Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TURİZM EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME VE WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM: MÜFREDATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 53 - 68, 21.06.2021
https://doi.org/10.30625/ijctr.785306

Abstract

Aktif öğrenme, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim yöntemidir. 1900’lü yıllarda geliştirilen bu yöntem, geleneksel eğitim yönteminin eksik ve aksayan yönlerinin giderilmesi ve daha verimli bir eğitimin gerekliliğinden hareketle ortaya çıkmıştır. Sınıf veya laboratuvar ortamında verilen teorik bilgilerin gerçek yaşamda pratiğe dökülmesinde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle küresel ölçekte etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitim-öğretimin uzaktan öğretim yoluyla devam etmek durumunda kalmasıyla birlikte teorik olarak verilen eğitimlerin etkinlik ve verimliliği tartışma konusudur. Dolayısıyla bu teorik bilgilerin pratiğe yönelik çeşitli uygulamalarla desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle hizmet sektörü için işgören yetiştiren eğitim-öğretim kurumlarında bu ihtiyaç hat safhadadır. Hizmet sektörünün bir kolu olan turizm endüstrisinde emek-yoğun bir üretim söz konusudur. Kendine has özelliklere sahip olan turizm endüstrisinde analitik düşünebilen, çözüm odaklı ve sorumluluk alabilen kalifiye elemanların istihdam edilmesi müşteri memnuniyetinin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Turizm alanında eğitim veren kurumların, bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli aktif öğrenme yöntemlerini benimsemesi ve öğrencileri bu yöntemlerle sektöre hazırlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde ortaya çıkan küresel pandemi koşulları örgün öğretimde bir takım tedbirlerin alınması ve uzaktan öğretimin çerçevesinin yeniden çizilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Teorik eğitimlerin yanı sıra farklı eğitim öğretim tekniklerinin diğer tüm alanlarda olduğu gibi turizm alanında da tartışmaya açılması zorunlu bir hal almıştır. Çalışmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardaki Turist Rehberliği, Turizm İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümlerinde verilen derslerin belirlenerek bu derslerde hangi aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanabileceğini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular neticesinde turizm endüstrisine işgören yetiştirmeyi görev edinmiş kurumlarda çeşitli aktif öğrenme yöntemleri sayesinde teorik bilgilerin pratiğe adapte edilebileceği ve böylelikle sektör-okul işbirliklerinde ortaya çıkabilecek sorunlara nispeten çözümler bulunabileceği değerlendirilmiştir.

