Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 467 - 491, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.820167

Abstract

Lojistik sektörü, küreselleşme ile birlikte gelişmeye başlamış ve Türkiye ekonomisi içinde önemli bir noktaya gelmiştir. Bu çalışmada, öncelikle lojistik sektörünün Türkiye’deki gelişimi ve günümüzdeki yeri saptanmıştır. Çalışmanın amacı, girdi çıktı modeli kullanılarak lojistik sektörünün yapısını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla TÜİK tarafından yayınlanan 2012 yılına ait girdi çıktı tablosu kullanılmıştır. Yapılan analizlerde, lojistik sektörünün ana metal sektörü ile birlikte Türkiye ekonomisi için kilit sektör olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca ulaşmak için, sektöre ait direkt ve dolaylı bağ etkileri hesaplanmış ve lojistik sektörünün diğer sektörlerle yoğun bir etkileşim halinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bir başka bulgu, lojistik sektörünün hem dolaylı üretim faktörlerini hem de asli üretim faktörlerini dengeli bir şekilde kullandığı yönündedir. Son olarak sektörün istihdam çoğaltanları hesaplanmıştır. İstihdam çoğaltanı en yüksek üçüncü sektörün lojistik sektörü olduğu analiz edilmiştir. Bu sonuçlar ile lojistik sektörüne yapılacak yatırımların Türkiye ekonomisinde yüksek bir etki yaratacağını ve işsizlikle mücadelede önemli bir araç olacağını söylemek mümkündür. 

