Year 2015, Volume 2 , Issue 2, Pages 25 - 37 2016-07-11

Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavından Etkilenme Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of the Teacher Candidates’ Level of being Affected from Public Personnel Selection Examination Scale

Fatma SUSAR KIRMIZI [1] , Özge TARHAN [2]


Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavından etkilenme düzeylerini değerlendirmek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada 143 kız, 64 erkek olmak üzere toplam 207 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ana bilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarında elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin uzmanlar tarafından değerlendirilmesinde Lawshe tekniğinden yararlanılmıştır. Yapı geçerliğinin belirlenmesi için verilere faktör analizi uygulanmış ve iki alt ölçek belirlenmiştir. Birinci alt ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0,65 ile 0,35; ikinci alt ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri ise 0,75 ile 0,39 arasında değişmektedir. Yapılan analizler sonucunda, 23’ü olumsuz, 10’u olumlu olmak üzere 33 maddeden ve iki alt ölçekten oluşan “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavından Etkilenme Düzeyi Ölçeği (ÖKAPSÖ)” ortaya çıkmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı birinci alt boyut için 0,86; ikinci alt boyut için 0,73; tümü için ise 0,91’dir. Bu sonuca göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu belirtmek mümkündür
This study aimed to develop a scale to evaluate teacher candidates' level of being affected from the public personnel selection examination. The participants of the study consisted of the final year students at Pamukkale University Education Faculty. The participants were 207 teacher candidates, of whom 143 were female and 64 were male. The validity and reliability study of the scale was conducted on the data gathered from teacher candidates studying at Art Teaching, Music Teaching, Turkish Language Teaching, Social Studies Education, Science Teaching, Psychological Counseling and Guidance Education, Elementary Education and Preschool Education departments of Pamukkale University Education Faculty. The Lawshe technique was used in the evaluation of the scale by experts. To determine the construct validity, factor analysis was performed on the data, and two sub-scales were identified. The factor loading values of the items in the first sub-scale ranged between 0,65 and 0,35, and those in the second sub-scale between 0,75 and 0,39. As a result of the analyses, the "Teacher Candidates' Level of Being Affected From Public Personnel Selection Examination Scale" (TCLBAPPSES) including 33 items, 23 negative and 10 positive, and two sub-scales was produced. The Cronbach's Alpha reliability coefficient was found as 0,86 for the first sub-dimension, 0,73 for the second sub-dimension, and 0,91 for the whole scale. As a result, it can be argued that the scale is reliable
 • Anastasia, A. ve Urbina, S. (1997). Psychological Testing. 7th. Ed. USA: Prentice Hall.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için veri analizi elkitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorumu. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Can, S. ve Can, Ş. (2011). Kamu personeli seçme sınavı öncesinde öğretmen adaylarının stres düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:19 No:3.
 • Chang, E. C. (2006). Perfectionism and dimensions of psychological well-being in a college students sample: A test of a stress-mediation model. Journal of Socialand Clinical Psychology, 25 (9), 1001-1022.
 • Çetin,Ş., Koç Z. ve Çetin, F. (2007). KPSS sınavına yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat.
 • Doğan, T. ve Çoban, A.S. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 34 (153), 157-168.
 • Doğan, N. ve Başokuçu, T. O. (2010). İstatistik tutum ölçeği için uygulanan faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Dergisi. 1 (2), 65-72.
 • Doğan, T., Sarı, T., Kazak, M., Saya, P. ve Altıntaş, T. (2007). Başkent Üniversitesi öğrencilerinin problem alanlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 32(347), 30-36.
 • Ekici, G. ve Kurt, H. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) yönelik kaygı ve saldırganlık düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 294-308.
 • Eroğlu, A. ve Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (edt.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Gizir, C. A. (1998). “Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaçanta, H. (2009). Öğretmen adayları için kamu personeli seçme sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 50-57.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.
 • Öner, N. (1997). Durumluk ve sürekli kaygı envanterinin Türk toplumundaki geçerliliği. Yayınlanmış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). Eğitim fakültesi son sınıf örgencilerinin mezuniyet başarı notları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. TÜBAR, 32, 269-281.
 • Sezgin F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15 (3), 9-22.
 • Scovel, T. (1991). The effect of affect on foreign language learning: A Review of anxiety research. In Horwitz, D. J. Young, (Eds.). Language Anxiety: From Theory And Research To Classroom Implications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Tarhan, Ö. (2015). The state of in-service training of teachers and teacher training in national educational councils. 5th World Conference On Learning, Teaching&Educational Leadership, 29-31 October, Pragua.
 • Yurdugül, H. (2015). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerlilik indeksinin kullanımı. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/kgo.pdf son erişim tarihi: 24. 04. 2015
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Other ID JA42ZR47CS
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma SUSAR KIRMIZI

Author: Özge TARHAN

Dates

Publication Date : July 11, 2016

APA Susar Kırmızı, F , Tarhan, Ö . (2016). Development of the Teacher Candidates’ Level of being Affected from Public Personnel Selection Examination Scale . International Journal of Assessment Tools in Education , 2 (2) , 25-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijate/issue/22372/239560