Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eski S.S.C.B. Ülkelerinin Ekonomik Özgürlük Endekslerinin SD ve CoCoSo Yöntemleri ile Analizi

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 276 - 290, 31.03.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.897535

Abstract

Sovyetler Birliği’nde 1989 yılından başlayarak 1990’lı yıllara uzanan, ekonomik ve siyasal anlamda büyük bir değişim olmuştur. Değişim sonucunda bağımsızlığını kazanan birçok ülke siyasal ve yapısal anlamda serbest piyasa ekonomisine geçiş süreciyle karşı karşıya kalmışlardır. Çalışmaya konu olan 14 ülkede geçiş süreci sancılı başlamıştır. Yapısal reformların ekonomik özgürlüklerle desteklenmesi gerekliliği söz konusu ülkelerin süreci faklı yaşamalarına sebep olmuştur. Geçişi erken tamamlayan Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri serbest piyasa ekonomisinde diğerlerine göre süreci daha başarılı yönetmişlerdir. 2020’li yıllara gelindiğinde ekonomik özgürlükler konusunda Güney Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin de büyük ilerleme kat etmeleri söz konusu ülkelerin incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Genel amaç ülkelerin ekonomik anlamda ilerleme kat ederken ekonomik özgürlük kriterlerinde ne düzeyde olduklarını analiz etmektir. On iki ekonomik özgürlük kriteri göz önüne alınarak, en başarılı ülkenin hangisi olduğu analizlerle değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Heritage Vakfı’nın yayınlamış olduğu raporda ekonomik özgürlük endeksleri 2020 yılı verileri için SD (Standart Sapma) ve CoCoSo (Birleşik Uzlaşma Çözümü) yöntemlerinden oluşan bir ÇKKV (Çok Kriterli Karar Verme) modeli, SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ’den ayrılan 14 ülkenin endeksinin analizinde kullanılmıştır. SD yöntemi ile kriter ağırlıkları elde edilmiştir. Yöntemin sonucuna göre en önemli kriter Finansal Özgürlük kriteri olarak belirlenmiştir. CoCoSo yöntemi ile ülkeler değerlendirilmiştir. Yöntemin sonucuna göre ekonomik özgürlük endeksi açısından performansı en iyi olan ülke Gürcistan olarak belirlenmiştir.

