61-72.
 • AŞİRET, G.D., KAPUCU, S. (2012). İnmeli hastalara bakım veren hasta yakınlarının bakım yükü. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Cilt 14(2), 73-80.
 • ATAGÜN, M.İ., BALABAN, Ö.D., ATAGÜN, Z., ELAGÖZ, A. & ÖZPOLAT A.Y. (2011). Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 3(3), 513-552.
 • BÜYÜKBAYRAM, Z. (2014). Kemoterapi alan hasta ve bakım verenin anksiyete düzeyleri etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya,
 • CHUNG, M.L., MOSER, D.K., LENNIE, T.A., & RAVENS, M,K. (2009). The effects of depressive symptoms and anxiety on quality of life in patients with heart failure and their spouses: testing dyadic dynamics using actor-partner interdependence model. Journal of Psychosomatic Research, 67, 29–35. doi:10.1016/j.jpsychores.2009.01.009
 • COLE, J.C., ITO, D., CHEN, Y.J., CHENG, R., BOLOGNESE, J. & LI-MCLEOD, J. (2014). Impact of alzheimer's disease on caregiver questionnaire: Internal consistency, convergent validity, and test-retest reliability of a new measure for assessing caregiver burden. Health Qual Life Outcomes, 2, 521. doi: 10.1186/s12955-014-0114-3
 • DUNBAR, S.B., CLARK, P.C., QUINN, C., GARY, R.A. & KASLOW, N.J. (2008) Family influences on heart failure self care and outcomes. Journal of Cardiovascular Nursing, 23, 258-65. doi: 10.1097/01.JCN.0000305093.20012.b8.
 • FREEMAN, S., KUROSAWA, H., EBIHARA, A. & KOHZUKI, M. (2010). Caregiving burden for the oldest old: A population based study of centenarian caregivers in Northern Japan. Arch Gerontol Geriatr, Cilt 50(3), 282-291. doi: 10.1016/j.archger.2009.04.008.
 • HANYOK, L. A., FINUCANE, T., CARRESE, J., & MULLANEY, J. (2009). Potential caregivers for homebound elderly: more numerous than supposed? Journal of Family Practice, 58 (7), E1-6.
 • IŞIK, K. (2013). Yaşlı hastaya evde bakım verenlerin yaşam doyumları ile bakım yükleri arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • İNCİ, F, ERDEM, M. (2008). Bakım verme yükü ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 11(4), 85-95.
 • İNCİ, H.F., KARTAL, A., KOŞTU, N. (2017) İnmeli hastaya bakım verenlerin bakım yüküne yönelik kanıta dayalı uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, Cilt 3(1), 46-51.
 • KARAHAN, A.Y., İSLAM, S. (2013) Fiziksel engelli çocuk ve yaşlı hastalara bakım verme yükü üzerine bir karşılaştırma çalışması. Clinical and Experimental Health Sciences, 3(Suppl. 1), S1-S7.
 • KARLIKAYA, G., YÜKSEK, G., VARLİBAS, F. & TİRELİ, H. (2005). Caregiver burden ın dementia: A study in the turkish population. Internet Journal of Neurology, Cilt 4 (2), 1-5
 • KIM, H., CHANG, M., ROSE, K. & KIM, S. (2012). Predictors of caregiver burden in caregivers of individuals with dementia. Journal of Advanced Nursing, Cilt 68(4), 846-55.doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05787.x
 • LECOVICH, E. (2008). Caregiving burden, community services, and quality of life of primary caregivers of frail elderly persons. Journal of Applied Gerontology, Cilt 27(3), 309-330.
 • MOLLAOĞLU, M., TUNCAY, F.Ö. & FERTELLİ, T.K. (2011). İnmeli hasta bakım vericilerinde bakım yükü ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 4, 125-30.
 • NICOLE, F.B. (2015) The real costs of informal caregiving in Canada. Erişim tarihi: 11.03.2019. http://policyoptions.irpp.org/2015/06/05/the-real-costs-of-informal-caregiving/.
 • OĞLAK, S. (2017). Yaşlı bakımında görünmeyen işgücü: Aile bakımı ve ekonomik değeri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4 (2), 73-87. doi: http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.348785
 • OKOYE, U.O, ASA, SS. (2011). Caregiving and stress: Experience of people taking care of elderly relations in South-eastern Nigeria. Arts and Social Sciences Journal, Cilt 2(1), 29-31.
 • ÖNER, N., LE COMPTE, A. (1983). Durumluk – sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • ÖZÇAKAR, N., KARTAL, M., DİRİK, G., TEKİN, N. & GÜLDAL, D. (2012). Burnout and relevant factors in nursing staff: What affects the staff working in an elderly nursing home? Turkish Journal of Geriatrics, Cilt 15(3), 266-272.
 • ÖZER, N., YURTTAŞ, A. & AKYIL, R.Ç. (2012). Psychometric evaluation of the Turkish version of the Zarit Burden Interview (ZBI) in family caregivers of inpatients in medical and surgical clinics, Journal of Transcultural Nursing, Cilt 23(1), 65-71. doi: 10.1177/1043659611423830
 • ÖZDEMİR, F.K., ŞAHİN, Z.A. & KÜÇÜK, D. (2009). Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 153-158.
