Year 2016, Volume 3 , Issue 1, Pages 40 - 54 2016-07-11

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Etkililiği
Inquiry Based Learning and Its Effectiveness

Sevilay Karamustafaoğlu [1] , Ayşegül Celep Havuz [2]


Bu çalışmada, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I dersinde kimya deneylerine yönelik araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme destekli laboratuvar etkinlikleri geliştirilerek; geliştirilen bu etkinliklerin öğretmen adaylarının araştırma ve sorgulama becerileri üzerindeki etkililiğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören rastgele seçilmiş deney (N=29) ve kontrol (N=29) grubunun bulunduğu 2. sınıf öğretmen adayları ile yarı deneysel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırma kapsamında uygulamaya başlamadan önce ve uygulama sonrasında ‘AraştırmaSorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Ölçeği’, ‘Fen’e Yönelik Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği uygulanmıştır. Uygulamalar sonucu elde edilen veriler uygun bir istatistikî bir programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının araştırma- sorgulamaya dayalı fen öğretimi ile ilgili aralarında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucu çıkmıştır
The aim of this study is to investigate the effectiveness of the inquiry based learning on the skills of the prospective teachers for the laboratory applications I course activities related to the developed chemistry experiments using semi-experimental method which is one of the experimental methods. This study was carried out with the students chosen randomly experimental (n=29) and control (n=29) attending to the 2nd grade of Class Teacher Department of Amasya Education Faculty. At the beginning and the end of the research, the scales 'Science education inquiry based learning scale' and 'Inquiry based learning skills perception scale towards science' were used. The obtained data was analyzed by using SPSS 18.00 packet program. At the end of the research, there is a meaningful difference in favor of the experimental group related to the inquiry based learning science education
 • American Association for the Advancement of Science (1990). The liberal art of science. Washington
 • Arslan, C. (2005). Eğitimde Reform.
 • Aydoğdu, B. ve Ergin, Ö. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımına Etkileri. Paper presented at the International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya- Türkiye, 11-12.
 • Babadoğan, C. ve Gürkan, T. (2002). Sorgulayıcı öğretme stratejisinin akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 147-160.
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms, Revisid Educations. Chapter 9. Becoming a Constructivist Teacher.
 • Chen, Y. R., Lin, J. ve Chen, K. L. (1998). Platinum deposition on carbon nanotubes via chemical modification. Chemistry of Materials, 10(3), 718-722.
 • Collins, P. H. (1998). It's all in the family: Intersections of gender, race, and nation. Hypatia 13,3, 62-82.
 • Çepni, S. (2010), Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon. Beşinci baskı.
 • Davis, S.A. (2005). Inquiry-Based Learning Templates For Creating Online Educational Paths. Master of Science, Texas, A&M University.
 • Eick, C.J. ve Reed, C.J. (2002). What Makes An Inquiry-Orianted Teacher? The Influence of Learning Histories on Student Teacher Role Identify and Practice. Science 86(3). Education.
 • İnaltekin, T. ve Akçay, H. (2011). Araştırma Tabanlı Fen Öğretimi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2),158-185.
 • İnaltekin, T. ve Akçay, H. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Adaylarının Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Özyeterliliklerinin İncelenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, 27-30 Haziran 2012.
 • Karakoç, M. (2003). Öğretme Stratejilerinin Öğrenme Stratejileri Kullanımına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara
 • Ketelhult, D.J., Dede, C., (2006). Assessing Inquiry Learning.
 • Kulaberoğlu, N. (1999). İlköğretim II. Kademe Fen Derslerinde Kavram Haritalarının Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • MEB, TTKB, (2013). Fen Bilimleri Öğretim Programı. Ankara
 • Mintzes, J. J., Wandersee, J. H. ve Novak, J. D. (1997). Meaningful learning in science: The human constructivist perspective. Handbook of academic learning. 405-447.
 • National Research Council (NRC); National Science Education Standards, Washington, DC: National Academy Press, 1996.
 • Natioanal Resarch Council, (2000). Inquiry and the Natioanal Resarch Education Standarts. DC:National Acedemy Press, sf. 25, Washington.
 • National Research Council, (2004). Evaluating Inquiry-Based Science Developments (commissioned paper for the meeting on the Evaluation of Inquiry-based Science), Wynne Harlen, author. Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington,DC.
 • Nugent, G., Toland, M.D., Levy, R., Kunz, G., Harwood, D., Green, D. ve Kitts, K. (2012). The Impact of an Inquiry-Based Geoscience Field Course on Pre-service Teachers, The for Science Teacher Education, 23,503-529.
 • Smolleck,D. L. (2004). The Development and Validation of an Insrrument to Measure Preservice Teachers’Self-Efficacy In Regard to the Teaching of Science as Inquiry. Diss. The Pennsylvania State University.
 • Şensoy, Ö. ve Aydoğdu, M. (2008). Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 2, 69-93.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya Ve Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tarkun, E. (1994). Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Tutumları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 6, 239-253.
 • Tobin, K. G. ve Tippins, D. J. 1993. Ethical Decisions at the Heart of Teaching: making sense from a constructivist perspective. Journal of Moral Education. 22,221-240.
 • Wise, K. C. (1996). Strategies for Teaching Science: What Works? A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. 69, 6, 337-338.
Other ID JA42ZB84JR
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevilay Karamustafaoğlu

Author: Ayşegül Celep Havuz

Dates

Publication Date : July 11, 2016

APA Karamustafaoğlu, S , Havuz, A . (2016). Inquiry Based Learning and Its Effectiveness . International Journal of Assessment Tools in Education , 3 (1) , 40-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijate/issue/22371/239553