Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 11 - 22 2018-07-25

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
An Investigation into Secondary School Students’ Opinions about the Utilization of Information Technology

Oğuz ÇETİN [1] , Elvan YALÇINKAYA [2] , Vedat AKTEPE [3] , Murat TEMUR [4]


Bu araştırmanın amacı ortaokul düzeyinde eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada var olan bir durumu olduğu şekli ile betimlemek amacı ile tarama modeli, bu modelde yer alan yaklaşımlardan da genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Niğde İl merkezinde yer alan farklı okullarda öğrenim gören toplam 250 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu olasılık dışı (amaçlı) olarak uygun durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Özmusul (2011) tarafından geliştirilen “Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği” kullanılmıştır. İlgili ölçek için elde edilen Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Verilerin normal dağılım göstermesinden dolayı karşılaştırmalarda parametrik testlerden olan bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız değişkenlere yönelik yapılan çözümlemelerde, öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin cinsiyetlerine ve sınıf seviyelerine bağlı olarak farklılık göstermediği, bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olma durumlarına göre ise farklılaştığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin internet kullanım sıklıklarına göre interneti çok sık kullanan öğrenciler ile nadiren kullanan öğrenciler arasında, interneti çok sık kullanan öğrenciler lehine farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 

The purpose of this study is to examine the level of secondary school students’ utilization of information technology in terms of various variables. In order to describe an existing situation in the study as it was, screening model was used, and among the methods included in this model general screening model was employed. The study group of the study comprised a total of 250 secondary school students attending different schools in the city centre of Niğde in the academic year of 2017-2018. The study group was determined through non-random (purposeful) convenience sampling method. “The Utilization of Information and Communication Technologies Scale” developed by Özmusul (2011) was used as data collection tool in the study. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient for the scale was found to be .91. Since the data showed normal distribution, the parametric tests, independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA), were used. As a result of the study, it was concluded that the level of students’ information technology use was high. In the analysis done for the independent variables, it was determined that while the level of the students’ utilization of information technology did not differ significantly based on their gender and class levels, it did according to the availability of a computer and internet connection. However, based on the frequency of the internet use, a difference was revealed between the students who frequently used the internet and those who rarely used it, in favour of the ones who used the internet frequently. 

  • Barkan, M., & Eroğlu, E. (2004). Uzaktan ögretimde kalite:".. Sayısal büyüklükler doyuma ulaştı.. Ya şimdi?..". TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (4), 148-151. Barut, L. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile bilgisayar öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sütüçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. Canbaz, N. (2010). Yetişkin eğitimi kurslarına devam eden kadın kursiyerlerin teknoloji okuryazarlığı eğitim ihtiyacını belirleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11 (2), 273-291. Çiçek, R. (2006). Eğitim fakültesi 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli eğitime ilişkin yeterliliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Korucu, A. T., Usta, E., & Toraman, L. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Bartin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (3), 690-717. Özmusul, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi (Kilis İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. Özmusul, M. (2011). Bilişim teknolojilerinden yararlanma ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 1-17. Timur, B., Yılmaz, Ş., & İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri. Asian Journal of Instruction, 5 (1), 44-54. Tsai, C.-C., Lin, S. S., & Tsai, M.-J. (2001). Developing an Internet attitude scale for high school students. Computers & Education, 37 (1), 41-51.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makale
Authors

Author: Oğuz ÇETİN (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Elvan YALÇINKAYA
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Vedat AKTEPE

Author: Murat TEMUR

Dates

Publication Date : July 25, 2018

Bibtex @research article { ijal427831, journal = {International Journal of Active Learning}, issn = {2536-5258}, address = {}, publisher = {Meryem Nur AYDEDE}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {11 - 22}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Oğuz and YALÇINKAYA, Elvan and AKTEPE, Vedat and TEMUR, Murat} }
APA ÇETİN, O , YALÇINKAYA, E , AKTEPE, V , TEMUR, M . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Active Learning , 3 (2) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/38500/427831
MLA ÇETİN, O , YALÇINKAYA, E , AKTEPE, V , TEMUR, M . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 11-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/38500/427831>
Chicago ÇETİN, O , YALÇINKAYA, E , AKTEPE, V , TEMUR, M . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AU - Oğuz ÇETİN , Elvan YALÇINKAYA , Vedat AKTEPE , Murat TEMUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Active Learning JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 3 IS - 2 SN - 2536-5258- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Active Learning ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Oğuz ÇETİN , Elvan YALÇINKAYA , Vedat AKTEPE , Murat TEMUR %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J International Journal of Active Learning %P 2536-5258- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD ÇETİN, Oğuz , YALÇINKAYA, Elvan , AKTEPE, Vedat , TEMUR, Murat . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Active Learning 3 / 2 (July 2018): 11-22 .
AMA ÇETİN O , YALÇINKAYA E , AKTEPE V , TEMUR M . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 11-22.
Vancouver ÇETİN O , YALÇINKAYA E , AKTEPE V , TEMUR M . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 22-11.