Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Deneyimi

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 747 - 759, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.979808

Abstract

Bu çalışmada pandemi sürecinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programında eğitim alan öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki görüş ve düşünceleri araştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve öznel yaşantı (fenomenolojik) desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak veri tekniklerinden mülakat (görüşme) tekniği kullanılmış, bu tekniğin bir türü olan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizi aşamasında betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında üniversitenin sunduğu uzaktan eğitim sistemi ve eğitmenlerin verdikleri eğitimler hakkında katılımcıların görüşleri genel olarak olumlu değerlendirilmiştir. Bireysel performanslarını etkileyen faktörler hakkındaki görüşleri ise başlarda sıkıntı yaşamalarına rağmen ilerleyen zaman da sisteme alıştıkları ve ev ortamında zamandan tasarruf ederek derslere katılım sağladıkları konusunda ortak düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitim sistemindeki sorunlar ve çözüm önerilerine karşı asenkron derslerin de sisteme yüklenmesi gerektiği, ders sürelerinin daha kısa olması ve erken saatlerde derslerin başlamaması gerektiği konusunda hem fikirdirler.

References

 • AKÇAY, S., & GÖKÇEARSLAN, A. (2016). Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi cilt:24 no:4, s. 1983-2004.
 • AKYOL, C. (2020). Turizm ön lisans öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri. Studies in Educational Research and Development 4 (2), 65-80.
 • AL-MOHAIR, H. K., & ALWAHAISHI, S. (2020). Study on students experiences about online teaching during COVID-19 Outbreak. Technıum Social Sciences Journal.
 • ALTUN EKİZ, M. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi cilt:2 sayı:1, s. 1-13.
 • ATAM, WIDODO, P., & RISMAN, H. (2020). Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Pandemic Response Through The Universal Defensee: The Role Of Inteligence. Technium Social Sciences Journal vol:8(1), s. 606-616.
 • BAĞCI, E., UZUN, C., & BOSTAN, A. (2020). Covid 19 ve Sağlık Turizmi. Journal of Awaraness cilt:5, sayı:3, s. 331-348.
 • BROOKS, S. K., SMITH, L. E., WEBSTER, R. K., WESTON, D., WOODLAND, L., HALL, L., & RUBIN, G. J. (2020). Euro Surveilliance. 06 27, 2021 tarihinde https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000188 adresinden alındı
 • ÇOBANOĞLU, N. (2020). Covid-19 Pandemisi ile Değişen Yaşamlar ve Toplumsal Değerlerimiz. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi cilt:23, s. 90-94.
 • ENFİYECİ, T., & BÜYÜKALAN, F. (2019). Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Öğrencilerinin Topluluk Hissinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi cilt:12 sayı:1, s. 20-32.
 • GAO, X. (2020). New Mode of Distance Learning in Primary Schools in the Environment of Multimedia Computer Assisted Instruction. Journal of Physics: Conference Series, 1-7.
 • GENÇ, M. F., & GÜMRÜKÇÜOĞLU, S. (2020). Koronavirüs (covid-19) Sürecinde İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları. Turkish Studies, 1308-2140.
 • GÖKDAŞ, İ., & KAYRİ, M. (2005). E-öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Dergisi 2(2).
 • HENS, N., AYELE, G. M., GOEYVARERTS, N., AERTS, M., MOSSONG, J., & EDMUNDS, J. W. (2009). BMC Infectious Diseases, 9(187). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19943919/ adresinden alındı
 • HUANG, C., WANG, Y., & LI, X. (2020). Clinical teatures of patients infected with 2019 novel coronavirüs in Wuhan, China. The Lancet 395(10223), 497-506.
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi. (2021, 06 28). 06 27, 2021 tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi: https://iguzeb.gelisim.edu.tr/ adresinden alındı
 • KESKİN, M., & KAYA Ö., D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi,5(2), 59-67.
 • KORKMAZ ÖZCAN, Z., & AYDIN, V. (2015). Sağlık Turizmi ( Teori ve Politika). Umuttepe Yayınları s.45-46.
 • KÜRTÜNCÜ, M., & KURT, A. (2020). COVID-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Konusunda Yaşadıkları Sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmları Dergisi 7(5), 66-77.
 • OWUSU-FORDJOUR, C., KOOMSON, C., & HANSON, D. (2020). The Impact Of Covid-19 On learning- The Perspective of The Ghanaıan Student. European Journal Of Education Studies vol:7(3), s. 88-101.
 • ÖZEN, Y. (2010). Türkiye'de Sağlık Turizmi İşletmeciliğinde Franchising Sisteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Niteliksel Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi SBE.
 • ÖZER, M. (2021, 07 13). mevzuat.meb.gov.tr. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: https://mevzuat.meb.gov.tr/covid-19-salgini-sonrasi-dunyada-egitim/haber/20936/tr adresinden alındı
 • ÖZSES, M., Dinçer, D'ALESSANDRO, H., ÖZBAL BATUK, M., & SENNAROĞLU, G. (2021). COVID-19 Pandemisinde Odyoloji Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: Hacettepe Üniversitsesi Deneyimi. Turkish Journal of Audiology and Hearing Research 4(1), 11-17.
 • SARITAŞ, E., & BARUTÇU, S. (2020). Öğretimde Dijital Dönüşüm ve Öğrencilerin Çevirimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Pandemi Döneminde Pamukkale Üniversitesi Öğrencileri Üerinde Bir araştırma. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 11(1), 5-22.
 • SARUHAN, Ş. C., & ÖZDEMİRCİ, A. (2018). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. Beta Yayınları.
 • ŞEKERCİ, Y., MUTLU DANACI, H., & KAYNAKCI ELİNÇ, Z. (2021). Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Derslerde Sürdürülebilirliği: Mimarlık Bölümleri Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Blimleri Enstitüsü Dergisi 12(1), 54-68.
 • UNESCO. (2020). 06 27, 2021 tarihinde n.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest# adresinden alındı
 • UNESCO, I. (2020). COVID-19 and higher education: Today and tomorrow. In Impact Analysis, Policy Responses and Recommendations. UNESCO.
 • XUDONG, Z., & LIU, J. (2020, 04 26). Education in and after Covid-19: İmmediate responses and long term visions. 06 27, 2021 tarihinde Postdigital Science and Education: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7183744/ adresinden alındı
 • YILDIRIM, A., & ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Hair Care and Beauty Services Students' Opinions about Distance Education During the COVID-19 Pandemic: Istanbul Gelisim University Experience

