Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 492 - 503, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.831568

Abstract

Küreselleşmenin yaygınlaşmasının ardından bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ekonomik büyümenin belirleyicilerinin değişmesine neden olmuştur. Geleneksel büyüme teorilerinin günümüz büyüme modellerini açıklamakta yetersiz kalması nedeni ile içsel büyüme modelleri ortaya çıkmıştır. İçsel büyüme modellerinden olan Lucas Modeli’nde beşeri sermayenin bir ekonomik büyüme belirleyicisi olarak kabul edilmiştir. Ülkede uygulanan eğitim, sağlık ve teknoloji politikalarının etkin uygulanması sonucunda beşeri sermaye ortaya çıkmaktadır. Bu yönü ile eğitim için yapılan harcamaların büyümeyi artırdığını söylemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, 1994-2018 dönemi için seçilmiş OECD ülkelerinde eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Elde edilen sonuçlara göre, eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.  

References

 • AFZAL, M., M. S. FAROOQ, H. K. AKMAD, I. BEGUM and M. A. QUDDUS (2010), “Relationship Between School Education and Economic Growth in Pakistan: ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration”, Pakistan Economic and Social Review, 48(1), 39-60.
 • AĞIR H. ve UTLU S. (2011). AR&GE harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri: OECD ülkeleri örneği. Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi’nde sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.
 • ARSLAN, İ. ve İZGİ, B. (2008). The analysis of the relationship between human capital and economic growth in ınformation scoiety (1990-2006). Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Sempozyumu'nda sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.
 • BALTAGI B.H, (2005). Econometric Analysis of Panel data. İngiltere: John Wiley & Sons Ltd.
 • BALTAGI, B. H. (2001). Econometric Analysis of Panel Data (Second Edition). New York: John Wiley.
 • BERBER. M. (2011). İktisadi büyüme ve kalkınma. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • BLANKENAU, W. F. and N. B. SIMPSON (2004), “Public Education Expenditures and Growth”, Journal of Development Economics, 73, 583-605.
 • BRANDOM, B. (2008). Beyond “Fixed Versus Random Effects”: A Framework for Improving Substantive and Statistical Analysis of Panel, Time-series Cross-Sectional and Multi Level Data. Stony Brook University Working Paper.
 • ÇALIŞKAN, Ş., (2007), Eğitimin Getirisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Cilt:12, Sayı:2, ss:235-252.
 • CANPOLAT, N. (2000). Türkiye’de beşeri sermaye birikimi ve ekonomik büyüme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18(2), 265-281.
 • ÇOBAN, O. (2004). Beşeri sermayenin iktisadı büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 30, 131-142.
 • GÖLPEK, F. (2014). Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175), 172-182.
 • GRANGER. C.W.J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3): 424-438.
 • GREENE, W. Econometric analysis of panel data class notes. http://people.stern.nyu.edu/wgreene
 • GWARTNEY, J. and STROUP, L. (1999). Temel ekonomi. (Çev. Arsan, Y.). Ankara: Liberte Yayınevi
 • IM, K.S, PESERAN, M.H. ve SHIN, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogenous panel. Journal of Econometrics, 11, 53-74.
 • KIBRITÇIOĞLU, A. (1998). İktisadi büyümenin belirleyicileri ve yeni büyüme modellerinde beşeri sermayenin yeri. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1-4), 207-230.
 • KÖK, R. ve ŞIMŞEK. N. Panel very analizi http://debis.deu.edu.tr/userweb//recep.kok/dosyalar/panel2.pdf
 • KRUEGER, A. and LINDAHL, M. (2001). Education for growth: why and for whom? Journal of Economic Literature 39, 1101-1136.
 • KUNST, R., NELL, C. and ZIMMERMANN, S. (2011). Panel Unit Root Tests. Department of Economics at University of Vienna (June 25th 2011).
 • LUCAS, R. E. (1988), “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • MARTIN, N. and HERRANZ, A. (2004). Human capital and economic growth in Spanish regions. International Advances in Economic Research, 10(4), 257-264.
 • MUSILA, J. and BELLASI, W. (2004). The impact of education expenditures on economic growth in Uganda evidence from time series data. Institute of Social Studies Graduate School of Development Studies, 38(1-September), 123-133.
 • ÖZSOY, C. (2009). Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin VAR modeli ile analizi. The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Managemen 4(1), 71-83.
 • ÖZTÜRK, N. (2005), “İktisadi Kalkınmada Eğitim Rolü”, Sosyoekonomi Dergisi, Sayı 1, 27-44.
 • PSACHAROPOULOS, G. (1994). Returns to investment in education: A global update. World Development, 22(9-September), 1253-1436.
 • PSACHAROPOULOS, G. (2004). Returns to education: An international comparison. Education Economics, 12 (2-August), 111-134.
 • SARAÇ, T. (2009). Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama (1988-2007). (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • ŞIMŞEK, M. ve KADILAR, C. (2010). Türkiye’de beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1). 115- 140.
 • TABAN, S. ve KAR, M. (2006). Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme: Nedensellik analizi, 1969-2001. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(1), 159-182.
 • TARI, R. (2011). Ekonometri (7. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • TELATAR, M. ve TERZI, H. (2010). Nüfus ve eğitimin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24(2), 197-214.
 • TUNÇ, M. (1993). Türkiye’de eğitimin ekonomik kalkınmaya etkisi. Dokuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi, 8(2), 1-32.

Is the Effect of Educational Expenditures on Economic Growth?