References

 • ARABACI, H., YÜCEL, D. (2020) Lojistik Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi
 • ARSLAN, Ü.Ç. (2017), Sanayi Devrimi: Sonuçları ve Uluslararası Sisteme Yansımaları, Başkent Üniversitesi
 • ATEŞ, İ., Türkiye’de Lojistik Hizmetlerinin Gelişiminin İhracattaki Büyümeye Etkileri, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:1
 • AŞICI, ÖMER, TEK, BAYBARS (1985) Fiziksel Dağıtım Yönetimi, Bilgehan Basımevi, İzmir
 • AYDIN, A. (2019) Türkiye ekonomisinde 1990 sonrası ekonomik krizlerin sonuçları bakımından değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • BENASSI, S., MARQUEZ-RAMOS, L., MARTINEZ-ZARZOSO, I., SUAREZ-BURGUET, C. (2015) Relationship Between Logistics İnfrastructure and Trade: Evidence from Spanish Regional Exports, Transportation Research Part A, 72, 47-61
 • BORATAV, K. (2015), Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara
 • BOZKURT,E., EFEOĞLU, R., SEVİNÇ, H. (2017), Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • BOWERSOKS, DONALD J. (1978), Logistics Management, USA, Macmillan Publishing Co., Second Edition
 • BOWERSOX, DONALD J. , CLASS, DAVID J. , COOPER, M. (2002), Bixby, Supply Chain Logistics, Management. International Edition, McGraw – Hill Boston
 • CSMP ( 2006), Council of Supply Management Professionals
 • ÇEKEROL, N.S., KURNAZ, N. (2011), Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59
 • ÇEKEROL, G, NALÇAKAN, M. (2015). Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Ridge Regresyonla Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (2) , 321-344
 • ÇINAR, C. (1973) Türkiye Ekonomisinde Yapısal Bağınlaşma ve Input-Output Modelleri. Planlama. D.P.T. Dergisi Sayı 12. Ankara
 • DEMİR, İ. (2008), OPEC: Güçlü Bir Kartel?, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18
 • DEMURGER, S. (2001), Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China? Journal of Comparative Economics, 29(1), 95-117
 • DİKMENLİ, O. (2008), Avrupa birliği üyelik sürecinde türk lojistik sektörünü etkileyen faktörler ve bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul
 • GÖKÇEN, A. (1976), Ekonomik Yapı Değişikliği. İ.Ü. İktisat Fakültesi. İstanbul
 • GÜMÜŞ, Y. (2007), Üretim işletmelerinde lojistik maliyetlerinin faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre hesaplanması ve bir uygulama (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı, İzmir
 • GÜNÇAVDI, Ö., KÜÇÜKÇİFTÇİ, S. (2002), Türkiye’de Finansallaşma Sürecinin Başarımı ve Mali Kesim Üzerine Bir Değerlendirme, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (1-2)
 • HACIRÜSTEMOĞLU, R., ŞAKRAK, M. (2002), Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitapevi., İstanbul
 • HEFNER F. L. (1997), Using Input-Output Models to Measure Local Economic Impacts, International Journal of Public Administration, Vol.20, No.(8-9), ss. 1469-1487
 • KARA, M. A., CİĞERLİOĞLU, O. (2018), Türkiye Ekonomisinde Ulaşım Altyapısının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (2), 577-591
 • KOBU, B. (2003), Üretim Yönetimi, Avcıol Basım Yayım, İstanbul
 • KORKMAZ, O. (2012), Türkiye’de Gemi Tasımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi, Business and Economics Research Journal, 3(2), 97-109
 • LEONTIEF, W. (1966), Input Output Economics, Oxford University Press, New York
 • LONG, D. (2003), International Logistics: Global Supply Chain Management, 1st Edition, Springer, New York
 • MOHAMAD, R. (2012), Analysis of the Dynamic Relation Between Logistics Development and Economic Growth in İndonesia, 1st Mae Fah Luang University International Conference
 • ORHAN, O. (2003), Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi, No: 2003-39, Mega Ajans
 • ÖZDEMİR, A., YÜKSEL F. (2006), Türkiye’de Enerji Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13 (2), 1-18
 • PORTER, M.E. (1990), Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York,
 • RUSSEL, S. (2000), Growing World of Logistics, Air Force Journal of Logistics, Vol.24, No.4, Academic Research Library
 • RUSTHON, A., OXLEY, J., CROUCHER, P. (2000), The Handbook of Logistics and Distribution Management, 2nd Edition, Kogan Page Publishers, London
 • SAATÇİOĞLU, C., KARACA, O. (2013), Ulaştırma Altyapısı ve Bölgesel Gelir Farklılıkları: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-11
 • SCHÖNSLEBEN, P. (2004), Integral Logistics Management: Planning & Control of Comprehensive Supply Chains, Florida: CRC Press Company2. Baskı, , s.92-94
 • SEZER, S. (2018), Lojistik Sektörünün Ekonomiye Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Turkish Studies, Volume 13/22
 • TEKİN, M. (2013). Lojistik, 1. Baskı. Konya: Günay Ofset.
 • TOKAY, S.H., DERAN, A., ARSLAN, S. (2011), Lojistik Maliyet Yönetiminde İzlenebilecek Stratejiler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 225-244.
 • TCMB (2020), Ödemeler Dengesi İstatistikleri, www.tcmb.gov.tr, Erişim 13 Eylül 2020.
 • TÜİK (2016), Girdi Çıktı Tablosu, www.tuik.gov.tr, Erişim 14 Aralık 2016
 • TÜİK (2020), Demiryolları Uzunluğu, Tren, Yolcu, Yük Taşımaları ve Ton Kilometre, www.tuik.gov.tr Erişim 29 Eylül 2020.
 • TÜİK (2020), Hava Alanlarında Toplam Yolcu ve Yük Trafiği, www.tuik.gov.tr Erişim 29 Eylül 2020.
 • TÜİK (2020), Devlet Yolu, İl Yolu ve Otoyollar Üzerindeki Seyir ile Yük ve Yolcu Taşımaları, www.tuik.gov.tr Erişim 29 Eylül 2020.
 • UTİKAD (2020), 2019 Sektör Raporu, UTİKAD, İstanbul
 • WEBB, M. (2006), Supply Chain and Logistics, The Key to Economic Growth, Engineering News, Volume 26, No.3