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 747 - 759, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.979808

Abstract

In this study, the opinions and opinions of the students who were trained in the Hair Care and Beauty Services Program of Istanbul Gelisim University, Vocational School of Health Services during the pandemic process were investigated. Qualitative research method was preferred and subjective life (phenomenological) pattern was used in the study. Interview (interview) technique was used from data techniques as a data collection tool and semi-structured interview technique, which is a type of this technique, was applied. Descriptive analysis technique was used during the analysis phase of the data. As a result of the research, the opinions of the participants about the distance education system offered by the university and the trainings provided by the instructors within the scope of distance education applications were generally evaluated positively. Although they initially had difficulties with the factors affecting their individual performance, they also got used to the system and had common thoughts about saving time in the home environment and participating in the courses. They agree that asynchronous courses should also be uploaded to the system against problems and solutions in the distance education system, that the course duration should be shorter and that the lessons should not start in the early hours.

References

 • AKÇAY, S., & GÖKÇEARSLAN, A. (2016). Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi cilt:24 no:4, s. 1983-2004.
 • AKYOL, C. (2020). Turizm ön lisans öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri. Studies in Educational Research and Development 4 (2), 65-80.
 • AL-MOHAIR, H. K., & ALWAHAISHI, S. (2020). Study on students experiences about online teaching during COVID-19 Outbreak. Technıum Social Sciences Journal.
 • ALTUN EKİZ, M. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi cilt:2 sayı:1, s. 1-13.
 • ATAM, WIDODO, P., & RISMAN, H. (2020). Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Pandemic Response Through The Universal Defensee: The Role Of Inteligence. Technium Social Sciences Journal vol:8(1), s. 606-616.
 • BAĞCI, E., UZUN, C., & BOSTAN, A. (2020). Covid 19 ve Sağlık Turizmi. Journal of Awaraness cilt:5, sayı:3, s. 331-348.
 • BROOKS, S. K., SMITH, L. E., WEBSTER, R. K., WESTON, D., WOODLAND, L., HALL, L., & RUBIN, G. J. (2020). Euro Surveilliance. 06 27, 2021 tarihinde https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000188 adresinden alındı
 • ÇOBANOĞLU, N. (2020). Covid-19 Pandemisi ile Değişen Yaşamlar ve Toplumsal Değerlerimiz. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi cilt:23, s. 90-94.
 • ENFİYECİ, T., & BÜYÜKALAN, F. (2019). Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Öğrencilerinin Topluluk Hissinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi cilt:12 sayı:1, s. 20-32.
 • GAO, X. (2020). New Mode of Distance Learning in Primary Schools in the Environment of Multimedia Computer Assisted Instruction. Journal of Physics: Conference Series, 1-7.
 • GENÇ, M. F., & GÜMRÜKÇÜOĞLU, S. (2020). Koronavirüs (covid-19) Sürecinde İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları. Turkish Studies, 1308-2140.
 • GÖKDAŞ, İ., & KAYRİ, M. (2005). E-öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Dergisi 2(2).