 • ÖZYEŞİL, Z., OLUK, A. & ÇAKMAK, D. (2014) Yaşlı hastalara bakım verme yükünün durumluk-sürekli kaygıyı yordama düzeyi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 39-44 doi: 10.5455/apd.39820
 • PARK, B., KIM, S.Y., SHIN, J.Y., SANSON-FISHE, R.W., SHIN, D.W., CHO, J. & PARK, J.H. (2013). Prevalence and predictors of anxiety and depression among family caregivers of cancer patients: A nationwide survey of patient–family caregiver dyads in Korea, Support Care Cancer, 21, 2799-807.
 • SHERWOOD, P.R., GIVEN, C.W., GIVEN, B.A. & EYE, A.V. (2005). Caregiver burden and depressive symptoms: Analysis of common outcomes in caregivers of elderly patients. Journal of Aging and Health: SAGE Journals, Cilt 17(2), 125-147.doi: 10.1177/0898264304274179
 • PRASAD, D., RANI, I. (2007). Older persons and caregiver burden and satisfaction in rural family context. Indian Journal of Gerontology, Cilt 21(2), 216-32.
 • SCHULZ, R., BEACH, S.C., HEBERT, R.S., MARTIRE, L.M., MONIN, J.K., TOMPKINS, C.A. & ALBERT, S.M. (2009). Spousal suffering and partner’s depression and cardiovascular disease: the cardiovascular health study. The American Journal of Geriatric Psychiatry, Cilt 17(3), 246–54. doi: 10.1097/JGP.0b013e318198775b
 • SHIRAI, Y., SILVERBERG, K.S.& BAETE, K.D. (2009). Reaping caregiver feelings of gain: the roles of socio-emotional support and mastery. Aging and Mental Health, Cilt 13(1), 106-117.doi: https://doi.org/10.1080/13607860802591054
 • SULLIVAN, A.B., MILLER, D. (2015). Who is taking care of the caregiver? Journal of Patient Experience, Cilt 2(1), 7-12. doi: 10.1177/237437431500200103
 • HIRANO, A., SUZUKI, Y., KUZUYA, M., ONISHI, J., HASEGAWA, J., BAN, N. & UMEGAKI, H. (2011). Association between the caregiver’s burden and physical activity in community-dwelling caregivers of dementia patients. Arch Gerontol Geriatr. Cilt 52(3), 295-8. doi: 10.1016/j.archger.2010.04.011.
 • SPIELBERGER, C.D., GORSUCH, R.L. & LUSHENE, R.E. (1970). Manual for state-trait anxiety ınventory. California: Consulting Psychologist Press.
 • ŞAHIN, Z.A., POLAT, H. & ERGÜNEY, S. (2009). Kemoterapi alan hastalara bakım verenlerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, Cilt 12(2), 5-11.
 • TAO, H., MCROY, S. (2015). Caring for and keeping the elderly in their homes. Chinese Nursing Research, 2: 31-34.doi: https://doi.org/10.1016/j.cnre.2015.08.002
 • TORU, F. (2019). The role of nurses in home care in alzheimer's patients. American Journal of Health Research, Cilt, 7(5), 67-70. doi: 10.11648/j.ajhr.20190705.12 TÜIK, (2018). Nüfus projeksiyonları, 2018-2020. Erişim tarihi: 15.05.2019. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567
 • PRINCE, M., SUBRAMANIAM, M. (2016). Care participation and burden among informal caregivers of older adults with care needs and associations with dementia. International Psychogeriatrics, Cilt 28(2), 221–231.doi: 10.1017/S104161021500160X
 • VAINGANKAR, J.A., CHONG, S.A., ABDIN, E., PICCO, L., JEYAGURUNATHAN, A., ZHANG, Y., SAMBASIVAM, R., CHUA, B.Y., LINGNG, L. & PRINCE, M. & SUBRAMANIAM, M. (2016). Care participation and burden among informal caregivers of older adults with care needs and associations with dementia. International Psychogeriatrics, Cilt 28(2), 221-231, doi: 10.1017/S104161021500160X
 • VELLONE, E., FIDA, R., COCCHIERI, A., SILI, A., PIRAS, G. & ALVARO R. (2011). Positive and negative impact of caregiving to older adults: a structural equation model. Professioni Infermieristiche, Cilt 6(4), 237-248.
 • YAŞAR, E.K. (2009). Yaşlıya evde bakım veren aile bireylerinin bakım yükü ve etkileyen faktörler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • YEŞİL, T., USLUSOY, E.Ç. & KORKMAZ, M. (2016). Kronik hastalığı olanlara bakım verenlerin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 5(4), 54 – 66.
 • ZARİT, S.H., REEVER, K.E. & BACH-PETERSON, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. Gerontologist, 20, 649-655.
 • ZAYBAK, A., GÜNEŞ, Ü.Y., İSMAİLOĞLU, E.G. & ÜLKER, E. (2012). Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15, 48-54.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Zeynep ÇELENK>
Ordu Kumru Devlet Hastanesi, Ordu
0000-0002-9583-8345
Türkiye


Hatice KUMCAĞIZ> (Primary Author)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
0000-0002-0165-3535
Türkiye

Early Pub Date October 30, 2022
Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Çelenk, Z. & Kumcağız, H. (2022). Yaşlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 628-645 . DOI: 10.17336/igusbd.745662

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)