References

 • Akar, F., (2006), Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, ((Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Akay, Y. ve Kocabaş, A., (2013), The Views of Primary School Teachers about How They Perceive Active Learning, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 46(2), 91-110.
 • Akbulut, G., (2004), Coğrafya ve Aktif Öğrenim Yöntemleri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 65-77.
 • Aksu, M. ve Bucak, T., (2012), Mesleki Turizm Eğitimi, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 7-18.
 • Albrecht, J. N. (2012), Authentic Learning and Communities of Practice in Tourism Higher Education, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12(3), 260-276
 • Alım, M. ve Gül, M., (2013), Beyin Fırtınası Tekniğinin Coğrafi Kavramların Öğretimi ve Kalıcılığı Üzerindeki Rolü (Erzurum Örneği), Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 357-368.
 • Arıcı, N. ve Kıdıman, E., (2008), Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy, 3(1), 44-53.
 • Ashton-Hay, S., (2005), Drama: Engaging all Learning Styles, In Proceedings 9th International INGED (Turkish English Education Association) Conference, Economics and Technical University, Ankara.
 • Aşiroğlu, S., (2014), Aktif Öğrenme Temelli Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Başarıları Üzerindeki Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M. ve Türkmen, F., (2012), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 103-112.
 • Aydede, M. N. ve Matyar, F., (2009), Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-1127.
 • Aydede, M. Nur ve Kesercioğlu, T., (2012), Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 37-49.
 • Aydede, M. N., (2009), Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme ve Eleştirel Düşünme Becerileri ile Öz Yeterlilik İnançlarına ve Erişilerine Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, M. Z., (2001), Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 55-80.
 • Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş., (2013), Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği), Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-21.
 • Aytan, T., (2011), Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bayazit, İ., (2011), Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımları Konusundaki Görüş ve Önerileri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 139-158.
 • Berger, A. A., (2010), Teaching Tourism Students with Games and Learning Activities, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10(1), 86-94.
 • Bilgi, M. G., (2010), Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Dersi Kapsamındaki Çevre Konularının Öğretiminde Aktif Öğretim Yöntemlerinin Rolü, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 271-290.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö., (2001), Benzeşim (Analoji), Yöntemi Kullanarak Lise 2. Öğrencilerinin Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.
 • Chen, Y. ve Mo, H., (2013), Users’ Perspectives on and Learning Effectiveness of Tour-Guide Training Courses With 3D Tourist Sites, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 13(4), 374-390.
 • Conceição, S. C. O. ve Skibba, K. A. (2008), Experiential Learning Activities for Leisure and Enrichment Travel Education: A Situative Perspective, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7(4), 17-35.
 • Çelik, S., Şenocak, E., Bayrakçeken, S., Taşkesenligil, Y. ve Doymuş, K., (2005), Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 156-185.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39: 203-2011.
 • Demirdaş, C., (2013), İlköğretim 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünitelerinin Aktif Öğrenme Yöntemlerine Göre İşlenişi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Demirer, H., (2000). Kapadokya Bölgesi Turizm Belgeli Konaklama İşletmeleri Üst ve Orta Düzey Yöneticilerinin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinden Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 7. Kapadokya Toplantıları, Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir, 8-23.
 • Demirkol, Ş. ve Pelit, E. (2002), Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi Ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Dunaway, D. L., (2001), The Role of Experience and Active Learning in Web-Based Training for The Applying Knowledge, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Louisiana Devlet Üniversitesi Psikoloji Departmanı, Amerika Birleşik Devletleri
 • Duruhan, K., (2004), Türkiye’de Okulda Geleneksel Anlayış ve Yöntemlerle İnsan Yetiştirmenin Olumsuz Etkileri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Emir, O., Arslan, S. ve Kılıçkaya, Ş., (2008), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 273-291.
 • Eren, D., Özgül, E. ve Kaygısız, N. Ç., (2013), Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 15-27.
 • Frederick, P. J., (1993), Motivating Students by Active Learning in the History Classroom, Perspectives, October, 15-19.
 • Gürşimşek, I., (1998), Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, 25-28.
 • Güzel, N. G., (2006), Yükseköğretimde Turizm Eğitimi ve Hizmet Kalitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hendri, R., Eick, C. ve Shannon, D., (2012), The Integration of Creative Drama in an Inquiry-Based Elementary Program: The Effect on Student Attitude and Conceptual Learning, Journal of Science Teacher Education, 23, 823-846.
 • Kara, Y. ve Özgün-Koca, S. A., (2004), Buluş Yoluyla Öğrenme ve Anlamlı Öğrenme Yaklaşımlarının Matematik Dersinde Uygulanması: “İki Terimin Toplamının Karesi” Konusu Üzerinde İki Ders Planı, İlköğretim-Online, 3(1), 2-10.