 • HENS, N., AYELE, G. M., GOEYVARERTS, N., AERTS, M., MOSSONG, J., & EDMUNDS, J. W. (2009). BMC Infectious Diseases, 9(187). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19943919/ adresinden alındı
 • HUANG, C., WANG, Y., & LI, X. (2020). Clinical teatures of patients infected with 2019 novel coronavirüs in Wuhan, China. The Lancet 395(10223), 497-506.
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi. (2021, 06 28). 06 27, 2021 tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi: https://iguzeb.gelisim.edu.tr/ adresinden alındı
 • KESKİN, M., & KAYA Ö., D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi,5(2), 59-67.
 • KORKMAZ ÖZCAN, Z., & AYDIN, V. (2015). Sağlık Turizmi ( Teori ve Politika). Umuttepe Yayınları s.45-46.
 • KÜRTÜNCÜ, M., & KURT, A. (2020). COVID-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Konusunda Yaşadıkları Sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmları Dergisi 7(5), 66-77.
 • OWUSU-FORDJOUR, C., KOOMSON, C., & HANSON, D. (2020). The Impact Of Covid-19 On learning- The Perspective of The Ghanaıan Student. European Journal Of Education Studies vol:7(3), s. 88-101.
 • ÖZEN, Y. (2010). Türkiye'de Sağlık Turizmi İşletmeciliğinde Franchising Sisteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Niteliksel Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi SBE.
 • ÖZER, M. (2021, 07 13). mevzuat.meb.gov.tr. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: https://mevzuat.meb.gov.tr/covid-19-salgini-sonrasi-dunyada-egitim/haber/20936/tr adresinden alındı
 • ÖZSES, M., Dinçer, D'ALESSANDRO, H., ÖZBAL BATUK, M., & SENNAROĞLU, G. (2021). COVID-19 Pandemisinde Odyoloji Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: Hacettepe Üniversitsesi Deneyimi. Turkish Journal of Audiology and Hearing Research 4(1), 11-17.
 • SARITAŞ, E., & BARUTÇU, S. (2020). Öğretimde Dijital Dönüşüm ve Öğrencilerin Çevirimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Pandemi Döneminde Pamukkale Üniversitesi Öğrencileri Üerinde Bir araştırma. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 11(1), 5-22.
 • SARUHAN, Ş. C., & ÖZDEMİRCİ, A. (2018). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. Beta Yayınları.
 • ŞEKERCİ, Y., MUTLU DANACI, H., & KAYNAKCI ELİNÇ, Z. (2021). Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Derslerde Sürdürülebilirliği: Mimarlık Bölümleri Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Blimleri Enstitüsü Dergisi 12(1), 54-68.
 • UNESCO. (2020). 06 27, 2021 tarihinde n.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest# adresinden alındı
 • UNESCO, I. (2020). COVID-19 and higher education: Today and tomorrow. In Impact Analysis, Policy Responses and Recommendations. UNESCO.
 • XUDONG, Z., & LIU, J. (2020, 04 26). Education in and after Covid-19: İmmediate responses and long term visions. 06 27, 2021 tarihinde Postdigital Science and Education: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7183744/ adresinden alındı
 • YILDIRIM, A., & ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Educational Psychology, Management and Organization Education
Journal Section Articles
Authors

Aylin KOÇ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6431-6210
Türkiye

Early Pub Date October 25, 2023
Publication Date October 25, 2023
Acceptance Date May 16, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA
KOÇ, A. (2023). Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Deneyimi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 747-759. https://doi.org/10.17336/igusbd.979808

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)