Year 2016, Volume 3 , Issue 2, Pages 123 - 136 2016-07-01

Okul Etkililiğinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
The Effect of School Efficiency on Student Achievemen

Okul Etkililiğinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi

Ahmet Kanmaz [1] , Lütfi Uyar [2]


Bu araştırma; öğretmen görüşlerine dayanarak ortaokullarının etkililik düzeylerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan ölçek formu; Denizli ili Çameli ilçesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde resmi ortaokullarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden, okul etkililiğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin okul etkililiğine ilişkin görüşlerinin tanımlayıcı özelliklerine göre değişiminin incelenmesinde ise t testi, Tek Yönlü Anova ve Tukey testlerinden faydalanılmıştır. Öğrenci başarısını belirleyen TEOG(Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı) sonuçları üzerinde okul etkililiğinin belirlenmesinde ise korelasyon analizine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin okullarını yüksek düzeyde etkili buldukları, öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre etkili okula ilişkin görüşlerinde farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin okul etkililiğine ilişkin görüşlerinin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir
This study was based on the views of teachers of secondary school was carried out to determine the effects on student achievement levels of effectiveness. A scale developed for the purpose, the town of Denizli Çameli the spring semester of 2013-2014 academic year, teachers working in secondary school applied to image.The data obtained from the scales werea nalyzed by SPSS 17.0 statistical software. Determining the properties of a descriptive analysis of the frequency and percentage of teachers participating in the study, the views of the effectiveness of schoo lstatistics were used in determining the mean and Standard deviation. Exchange of views regarding the effectiveness of school based on the study of descriptive characteristics of teachers, t test, one-way ANOVA andTukey tests used. Determine the success of students in the determination of the effectiveness of TEOG regression analysis was applied on the results of the school.Result of research, they found highly effective teachers in schools, teachers' observations on the differences according to descriptive characteristics determined to be an effective school. Significant effects on student achievement of teachers' views of the effectiveness of the school were not observed.
 • Akan. D., (2007). Değişim Sürecinde İlköğretim Okullarının Etkili Okul Özelliklerine Sahip Olma Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Ayık, A., (2007). İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği
 • Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyüköztürk, Ş., (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayınevi, Ankara.
 • Çelenk, S., (2003), Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması, İlköğretim-Online Cilt: 2, Sayı:2, s. 28-34
 • Çobanoğlu Kasap, F., (2008). İlköğretim Okullarında Örgütsel Kimlik Ve Örgütsel Etkililik (Denizli İli Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirtaş, Z., (2010). “Liselerde Okul Kültürü İle Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, ss. 208-223
 • Helvacı, M. A. ve Aydoğan, İ., (2011). “Etkili Okul ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 41-60.
 • Kalaycı, Ş.(2008)., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kuşaksız, N., (2010). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarının Etkili Okul Özelliklerine Sahip Olma Düzeyleri (Üsküdar İlçesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özdemir, S., (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme, Pegem A Yayınevi, Ankara.
 • Şişman, M., (2011). Eğitimde Mükemmellik Arayışı: Etkili Okullar, Pegem A Yayınevi, Ankara.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Eğitim ve Okul Yönetimi, Pegem A Yayınevi, Ankara.
 • Toprak, M., (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Etkililiğine İlişkin Görüşleri: (Adıyaman İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Yılmaz, V., (2006). İlköğretim Okullarının Etkili Okul Özelliklerini Sahip Olma Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Zigarelli, M., (1996) “An Empirical Test of the Conclusions from Effective Schools Research,” Journal of Educational Research, Vol. 90, Number 2, pp. 103-110.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID JA42YH28TC
Published Date July
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Kanmaz

Author: Lütfi Uyar

Dates

Publication Date : July 1, 2016

APA Kanmaz, A , Uyar, L . (2016). The Effect of School Efficiency on Student Achievemen . International Journal of Assessment Tools in Education , 3 (2) , 123-136 . DOI: 10.21449/ijate.239551