 • Keleş, B. N., (2011), İlköğretim 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünitelerinin Bazı Aktif Öğrenme Yöntemlerine Göre İşleme İmkanları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kızılırmak, İ., (2000). Yüksekokulların Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 147, 54-60.
 • Kim, Y., Lin, P. M.C. ve Qiu, H., (2015), Experiential Learning: Being a Real-Event Planner, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15(4), 382-401.
 • Koyuncu, M., (2000), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm İşletmeleri Yöneticilerinden Beklentileri, 7. Kapadokya Toplantıları, Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir, 24-35.
 • Kozak, M. A., (2009), Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 1-20.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2007), Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Lee, S. A. (2008), Increasing Student Learning: A Comparison of Students' Perceptions of Learning in the Classroom Environment and their Industry-Based Experiential Learning Assignments, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7(4), 37-54.
 • Leonard Jr., E. C. ve Cook, R. A. (2010), Teaching with Cases, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10(1), 95-101.
 • Lubbers, C. A. ve Gorcyca, D. A., (1997), Using Active Learning in Public Relations Instructions: Demographic Predictors of Faculity Use, Public Relations Review, 23(1), 67-80.
 • Maden, A., (2013), Aktif Öğrenme Tekniklerinin, 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kuralları Başarısı ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Maumbe, K., (2014), Teaching and Learning in Recreation and Tourism:A Comparison of Three Instructional Methods, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 14(4), ss.365-385.
 • Mayer, R. E. (2004), Should There Be a Three-Strikes Rule Against Pure Discovery Learning? The Case for Guided Methods of Instruction, American Psychologist, 59(1), 14-19.
 • Meşeci, B., Karamustafaoğlu, S. ve Bacanak, A., (2012), Maddenin Değişimi Konusunun Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkinliği, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Morellato, M., (2014), Digital Competence in Tourism Education: Cooperative-experiential Learning, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 14(2), 184-209
 • Müldür, M. ve Çevik, A., (2014), Benefiting from Active Learning Activities in Turkish Language Education, International Journal of Language Academy, 2(4), 504-528.
 • Nakiboğlu, M., (2003), Kuramdan Uygulamaya Beyin Fırtınası Yöntemi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 341-353.
 • Odabaşı, B. ve Kolburan, G., (2013), Employment of Active Learning in Classroom Management and It’s Effect on Students’ Academic Success, The International Journal of Research in Teacher Education, 4(1), 23-29.
 • OSYM, (2019), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Klavuzu, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/ kontkilavuz_18072019.pdf, Erişim Tarihi 12.01.2019.
 • Önal, H. ve Güngördü, E., (2008), Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları (Hava Kirliliği), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 60-74.
 • Prince, Michael, (2004), Does Active Learning Work? A Review of the Research, Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.
 • Schott, C. ve Sutherland, K. A. (2009), Engaging Tourism Students Through Multimedia Teaching and Active Learning, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 8(4), 351-371.
 • Süzen, S., (2007), Aktif Öğrenme Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taş, A. M. (2005), Öğretmen Eğitiminde Aktif Öğrenme, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 177-184.
 • Taşpınar, M., (1998), Modüler Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Eğitim ve Bilim, 22(108), 45-52.
 • TÜBİTAK, (2002), Aktif Öğrenme, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/node/54151 Erişim Tarihi 10.01.2019.
 • Ünal, S., (1999), Aktif Öğrenme, Öğrenmeyi Öğrenmek ve Probleme Dayalı Öğrenme, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 373-378.
 • Ünlüönen, K., (2004), Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları), Ticaret ve Turizm Eğitim Dergisi, 1, 108-130.
 • Üzümcü, T. P., (2015), Otel Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Algıları: Kocaeli İli Otel Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 123-150.
 • Wolfe, K., (2006), Active Learning, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 6(1), 77-82.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YÖK, (2020a), Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • YÖK, (2020b), Üniversitelerde Verilecek Olan Uzaktan Eğitime İlişkin Basın Açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • YÖK, (2020c), Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Süreci ve YKS’nin Yeni Tarihine İlişkin Basın Açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20 Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • YÖK, (2020d), YÖK'ten Küresel Salgın ile Mücadele Sürecinde Yeni Düzenlemeler - 2, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisal-duzenlemeler-2.aspx Erişim Tarihi 19. 07. 2020
 • YÖKAK, (2020), Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi Sistemi, https://portal.yokak.gov.tr/makale/uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/ Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • Zapalska, A. M., Rudd, D. ve Flanegin, F., (2003), An Educational Game for Tourism and Hospitality Education, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 3(3), 19-36.