References

 • ALTIN, H. (2020). Ekonomik özgürlük endeksinin çok kriterli karar verme yöntemleriyle analizi. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 4 (2), 441-460.
 • APAN, M. ve ÖZTEL, A. (2018). Ölçek bazlı finansal performansın PROMETHEE yöntemiyle belirlenmesi: farklı ağırlıklandırma yöntemlerine dayalı karşılaştırmalı bir analiz. İşletme Bilimi Dergisi, 6 (1) 207-244. doi: 10.22139/jobs.357134
 • BARUA, S. JEET, D.K. BAGAL, P. SATAPATHY & P.K. AGRAWAL, (2019). Evaluation of mechanical behavior of hybrid natural fiber reinforced nano sic particles composite using hybrid taguchi-COCOSO method. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8(10), 3341–3345. doi:10.35940/ijitee.J1232.0881019
 • COŞKUNER, A., RENÇBER, Ö. & BAĞCI, H. (2021). Ülkelerin girişimcilik ve ekonomik özgürlük özelliklerinin karşılaştırılması: bulanık k-ortalamalar yöntemi ile örnek bir uygulama. Turkish Studies- Economy, 16(1), 141-157.https://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.48495
 • DIAKOULAKI, D., MAVROTAS, G., & PAPAYANNAKIS, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. Computers & Operations Research, 22(7), 763-770.
 • DİLER, H. (2020). Türkiye'de ekonomik özgürlük endeksi ve enflasyonun kurumlar vergisi geliri üzerindeki etkisi. Econder International Academic Journal, 4 (2), 530-550. doı: 10.35342/econder.665074
 • ECER, F., PAMUCAR, D., ZOLFANI, S. H., & ESHKALAG, M. K. (2019). Sustainability assessment of OPEC Countries: application of a multiple attribute decision making tool. Journal of Cleaner Production, 241, 1-17.
 • ECER, F. (2021). A consolidated MCDM framework for performance assessment of battery electric vehicles based on ranking strategies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 143, 110916.
 • EMSEN S. ve KARAKÖY Ç. 2009. Merkezi Asya ve Kafkas Ekonomilerinde entegrasyonun olabilirliği: AB’deki Kömür-Çelik Topluluğu benzeri su ve enerjide iş birliği arayışı, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 18, sayı.1, 181-202.
 • ERİLLİ, N. (2018). Economic freedom index calculation using FCM. Alphanumeric Journal, 6 (1), 93-116. doi: 10.17093/alphanumeric.337322
 • FU, C., CHANG, W., XU, D., & YANG, S. (2019). An evidential reasoning approach based on criterion reliability and solution reliability. Computers & Industrial Engineering, 128, 401-417. doi: 10.1016 / j.cie.2018.12.036
 • GÖVDELİ, T. (2018). Ekonomik özgürlük, turizm ve ekonomik büyüme: BRICST ülkelerinde kónya bootstrap nedensellik analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, 379-390. doi: 10.18092/ulikidince.451262
 • GÜVEN, M. ve YAŞAR, M. (2017). Toplam kalite yönetimi ve teknolojinin işletmeler için önemi: Van organize sanayi bölgesinde bir uygulama. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İktisat Özel Sayısı, 127-142. doi: 10.29029/busbed.341486
 • KARAKIŞ, E. ve GÜLDEN, T. (2019). OECD ülkelerinin ekonomik özgürlüklerine göre kümeleme analizi ile sınıflandırılması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 297-316.
 • KAZGAN, G. (2005). Küreselleşme ve ulus-devlet: yeni ekonomik düzen. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • KIANI, B., LIANG, R. Y., & GROSS, J. (2018). Material selection for repair of structural concrete using VIKOR method. Case Studies in Construction Materials, 8, 489- 497. doi: 10.1016 / j. cscm.2018.03.008
 • KILIÇ, O. ve ÇERÇİOĞLU, H. (2016). TCDD iltisak hatları projelerinin değerlendirilmesinde uzlaşık çok ölçütlü karar verme yöntemleri uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 211-220.
 • MURAT, D. (2020). The analysis of the well-being levels of OECD countries with grey relational analysis. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41). doi:10.30794/pausbed.697852
 • ÖZDAĞOĞLU, A., ULUTAŞ, A. & KELEŞ, M. (2020). The ranking of Turkish universities with CoCoSo and MARCOS. Economics Business and Organization Research, Proceedings of The Third Economics, Business And Organization Research (EBOR) Conference, 374-392.
 • SANTHI G., ANANTHANARAYANAN M. (2020). Standard deviation method for solving fuzzy assignment problem. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) ISSN (P): 2347–4564 ISSN (E): 2321–8878 Vol. 8, Issue 4, Apr, 25–30.
 • ŞAHİN, D. (2017). Gelişmiş ülkelerde yolsuzluk ve ekonomik özgürlük ilişkinin analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (3), 112-121. doi: 10.30803/adusobed.298757
 • TORKAYESH, A. E., ECER, F., PAMUCAR, D., & KARAMASA, C. (2021). Comparative assessment of social sustainability performance: Integrated data-driven weighting system and CoCoSo model, Sustainable Cities and Society, Volume 71, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102975
 • TORKAYESH, A. E., PAMUCAR, D., ECER, F., & CHATTERJEE, P. (2021b). An integrated BWM-LBWA-CoCoSo framework for evaluation of healthcare sectors in Eastern Europe. Socio-Economic Planning Sciences, 101052.
 • TÜREN,Ufuk., Yunus GÖKMEN & Hakan DİLEK (2011). Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk Sermayesinin Ülke Seçim Kararına Etkisi Var mıdır? Maliye Dergisi Sayı 161y Temmuz -Aralık
 • ULUTAŞ A., KARAKUŞ C.B. &TOPAL A. (2020). Location selection for logistics center with fuzzy SWARA and CoCoSo methods. J. Intell. Fuzzy Systems, 38 (4), 4693-4709. doi:10.3233/JIFS-191400
 • UZUN, A. M., KARAKÖY, Ç., & EMSEN, Ö.S. (2012). Orta Asya ve Kafkaslarda borç-ekonomik büyüme ilişkileri. International Conference on Eurasian Economies, Almaty-Kazakhstan, 151-158.
 • WEN Z, LIAO H, REN R, BAI C, ZAVADSKAS EK, ANTUCHEVICIENE J & AL-BARAKATI A. (2019). Cold chain logistics management of medicine with an ıntegrated multi-criteria decision-making method. International Journal of Environmental Research and Public Health. 16(23), 4843. doi: 10.3390 / ijerph16234843
 • YAZDANI, M., WEN, Z., LIAO, H., BANAITIS, A., & TURSKIS, Z. (2019). A grey combined compromise solution (CoCoSo-G) method for supplier selection in construction management. Journal of Civil Engineering and Management, 25(8), 858-874. doi: 10.3846/jcem.2019.11309
 • YAZDANI, M., ZARATE, P., KAZIMIERAS ZAVADSKAS, E. & TURSKIS, Z. (2019), A combined compromise solution (CoCoSo) method for multi-criteria decision-making problems. Management Decision, Vol. 57 No. 9, 2501-2519. doi: 10.1108/MD-05-2017-0458
 • ZOLFANI, S. H., CHATTERJEE, P., & YAZDANI, M. (2019, May). A structured framework for sustainable supplier selection using a combined BWM-CoCoSo model. In International scientific conference in business, management and economics engineering. Vilnius, Lithuania, 797-804.