Analysis of Importance of Logistics Sector in Turkish Economy by Using Input Output Model

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 467 - 491, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.820167

Abstract

Logistics Sector gained momentum with the effect of globalization and had a bigger share within Turkish economy. In this study, the progress and the current status of the Logistics Sector in Turkish Economy have been determined primarily. The purpose of this study is to reveal the structure of the logistics sector by applying input and output models. Therefore this study is based on input and output charts published by TUIK (Turkish Statistical Institute) in 2012. The related analysis showed us that the Logistics Sector is the key sector as well as the main metal sector in Turkish Economy. In order to conclude as so direct and indirect production effects belonged to this sector have been counted up and also it has been identified that the logistics sector is in intense interaction with all other sectors in the country. Another outcome of this study showed that the logistics sector operates both direct and indirect production elements in a balanced way. On the other hand, the multipliers of employment have been taken into consideration as well. It seems that the logistics sector comes as the third sector in terms of multipliers of employment. In light of the facts above, the investment to the Logistics Sector would result in a high impact to Turkish Economy as well as it would lead in struggling with unemployment in Turkey.

References

 • ARABACI, H., YÜCEL, D. (2020) Lojistik Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi
 • ARSLAN, Ü.Ç. (2017), Sanayi Devrimi: Sonuçları ve Uluslararası Sisteme Yansımaları, Başkent Üniversitesi
 • ATEŞ, İ., Türkiye’de Lojistik Hizmetlerinin Gelişiminin İhracattaki Büyümeye Etkileri, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:1
 • AŞICI, ÖMER, TEK, BAYBARS (1985) Fiziksel Dağıtım Yönetimi, Bilgehan Basımevi, İzmir
 • AYDIN, A. (2019) Türkiye ekonomisinde 1990 sonrası ekonomik krizlerin sonuçları bakımından değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • BENASSI, S., MARQUEZ-RAMOS, L., MARTINEZ-ZARZOSO, I., SUAREZ-BURGUET, C. (2015) Relationship Between Logistics İnfrastructure and Trade: Evidence from Spanish Regional Exports, Transportation Research Part A, 72, 47-61
 • BORATAV, K. (2015), Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara
 • BOZKURT,E., EFEOĞLU, R., SEVİNÇ, H. (2017), Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • BOWERSOKS, DONALD J. (1978), Logistics Management, USA, Macmillan Publishing Co., Second Edition
 • BOWERSOX, DONALD J. , CLASS, DAVID J. , COOPER, M. (2002), Bixby, Supply Chain Logistics, Management. International Edition, McGraw – Hill Boston
 • CSMP ( 2006), Council of Supply Management Professionals
 • ÇEKEROL, N.S., KURNAZ, N. (2011), Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59
 • ÇEKEROL, G, NALÇAKAN, M. (2015). Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Ridge Regresyonla Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (2) , 321-344
 • ÇINAR, C. (1973) Türkiye Ekonomisinde Yapısal Bağınlaşma ve Input-Output Modelleri. Planlama. D.P.T. Dergisi Sayı 12. Ankara
 • DEMİR, İ. (2008), OPEC: Güçlü Bir Kartel?, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18
 • DEMURGER, S. (2001), Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China? Journal of Comparative Economics, 29(1), 95-117
 • DİKMENLİ, O. (2008), Avrupa birliği üyelik sürecinde türk lojistik sektörünü etkileyen faktörler ve bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul
 • GÖKÇEN, A. (1976), Ekonomik Yapı Değişikliği. İ.Ü. İktisat Fakültesi. İstanbul