ACTIVE LEARNING AND WEB-BASED DISTANCE EDUCATION IN TOURISM EDUCATION: AN INVESTIGATION ON CURRICULUM

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 53 - 68, 21.06.2021
https://doi.org/10.30625/ijctr.785306

Abstract

Active learning is an education method which puts the student at the center. This method, which was developed in the 1900s, emerged from the need for a more efficient education and the elimination of the missing and deficient aspects of the traditional education method. Various problems take place in putting the theoretical knowledge which is given in classroom or laboratory environment into practice in real life. The effectiveness and efficiency of the theoretical training is a matter of debate, especially as education has to continue through distance education due to the COVID-19 pandemic, which continues its impact on a global scale. Therefore, this theoretical knowledge should be supported by various practical applications. This need is at the highest level especially in educational institutions that server- employees for the service sector. There is a labor-intensive production in the tourism industry, which is a branch of the service sector. Employing qualified staff who can think analytically, focus on solution and take responsibility in the tourism industry, which has its own characteristics, is of great importance in ensuring customer satisfaction. Institutions providing education in the field of tourism should adopt various active learning methods to support this need and prepare students for the sector with these methods. In addition, the global pandemic conditions emerging today have led to the necessity of taking certain measures in formal education and redrawing the framework of distance education. As well as theoretical trainings, it has become compulsory to discuss different education and training techniques in the field of tourism as in all other fields. The aim of the study is to reveal which active learning methods can be applied in these courses by determining the courses which are given in the departments of Tourist Guidance, Tourism Management and Travel Management at the undergraduate level tourism education faculties and colleges. As a result of the findings, it has been evaluated that the theoretical knowledge can be adapted to practice thanks to various active learning methods in institutions that have undertaken to worker- employees in the tourism industry, and thus, solutions can be found relative to the problems that may arise in sector-school collaborations.