Analysis of Economic Freedom Indexes of the Former USSR Countries with SD and CoCoSo Methods

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 276 - 290, 31.03.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.897535

Abstract

There has been a great economic and political change in the Soviet Union starting from 1989 and extending to the 1990s. Many countries that gained their independence as a result of the change faced the process of transition to a free market economy in political and structural terms. The transition process in the 14 countries that are the subject of the study has started with pain. The necessity of supporting structural reforms with economic freedoms caused the countries in question to experience the process differently. Baltic countries and Eastern European countries, which completed the transition early, managed the process more successfully than others in the free market economy. When it comes to the 2020s, the South Caucasus and Central Asian countries have made great progress in terms of economic freedoms, revealing the necessity of examining these countries. The general aim is to analyze which level of economic freedom criteria of countries while making progress in economic terms. Considering the twelve economic freedom criteria, which country is the most successful has been evaluated through analysis. In this study, in the report published by the Heritage Foundation, an MCDM (Multi Criteria Decision Making) model consisting of SD (Standard Deviation) and CoCoSo (Combined Compromise Solution) methods for the 2020 data of economic freedom indices was used in the analysis of the index of 14 countries that left the USSR (Union of Soviet Socialist Republics). Criteria weights were obtained by the SD method. According to the results of the method, the most important criterion was determined as the Financial Freedom criterion. Countries were evaluated with the CoCoSo method. According to the results of the method, the country with the best performance in terms of economic freedom index was determined as Georgia.