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 492 - 503, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.831568

Abstract

Following the spread of globalization, developments in science and technology have caused the determinants of economic growth to change. Endogenous growth models have emerged due to the inadequacy of traditional growth theories in explaining today's growth models. In the Lucas Model, which is one of the endogenous growth models, human capital is accepted as an economic growth determinant. Human capital arises as a result of the effective implementation of education, health and technology policies implemented in the country. With this aspect, it is possible to say that expenditures for education increase growth. The aim of this study is to analyze the relationship between education expenditures and economic growth in selected OECD countries for the period 1994-2018. According to the results, it is concluded that education expenditures have a positive effect on economic growth.

References

 • AFZAL, M., M. S. FAROOQ, H. K. AKMAD, I. BEGUM and M. A. QUDDUS (2010), “Relationship Between School Education and Economic Growth in Pakistan: ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration”, Pakistan Economic and Social Review, 48(1), 39-60.
 • AĞIR H. ve UTLU S. (2011). AR&GE harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri: OECD ülkeleri örneği. Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi’nde sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.
 • ARSLAN, İ. ve İZGİ, B. (2008). The analysis of the relationship between human capital and economic growth in ınformation scoiety (1990-2006). Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Sempozyumu'nda sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.
 • BALTAGI B.H, (2005). Econometric Analysis of Panel data. İngiltere: John Wiley & Sons Ltd.
 • BALTAGI, B. H. (2001). Econometric Analysis of Panel Data (Second Edition). New York: John Wiley.
 • BERBER. M. (2011). İktisadi büyüme ve kalkınma. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • BLANKENAU, W. F. and N. B. SIMPSON (2004), “Public Education Expenditures and Growth”, Journal of Development Economics, 73, 583-605.
 • BRANDOM, B. (2008). Beyond “Fixed Versus Random Effects”: A Framework for Improving Substantive and Statistical Analysis of Panel, Time-series Cross-Sectional and Multi Level Data. Stony Brook University Working Paper.
 • ÇALIŞKAN, Ş., (2007), Eğitimin Getirisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Cilt:12, Sayı:2, ss:235-252.
 • CANPOLAT, N. (2000). Türkiye’de beşeri sermaye birikimi ve ekonomik büyüme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18(2), 265-281.
 • ÇOBAN, O. (2004). Beşeri sermayenin iktisadı büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 30, 131-142.
 • GÖLPEK, F. (2014). Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175), 172-182.
 • GRANGER. C.W.J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3): 424-438.
 • GREENE, W. Econometric analysis of panel data class notes. http://people.stern.nyu.edu/wgreene
 • GWARTNEY, J. and STROUP, L. (1999). Temel ekonomi. (Çev. Arsan, Y.). Ankara: Liberte Yayınevi
 • IM, K.S, PESERAN, M.H. ve SHIN, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogenous panel. Journal of Econometrics, 11, 53-74.
 • KIBRITÇIOĞLU, A. (1998). İktisadi büyümenin belirleyicileri ve yeni büyüme modellerinde beşeri sermayenin yeri. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1-4), 207-230.
 • KÖK, R. ve ŞIMŞEK. N. Panel very analizi http://debis.deu.edu.tr/userweb//recep.kok/dosyalar/panel2.pdf
 • KRUEGER, A. and LINDAHL, M. (2001). Education for growth: why and for whom? Journal of Economic Literature 39, 1101-1136.
 • KUNST, R., NELL, C. and ZIMMERMANN, S. (2011). Panel Unit Root Tests. Department of Economics at University of Vienna (June 25th 2011).
 • LUCAS, R. E. (1988), “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • MARTIN, N. and HERRANZ, A. (2004). Human capital and economic growth in Spanish regions. International Advances in Economic Research, 10(4), 257-264.
 • MUSILA, J. and BELLASI, W. (2004). The impact of education expenditures on economic growth in Uganda evidence from time series data. Institute of Social Studies Graduate School of Development Studies, 38(1-September), 123-133.
 • ÖZSOY, C. (2009). Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin VAR modeli ile analizi. The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Managemen 4(1), 71-83.
 • ÖZTÜRK, N. (2005), “İktisadi Kalkınmada Eğitim Rolü”, Sosyoekonomi Dergisi, Sayı 1, 27-44.
 • PSACHAROPOULOS, G. (1994). Returns to investment in education: A global update. World Development, 22(9-September), 1253-1436.
 • PSACHAROPOULOS, G. (2004). Returns to education: An international comparison. Education Economics, 12 (2-August), 111-134.
 • SARAÇ, T. (2009). Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama (1988-2007). (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • ŞIMŞEK, M. ve KADILAR, C. (2010). Türkiye’de beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1). 115- 140.
 • TABAN, S. ve KAR, M. (2006). Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme: Nedensellik analizi, 1969-2001. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(1), 159-182.
 • TARI, R. (2011). Ekonometri (7. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • TELATAR, M. ve TERZI, H. (2010). Nüfus ve eğitimin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24(2), 197-214.
 • TUNÇ, M. (1993). Türkiye’de eğitimin ekonomik kalkınmaya etkisi. Dokuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi, 8(2), 1-32.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Zeynep KÖSE> (Primary Author)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9494-3098
Türkiye


Filiz GÖLPEK>
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9213-1478
Türkiye


Turan Akman ERKILIÇ>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-2507-2663
Türkiye

Early Pub Date October 30, 2022
Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Köse, Z. , Gölpek, F. & Erkılıç, T. A. (2022). Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 492-503 . DOI: 10.17336/igusbd.831568

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)