References

 • Akar, F., (2006), Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, ((Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Akay, Y. ve Kocabaş, A., (2013), The Views of Primary School Teachers about How They Perceive Active Learning, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 46(2), 91-110.
 • Akbulut, G., (2004), Coğrafya ve Aktif Öğrenim Yöntemleri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 65-77.
 • Aksu, M. ve Bucak, T., (2012), Mesleki Turizm Eğitimi, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 7-18.
 • Albrecht, J. N. (2012), Authentic Learning and Communities of Practice in Tourism Higher Education, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12(3), 260-276
 • Alım, M. ve Gül, M., (2013), Beyin Fırtınası Tekniğinin Coğrafi Kavramların Öğretimi ve Kalıcılığı Üzerindeki Rolü (Erzurum Örneği), Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 357-368.
 • Arıcı, N. ve Kıdıman, E., (2008), Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy, 3(1), 44-53.
 • Ashton-Hay, S., (2005), Drama: Engaging all Learning Styles, In Proceedings 9th International INGED (Turkish English Education Association) Conference, Economics and Technical University, Ankara.
 • Aşiroğlu, S., (2014), Aktif Öğrenme Temelli Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Başarıları Üzerindeki Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M. ve Türkmen, F., (2012), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 103-112.
 • Aydede, M. N. ve Matyar, F., (2009), Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-1127.
 • Aydede, M. Nur ve Kesercioğlu, T., (2012), Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 37-49.
 • Aydede, M. N., (2009), Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme ve Eleştirel Düşünme Becerileri ile Öz Yeterlilik İnançlarına ve Erişilerine Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, M. Z., (2001), Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 55-80.
 • Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş., (2013), Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği), Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-21.
 • Aytan, T., (2011), Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bayazit, İ., (2011), Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımları Konusundaki Görüş ve Önerileri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 139-158.
 • Berger, A. A., (2010), Teaching Tourism Students with Games and Learning Activities, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10(1), 86-94.
 • Bilgi, M. G., (2010), Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Dersi Kapsamındaki Çevre Konularının Öğretiminde Aktif Öğretim Yöntemlerinin Rolü, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 271-290.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö., (2001), Benzeşim (Analoji), Yöntemi Kullanarak Lise 2. Öğrencilerinin Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.
 • Chen, Y. ve Mo, H., (2013), Users’ Perspectives on and Learning Effectiveness of Tour-Guide Training Courses With 3D Tourist Sites, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 13(4), 374-390.
 • Conceição, S. C. O. ve Skibba, K. A. (2008), Experiential Learning Activities for Leisure and Enrichment Travel Education: A Situative Perspective, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7(4), 17-35.
 • Çelik, S., Şenocak, E., Bayrakçeken, S., Taşkesenligil, Y. ve Doymuş, K., (2005), Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 156-185.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39: 203-2011.
 • Demirdaş, C., (2013), İlköğretim 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünitelerinin Aktif Öğrenme Yöntemlerine Göre İşlenişi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Demirer, H., (2000). Kapadokya Bölgesi Turizm Belgeli Konaklama İşletmeleri Üst ve Orta Düzey Yöneticilerinin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinden Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 7. Kapadokya Toplantıları, Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir, 8-23.
 • Demirkol, Ş. ve Pelit, E. (2002), Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi Ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Dunaway, D. L., (2001), The Role of Experience and Active Learning in Web-Based Training for The Applying Knowledge, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Louisiana Devlet Üniversitesi Psikoloji Departmanı, Amerika Birleşik Devletleri
 • Duruhan, K., (2004), Türkiye’de Okulda Geleneksel Anlayış ve Yöntemlerle İnsan Yetiştirmenin Olumsuz Etkileri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Emir, O., Arslan, S. ve Kılıçkaya, Ş., (2008), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 273-291.
 • Eren, D., Özgül, E. ve Kaygısız, N. Ç., (2013), Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 15-27.
 • Frederick, P. J., (1993), Motivating Students by Active Learning in the History Classroom, Perspectives, October, 15-19.
 • Gürşimşek, I., (1998), Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, 25-28.
 • Güzel, N. G., (2006), Yükseköğretimde Turizm Eğitimi ve Hizmet Kalitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hendri, R., Eick, C. ve Shannon, D., (2012), The Integration of Creative Drama in an Inquiry-Based Elementary Program: The Effect on Student Attitude and Conceptual Learning, Journal of Science Teacher Education, 23, 823-846.
 • Kara, Y. ve Özgün-Koca, S. A., (2004), Buluş Yoluyla Öğrenme ve Anlamlı Öğrenme Yaklaşımlarının Matematik Dersinde Uygulanması: “İki Terimin Toplamının Karesi” Konusu Üzerinde İki Ders Planı, İlköğretim-Online, 3(1), 2-10.
 • Keleş, B. N., (2011), İlköğretim 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünitelerinin Bazı Aktif Öğrenme Yöntemlerine Göre İşleme İmkanları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kızılırmak, İ., (2000). Yüksekokulların Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 147, 54-60.