References

 • ALTIN, H. (2020). Ekonomik özgürlük endeksinin çok kriterli karar verme yöntemleriyle analizi. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 4 (2), 441-460.
 • APAN, M. ve ÖZTEL, A. (2018). Ölçek bazlı finansal performansın PROMETHEE yöntemiyle belirlenmesi: farklı ağırlıklandırma yöntemlerine dayalı karşılaştırmalı bir analiz. İşletme Bilimi Dergisi, 6 (1) 207-244. doi: 10.22139/jobs.357134
 • BARUA, S. JEET, D.K. BAGAL, P. SATAPATHY & P.K. AGRAWAL, (2019). Evaluation of mechanical behavior of hybrid natural fiber reinforced nano sic particles composite using hybrid taguchi-COCOSO method. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8(10), 3341–3345. doi:10.35940/ijitee.J1232.0881019
 • COŞKUNER, A., RENÇBER, Ö. & BAĞCI, H. (2021). Ülkelerin girişimcilik ve ekonomik özgürlük özelliklerinin karşılaştırılması: bulanık k-ortalamalar yöntemi ile örnek bir uygulama. Turkish Studies- Economy, 16(1), 141-157.https://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.48495
 • DIAKOULAKI, D., MAVROTAS, G., & PAPAYANNAKIS, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. Computers & Operations Research, 22(7), 763-770.
 • DİLER, H. (2020). Türkiye'de ekonomik özgürlük endeksi ve enflasyonun kurumlar vergisi geliri üzerindeki etkisi. Econder International Academic Journal, 4 (2), 530-550. doı: 10.35342/econder.665074
 • ECER, F., PAMUCAR, D., ZOLFANI, S. H., & ESHKALAG, M. K. (2019). Sustainability assessment of OPEC Countries: application of a multiple attribute decision making tool. Journal of Cleaner Production, 241, 1-17.
 • ECER, F. (2021). A consolidated MCDM framework for performance assessment of battery electric vehicles based on ranking strategies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 143, 110916.
 • EMSEN S. ve KARAKÖY Ç. 2009. Merkezi Asya ve Kafkas Ekonomilerinde entegrasyonun olabilirliği: AB’deki Kömür-Çelik Topluluğu benzeri su ve enerjide iş birliği arayışı, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 18, sayı.1, 181-202.
 • ERİLLİ, N. (2018). Economic freedom index calculation using FCM. Alphanumeric Journal, 6 (1), 93-116. doi: 10.17093/alphanumeric.337322
 • FU, C., CHANG, W., XU, D., & YANG, S. (2019). An evidential reasoning approach based on criterion reliability and solution reliability. Computers & Industrial Engineering, 128, 401-417. doi: 10.1016 / j.cie.2018.12.036
 • GÖVDELİ, T. (2018). Ekonomik özgürlük, turizm ve ekonomik büyüme: BRICST ülkelerinde kónya bootstrap nedensellik analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, 379-390. doi: 10.18092/ulikidince.451262
 • GÜVEN, M. ve YAŞAR, M. (2017). Toplam kalite yönetimi ve teknolojinin işletmeler için önemi: Van organize sanayi bölgesinde bir uygulama. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İktisat Özel Sayısı, 127-142. doi: 10.29029/busbed.341486
 • KARAKIŞ, E. ve GÜLDEN, T. (2019). OECD ülkelerinin ekonomik özgürlüklerine göre kümeleme analizi ile sınıflandırılması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 297-316.
 • KAZGAN, G. (2005). Küreselleşme ve ulus-devlet: yeni ekonomik düzen. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • KIANI, B., LIANG, R. Y., & GROSS, J. (2018). Material selection for repair of structural concrete using VIKOR method. Case Studies in Construction Materials, 8, 489- 497. doi: 10.1016 / j. cscm.2018.03.008
 • KILIÇ, O. ve ÇERÇİOĞLU, H. (2016). TCDD iltisak hatları projelerinin değerlendirilmesinde uzlaşık çok ölçütlü karar verme yöntemleri uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 211-220.