 • GÜMÜŞ, Y. (2007), Üretim işletmelerinde lojistik maliyetlerinin faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre hesaplanması ve bir uygulama (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı, İzmir
 • GÜNÇAVDI, Ö., KÜÇÜKÇİFTÇİ, S. (2002), Türkiye’de Finansallaşma Sürecinin Başarımı ve Mali Kesim Üzerine Bir Değerlendirme, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (1-2)
 • HACIRÜSTEMOĞLU, R., ŞAKRAK, M. (2002), Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitapevi., İstanbul
 • HEFNER F. L. (1997), Using Input-Output Models to Measure Local Economic Impacts, International Journal of Public Administration, Vol.20, No.(8-9), ss. 1469-1487
 • KARA, M. A., CİĞERLİOĞLU, O. (2018), Türkiye Ekonomisinde Ulaşım Altyapısının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (2), 577-591
 • KOBU, B. (2003), Üretim Yönetimi, Avcıol Basım Yayım, İstanbul
 • KORKMAZ, O. (2012), Türkiye’de Gemi Tasımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi, Business and Economics Research Journal, 3(2), 97-109
 • LEONTIEF, W. (1966), Input Output Economics, Oxford University Press, New York
 • LONG, D. (2003), International Logistics: Global Supply Chain Management, 1st Edition, Springer, New York
 • MOHAMAD, R. (2012), Analysis of the Dynamic Relation Between Logistics Development and Economic Growth in İndonesia, 1st Mae Fah Luang University International Conference
 • ORHAN, O. (2003), Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi, No: 2003-39, Mega Ajans
 • ÖZDEMİR, A., YÜKSEL F. (2006), Türkiye’de Enerji Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13 (2), 1-18
 • PORTER, M.E. (1990), Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York,
 • RUSSEL, S. (2000), Growing World of Logistics, Air Force Journal of Logistics, Vol.24, No.4, Academic Research Library
 • RUSTHON, A., OXLEY, J., CROUCHER, P. (2000), The Handbook of Logistics and Distribution Management, 2nd Edition, Kogan Page Publishers, London
 • SAATÇİOĞLU, C., KARACA, O. (2013), Ulaştırma Altyapısı ve Bölgesel Gelir Farklılıkları: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-11
 • SCHÖNSLEBEN, P. (2004), Integral Logistics Management: Planning & Control of Comprehensive Supply Chains, Florida: CRC Press Company2. Baskı, , s.92-94
 • SEZER, S. (2018), Lojistik Sektörünün Ekonomiye Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Turkish Studies, Volume 13/22
 • TEKİN, M. (2013). Lojistik, 1. Baskı. Konya: Günay Ofset.
 • TOKAY, S.H., DERAN, A., ARSLAN, S. (2011), Lojistik Maliyet Yönetiminde İzlenebilecek Stratejiler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 225-244.
 • TCMB (2020), Ödemeler Dengesi İstatistikleri, www.tcmb.gov.tr, Erişim 13 Eylül 2020.
 • TÜİK (2016), Girdi Çıktı Tablosu, www.tuik.gov.tr, Erişim 14 Aralık 2016
 • TÜİK (2020), Demiryolları Uzunluğu, Tren, Yolcu, Yük Taşımaları ve Ton Kilometre, www.tuik.gov.tr Erişim 29 Eylül 2020.
 • TÜİK (2020), Hava Alanlarında Toplam Yolcu ve Yük Trafiği, www.tuik.gov.tr Erişim 29 Eylül 2020.
 • TÜİK (2020), Devlet Yolu, İl Yolu ve Otoyollar Üzerindeki Seyir ile Yük ve Yolcu Taşımaları, www.tuik.gov.tr Erişim 29 Eylül 2020.
 • UTİKAD (2020), 2019 Sektör Raporu, UTİKAD, İstanbul
 • WEBB, M. (2006), Supply Chain and Logistics, The Key to Economic Growth, Engineering News, Volume 26, No.3

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Atilla AYDIN> (Primary Author)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9205-5930
Türkiye

Early Pub Date October 30, 2022
Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Aydın, A. (2022). Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 467-491 . DOI: 10.17336/igusbd.820167

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)