 • Kim, Y., Lin, P. M.C. ve Qiu, H., (2015), Experiential Learning: Being a Real-Event Planner, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15(4), 382-401.
 • Koyuncu, M., (2000), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm İşletmeleri Yöneticilerinden Beklentileri, 7. Kapadokya Toplantıları, Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir, 24-35.
 • Kozak, M. A., (2009), Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 1-20.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2007), Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Lee, S. A. (2008), Increasing Student Learning: A Comparison of Students' Perceptions of Learning in the Classroom Environment and their Industry-Based Experiential Learning Assignments, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7(4), 37-54.
 • Leonard Jr., E. C. ve Cook, R. A. (2010), Teaching with Cases, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10(1), 95-101.
 • Lubbers, C. A. ve Gorcyca, D. A., (1997), Using Active Learning in Public Relations Instructions: Demographic Predictors of Faculity Use, Public Relations Review, 23(1), 67-80.
 • Maden, A., (2013), Aktif Öğrenme Tekniklerinin, 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kuralları Başarısı ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Maumbe, K., (2014), Teaching and Learning in Recreation and Tourism:A Comparison of Three Instructional Methods, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 14(4), ss.365-385.
 • Mayer, R. E. (2004), Should There Be a Three-Strikes Rule Against Pure Discovery Learning? The Case for Guided Methods of Instruction, American Psychologist, 59(1), 14-19.
 • Meşeci, B., Karamustafaoğlu, S. ve Bacanak, A., (2012), Maddenin Değişimi Konusunun Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkinliği, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Morellato, M., (2014), Digital Competence in Tourism Education: Cooperative-experiential Learning, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 14(2), 184-209
 • Müldür, M. ve Çevik, A., (2014), Benefiting from Active Learning Activities in Turkish Language Education, International Journal of Language Academy, 2(4), 504-528.
 • Nakiboğlu, M., (2003), Kuramdan Uygulamaya Beyin Fırtınası Yöntemi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 341-353.
 • Odabaşı, B. ve Kolburan, G., (2013), Employment of Active Learning in Classroom Management and It’s Effect on Students’ Academic Success, The International Journal of Research in Teacher Education, 4(1), 23-29.
 • OSYM, (2019), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Klavuzu, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/ kontkilavuz_18072019.pdf, Erişim Tarihi 12.01.2019.
 • Önal, H. ve Güngördü, E., (2008), Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları (Hava Kirliliği), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 60-74.
 • Prince, Michael, (2004), Does Active Learning Work? A Review of the Research, Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.
 • Schott, C. ve Sutherland, K. A. (2009), Engaging Tourism Students Through Multimedia Teaching and Active Learning, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 8(4), 351-371.
 • Süzen, S., (2007), Aktif Öğrenme Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taş, A. M. (2005), Öğretmen Eğitiminde Aktif Öğrenme, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 177-184.
 • Taşpınar, M., (1998), Modüler Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Eğitim ve Bilim, 22(108), 45-52.
 • TÜBİTAK, (2002), Aktif Öğrenme, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/node/54151 Erişim Tarihi 10.01.2019.
 • Ünal, S., (1999), Aktif Öğrenme, Öğrenmeyi Öğrenmek ve Probleme Dayalı Öğrenme, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 373-378.
 • Ünlüönen, K., (2004), Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları), Ticaret ve Turizm Eğitim Dergisi, 1, 108-130.
 • Üzümcü, T. P., (2015), Otel Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Algıları: Kocaeli İli Otel Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 123-150.
 • Wolfe, K., (2006), Active Learning, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 6(1), 77-82.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YÖK, (2020a), Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • YÖK, (2020b), Üniversitelerde Verilecek Olan Uzaktan Eğitime İlişkin Basın Açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • YÖK, (2020c), Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Süreci ve YKS’nin Yeni Tarihine İlişkin Basın Açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20 Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • YÖK, (2020d), YÖK'ten Küresel Salgın ile Mücadele Sürecinde Yeni Düzenlemeler - 2, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisal-duzenlemeler-2.aspx Erişim Tarihi 19. 07. 2020
 • YÖKAK, (2020), Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi Sistemi, https://portal.yokak.gov.tr/makale/uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/ Erişim Tarihi 07. 07. 2020
 • Zapalska, A. M., Rudd, D. ve Flanegin, F., (2003), An Educational Game for Tourism and Hospitality Education, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 3(3), 19-36.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Original Scientific Article
Authors

Bayram ŞAHİN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1911-9066
Türkiye


İbrahim Halil KAZOĞLU (Primary Author)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, DENİZLİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4868-1832
Türkiye

Publication Date June 21, 2021
Application Date August 25, 2020
Acceptance Date April 5, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Şahin, B. & Kazoğlu, İ. H. (2021). TURİZM EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME VE WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM: MÜFREDATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME . International Journal of Contemporary Tourism Research , 5 (1) , 53-68 . DOI: 10.30625/ijctr.785306