 • MURAT, D. (2020). The analysis of the well-being levels of OECD countries with grey relational analysis. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41). doi:10.30794/pausbed.697852
 • ÖZDAĞOĞLU, A., ULUTAŞ, A. & KELEŞ, M. (2020). The ranking of Turkish universities with CoCoSo and MARCOS. Economics Business and Organization Research, Proceedings of The Third Economics, Business And Organization Research (EBOR) Conference, 374-392.
 • SANTHI G., ANANTHANARAYANAN M. (2020). Standard deviation method for solving fuzzy assignment problem. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) ISSN (P): 2347–4564 ISSN (E): 2321–8878 Vol. 8, Issue 4, Apr, 25–30.
 • ŞAHİN, D. (2017). Gelişmiş ülkelerde yolsuzluk ve ekonomik özgürlük ilişkinin analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (3), 112-121. doi: 10.30803/adusobed.298757
 • TORKAYESH, A. E., ECER, F., PAMUCAR, D., & KARAMASA, C. (2021). Comparative assessment of social sustainability performance: Integrated data-driven weighting system and CoCoSo model, Sustainable Cities and Society, Volume 71, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102975
 • TORKAYESH, A. E., PAMUCAR, D., ECER, F., & CHATTERJEE, P. (2021b). An integrated BWM-LBWA-CoCoSo framework for evaluation of healthcare sectors in Eastern Europe. Socio-Economic Planning Sciences, 101052.
 • TÜREN,Ufuk., Yunus GÖKMEN & Hakan DİLEK (2011). Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk Sermayesinin Ülke Seçim Kararına Etkisi Var mıdır? Maliye Dergisi Sayı 161y Temmuz -Aralık
 • ULUTAŞ A., KARAKUŞ C.B. &TOPAL A. (2020). Location selection for logistics center with fuzzy SWARA and CoCoSo methods. J. Intell. Fuzzy Systems, 38 (4), 4693-4709. doi:10.3233/JIFS-191400
 • UZUN, A. M., KARAKÖY, Ç., & EMSEN, Ö.S. (2012). Orta Asya ve Kafkaslarda borç-ekonomik büyüme ilişkileri. International Conference on Eurasian Economies, Almaty-Kazakhstan, 151-158.
 • WEN Z, LIAO H, REN R, BAI C, ZAVADSKAS EK, ANTUCHEVICIENE J & AL-BARAKATI A. (2019). Cold chain logistics management of medicine with an ıntegrated multi-criteria decision-making method. International Journal of Environmental Research and Public Health. 16(23), 4843. doi: 10.3390 / ijerph16234843
 • YAZDANI, M., WEN, Z., LIAO, H., BANAITIS, A., & TURSKIS, Z. (2019). A grey combined compromise solution (CoCoSo-G) method for supplier selection in construction management. Journal of Civil Engineering and Management, 25(8), 858-874. doi: 10.3846/jcem.2019.11309
 • YAZDANI, M., ZARATE, P., KAZIMIERAS ZAVADSKAS, E. & TURSKIS, Z. (2019), A combined compromise solution (CoCoSo) method for multi-criteria decision-making problems. Management Decision, Vol. 57 No. 9, 2501-2519. doi: 10.1108/MD-05-2017-0458
 • ZOLFANI, S. H., CHATTERJEE, P., & YAZDANI, M. (2019, May). A structured framework for sustainable supplier selection using a combined BWM-CoCoSo model. In International scientific conference in business, management and economics engineering. Vilnius, Lithuania, 797-804.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Çağatay KARAKÖY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9072-3963
Türkiye


Nisa ER ÇAKMAKTEPE
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2206-4112
Türkiye


Alptekin ULUTAŞ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8130-1301
Türkiye

Publication Date March 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Karaköy, Ç. , Er Çakmaktepe, N. & Ulutaş, A. (2023). Eski S.S.C.B. Ülkelerinin Ekonomik Özgürlük Endekslerinin SD ve CoCoSo Yöntemleri ile Analizi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 276-290 . DOI: 10.17336/igusbd.897535

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)